งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559

2 ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต : สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่ สาขาการพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน และสาขาการบริหารการพยาบาล  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทววิทยา  Master of Arts Program (Teaching English as a Second Language)

3 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล  สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน  สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

4 กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดสัมมนารายวิชาวิทยานิพนธ์นักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตร มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเพื่อเตรียมความ พร้อมในรายวิชาสัมมนาข้ามวัฒนธรรมที่ หลากหลายจำนวน 4 ครั้ง ณ. ศูนย์ศึกษา สยามคอมเพล็กซ์ การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านวิจัยและ นักศึกษาดีเด่นด้านวิทยานิพนธ์ของสมาคม สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยปี 2559

5 การจัดโครงการ / กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ เวลา โครงการ / กิจกรรม สถานที่จัด พฤ - ศที่ 1-2 กันยายน 2559 เวลา 08.30- 17.00 น. โครงการ ปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาปี การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยคริส เตียน นครปฐม วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 14.00- 16.30 น. โครงการเสวนา วิชาการเรื่อง การ พัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการใน ยุคดิจิทัล ศูนย์ศึกษาสยาม คอมเพล็กซ์ วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 16.00 - 18.00 น. เวลา 18.00- 20.00 น. พิธีคารวะอาจารย์ ระดับ บัณฑิตศึกษาปี การศึกษา 2559 กิจกรรมรับเพื่อน ใหม่ หัวใจน้ำเงิน ทอง ศูนย์ศึกษาสยาม คอมเพล็กซ์

6 การจัดโครงการ / กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ เวลา โครงการ / กิจกรรม สถานที่จัด เสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 การพัฒนา จริยธรรม ศูนย์ศึกษาสยาม คอมเพล็กซ์ เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 การพัฒนา จริยธรรม ศูนย์ศึกษาสยาม คอมเพล็กซ์ เสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 การพัฒนา จริยธรรม ศูนย์ศึกษาสยาม คอมเพล็กซ์ เสาร์ ธันวาคม 2559 Home Coming การคัดเลือกศิษย์ เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยคริส เตียน นครปฐม

7 ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชนจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง “ อ้าย เอ็ม ชาวสะแกรายร่วมใจ ต้านภัยอัม พฤกษ์อัมพาต ” ในวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.00-12.00 น ณ. ศาลาอเนกประสงค์ วัดสะแก ราย หมู่ 9 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัด นครปฐม โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในการติดตาม ประเมินความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

8

9 ด้านการวิจัย โครงการวิจัย “ รูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงทางสุขภาพ โรคหลอดเลือดสมองตามมิติวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ พันธ์ไทยทรงดำ : กรณีศึกษาชุมชนสะแกราย จังหวัด นครปฐม ” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากสกอ ปี การศึกษา 2559

10 Thank You


ดาวน์โหลด ppt บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google