งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ICA 314 Introduction to communication research. Chapter 1 Evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ICA 314 Introduction to communication research. Chapter 1 Evaluation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ICA 314 Introduction to communication research

2 Chapter 1 Evaluation

3

4

5 Questions about the ads  How do they develop these ads?  Are these ads good enough to be released?  When released, what effects do these ads create?  Do the ads work as intended?

6 How to answer these questions?  Opinions  Facts  Reality

7 How do you find out the answers?  Research  Quantitative research methods  Qualitative research methods

8 Forms of answers  Opinion polls (public responses)  Consumer responses/behaviors  Issues concerned the ads that appear in the media  Correlations among variables that cause changes

9 Environment Input Transformation Output Resources taken in from the environment •Finance •Technology •Equipment •Facilities •Personnel •Clients Outputs •Results of transformation •Program’s achievement Transformation Processes that a program converts inputs into outputs System view of a program Environment Factors that can foster or constraint the program’s implementation Feedback loop

10 How can research facilitate program evaluation?  Input – appropriateness  Transformation – progress  Output – effectiveness  Environment – side effects, sustainability

11 Planning and Strategy Development Developing and Pre-testing Concepts, Messages, and Materials Implementing the Program Assessing Effectiveness and Making Refinements Pre-production research ( ทดสอบ ) Appropriateness Process evaluation ( ตรวจสอบกระบวนการ ) Progress Outcome evaluation ( ตรวจสอบผลลัพธ์ ) Effectiveness Impact evaluation ( ตรวจสอบผลกระทบ ) Side effects/Sustainability Desk research ( ตั้งโจทย์ ) Overview Communication Campaign Process Formative evaluation Summative evaluation

12 Class overview  Research as a tool for campaign evaluation  Research in a communication campaign process  Research categories  Research approaches  Research methods  Research quality  Research techniques

13

14 Why research?  Most research attempts to answer questions:  Realizing certain facts (What?)  Identify cause-effects (Why?)  Solving problems (How?)

15 Some characteristics of research  Research is systematic ( เป็นระบบ )  Data driven ( ชี้นำด้วยข้อมูล )  Sound argument ( โต้แย้งด้วยเหตุผล )  Replicapability ( ทำซ้ำได้อีก )  Partial (jigsaw puzzle) ( ส่วนเล็กๆ ในภาพ ใหญ่ )  Falsifiability ( มีข้อบกพร่อง ที่นำไปทำให้ดี ขึ้นได้ )

16 Research as...  Arguments to be proved ( ข้อโต้แย้งที่ ต้องพิสูจน์ )  A tool for evaluation ( เครื่องมือสำหรับ ประเมินผล )

17 Arguments to be proved  Argumentation - A social or professional context in which people argue to make decisions or build a body of knowledge. ( คนโต้แย้งกันเพื่อตัดสินใจหรือสร้างองค์ ความรู้ )  Does speech preparation reduce stage fright?

18 Arguments to be proved  Proved by description (meanings, supported by words) or explanation (cause-effect relationship, supported by numbers) ( พิสูจน์ด้วยคำพรรณนา หรือคำอธิบาย )  To what extent does our target group drink drinking yoghurt?  Why does our target group drink drinking yoghurt?

19 A tool for evaluation ( เครื่องมือสำหรับประเมินผล )  Overview  Appropriateness  Progress  Effectiveness  Sustainability

20 Research and Evaluation  Desk Research  Pre-production Research  Process evaluation  Outcome evaluation  Impact evaluation

21 Desk Research  Provide overview information  Conceptualize and develop messages and materials  Methodologies  Literature review  Semiotic analysis

22 Pre-production research  Look for appropriateness  Pre-test messages and communication materials  Methodologies  Focus group interview  In-depth interview  Experimental

23 Process evaluation  Monitoring progress  Target group reached?  Social context change  Media coverage  Methodologies  Agenda setting - Content analysis  Uses and gratification - Questionnaires

24 Outcome evaluation  Effectiveness: whether objectives are achieved  Behavioral change  Attitude change  Opinion change  Content learned

25 Outcome evaluation  Methodologies  Questionnaires  Interviews  Observation  Discourse analysis

26 Impact evaluation  Look for side effects and sustainability  Assess long-term results on target groups  Methodologies  Questionnaires  Interviews  Observation  Discourse analysis

27 Research categories  Pure/Basic research ( วิจัยบริสุทธิ์ / วิจัย พื้นฐาน )  Theoretical oriented (Body of knowledge) ( ต่อยอดองค์ความรู้ ) Cognitive science, Personality  Applied research ( วิจัยประยุกต์ )  Applications in various contexts ( นำไปสู่ การประยุกต์ใช้ ) PR, Advertising, Film, News, Interpersonal communication

28 Research approach  Action research  Case studies  Experiments  Surveys

29 Research methods  Qualitative methods ( การวิจัยเชิง คุณภาพ )  Quantitative methods ( การวิจัยเชิง ปริมาณ )

30 Qualitative methods ( การวิจัยเชิงคุณภาพ )  Observations in nonnumerical terms  Description and interpretation ( พรรณนา และตีความ )  Types of Qualitative research see page 9-10

31 Quantitative methods ( การวิจัยเชิงปริมาณ )  Observations in numerical terms  Explanation and prediction ( คำอธิบาย และคาดการณ์ )  Types of Quantitative research see page 11

32 Research quality  Sampling methods  Validity  Reliability

33 Research techniques  Documents  Interviews  Observation  Questionnaires

34 Communication research examples  From research topics, identify the followings:  Research categories (Pure or applied research)  Research approaches (Action research, case studies, experiments, or surveys)  Research methods (Qualitative or quantitative)  Research techniques (Documents, Interviews, Observation, Questionnaires)

35 Communication research examples  The effects of television consumption on social perceptions: The use of priming procedures to investigate psychological processes ( ผลกระทบของการรับชมรายการทีวีต่อ มุมมองที่มีต่อสังคม : การใช้กระบวนการ เบื้องต้นเพื่อศึกษากระบวนการทาง จิตวิทยา )

36 Communication research examples  Comparative evaluation and the relationship between quality, satisfaction, and repurchase loyalty ( การศึกษาเปรียบเทียบการประเมินผลและ ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณภาพ ความพึง พอใจ และความจงรักภักดีที่จะซื้อสินค้าซ้ำ )

37 Communication research examples  What do children value in entertainment program? ( สิ่งที่เด็กให้ความสำคัญในรายการบันเทิง คืออะไร ?)

38 Communication research examples  Exposure to alcohol billboards and beliefs and attitudes toward drinking among Mexican American high school students ( การเปิดรับสื่อป้ายโฆษณาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และความเชื่อและทัศนคติ เกี่ยวกับการดื่มในหมู่นักเรียนชั้นมัธยมตอน ปลายเชื้อสายเม็กซิกันอเมริกัน )

39 Communication research examples  Radio politics and trust in Afghanistan: A social history of broadcasting ( การเมืองและความน่าเชื่อถือในวิทยุของ อัฟกานิสถาน : ประวัติศาสตร์ทางสังคมของ การกระจายเสียง )

40 Questions:  How can research improve our communication?  ( แล้วงานวิจัยจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารของเราได้ อย่างไร ?)

41 Homework  What does researcher (s) attempt to evaluate?  นักวิจัยประเมินอะไร ?  What are the key messages that indicate the type of research approach?  มี Key message ตรงไหนบ้าง ที่บอกว่าเขาใช้ งานวิจัยแนวไหน ?

42 Homework  Identify the methodology researcher (s) used whether it is a qualitative or quantitative. What are the indicators?  ( จงระบุว่าระเบียบวิธีวิจัยที่บทความนั้นใช้เป็น ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ประเภทใด ? บอกได้จากอะไร ?)


ดาวน์โหลด ppt ICA 314 Introduction to communication research. Chapter 1 Evaluation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google