งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวตศาสตร์เป็ นวชาทศี่ ึกษาเกยวกบอดตี โดยศึกษาถึง พฤตกิ รรมของมนุษย์ ตามบริบทของช่วงเวลาทเกดขึนซึ่งมผล ต่อมนุษยชาตเิ มอื่ เหตุการณ์น้ันเปลยี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวตศาสตร์เป็ นวชาทศี่ ึกษาเกยวกบอดตี โดยศึกษาถึง พฤตกิ รรมของมนุษย์ ตามบริบทของช่วงเวลาทเกดขึนซึ่งมผล ต่อมนุษยชาตเิ มอื่ เหตุการณ์น้ันเปลยี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวตศาสตร์เป็ นวชาทศี่ ึกษาเกยวกบอดตี โดยศึกษาถึง พฤตกิ รรมของมนุษย์ ตามบริบทของช่วงเวลาทเกดขึนซึ่งมผล ต่อมนุษยชาตเิ มอื่ เหตุการณ์น้ันเปลยี่ นแปลงไป ประวตศาสตร์ซ ้ารอยไม่มีจริง เพราะ ถึงเหตุการณ์ท เกดขึนจะคล้ายกบในอดีตแต่ บริบทของสถานการณ์ บุคคลกไ็ ม เหมอนเดม

3 ซองจดหมายส่วน พระองค์ ร.5
ซองจดหมายส่วน พระองค์ ร.5

4 ฉบบั แรก แห่งราชอาณาจักรไทย
ิ ภาพพระบาทสมเดจ็ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพพระราชพธิ ีฉลองสิร ราชสมบัติครบ 60 ปี (รัชกาลที่ 7) พระราชทานรัฐธรรมนูญ ฉบบั แรก แห่งราชอาณาจักรไทย

5 ภาพน าท่วม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2485
ภาพพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสรัสเซีย ภาพน าท่วม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2485

6 ี พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส
ภาพวาดแสดงสงคราม ภาพวาดแสดงเหตุการณ์คณะราชทูตไทย น าโดยออกญาโกษาธิบดี (ปาน) เข้าเฝ้ า ยุทธหัตถ ี พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส

7 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนตามลาดบั ดงนี
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนตามลาดบั ดงนี ขันตอนท้ ี่ 1 การกาหนดหัวเรองทื่ จะศึกษา เลอกหัวข้อ หรอประเดื นทางประวตศาสตร์ทสนใจ โดย อาศัยความรู้จากการอ่าน หรอื ค้นคว้า และความสนใจอยากรู้ ก จะทาให้เกดควากระตอรือร้นในการศึกษาอย่างจริงจัง การกา หนดหัวเร่ือง จะศกึ ษาเร่ิมจากเหตกุ ารณ์ทมี่ ีความส าคญ ทมผลต่อการเปลยนแปลงทางสังคม การเมือง เศรษฐกจ

8 ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมหลกฐาน
หลกฐานที่เป็ นลายลกษณ์อกษร เป็ นหลกฐานที่ส าคญ โดยเฉพาะในช้ันต้น หรือปฐมภูมิ รองลงมาคอื หลกั ฐานทุตยภูม โดยผู้ศึกษาจะต้องรวบรวมหลกั ฐานส าคญั และศึกษาให้มาก

9 ขั้นตอนที่ 3 การประเมนิ คุณค่าของหลกั ฐาน
หลงจากทรวบรวมหลกฐานทางประวตศาสตร์ช้ันต้น, ช้ัน รอง จะต้องมการวเคราะห์ และประเมนค่าว่าหลกฐานช้ันต้นใด น่าเชื่อถือ ไม่ใช่ของปลอม มคี วามถูกต้องเทยี่ งตรง ถ้าเป็ น หลกั ฐานช้ันรองจะวเิ คราะห์ว่า ใครเป็ นผู้เขยี น มคี ุณสมบัตใิ น การเขยนเพยงใด ขั้นตอนนีม้ ความส าคญมาก ถ้าเกดความ ผดิ พลาด จะทา ให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง

10 ขั้นตอนที่ 4 การวเิ คราะห์ สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่ข้อมูล
การวเคราะห์ ช่วยท าให้ประเดนต่าง ๆ ได้รับการแยกแยะ ส่วนการสังเคราะห์จะเป็ นการรวมประเดน็ แล้วน าเคราะห์มูลมา วเิ คราะห์ให้ได้ประเดน็ ใหม่ แล้วน ามาจัดเป็ นหมวดหมู่ให้ตรง กบั เรื่องทศี่ ึกษา จัดให้เป็ นระบบ เห็นความสัมพนั ธ์ของข้อมูล โดยให้ความส าคญกบเวลาว่าเวลาใดมากก่อนหลง

11 ข้นั ตอนสุดท้าย ข้นั ตอนการเรียบเรียง / น าเสนอ
เป็ นข้นั ตอนทสี่ าคญั ทสี่ ุด ผู้ศึกษาจะต้องน าข้อมูลต่าง ๆ ท ได้ มาเรียบเรยงี ให้ชดเจนตรงประเดั น็ มการวเคราะห์ น าเสนอ ความรู้ทไี่ ด้จากการศึกษา โดยภาษาทเี่ ข้าใจง่าย ชดั เจน มกี าร อ้างองิ ทไี่ ปทมี่ าของข้อมูล โดยใช้เชงิ อรรถ และบรรณานกุ รม

12


ดาวน์โหลด ppt ประวตศาสตร์เป็ นวชาทศี่ ึกษาเกยวกบอดตี โดยศึกษาถึง พฤตกิ รรมของมนุษย์ ตามบริบทของช่วงเวลาทเกดขึนซึ่งมผล ต่อมนุษยชาตเิ มอื่ เหตุการณ์น้ันเปลยี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google