งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาการศึกษา จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559 สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา รับผิดชอบ จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาการศึกษา จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559 สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา รับผิดชอบ จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาการศึกษา จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559 สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา รับผิดชอบ จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย

2 โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อ การเรียนรู้และสื่อสาร งบประมาณ 12,720,000 บาท กิจกรรม หลัก 1. กิจกรรมส่งเสริมภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน 21,755 คน - ส่งเสริมภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร - ส่งเสริมภาษามลายูถิ่นเพื่อการ สื่อสาร 2. กิจกรรมประกวด “ สื่อสารภาษาไทย ในชีวิตประจำวัน ” จำนวน 1,100 คน

3 โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อ การเรียนรู้และสื่อสาร งบประมาณ 12,720,000 บาท สังกัด สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ( คน ) 2,600 3,886 7,705 5,159 2,405 งบประมา ณ ( บาท ) 1,504,760 2,273,860 4,461,620 3,047,605 1,432,155

4 โครงการส่งเสริมภาษาเพื่อ การเรียนรู้และสื่อสาร งบประมาณ 12,720,000 บาท ตัวชี้วัด โครงการ  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการสามารถสื่อสารใช้ ภาษาไทยได้ถูกต้อง  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการสามารถสื่อสารใช้ภาษา มลายูถิ่นได้ถูกต้อง

5 โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ คนดี งบประมาณ 2,200,000 บาท กิจกรรม หลัก 1. กิจกรรมค่ายเยาวชนปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ จำนวน 1,200 คน - จัดตั้งชมรมเยาวชนคนดีศักดิ์ศรี ชายแดนใต้ - ค่ายเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อ สังคมและชุมชน (2 วัน 1 คืน ) 2. กิจกรรมทัศนศึกษาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ไทยพุทธ – มุสลิม จำนวน 1,200 คน

6 โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ คนดี งบประมาณ 2,200,000 บาท สังกัด สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล ศฝช. ปัตตานี จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ( คน ) 200 งบประมา ณ ( บาท ) 366,670 366,666

7 ตัวชี้วัด โครงการ  ร้อยละ 90 ของกลุ่มเป้าหมายอยู่ ร่วมกิจกรรมครบตามระยะเวลาและ เนื้อหาที่หลักสูตรกำหนด  คณะกรรมการชมรมเยาวชน สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมของ ชมรมได้อย่างต่อเนื่อง โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ คนดี งบประมาณ 2,200,000 บาท

8 โครงการติดตามและประสานแผนการ ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน. เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ งบประมาณ 875,000 บาท กิจกรรม หลัก 1. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( คำสั่งกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดชายแดนใต้ ที่ 237 /2557) จำนวน 12 ครั้ง ( เดือนละ 1 ครั้ง ) 2. ประชุมผู้บริหารการศึกษา / ผู้บริหาร สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 12 ครั้ง ( เดือนละ 1 ครั้ง ) 3. ประชุมผู้ประเมินโครงการพัฒนา การศึกษาชายแดนใต้

9 โครงการติดตามและประสานแผนการ ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน. เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ งบประมาณ 875,000 บาท กิจกรรม จำนว น ( ครั้ง ) งบประมา ณ ( บาท ) 1. ประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนฯ 12419,220 2. ประชุมผู้บริหาร กศน. จังหวัด / สถานศึกษาขึ้น ตรง / สถานศึกษา ฯ 12338,400 3. ประชุมผู้ประเมิน โครงการฯ 12117,380

10 ตัวชี้วัด โครงการ  ร้อยละ 80 สามารถดำเนินการได้ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ โครงการ  ร้อยละ 90 ขับเคลื่อนกิจกรรมให้ เป็นไปตามแผนและเป็นแนวทาง เดียวกัน โครงการติดตามและประสานแผนการ ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน. เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ งบประมาณ 875,000 บาท

11 โครงการเพิ่มระดับความปลอดภัย ให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษา ชายแดนใต้ งบประมาณ 4,840,000 บาท กิจกรรม หลัก จัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด ( CCTV) จำนวน 220 ชุด กศน. อำเภอ จำนวน 124 ตัว ห้องสมุดประชาชนจังหวัด / อำเภอ / เฉลิมราชฯ จำนวน 60 ตัว สำนักงาน กศน. จังหวัด จำนวน 36 ตัว

12 โครงการเพิ่มระดับความปลอดภัย ให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษา ชายแดนใต้ งบประมาณ 4,840,000 บาท สังกัดกศน. จังหวัด กศน. อำเภอ ห้องสมุดงบประม าณ สงขลา 444264,000 ยะลา 42412880,000 ปัตตานี 436161,232,00 0 นราธิวาส 439171,320,00 0 สตูล 42111792,000 ศฝช. ปัตตานี 8--176,000 ศว. ยะลา 8--176,000

13 ตัวชี้วัด โครงการ  ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ร้อยละ 80 ของบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน โครงการเพิ่มระดับความปลอดภัย ให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษา ชายแดนใต้ งบประมาณ 4,840,000 บาท

14 สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา สวัสดี ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาการศึกษา จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559 สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา รับผิดชอบ จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google