งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการพูด และการ เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการพูด และการ เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการพูด และการ เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ The Use of Task-Based Learning to Promote English Speaking and Writing Abilities of The Second Year Diploma Student

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริม ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะทางภาษาใน สถานการณ์จริง เพื่อการเตรียมความพร้อมสู้กับการ ทำงานในอนาคต คือการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ และเรียนรู้ภาษาในสถานการณ์จริงจากการ ปฏิบัติงาน โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการ ปฏิบัติงาน และเน้นความหมายในการสื่อสาร มากกว่ารูปแบบทางภาษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะใช้รูปแบบการเรียนแบบ มุ่งปฏิบัติงาน ซึ่งเน้นกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมี ระบบตามสถานการณ์จริง โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถด้านการพูดและการเขียน ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา การเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-Based Learning ) การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะด้านการ พูดและการเขียนภาษาอังกฤษที่ในสถานประกอบการ การมอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติผ่านการใช้ ภาษาอังกฤษนั้น ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนรูปแบบ ภาษาเพื่อเตรียมพร้อมก่อนปฏิบัติงาน เน้น ความหมายในการสื่อสารมากกว่าความถูกต้องตาม โครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

4 วัตถุประ สงค์ - เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน - เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียน ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนแบบมุ่ง ปฏิบัติงาน

5 แนวคิด ทฤษฏี การเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงาน (Task-Based Learning ) ขั้นตอนการเรียนแบบ มุ่งปฏิบัติงาน. ขั้นก่อนปฏิบัติงาน (Pre-Task) คือขั้นตอนที่ผู้สอน บอกวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนผู้สอนเสนอ หัวข้อ สอนคำศัพท์และโครงสร้างเพื่อเตรียมความ พร้อมทางภาษาให้แก่ผู้เรียนที่จะนำมาใช้ในการ ปฏิบัติภาระงาน - ขั้นปฏิบัติงาน (Task Cycle) เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียน ปฏิบัติงานและได้ใช้ภาษาในการ ปฏิบัติงานพร้อมทั้งวางแผน ทบทวนความรู้ เรียงลำดับ เนื้อหา และวิธีในการนำเสนอผลงานตามสภาพที่คล้าย สถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน - ขั้นมุ่งเน้นภาษา (Language Focus) เป็นขั้นตอนที่ ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปรายถึงงานที่ได้ปฏิบัติ ผู้เรียนได้ชี้แจงปัญหา อุปสรรค และแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งผู้เรียนวิเคราะห์ รูปแบบภาษาที่ผิดพลาด แก้ไขโครงสร้างทางภาษา ที่ใช้ในการปฏิบัติให้ถูกต้อง

6 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ปี การศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ( ทค. 5103) จำนวน 35 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านการพูด การเขียนภาษาอังกฤษ

7 ขั้นตอนการทดลองและการ เก็บรวบรวมข้อมูล 1. วัดความสามารถทางการพูดและการเขียน ภาษาอังกฤษก่อนการทดลอง 2. ดำเนินการทดลองตามแผนการสอน 3. วัดความสามารถด้านการพูดและการเขียน ภาษาอังกฤษหลังการทดลอง

8 สรุป ผลการวิจัย การ ทดสอบ นักศึก ษา คะแน นเต็ม S.D.dftsig ก่อนทำ การเรียน การสอน หลังการ ทำการ เรียนการ สอน

9 สรุป ผลการวิจัย การ ทดสอบ นักศึก ษา คะแน นเต็ม S.D.dftsig ก่อนทำ การเรียน การสอน หลังการ ทำการ เรียนการ สอน

10 อภิปรายผล การศึกษา การเรียนโดยใช้การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน ช่วยให้ ผู้เรียนมีความทางการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษ สูง 1. การจัดการเรียนการสอบแบบมุ่งปฏิบัติงาน มีขั้นตอน หรือวงจรการเรียนที่ค่อนข้างชัดเจน มีการประเมินการ เรียนรู้และกิจกรรมที่ชัดเจน 2. การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ภาษาจากการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง มีการ เรียนรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน 3. การเรียนการสอนแบบกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงาน เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งเป็นวิธีที่กำหนดขอบเขตการ สอนและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทำเองมากที่สุด 4. การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงานทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่เน้นสภาพความเป็น จริง


ดาวน์โหลด ppt การใช้การเรียนแบบมุ่งปฏิบัติงาน เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการพูด และการ เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google