งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

From Ms.Porntip Sirisatonpun

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "From Ms.Porntip Sirisatonpun"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 From http://www.islamwit.net/TestOnet.html Ms.Porntip Sirisatonpun
O-net Test M.1 From To By Ms.Porntip Sirisatonpun

2 เลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับบทสนทนาที่กำหนดให้
At school Sylvia : Hello. Dan : …….1. ……. Sylvia : …….2 ……. Dan : My name’s Dan. What’s your name? Sylvia : ………….3 …………………... Where are you from? Dan : …….4 ……. Sylvia : …….5 ……. Dan : I’m fourteen. Goodbye, Sylvia. Sylvia : …….6 ……. 1. Hi! 2. What’s your name? 3. My name’s Sylvia. 4. I’m from New York. 5. How old are you? 6. Goodbye, Dan.

3 เลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับบทสนทนาที่กำหนดให้
In the classroom Teacher : This is Marie Louise. She’s an exchange student from France. Students : …….7……. Marie : Hello, everybody. I’m from …….8……. , France. I speak ….9……. . 7. Hello, Marie. 8. Paris 9. French.

4 เลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับบทสนทนาที่กำหนดให้
Emma : I’m bored. Tony : …….10……. Emma : No, I don’t want to. Tony : …….11……. Emma : What’s on? Tony : There’s a new horror film. Emma : …….12……. 10. Why don’t we go to a disco? 11. What about going to the cinema. 12. OK. That’s a good idea. Let’s go to the cinema.

5 เลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับบทสนทนาที่กำหนดให้
Dad : Kevin! Can you help me a moment? Kevin : …….13……. Dad : Erin! Erin : …….14… Dad : Can you help me in the kitchen? Erin : Yes, sure. Dad :…….15……. 13. I’m sorry, I can’t. I’m busy. 14. Yes? 15. That’s great. Thank you.

6 เลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับบทสนทนาที่กำหนดให้
Waiter : What would you like to have? Paul : …….16……. Waiter : Would you like some chips? Paul : …….17……. Waiter : And peas? Paul : …….18……. 16. A big burger, please. 17. Yes, please, a large portion. 18. No, thanks.

7 เลือกคำพูดที่เหมาะสมที่สุดกับบทสนทนาที่กำหนดให้
Carl : Do you like beach holidays? Joan : …….19……. Carl : Why? Joan : …………………….….20………………... And you? Carl : …….21……. 19. No, not really. I prefer sightseeing holidays. 20. Well, I enjoy visiting new places on my holidays. 21. I don’t. I just like relaxing in the sun.

8 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบทสนทนาที่กำหนดให้
22. Hello, Anne. Hello, Peter. d.

9 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบทสนทนาที่กำหนดให้
23. Anne, this is my cousin, Peter. Peter, this is Anne, my classmate. c.

10 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบทสนทนาที่กำหนดให้
24. Who’s that over there? I don’t know. a.

11 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบทสนทนาที่กำหนดให้
25. George! Over here! b.

12 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบทสนทนาที่กำหนดให้
26. Now close your eyes and blow out the candles. c.

13 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบทสนทนาที่กำหนดให้
27. Happy Birthday, Erin. d.

14 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบทสนทนาที่กำหนดให้
28. What do you want for your birthday? b.

15 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบทสนทนาที่กำหนดให้
29. This is for you. Thank you very much. e.

16 เลือกรูปภาพให้สัมพันธ์กับบทสนทนาที่กำหนดให้
30. I’m opening my present now! a.

17 พิจารณารูปภาพแล้วเลือกบทสนทนา นำไปใส่ในกรอบคำพูดให้เหมาะสม
32.a. Can I go camping with my friends this weekend? 33.d. I’m borrowing Bill’s sleeping bag. 31. c. Yes, Charlie?

18 พิจารณารูปภาพแล้วเลือกบทสนทนา นำไปใส่ในกรอบคำพูดให้เหมาะสม
35. b. I’m sorry, but I’m using it this weekend. You can borrow my old one. 34. e. Bill? Can I borrow your sleeping bag?

19 พิจารณารูปภาพแล้วเลือกบทสนทนา นำไปใส่ในกรอบคำพูดให้เหมาะสม

20 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับประโยคที่กำหนดให้
36. A : Where are you from? B : ………….. from Thailand. a. I’m b. We are c. They are d. You are 37. A : ………….. would you like to drink? B : A coke, please. a. Where b. What c. How much d. How often

21 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับประโยคที่กำหนดให้
38. A : ………….. is that book? B : Two hundred baht. a. How much b. How many c. What d. Where 39. A : Are you a student? B : No, ………….. . a. I am not b. you aren’t c. I don’t d. I won’t

22 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับประโยคที่กำหนดให้
40. A : What do you do? B : ………….. a. I’m fine. b. I’m doing my homework. c. I’m a student. d. I do my homework. 41. A : What time do you get up? a. I do not get up late. b. I get up in the morning. c. I get up at six o’clock. d. I get home at six o’clock.

23 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับประโยคที่กำหนดให้
42. A : How old are you? B : ………….. a. I’m fine. b. I’m twelve years old. c. I’m old. d. I’m a student. 43. A : When do you do your homework? a. My homework is in my schoolbag. b. No, I don’t. c. I do it every day. d. I do my homework after dinner.

24 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับประโยคที่กำหนดให้
44. A : Can you clean the car, please? B : ………….. a. Yes, certainly. b. I don’t mind. c. That’s good idea. d. No, thank you. 45. A : How do you go to school? a. No, I don’t. b It takes twenty five minutes. c. I take the school bus. d. I don’t go to school.

25 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับประโยคที่กำหนดให้
46. A : What are you doing on Wednesday morning? B : ………….. a. Yes, I do. b. No, I don’t. c. I’m busy. d. I am having a piano lesson. 47. A : What’s your favorite food? B : ………….. a. My favorite food is pizza. b. I don’t like pizza. c. I eat pizza. d. I hate pizza.

26 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับประโยคที่กำหนดให้
48. A : Do you like chocolate? B : ………….. a. Yes, I am. b. Yes, I will. c. Yes, I do. d. Why not. 49. A : ………….. some orange juice? B : No, thank you. May I have some fruit? a. Would you like b. What would you like c. Would she like d. What would she like

27 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับประโยคที่กำหนดให้
50. When we wish someone to be happy on his birthday, we often say, “…. .” a. Happy Birthday b. Happy New Year c. Happy Valentine’s day d. Merry Christmas 51. There ………….. a school meeting yesterday. a. is b. are c. were d. was

28 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับประโยคที่กำหนดให้
52. She ………….. to Phuket last week. a. goes b. has gone c. went d. will go 53. They ………….. to school every morning when they ………….. young. a. walks, are b. walked, were c. were walking, are d. walk, are

29 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับประโยคที่กำหนดให้
54. Suda always ………….. to school. a. walk b. walks c. is walking d. walked 55. Tom ………….. TV right now. a. is watching b. watched c. watches d. watch

30 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับประโยคที่กำหนดให้
56. Teachers ………….. at school. a. were teaching b. are teaching c. teach d. teaches 57. Please be quiet! The baby ………….. . a. is sleeping b. was sleeping c. slept d. sleeps

31 เลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดกับประโยคที่กำหนดให้
58. The next bus is leaving for Phuket at 6:30 pm., but Suda ………….. yet. She must be late again. a. came b. comes c. hasn’t come d. has come

32 พิจารณารูปภาพและประโยคที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
59. A : Where is the restaurant? B : It’s ………….. the library and the post office. a. next to b. between c. behind d. In front of

33 พิจารณารูปภาพและประโยคที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
60. A : When do you go to bed? B : At ………….. . a. six o’clock b. seven fifteen c. eleven fifteen d. ten thirty

34 พิจารณารูปภาพและประโยคที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
61. A : How much is your camera? B : It’s ………….. baht. a. forty-five thousand b. four hundred and five thousand c. four hundred thousand d. forty-five hundred

35 พิจารณารูปภาพและประโยคที่กำหนดให้แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
62. Next summer, I’m going to the ………….. . a. beach b. canal c. swimming pool d. ocean

36 พิจารณาข้อความจากป้ายแล้วจับคู่กับสถานที่ให้สัมพันธ์กัน
a. in a pet shop b. in a zoo d. in a safari park a 63. Do not feed or try to touch the animals. ! 64. Please keep litter in your car. It can kill animal. ! Keep your window up if approached by large animals. ! 66. If you break down, sound your car horn and stand in your car. ! 67. Do not get out of your car ! b, d d d d

37 พิจารณาข้อความจากป้ายแล้วจับคู่กับสถานที่ให้สัมพันธ์กัน
Please Don’t Feed the Animals. 68. a. In the crocodile farm b. In the aquarium c. In a zoo d. At a circus Keep Quiet 69. a. At the theater house b. In a train c. At a club d. In a library

38 พิจารณาข้อความจากป้ายแล้วจับคู่กับสถานที่ให้สัมพันธ์กัน
No Littering. 70. a. At home b. At a Seven Eleven c. In a street d. In a classroom

39 พิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครงาน แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
พิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครงาน แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง Job Application Form Name : …………………………………. (Surname) (Firstname) a. Rakrian, Sopha 71. Sopha Rakrian should write her name on the form as “………….. .” a. Rakrian, Sopha b. Sopha Rakrian c. Miss Sopha d. Miss Rakrian

40 พิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครงาน แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
พิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครงาน แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง Job Application Form Date of Birth : …….72……. a. November 6, 1982 72. The following date of birth would be correctly written on the form as “………….. .” a. November 6, 1982 b. Monday, November 6, 1982 c. 6, Monday, November, 1982 d. Monday 6 November, 1982

41 พิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครงาน แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
พิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครงาน แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง Job Application Form Address: 142 Tanoa Road, Phranakorn, Bangkok 10200 Phone : 0 – 2622 – 2999 Marital Status : …….73……. c. single If Sopha Rakrian is not married, she should write “……...” for marital status. a. married b. not married c. single d. not single 

42 พิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครงาน แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
พิจารณาแบบฟอร์มใบสมัครงาน แล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง Job Application Form School Diploma: Santa Cruz Convent School Date : May 7, 2000 Work Experience : …….74……. (List most recent experience first) Professional References : (Give at least three) Signature : Sopha Rakrian Date : November 23, 2006 2. Sales clerk, the Mall Department Store, November 2003 – Present Teacher, Ban Huai Khamin School, May October 2003 3. Part-time market survey, Happy Life Co., May

43 อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง
David was born in Sydney, ……75………but his family migrated to …….76……..in When he finished his high school in Geneva, his new home city, he would like to go to New York in the United States of ……..77……..for his college studies. His dream is also to see many wild animals in Kenya, ……….78………and some beautiful beaches in Thailand located in the South East of ………79………. 75. a. America b. Australia c. Asia d. Europe a. Africa b. Europe c. Asia d. America a. Australia b. Africa c. Europe d. America 78. a. Africa b. Europe c. America d. Australia 79. a. Europe b. America c. Australia d. Asia b. Australia b. Europe d. America a. Africa d. Asia

44 อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง
Hi Jen I can’t write a lot! Fridays are really busy for me. At 8.00 I have math-ugh! Everyone says it will be useful some day, but I am not so sure. Then at 9.00 I have science. It’s difficult, but interesting. At I have history. Boring! But at least I have P.E. to look forward to at P.E is easy and fun. We have lunch from to The first subject after lunch is literature. It’s easy. And I like my literature teacher, Mr. Lopez. He’s such fun. My classes finish at 2.00 , but after that I have gymnastics club for two hours. This is really challenging! Our teacher is very strict, and we get very tired. And after gymnastics I go to my music club. Music is cool, so that it’s something else to look forward to . your friend, Yu Mei.

45 อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบคำถามให้ถูกต้อง
80. What does Yu Mei study at o clock? gymnastic b. music c. history d. science 81. What does Yu Mei study after having lunch? literature b. music c. math d. science 82.What does Yu Mei think of science. It’s boring b. It’s interesting c. it’s easy d. it’s cool 83. What day does Yu Mei type this message? Monday b. Sunday c. Friday d. Saturday 84. How many subjects does Yu Mei study for that day? a. four b. five c. six d. seven

46 เลือกคำที่มีความหมายตรงกับคำศัพท์ที่กำหนดให้
86. Famous Hated b. loved c. popular d. ignored 87. Cool great b. small c. bad d. hot 88. Silly Stupid b. pretty c. clever d. lovely 88. Outgoing shy b. confident c. talkative d. selfish 89. look at a. Watch b. take care c. find d. depend

47 เลือกคำที่แตกต่างจากกลุ่ม
a. comedy b. documentary c. romantic d. interesting a. funny b. exciting c. entertaining d. boring a. tell joke b. play chess c. write story d. eating a. literature b. shopping c. art d. science a. Mexican b. French c. Japan d. Thai

48 เลือกคำกริยาให้สอดคล้องกับประธานให้ถูกต้อง
95. Annie and her brother ……………at school. a. is b. are c. am d. be 96. The dog or the cats ……………..outside. 97 One of my sisters ……………..going on a trip to France. 98. The man with all the birds …………….on my street. 99. The news ……………..on at five o clock. 100. Each books …………….from England.

49 Enjoy your O-net Test Bye


ดาวน์โหลด ppt From Ms.Porntip Sirisatonpun

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google