งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

16 Jan 2008I-O Model and CGE Model1 Input-Output Model and Computable General Equilibrium Model Saipin Cintakulchai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "16 Jan 2008I-O Model and CGE Model1 Input-Output Model and Computable General Equilibrium Model Saipin Cintakulchai."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 16 Jan 2008I-O Model and CGE Model1 Input-Output Model and Computable General Equilibrium Model Saipin Cintakulchai

2 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model2 แบบจำลองปัจจัยการ ผลิตและผลผลิต Input-Output Model 1. แนวคิดและประโยชน์ของ แบบจำลองปัจจัยการ ผลิตและผลผลิต 2. ข้อจำกัดของแบบจำลอง ปัจจัยการผลิตและ ผลผลิต

3 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model3 The Models Vehicles for Practical Policy Analysis Data Solution Techniques Theoretical Structure

4 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model4 การสร้างแบบจำลอง เขียนให้อยู่ในรูป สมการ หา คำตอบ เลือกตัว แปร อธิบายความหมายของคำตอบที่ได้

5 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model5 Households Industries Product markets Final goods Inputs Outputs Labor :- shoes :- machine, leather, rubber, etc. Simple Input-Output Model คำถาม : แต่ละอุตสาหกรรมควรผลิตสินค้าจำนวนเท่าใด จึงเพียงพอกับความต้องการรวมในระบบเศรษฐกิจ

6 16 Jan 2008I-O Model and CGE Model6 Input - Output Model วัตถุประสงค์ : วางแผนด้าน การผลิต ข้อสมมุติ 1. ผู้ผลิตแต่ละรายผลิตสินค้าชนิด เดียว 2. สัดส่วนการใช้ปัจจัยการผลิตมี ค่าคงที่ 3. มีเทคโนโลยีการผลิตแบบ Constant returns to scale

7 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model7 Simple Input - Output Table Goods Industries Final Demand 12 X 11 X 21 X 1H X 2H X1X2X1X2 Labor Cost L1L1 C1C1 Equilibrium : X 1 = C 1 12121212 and X 2 = C 2 X 12 X 22 L2L2 C2C2 Total value of output Unit: Baht

8 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model8 Input - Output Model X 1 = X 11 + X 12 + X 1H --- (1) X 2 = X 21 + X 22 + X 2H --- (2) กำหนดให้ a ij = X ij / C j ; i, j = 1, 2 X 1 = a 11 X 1 + a 12 X 2 + X 1H --- (1-a) X 2 = a 21 X 1 + a 22 X 2 + X 2H --- (2-a) XjXj ดังนั้น X ij = a ij X j

9 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model9 จัดรูปสมการใหม่ จะได้ (1 - a 11 ) X 1 - a 12 X 2 = X 1H ---(1-b) - a 21 X 1 + (1 - a 22 ) X 2 = X 2H ---(2-b) หรือในรูปของ matrix : (I - A) X = D A = a 11 a 12 a 21 a 22 X = X1X2X1X2 D = X 1H X 2H คำตอบ : X = (I - A) -1 D

10 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model10 Input-Output Table Input-Output Table (Closed Economy) Goods Industries Final Demand Total Outputs 12..n X 11 X 21. X n1 X 1H X 2H. X nH X 1 X 2. X n primaryinputs Costs L 1 …..L n C 1 …..C n Equilibrium : X i = C i X 1G X 2G. X nG …..X 1n …..X 2n. …..X nn 1... n Unit: Baht

11 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model11 A = a 11 a 12 … a 1n a 21 a 22 … a 2n a n1 a n2 … a nn D = X 1 X 2. X n X = คำตอบ : X = (I - A) -1 D +X 1G +X 2G. +X nG X 1H X 2H. X nH a ij = X ij / X j ; i, j = 1, 2, …, n เขียนในรูป matrix ได้ว่า : (I - A) X = D เมื่อ

12 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model12 X 1E X 2E.. X nEEX Input-Output Table Input-Output Table (Open Economy) Goods Industries Final Demand Total Outputs 12..n X 11 X 21.. X n1 X 1H X 2H.. X nH X 1 X 2.. X n primaryinputs Costs L 1 …..L n C 1 …..C n Equilibrium : X i = C i X 1G X 2G.. X nG …..X 1n …..X 2n.. …..X nn 1... n 12..n M 11 M 21.. M n1 M 1H M 2H.. M nH M 1 M 2.. M n M 1G M 2G.. M nG …..M 1n …..M 2n.. …..M nn 0.. 0 DomesticDomestic ImportsImports HH G Unit: Baht

13 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model13 การประยุกต์ใช้ แบบจำลองปัจจัยการผลิต และผลผลิต 1. Production Planning 2. Output Multiplier 3. Linkage Effect จาก : X = (I - A) -1 D

14 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model14 ข้อจำกัดของ Input - Output Model  I-O model ถือว่ามีทรัพยากรอยู่ ไม่จำกัด  I-O model กำหนดให้ final demand เป็นตัวแปรภายนอก ซึ่งในบางกรณีอาจไม่ ถูกต้อง  I-O model ไม่มีการอธิบาย ความเชื่อมโยงระหว่าง รายรับและรายจ่ายของภาค ครัวเรือน  ไม่ได้แยกวิเคราะห์ ผลกระทบด้านราคาและ ปริมาณออกจากกัน

15 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model15 Overview Objective and Advantages of a CGE model How many types of CGE model are there? Structure of a CGE model Database for a CGE model Limitations of a CGE model Computable General Equilibrium Model or CGE Model

16 16 Jan 2008I-O Model and CGE Model16 Major objectives of a CGE model è Economic Planning è Policy Analysis

17 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model17 Advantages of a CGE model n multisector planning model n resource allocation analysis n income distribution analysis n etc.

18 16 Jan 2008I-O Model and CGE Model18 A CGE Model incorporates market mechanisms presents variables in terms of price and quantity

19 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model19 How many types of CGE model are there?  Single - Country Model  Multiple - Country Model n Static Model n Dynamic Model

20 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model20 Structure of a CGE model n Production n Consumption n Income n Equilibrium conditions

21 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model21 Flows of goods in a simple CGE model industries Domestic market householdsgovernment Foreign market labourcapital inputs outputs exports imports

22 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model22 Example : a simple CGE model n closed economy n two sectors with perfect competition n two goods (X 1, X 2 ) and two factors (K, L) n one household

23 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model23 Structure of a CGE model n Production n Consumption n Income Equilibrium  Market clearing conditions  Zero-profit conditions

24 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model24 Production structure Industries Good 1Good 2 Intermediate inputsPrimary inputs labourcapital Domestic productsExports Domestic products Imports

25 16 Jan 2008I-O Model and CGE Model25 Production Block Problem : Minimize costs of production Min C i = P 1 X 1i + P 2 X 2i + WL i + RK i subject to production function X i = X i ( X 1i, X 2i, L i, K i )

26 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model26 Solution : Demand for inputs n X 1i = f 1i ( P 1, P 2, W, R, X i ) n X 2i = f 2i ( P 1, P 2, W, R, X i ) n L i = f Li ( P 1, P 2, W, R, X i ) n K i = f Ki ( P 1, P 2, W, R, X i ) 8 equations and 14 variables

27 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model27 Household Demand and Its Income Total Income Labour Income Capital Income Consumption Income Taxes Savings Good 1Good 2 Domestic products Imports

28 16 Jan 2008I-O Model and CGE Model28 Consumption Block Problem : Maximize Utility Max U = U ( X 1H, X 2H ) subject to budget constraint M = P 1 X 1H + P 2 X 2H

29 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model29 Solution : Demand for goods n X 1H = f 1H ( P 1, P 2, M ) n X 2H = f 2H ( P 1, P 2, M ) where M = W L + R K 3 equations and 5 variables (new)

30 16 Jan 2008I-O Model and CGE Model30 Profit Functions Zero - Profit Assumption TR i = TC i or P i X i = P 1 X 1i + P 2 X 2i + WL i + RK i

31 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model31 Solution : Price relationship P i = P 1 ( X 1i / X i ) + P 2 ( X 2i / X i ) + w ( L i / X i ) + r( K i / X i ) or P i = a 1i P 1 + a 2i P 2 + a Li W + a Ki R 2 equations

32 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model32 Market Clearing: Equilibrium Product markets : X i = X i 1 + X i 2 + X i H Factor markets : L = L 1 + L 2 K = K 1 + K 2 4 equations

33 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model33 Database for a CGE model n Input-Output Data n Socioeconomic Data n Behavioral Parameters n etc.

34 16 Jan 2008 I-O Model and CGE Model34 Limitations of a CGE model  data: not up to date, inconsistency  difficult to know whether the model is correct  computation capacity


ดาวน์โหลด ppt 16 Jan 2008I-O Model and CGE Model1 Input-Output Model and Computable General Equilibrium Model Saipin Cintakulchai.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google