งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FAMILY MEDICINE in STRATEGIC EXECUTION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FAMILY MEDICINE in STRATEGIC EXECUTION"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FAMILY MEDICINE in STRATEGIC EXECUTION
พ.อ.นพ.กิฎาพล วัฒนกูล รอง ผอ.กองตรวจโรคฯ รพ.รร.๖ ประธาน อฝส.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา Col.Dr.Kidaphol Wadhanakul MD.,MPHM.,FCFPT. The College of Family Physician of Thailand

2 5 STAR DOCTOR FAMILY PHYSICIAN CARE - GIVER MANAGER COMMUNICATER
DICISION - MAKER COMMUNITY LEADER COMMUNICATER

3 ไม่เสียโอกาสในการรักษา
5 STAR DOCTOR CARE-GIVER CARE-GIVER MANAGER DICISION-MAKER ไม่เสียโอกาสในการรักษา COMMUNITY LEADER COMMUNICATER Academic ? Skills ?

4

5 4 มิติ ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
สุขภาพร่างกาย Holistic approach สถานภาพ- เศรษฐกิจ สังคม สภาพจิตใจ WISDOM / ปัญญา จิตวิญญาณ

6 มีส่วนร่วมในการรักษา
5 STAR DOCTOR CARE-GIVER DICISION-MAKER MANAGER DICISION-MAKER COMMUNITY LEADER COMMUNICATER มีส่วนร่วมในการรักษา Definite Diagnosis & Proper Management

7 Times Magazine: 24 January 2004

8 Referring and Follow up
5 STAR DOCTOR CARE-GIVER COMMUNICATER MANAGER DICISION-MAKER COMMUNITY LEADER COMMUNICATER กัลญาณมิตรกับทุกคน Understanding, Coping, Referring and Follow up

9 Post Today: Wednesday 28 January 2004

10 ภาวะผู้นำ รอบรู้ รู้รอบ
5 STAR DOCTOR CARE-GIVER COMMUNITY LEADER MANAGER DICISION-MAKER COMMUNITY LEADER COMMUNICATER ภาวะผู้นำ รอบรู้ รู้รอบ Report Inform Acknowledge

11

12 Strategy Surveillance SWOT analysis
5 STAR DOCTOR CARE-GIVER MANAGER MANAGER DICISION-MAKER COMMUNITY LEADER COMMUNICATER บริหาร จัดการได้ Strategy Surveillance SWOT analysis

13

14 A Pakistani worker carries eggs in a poultry farm in the outskirts of the port city of Karachi. Officials say bird flu was behind the deaths of millions of chickens in the country, adding Pakistan to a growing list of Asian nations hit by the disease. An employee withdraws Thai chicken products from supermarket shelves in Nagoya, central Japan. Japan, the EU and other countries announced an immediate ban on Thai chicken imports after officials in Bangkok confirmed a bird flu outbreak.

15 Complications, if not Rx
D O C T O R D O C T O R Disease dealing Organism caused Complications, if not Rx Treatment, preferred Outcome Reasonable cost

16 Complications, if not Rx
D O C T O R D O C T O R Disease dealing Organism caused Complications, if not Rx Treatment, preferred Outcome Reasonable cost

17 Complications, if not Rx
D O C T O R D O C T O R Disease dealing Organism caused Complications, if not Rx Treatment, preferred Outcome Reasonable cost

18 Complications, if not Rx
D O C T O R D O C T O R Disease dealing Organism caused Complications, if not Rx Treatment, preferred Outcome Reasonable cost

19 Complications, if not Rx
D O C T O R D O C T O R Disease dealing Organism caused Complications, if not Rx Treatment, preferred Outcome Reasonable cost

20 Complications, if not Rx
D O C T O R D O C T O R Disease dealing Organism caused Complications, if not Rx Treatment, preferred Outcome Reasonable cost

21 Complications, if not Rx
D O C T O R D O C T O R คุ้มทุน จำเป็น คุ้มค่า Disease dealing Organism caused Complications, if not Rx Treatment, preferred Outcome Reasonable cost

22 Strategy Surveillance SWOT analysis
5 STAR DOCTOR CARE-GIVER MANAGER MANAGER DICISION-MAKER COMMUNITY LEADER COMMUNICATER บริหาร จัดการได้ Strategy Surveillance SWOT analysis

23 Strategic Management SM
SWOT 4 Elements 1. SWOT 2. Strategy Map 3. Implementation 4. Evaluation & Control Internal Analysis Study the Past Evaluate the Present Performances ? External Analysis -PEST Environment

24 Strategic Management SM
SWOT Internal Analysis External Analysis PEST Environment P - Political Environment E - Economic Environment S - Sociological Environment T - Technological Environment

25 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม
Mind map นโยบาย สาธารณสุข Software Global Literacy พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ PCU แพทยสภา Technology Literacy อบรม ทักษะ Counseling พ.ร.บ.สุขภาพ แห่งชาติ CME Referring Primary Care ปรับปรุงโครงสร้างและบริหารจัดการ เชื่อมโยง สนับสนุนการ เพิ่มพูนทักษะ สปสช. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน บริหารแบบCEO พัฒนาระบบ IT ละเลิก อบายมุข ลดรายจ่าย เทคโนโลยี ปฏิรูประบบราชการ เศรษฐกิจ ปรับพฤติกรรม การเมือง Fam Med. สร้างเสริมสุขภาพ ออกกำลังกาย โภชนาการที่ถูกต้อง สังคม โทษของยาเสพติด พึ่งตนเอง สร้าง ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้ความรู้ สุขภาพ ใช้บ้านเป็นWard ชี้นำสังคม จัดระเบียบสังคม หมอหมู่บ้าน อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย Attitudeผู้ป่วย ห้องสมุด ธรรมเนียม ประเพณี ลดมลพิษ การประหยัดพลังงาน พ.อ.กิฎาพล วัฒนกูล

26 5 STAR DOCTOR CARE - GIVER MANAGER DICISION - MAKER COMMUNICATER
COMMUNITY LEADER COMMUNICATER

27 Complications, if not Rx
D O C T O R D O C T O R Disease dealing Organism caused Complications, if not Rx Treatment, preferred Outcome Reasonable cost

28 Nice Response Secure Evaluate
N U R S E N U R S E- Nice Uniform Response Secure Evaluate

29 All rights reserved: Col.Dr.W.Kidaphol MD.
Thank You for Your Attention All rights reserved: Col.Dr.W.Kidaphol MD.


ดาวน์โหลด ppt FAMILY MEDICINE in STRATEGIC EXECUTION

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google