งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อ ส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และ ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อ ส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และ ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อ ส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และ ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 นายสุชาติ กองกูล วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ Use of Team Game Tournament to Develop English Grammar Knowledge and Writing Ability of The Second Year Diploma Student

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา นักเรียนที่เข้ามาเรียนในวิชานี้ส่วนใหญ่จะมีความ แตกต่างกัน ผลการเรียนของนักเรียนมีความแตกต่างกันมาก นักเรียนไม่รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เกิดทักษะเพียงด้านเดียว คือสามารถปฏิบัติงาน ตามครูกำหนดให้เท่านั้น ในการทำงานกลุ่ม นักเรียนมักประสบปัญหา คือ คนที่มีผลการเรียนดีมักจับคู่กันเสมอ ส่วนคนที่มีผล การเรียนต่ำมักจะหากลุ่มได้ยาก และเกิดความไม่ ยอมรับซึ่งกันและกัน

3 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเป็นวิธีการเรียนที่มีการจัด กลุ่มการทำงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่ม แรงจูงใจทางการเรียน การแข่งขันเป็นทีม ( Team –Game-Tournaments: TGT) เป็นวิธีการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเป็น การเรียนการสอนแบบร่วมมือ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนรู้สึก สนับสนุนซึ่งกันและกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ เรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีลักษณะเป็นทีมจุดเน้นที่ สำคัญของทีมคือทำให้ดีที่สุดให้กำลังใจเพื่อร่วมทีม ให้ประสบความสำเร็จทางวิชาการ

4 วัตถุประ สงค์ - เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้ กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขัน - เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยการใช้ กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขัน

5 แนวคิด ทฤษฏี การแข่งขันเป็นทีม TGT องค์ประกอบ 4 ประการ ของ TGT 1. การสอน เป็นการนำเสนอความคิดรวบยอด อาจเป็น การสอนตรงหรือจัดในรูปแบบของการอภิปราย หรือกลุ่ม ศึกษา 2. การจัดทีม เป็นขั้นตอนการจัดกลุ่ม หรือจัดทีมของ นักเรียน โดยจัดให้คละกันทั้งเพศ และความสามารถและ ทีมจะต้องช่วยกันและกัน 3. การแข่งขัน การแข่งขันมักจัดในช่วงท้ายสัปดาห์หรือ ท้ายบทเรียน 4. การยอมรับความสำเร็จของทีม ให้นำคะแนนโบนัสของ แต่ละคนในทีมมารวมกันเป็นคะแนนของทีม

6 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ( ทค. 5103) จำนวน 32 คน ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนโดยกิจกรรมกลุ่มเกม แข่งขัน ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถด้านไวยากรณ์และ ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ

7 ขั้นตอนการทดลองและการ เก็บรวบรวมข้อมูล 1. วัดความสามารถด้านไวยากรณ์และความสามารถ ด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนการทดลอง 2. ดำเนินการทดลองตามแผนการสอน 3. วัดความสามารถด้านไวยากรณ์และความสามารถ ด้านการเขียนภาษาอังกฤษหลังการทดลอง

8 สรุป ผลการวิจัย ความรู้ ด้าน ไวยากรณ์ จำนวน นักศึกษา คะแนน เต็ม ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยง เบน มาตรฐาน ก่อนทำ การเรียน การสอน 325024.686.40 หลังการ ทำการ เรียนการ สอน 325030.034.82

9 สรุป ผลการวิจัย ความสา มารถ ด้านการ เขียน จำนวน นักศึกษา คะแนน เต็ม ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยง เบน มาตรฐา น ก่อนทำ การเรียน การสอน 322012.781.80 หลังการ ทำการ เรียนการ สอน 3220161.31

10 อภิปรายผล การศึกษา กิจกรรมกลุ่มแข่งขัน ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ด้าน ไวยากรณ์และความสามารถด้านการเขียน ภาษาอังกฤษสูงขึ้น การช่วยเหลือกันในกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเพื่อนและมีแรงจูงใจจากการ แข่งขัน บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปอย่าง สนุกสนาน ไม่เครียด สมาชิกในกลุ่มจะมีการช่วยเหลือเพื่อน ร่วมทีม ร่วมกัน แก้ปัญหาตัดสินใจ นักเรียนที่เก่งจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมกลุ่ม ที่อ่อนกว่า


ดาวน์โหลด ppt การใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อ ส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และ ความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google