งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมความสามารถด้านไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ และเจตคติเชิงบวกของนักศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมความสามารถด้านไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ และเจตคติเชิงบวกของนักศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมความสามารถด้านไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ และเจตคติเชิงบวกของนักศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ Use of Computer Multimedia Program to Promote English Grammar Knowledge and Positive Attitudes of The Second Year Diploma Student

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา นักเรียนที่เข้ามาเรียนในวิชานี้มีพื้นฐานความรู้ด้าน ไวยากรณ์ต่ำกว่าเกณฑ์ นักเรียนมีทัศนคติด้านลบกับรายวิชาภาษาอังกฤษ มีความเห็นว่า ภาษาอังกฤษเรียนไปแล้วแต่ไม่ได้ นำเอาไปใช้เกี่ยวกับวิชาชีพของตนเอง แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคตจึงตก อยู่กับ สื่อคอมพิวเตอร์นั่นเอง โดยเฉพาะบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสื่อมัลติมีเดียซีดีรอมเพื่อ การศึกษา การให้ผู้เรียนเล่นและเรียนโดยอาศัยเทคโนโลยี สมัยใหม่ เช่นคอมพิวเตอร์นั้น ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้อย่างเพลิดเพลิน และสามารถควบคุมทิศ ทางการเรียนรู้ของตนได้ การสนุกอย่างมีสติ หรือมี สติแล้วสนุกด้วย

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรม (English Discovery ) เป็นโปรแกรมที่มีความพร้อมทั้งทางด้านเทคโนโลยี ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษที่ ถูกต้อง เหมาะสมกับธรรมชาติ ของการเรียน ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยระบบบริหารการจัดการ และการติดตามผล อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถฝึก ทักษะทางภาษาได้ครบทุกทักษะ ของ การฟัง การ พูด การอ่าน การเขียน และโครงสร้างไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ

4 วัตถุประ สงค์ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของนักศึกษาที่มีต่อวิชา ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

5 แนวคิด ทฤษฏี การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ลักษณะและองค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 1. วีดิทัศน (Video) เป็นสื่อที่สามารถแสดงผลไดทั้ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 2. เสียง (Sound) เสียงจะถูกบันทึกและเก็บไวในรูปแบบ ดิจิทัล สามารถนํามาเลนซ้ำได 3. ตัวอักษร (Text) รวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณพิเศษต าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบ ขนาด และสี 4. ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เป็นการนําภาพกราฟ กมาทําใหมีการเคลื่อนไหว 5. ปฏิสัมพันธ (Interactive) เป็นการที่ผูใชสามารถโต ตอบสื่อสารกับโปรแกรมมัลติมีเดีย 6. ภาพนิ่ง (Still images) ไดแกภาพที่ไมมีการ เคลื่อนไหว

6 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ( ทค. 5101) จำนวน 32 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านไวยากรณ์และ เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ

7 ขั้นตอนการทดลองและการ เก็บรวบรวมข้อมูล 1. วัดความสามารถด้านไวยากรณ์และเจตคติต่อ วิชาภาษาอังกฤษก่อนการทดลอง 2. ดำเนินการทดลองตามแผนการสอน 3. วัดความสามารถด้านไวยากรณ์และเจตคติต่อวิชา ภาษาอังกฤษหลังการทดลอง

8 สรุป ผลการวิจัย ความรู้ ด้าน ไวยากรณ์ จำนวน นักศึกษา คะแนน เต็ม ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยง เบน มาตรฐาน ก่อนทำ การเรียน การสอน 325024.406.56 หลังการ ทำการ เรียนการ สอน 325033.717.15

9 สรุป ผลการวิจัย เจตคติ ต่อวิชา ภาษาอัง กฤษ จำนวน ข้อ คะแนน เต็ม ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยง เบน มาตรฐา น ก่อนทำ การเรียน การสอน 1053.170.91 หลังการ ทำการ เรียนการ สอน 1054.770.69

10 อภิปรายผล การศึกษา การเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ช่วย ให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านไวยากรณ์ และ มีเจตคติต่อวิชา ภาษาอังกฤษสูงขึ้นเนื่องจากเหตุผลบางประการ ดังต่อไปนี้ เป็นสิ่งแปลกใหม่เร้าใจสำหรับผู้เรียน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความ สนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ และสนุกกับการ เรียน การเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เป็นการตอบสนองต่อ ความสามารถในการเรียนรู้เฉพาะบุคคล การเรียนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย เป็นการเรียนรู้โดยการสร้าง แรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน สามารถกำหนดการ เรียนรู้ของตนเองได้


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมความสามารถด้านไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ และเจตคติเชิงบวกของนักศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google