งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

FAMILY MEDICINE in STRATEGIC EXECUTION Col.Dr.Kidaphol Wadhanakul MD.,MPHM.,FCFPT. The College of Family Physician of Thailand The College of Family Physician.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "FAMILY MEDICINE in STRATEGIC EXECUTION Col.Dr.Kidaphol Wadhanakul MD.,MPHM.,FCFPT. The College of Family Physician of Thailand The College of Family Physician."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 FAMILY MEDICINE in STRATEGIC EXECUTION Col.Dr.Kidaphol Wadhanakul MD.,MPHM.,FCFPT. The College of Family Physician of Thailand The College of Family Physician of Thailand พ. อ. นพ. กิฎาพล วัฒนกูล รอง ผอ. กองตรวจโรคฯ รพ. รร. ๖ ประธาน อฝส. สาขาเวชศาสตร์ ครอบครัว แพทยสภา

2 CARE - GIVER COMMUNITY LEADER DICISION - MAKER MANAGER COMMUNICATER FAMILY PHYSICIAN 5 STAR DOCTOR

3 CARE-GIVER COMMUNITY LEADER DICISION-MAKERMANAGER COMMUNICATER 5 STAR DOCTOR CARE-GIVER Academic ? Skills ? ไม่เสียโอกาสในการรักษา

4

5 4 มิติ ของแพทย์เวช ศาสตร์ครอบครัว สุขภาพ ร่างกาย สภาพ จิตใจ สถานภา พ - เศรษฐกิจ สังคม จิต วิญญา ณ WISDOM / ปัญญา Holisticapproach

6 CARE-GIVER COMMUNITY LEADER DICISION-MAKERMANAGER COMMUNICATER 5 STAR DOCTOR DICISION-MAKER Definite Diagnosis & Proper Management มีส่วนร่วมในการรักษา

7 Times Magazine: 24 January 2004

8 CARE-GIVER COMMUNITY LEADER DICISION-MAKERMANAGER COMMUNICATER 5 STAR DOCTOR COMMUNICATER Understanding, Coping, Referring and Follow up กัลญาณมิตรกับทุกคน

9 Post Today: Wednesday 28 January 2004

10 CARE-GIVER COMMUNITY LEADER DICISION-MAKERMANAGER COMMUNICATER 5 STAR DOCTOR COMMUNITY LEADER Report Inform Acknowledge ภาวะผู้นำ รอบรู้ รู้รอบ ภาวะผู้นำ รอบรู้ รู้รอบ

11

12 CARE-GIVER COMMUNITY LEADER DICISION-MAKERMANAGER COMMUNICATER 5 STAR DOCTOR MANAGER Strategy Surveillance SWOT analysis บริหาร จัดการได้

13

14 A Pakistani worker carries eggs in a poultry farm in the outskirts of the port city of Karachi. Officials say bird flu was behind the deaths of millions of chickens in the country, adding Pakistan to a growing list of Asian nations hit by the disease. An employee withdraws Thai chicken products from supermarket shelves in Nagoya, central Japan. Japan, the EU and other countries announced an immediate ban on Thai chicken imports after officials in Bangkok confirmed a bird flu outbreak.

15 D O C T O R D O C T O R Disease dealing Complications, if not Rx Outcome Organism caused Treatment, preferred Reasonable cost

16 D O C T O R D O C T O R Disease dealing Complications, if not Rx Outcome Organism caused Treatment, preferred Reasonable cost

17 D O C T O R D O C T O R Disease dealing Complications, if not Rx Outcome Organism caused Treatment, preferred Reasonable cost

18 C C D O C T O R D O C T O R Disease dealing Complications, if not Rx Outcome Organism caused Treatment, preferred Reasonable cost

19 D O C T O R D O C T O R Disease dealing Complications, if not Rx Outcome Organism caused Treatment, preferred Reasonable cost

20 D O C T O R D O C T O R Disease dealing Complications, if not Rx Outcome Organism caused Treatment, preferred Reasonable cost

21 D O C T O R D O C T O R Disease dealing Complications, if not Rx Outcome Organism caused Treatment, preferred Reasonable cost จำเป็น คุ้มทุน คุ้มค่า

22 CARE-GIVER COMMUNITY LEADER DICISION-MAKERMANAGER COMMUNICATER 5 STAR DOCTOR MANAGER StrategySurveillance SWOT analysis บริหาร จัดการได้

23 4 Elements 1. SWOT 2. Strategy Map 3. Implementation 4. Evaluation & Control SWOT Internal Analysis Study the Past Evaluate the Present Performances ? External Analysis Analysis -PEST -PEST Environment Strategic Management SM

24 Internal Analysis External Analysis --- PEST Environment External Analysis --- PEST Environment P - P - Political Environment E - E - Economic Environment S - S - Sociological Environment T - T - Technological Environment SWOT Strategic Management SM

25 Mind map Fam Med. เศรษฐ กิจ เศรษฐ กิจ PCU Counseling Referring สป สช. สร้างเสริม สุขภาพ การเมือ ง การเมือ ง พัฒนา ระบบ IT สนับสนุน การ เพิ่มพูน ทักษะ ปรับปรุ ง โครงส ร้าง พื้นฐา น ปฏิรูประบบ ราชการ เชื่อ มโย ง อบรม ทักษะ Software Global Literacy Literacy พ. ร. บ. หลักประกั นสุขภาพ ฯ พ. ร. บ. หลักประกั นสุขภาพ ฯ นโยบาย สาธารณสุข แพทย สภา บริหาร แบบ CEO ปรับปรุง โครงสร้าง และ บริหาร จัดการ พ. ร. บ. สุขภาพ แห่งชาติ สังคม สร้าง ให้ เป็นสังคม แห่งการ เรียนรู้ พึ่งตน เอง ใช้บ้านเป็น ใช้บ้านเป็น Ward หมอ หมู่บ้าน อนุรักษ์ และรักษา สิ่งแวดล้อ ม การ ประหยัด พลังงาน ลด มลพิษ อนุรักษ์ วัฒนธรร มไทย ชี้นำ สังคม ธรรมเนียม ประเพณี โภชนาการ ที่ถูกต้อง โทษของ ยาเสพติด ให้ความรู้ สุขภาพ จัด ระเบียบ สังคม ผู้ป่วย Attitude ผู้ป่วย Primary Care ลด รายจ่า ย ปรับ พฤติกร รม ห้องส มุด พ. อ. กิฎาพล วัฒนกูล ละเลิก อบายมุข TechnologyLiteracy เทคโนโ ลยี เทคโนโ ลยี CME ออกกำลังกาย

26 CARE - GIVER COMMUNITY LEADER DICISION - MAKER MANAGER COMMUNICATER 5 STAR DOCTOR

27 D O C T O R D O C T O R Disease dealing Complications, if not Rx Outcome Organism caused Treatment, preferred Reasonable cost

28 N U R S E N- U- R- S- E- Uniform Secure Evaluate Nice Response

29 Thank You for Your Attention All rights reserved: Col.Dr.W.Kidaphol MD.


ดาวน์โหลด ppt FAMILY MEDICINE in STRATEGIC EXECUTION Col.Dr.Kidaphol Wadhanakul MD.,MPHM.,FCFPT. The College of Family Physician of Thailand The College of Family Physician.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google