งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

O-net Test M.1 From To By Ms.Porntip Sirisatonpun.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "O-net Test M.1 From To By Ms.Porntip Sirisatonpun."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 O-net Test M.1 From http://www.islamwit.net/TestOnet.html http://www.islamwit.net/TestOnet.html To http://Jacksuthee.wordpress.com By Ms.Porntip Sirisatonpun

3 เลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับบท สนทนาที่กำหนดให้ At school Sylvia : Hello. Dan : …….1. ……. Sylvia : …….2 ……. Dan : My name’s Dan. What’s your name? Sylvia : ………….3 …………………... Where are you from? Dan : …….4 ……. Sylvia : …….5 ……. Dan : I’m fourteen. Goodbye, Sylvia. Sylvia : …….6 ……. 1. Hi! 2. What’s your name? 3. My name’s Sylvia. 4. I’m from New York. 5. How old are you? 6. Goodbye, Dan.

4 เลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับบท สนทนาที่กำหนดให้ In the classroom Teacher : This is Marie Louise. She’s an exchange student from France. Students :…….7……. Marie : Hello, everybody. I’m from …….8……., France. I speak ….9…….. 7. Hello, Marie. 8. Paris 9. French.

5 เลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับบท สนทนาที่กำหนดให้ Emma:I’m bored. Tony :…….10……. Emma:No, I don’t want to. Tony : …….11……. Emma : What’s on? Tony : There’s a new horror film. Emma : …….12……. 10. Why don’t we go to a disco? 11. What about going to the cinema. 12. OK. That’s a good idea. Let’s go to the cinema.

6 เลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับบท สนทนาที่กำหนดให้ Dad : Kevin! Can you help me a moment? Kevin : …….13……. Dad : Erin! Erin : …….14… Dad : Can you help me in the kitchen? Erin : Yes, sure. Dad :…….15……. 13. I’m sorry, I can’t. I’m busy. 14. Yes? 15. That’s great. Thank you.

7 เลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับบท สนทนาที่กำหนดให้ Waiter : What would you like to have? Paul : …….16……. Waiter : Would you like some chips? Paul : …….17……. Waiter : And peas? Paul : …….18……. 16. A big burger, please. 17. Yes, please, a large portion. 18. No, thanks.

8 เลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับบท สนทนาที่กำหนดให้ Carl : Do you like beach holidays? Joan : …….19……. Carl : Why? Joan : …………………….….20………………... And you? Carl : …….21……. 19. No, not really. I prefer sightseeing holidays. 20. Well, I enjoy visiting new places on my holidays. 21. I don’t. I just like relaxing in the sun.

9 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบท สนทนาที่กำหนดให้ 22. • Hello, Anne. • Hello, Peter. d.

10 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบท สนทนาที่กำหนดให้ 23. Anne, this is my cousin, Peter. Peter, this is Anne, my classmate. c.

11 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบท สนทนาที่กำหนดให้ 24. Who’s that over there? I don’t know. a.

12 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบท สนทนาที่กำหนดให้ 25. George! Over here! b.

13 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบท สนทนาที่กำหนดให้ 26. Now close your eyes and blow out the candles. c.

14 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบท สนทนาที่กำหนดให้ 27. Happy Birthday, Erin. d.

15 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบท สนทนาที่กำหนดให้ 28. What do you want for your birthday? b.

16 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบท สนทนาที่กำหนดให้ 29. This is for you. Thank you very much. e.

17 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบท สนทนาที่กำหนดให้ 30. I’m opening my present now! a.

18 พิจารณารูปภาพแล้วเลือกบทสนทนา นำไปใส่ใน กรอบคำพูดให้เหมาะสม 31. c. Yes, Charlie? 32.a. Can I go camping with my friends this weekend? 33.d. I’m borrowing Bill’s sleeping bag.

19 พิจารณารูปภาพแล้วเลือกบทสนทนา นำไปใส่ใน กรอบคำพูดให้เหมาะสม 34. e. Bill? Can I borrow your sleeping bag? 35. b. I’m sorry, but I’m using it this weekend. You can borrow my old one.

20 พิจารณารูปภาพแล้วเลือกบทสนทนา นำไปใส่ใน กรอบคำพูดให้เหมาะสม

21 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับ ประโยคที่กำหนดให้ 36.A :Where are you from? B : ………….. from Thailand. a.I’mb.We are c.They ared.You are 37.A :………….. would you like to drink? B : A coke, please. a.Whereb.What c.How muchd.How often

22 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับ ประโยคที่กำหนดให้ 38.A :………….. is that book? B : Two hundred baht. a.How muchb.How many c.Whatd.Where 39.A :Are you a student? B : No, …………... a.I am notb.you aren’t c.I don’td.I won’t

23 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับ ประโยคที่กำหนดให้ 40.A :What do you do? B : ………….. a. I’m fine.b. I’m doing my homework. c. I’m a student.d. I do my homework. 41.A :What time do you get up? B : ………….. a. I do not get up late. b. I get up in the morning. c. I get up at six o’clock. d. I get home at six o’clock.

24 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับ ประโยคที่กำหนดให้ 42.A :How old are you? B : ………….. a.I’m fine.b. I’m twelve years old. c.I’m old.d. I’m a student. 43.A :When do you do your homework? B : ………….. a. My homework is in my schoolbag. b. No, I don’t. c. I do it every day. d. I do my homework after dinner.

25 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับ ประโยคที่กำหนดให้ 44.A :Can you clean the car, please? B : ………….. a.Yes, certainly.b. I don’t mind. c.That’s good idea.d.No, thank you. 45.A :How do you go to school? B : ………….. a.No, I don’t. b. It takes twenty five minutes. c.I take the school bus. d.I don’t go to school.

26 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับ ประโยคที่กำหนดให้ 46.A : What are you doing on Wednesday morning? B : ………….. a. Yes, I do. b.No, I don’t. c. I’m busy. d.I am having a piano lesson. 47.A :What’s your favorite food? B : ………….. a.My favorite food is pizza. b.I don’t like pizza. c.I eat pizza. d.I hate pizza.

27 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับ ประโยคที่กำหนดให้ 48.A : Do you like chocolate? B : ………….. a. Yes, I am.b. Yes, I will. c. Yes, I do.d. Why not. 49.A : ………….. some orange juice? B : No, thank you. May I have some fruit? a. Would you like b. What would you like c. Would she like d. What would she like

28 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับ ประโยคที่กำหนดให้ 50.When we wish someone to be happy on his birthday, we often say, “…..” a.Happy Birthday b.Happy New Year c.Happy Valentine’s day d.Merry Christmas 51.There ………….. a school meeting yesterday. a.isb.are c.wered.was

29 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับ ประโยคที่กำหนดให้ 52.She ………….. to Phuket last week. a.goesb.has gone c.wentd.will go 53.They ………….. to school every morning when they ………….. young. a.walks, are b.walked, were c.were walking, are d.walk, are

30 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับ ประโยคที่กำหนดให้ 54.Suda always ………….. to school. a.walkb.walks c.is walkingd.walked 55.Tom ………….. TV right now. a.is watchingb.watched c.watchesd.watch

31 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับ ประโยคที่กำหนดให้ 56.Teachers ………….. at school. a.were teachingb.are teaching c.teachd.teaches 57.Please be quiet! The baby …………... a.is sleepingb.was sleeping c.sleptd.sleeps

32 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับ ประโยคที่กำหนดให้ 58.The next bus is leaving for Phuket at 6:30 pm., but Suda ………….. yet. She must be late again. a.came b.comes c.hasn’t come d.has come

33 พิจารณารูปภาพและประโยคที่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 59. A : Where is the restaurant? B : It’s ………….. the library and the post office. a.next tob.between c.behindd.In front of

34 พิจารณารูปภาพและประโยคที่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 60. A : When do you go to bed? B : At …………... a.six o’clockb.seven fifteen c.eleven fifteend.ten thirty

35 พิจารณารูปภาพและประโยคที่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 61.A :How much is your camera? B :It’s ………….. baht. a.forty-five thousand b.four hundred and five thousand c.four hundred thousand d.forty-five hundred

36 พิจารณารูปภาพและประโยคที่กำหนดให้ แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง 62.Next summer, I’m going to the …………... a.beachb.canal c.swimming poold.ocean

37 พิจารณาข้อความจากป้ายแล้วจับคู่กับ สถานที่ให้สัมพันธ์กัน 63. Do not feed or try to touch the animals. ! 64. Please keep litter in your car. It can kill animal. ! 65.Keep your window up if approached by large animals. ! 66. If you break down, sound your car horn and stand in your car. ! 67. Do not get out of your car ! a. in a pet shop d. in a safari park b. in a zoo a b, d d d d

38 พิจารณาข้อความจากป้ายแล้วจับคู่กับ สถานที่ให้สัมพันธ์กัน Please Don’t Feed the Animals. Keep Quiet 68.a. In the crocodile farmb. In the aquarium c. In a zood. At a circus 69.a. At the theater houseb. In a train c. At a clubd. In a library

39 พิจารณาข้อความจากป้ายแล้วจับคู่กับ สถานที่ให้สัมพันธ์กัน No Littering. 70.a. At homeb. At a Seven Eleven c. In a streetd. In a classroom

40 พิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครงาน แล้วเลือก คำตอบที่ถูกต้อง 71.Sopha Rakrian should write her name on the form as “…………...” a.Rakrian, Sophab. Sopha Rakrian c.Miss Sophad. Miss Rakrian Job Application Form Name:..............71…………………………………. (Surname) (Firstname) a. Rakrian, Sopha

41 พิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครงาน แล้วเลือก คำตอบที่ถูกต้อง 72.The following date of birth would be correctly written on the form as “…………...” a.November 6, 1982 b.Monday, November 6, 1982 c.6, Monday, November, 1982 d.Monday 6 November, 1982 Job Application Form Date of Birth:…….72……. a. November 6, 1982

42 พิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครงาน แล้วเลือก คำตอบที่ถูกต้อง 73.If Sopha Rakrian is not married, she should write “……...” for marital status. a.marriedb. not married c.singled. not single Job Application Form Address: 142 Tanoa Road, Phranakorn, Bangkok 10200 Phone : 0 – 2622 – 2999Marital Status : …….73……. c. single

43 พิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครงาน แล้วเลือก คำตอบที่ถูกต้อง Job Application Form School Diploma: Santa Cruz Convent School Date: May 7, 2000 Work Experience : …….74……. (List most recent experience first) Professional References : (Give at least three) Signature : Sopha Rakrian Date :November 23, 2006 1.Teacher, Ban Huai Khamin School, May 2001 - October 2003 2. Sales clerk, the Mall Department Store, November 2003 – Present 3. Part-time market survey, Happy Life Co., May 2000 - 2001

44 อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง David was born in Sydney, ……75………but his family migrated to …….76……..in 1999. When he finished his high school in Geneva, his new home city, he would like to go to New York in the United States of ……..77……..for his college studies. His dream is also to see many wild animals in Kenya, ……….78………and some beautiful beaches in Thailand located in the South East of ………79………. 75. a. America b. Australiac. Asiad. Europe 76.a. Africa b. Europec. Asiad. America 77.a. Australia b. Africac. Europed. America 78. a. Africa b. Europec. Americad. Australia 79. a. Europe b. Americac. Australiad. Asia b. Australia b. Europe d. America a. Africa d. Asia

45 อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง Hi Jen I can’t write a lot! Fridays are really busy for me. At 8.00 I have math-ugh! Everyone says it will be useful some day, but I am not so sure. Then at 9.00 I have science. It’s difficult, but interesting. At 10.00 I have history. Boring! But at least I have P.E. to look forward to at 11.00. P.E is easy and fun. We have lunch from 12.00 to 1.00. The first subject after lunch is literature. It’s easy. And I like my literature teacher, Mr. Lopez. He’s such fun. My classes finish at 2.00, but after that I have gymnastics club for two hours. This is really challenging! Our teacher is very strict, and we get very tired. And after gymnastics I go to my music club. Music is cool, so that it’s something else to look forward to. your friend, Yu Mei.

46 อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง 80. What does Yu Mei study at 10.00 o clock? a.gymnasticb. musicc. historyd. science 81. What does Yu Mei study after having lunch? a.literature b. music c. math d. science 82.What does Yu Mei think of science. a.It’s boring b. It’s interestingc. it’s easy d. it’s cool 83. What day does Yu Mei type this message? a.Monday b. Sunday c. Friday d. Saturday 84. How many subjects does Yu Mei study for that day? a. four b. five c. six d. seven

47 เลือกคำที่มีความหมายตรงกับคำศัพท์ที่ กำหนดให้ 86. Famous a.Hatedb. lovedc. populard. ignored 87. Cool a.greatb. smallc. badd. hot 88. Silly a.Stupidb. prettyc. cleverd. lovely 88. Outgoing a.shyb. confidentc. talkatived. selfish 89. look at a. Watchb. take carec. findd. depend

48 เลือกคำที่แตกต่างจากกลุ่ม 90. a. comedy b. documentary c. romanticd. interesting 91 a. funny b. exciting c. entertainingd. boring 92 a. tell jokeb. play chess c. write storyd. eating 93. a. literatureb. shopping c. artd. science 94. a. Mexicanb. French c. Japand. Thai

49 เลือกคำกริยาให้สอดคล้องกับประธานให้ ถูกต้อง 95. Annie and her brother ……………at school. a. isb. arec. amd. be 96. The dog or the cats ……………..outside. a. isb. arec. amd. be 97 One of my sisters ……………..going on a trip to France. a. isb. arec. amd. be 98. The man with all the birds …………….on my street. a. isb. arec. amd. be 99. The news ……………..on at five o clock. a. isb. arec. amd. be 100. Each books …………….from England. a. isb. arec. amd. be

50 Enjoy your O-net Test Bye


ดาวน์โหลด ppt O-net Test M.1 From To By Ms.Porntip Sirisatonpun.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google