งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เงินโอนตามผลงานการบำบัดระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว (ปีงบประมาณ2558) สถานบริการปี 2558ปี 2559รวม (บาท) 1.รพ.พระจอมเกล้า17,50027,50045,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เงินโอนตามผลงานการบำบัดระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว (ปีงบประมาณ2558) สถานบริการปี 2558ปี 2559รวม (บาท) 1.รพ.พระจอมเกล้า17,50027,50045,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เงินโอนตามผลงานการบำบัดระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว (ปีงบประมาณ2558) สถานบริการปี 2558ปี 2559รวม (บาท) 1.รพ.พระจอมเกล้า17,50027,50045,000 2.รพ.เขาย้อย118,00017,000135,000 3.รพ.หนองหญ้าปล้อง28,500 4.รพ.ชะอำ40,00030,25070,250 5.รพ.ท่ายาง80,00055,500135,500 6.รพ.บ้านลาด25,00012,50037,500 7.รพ.บ้านแหลม17,000 8.รพ.แก่งกระจาน44,500 รวม370,500142,750513,250

2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมให้บริการบำบัด ฟื้นฟูเพื่อเลิกบุหรี่ สุราปี จัดตั้งคลินิกให้บริการบำบัดรักษาฟื้นฟู ผู้ติดบุหรี่ สุรา ทั้งในระดับ รพ.จังหวัด และ รพ.ชุมชน 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการ ให้บริการ 3. พัฒนาระบบบริการให้ชัดเจน มีมาตรฐานการรักษาและแนวทาง ในการดำเนินงานเดียวกัน 4. จัดสรรงบประมาณผลงานบำบัด ฟื้นฟู เลิกบุหรี่ เฉลี่ยรายละ 800 บาท เลิกสุรา เฉลี่ยรายละ 3,000 บาท

3 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดิน) วัดถ้ำแก้ว อ.เมือง เพชรบุรี รุ่นที่ระยะเวลาจำนวนเป้าหมาย (คน) หมายเหตุ ก.พ ใช้งบประมาณของ ท้องถิ่น และที่ต้อง เร่งดำเนินการเพื่อ ติดตามผู้ผ่านการ บำบัด 4 เดือน ติดต่อกันภายใน ปี มี.ค เม.ย.-1 พ.ค พ.ค มิ.ย.59100

4

5 กลุ่มเป้าหมาย [Activity of Daily Living (ADL) ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน 1. กลุ่มติดสังคม 69,463 คน ( ร้อยละ 93.69) 2. กลุ่มติดบ้าน 4,109 คน ( ร้อยละ 5.55) 3. กลุ่มติดเตียง 570 คน ( ร้อยละ 0.76) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (สิทธิ์ UC) ผู้สูงอายุที่มีคะแนนประเมิน ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน ( คะแนนเต็ม 20 คะแนน ) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ติดบ้าน 2 กลุ่ม ติดเตียง 2 กลุ่ม Care giver ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1. อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 3. ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ สปสช.กำหนด มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ อย่างน้อย 1 ปี อบรม 70 ชม. ไม่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ อบรม 420 ชม. Care giver 1 คน ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 10 คน Care manager ผู้จัดการ จากเครือข่ายบริการ 1. พยาบาลวิชาชีพ 2. นักกายภาพบำบัด 3. นักสังคมสงเคราะห์ 4. นวก/จพ.ตำแหน่ง หัวหน้า รพ.สต. ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมอนามัย (วิทยากรจากกรมอนามัย) หลักสูตร 70 ชม. (10 วัน) Focal point จ.สมุทรสาครจัดอบรม จ.เพชรบุรี ผ่านการอบรม 3 คน หน้าที่ 1. ควบคุมกำกับ ดูแล Care giver 5-10 คน 2.จัดทำแผนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care plan) รายบุคคล

6 กลุ่มเป้าหมายในการดูแล กลุ่มผู้สูงอายุจำแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย อยู่กับครอบครัว อยู่ 2 คนกับคู่สมรส ( อยู่ 2 คนตายาย ) อยู่คนเดียว กลุ่มติดสังคม IHG กลุ่มติดบ้าน FED กลุ่มติดเตียง CBA

7 อำเภออปท.ศูนย์พัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิง Care giver Care manager เมือง อบต. บ้านหม้อ อบต. ธงชัย √-√ เขาย้อย อบต. หนองชุมพลเหนือ หนองหญ้าปล้อง อบต. หนองหญ้าปล้อง ชะอำเทศบาลเมืองชะอำ √4351 ท่ายาง อบต. บ้านในดง อบต. ท่าไม้รวก √-√ บ้านลาดเทศบาลตำบลบ้านลาด อบต. สมอพลือ -√-√ บ้านแหลมเทศบาลตำบลบ้านแหลม แก่งกระจาน อบต. วังจันทร์ √2931 รวม 11 แห่ง 5 แห่ง

8

9

10

11

12 ขั้นตอนการดำเนินงาน จ.เพชรบุรี 1-15 ก.พ.59 รวบรวมข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (เฉพาะตำบลเป้าหมาย) ส่ง สป.สช ก.พ.59 เข้าร่วมประชุมชี้แจงระดับภาค ณ โรงแรมรามาการ์เด้น เฉพาะตำบลเป้าหมาย 26 ก.พ.59 จัดประชุมชี้แจง ห้องประชุม 3 สสจ.โดย นพ.สสจ.พบ. ทุกตำบล (ทุก รพ.สต.) 20 ก.พ.-15 มี.ค.59 CUP อบรม Care giver หลักสูตรเร่งรัด 2 วัน ทุกตำบล 7-18 มี.ค.59 อบรม Care manager โดย Focal point สสจ.สมุทรสาคร เฉพาะตำบลเป้าหมาย มี.ค.59 อบรม Care manager โดย สสจ.พบ. ตำบลนอกเป้าหมาย

13 ระบบการดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ระบบเฝ้าระวังสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ แกนนำกลุ่มผู้สูงอายุ - ประเมิน ADL - ประเมิน Disease - กิจกรรม DPAC บูรณาการงานกลุ่มวัย


ดาวน์โหลด ppt เงินโอนตามผลงานการบำบัดระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว (ปีงบประมาณ2558) สถานบริการปี 2558ปี 2559รวม (บาท) 1.รพ.พระจอมเกล้า17,50027,50045,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google