งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการอ่านออก เสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึก ทักษะการอ่านออกเสียงของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการอ่านออก เสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึก ทักษะการอ่านออกเสียงของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการอ่านออก เสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึก ทักษะการอ่านออกเสียงของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ The use of instructional package to enhance English pronunciation skill of the first year diploma 2013 academic year students in Lanna Polytechnic Chiangmai Technological College

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนาเชียงใหม่ นางสาวรัศมี วชิรอาภา

3 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา การเตรียมตัวเข้าสู่ AEC หลักสูตร จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา – มีพื้นฐานในการอ่านคำศัพท์ และการสะกดคำ ไม่ดี คืออ่านออกเสียงคำศัพท์ผิด และสะกด คำศัพท์ผิเป็นส่วนมาก การเตรียมตัวเข้าสู่ AEC หลักสูตร จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา – มีพื้นฐานในการอ่านคำศัพท์ และการสะกดคำ ไม่ดี คืออ่านออกเสียงคำศัพท์ผิด และสะกด คำศัพท์ผิเป็นส่วนมาก

4 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของ ผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้ ชุดฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

5 กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม ( ทส.4101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนาเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 รหัสประจาวิชา 3000-1202 ซึ่งมีนักศึกษา จำนวน 11 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษโดย ใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านการอ่าน ออกเสียงภาษาอังกฤษ

6 ตัวอย่าง ชุดฝึกอ่าน ชุดฝึกการอ่านออก เสียงชุดที่ 1 การอ่านคำที่ ประกอบด้วยสระเดี่ยว ชุดฝึกการอ่านออก เสียงชุดที่ 1 การอ่านคำที่ ประกอบด้วยสระเดี่ยว Can Sold From Shop Ship Trust ชุดฝึกการอ่านออก เสียงชุดที่ 2 การอ่านคำที่ ประกอบด้วยสระผสม Paid Gain Opinion Canteen School Feel

7 สรุปผลการวิจัย จำนวน นักศึกษา คะแนน เต็ม ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยง เบน มาตรฐา น ก่อนทำ การเรียน การสอน 11105.181.54 หลังการ ทำการ เรียนการ สอน 11107.901.14

8 สรุปผลการวิจัย

9 สรุปผลการ ความสามารถในการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษสูงขึ้น เนื่องจากเหตุผล บางประการดังต่อไปนี้ – ประการแรก การเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการ อ่าน ถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เร้าใจสำหรับ ผู้เรียน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิด ความสนใจในกิจกรรมละเนื้อหามากขึ้น – ประการที่สอง ให้นักศึกษามีความมั่นใจใน การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษมากขึ้น ความสามารถในการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษสูงขึ้น เนื่องจากเหตุผล บางประการดังต่อไปนี้ – ประการแรก การเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการ อ่าน ถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เร้าใจสำหรับ ผู้เรียน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิด ความสนใจในกิจกรรมละเนื้อหามากขึ้น – ประการที่สอง ให้นักศึกษามีความมั่นใจใน การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการอ่านออก เสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึก ทักษะการอ่านออกเสียงของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google