งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1

2 Outline of presentation 1. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ระบบรายงานผลตัวชี้วัดและระบบสนับสนุน การบริหารจัดการ 4. การจัดสรรสิ่งจูงใจ 2

3 ผลการดำเนินงานตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 1

4 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ (KRS) ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมา 4 KRS

5 5 แผนภูมิ : ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ของ สพฐ. KRS

6 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ผ่านมา 6 ปี พ. ศ. กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 กล ยุทธ์ 6 ค่าเฉลี่ย รายปี ARS

7 7 แผนภูมิ : ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ของ สพฐ.

8 กรอบการประเมินผล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

9 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ตัวชี้วัดตาม คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติ ราชการ กรอบคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ

10 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

11 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการ เข้าถึงบริการการศึกษาขั้น พื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม ตารมศํกยภาพและมีคุณภาพ ARS

12 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 อาเซียน ค่านิยม 12 ประการ ร. ร. มาตรฐานสากล นร. ปฐมวัยได้รับการเตรียมพร้อม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ความโปร่งใส ร. ร. วิถีพุทธ ลูกเสือ / ศิลปหัตถกรรม / สภา นักเรียน สุขภาวะนักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ สิ่งแวดล้อม ทักษะครูภาษาอังกฤษ

13 กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น พื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ พัฒนาเต็มตารมศักยภาพและมีคุณภาพ 13 ร. ร. ระดับตำบลฯเรียนรู้งาน อาชีพ ร. ร. ระดับตำบล Best Practice โรงเรียนจุฬาภรณฯ เด็กเข้า / ออก / จบ การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน Online เรียนฟรีฯ แนะแนว ร. ร. ในฝัน นร. พิการ / ด้อยโอกาส การสอนวอลดอร์ฟ O-NET/I-NET จชต. ร. ร. สามัญควบอิสลาม

14 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา 14 จัดสรรอัตราจ้าง อัตราจ้างแทนนักการภาร โรง บุคลากร 38 ค.(2) ได้รับ การพัฒนา โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารงานบุคคล ใน สพท. การฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การ เป็นครูมืออาชีพฯ OBEC AWARDS

15 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ 15 ควบคุมภายใน หน่วยเบิกจ่ายปฏิบัติงานด้านบัญชี การติดตามตรวจสอบ สตผ. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนสุขภาพกาย / จิตที่ดี การนิเทศติดตาม การตรวจสอบการเงินการบัญชี ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

16 ระบบรายงานผลตัวชี้วัดและ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 3

17 17 ระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา โปรแกรมสนับสนุนการบริหาร จัดการสถานศึกษา ระบบรายงานผล ตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติ ราชการ ระบบรายงานผล ตัวชี้วัดตามคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการ KRS (KPI Report System) ARS (Actin plan Report System) AMSS (Area Management Support System) AMSS++ (Area Management Support System) SMSS (School Management Support พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก ระดับอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การที่มี ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ระบบ KRS / ARS / AMSS / AMSS++ / SMSS

18 18 Cascading Key Performance Indicators

19 19 หลักการคิดในการใช้ระบรายงานผลตัวชี้วัด KRS ARS ผอ. เขต รอง ผอ. เขต ผอ. กลุ่ม บุคลากร การถ่ายทอด ตัวชี้วัดระดับ องค์กรสู่ระดับ บุคคล

20 การจัดสรรสิ่งจูงใจ 20 4

21 ปีงบประมาณ พ.ศ สพท. ที่ได้ค่าคะแนนสูง 21 เลขาธิการ กพฐ. เห็นชอบให้... มอบประกาศเกียรติบัตร ให้ สพท. ที่ได้ค่า คะแนนสูง ในที่ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ จัดสรรงบประมาณเพื่อ บริหารจัดการเพิ่มเติมให้ สพท. ที่ได้ค่าคะแนนสูง เขตละ 200,000 บาท ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการ ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่3/2558 และเป็น ประธานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติการพัฒนางาน ตามนโยบาย สพฐ. พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร สพท.ที่มีผลงานดีเด่นการดำเนินการคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ โรงแรมโรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

22 22 การสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญ 1. นำผลการประเมิน KRS, ARS มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ บริหารงานบุคคล 2. นำผลการประเมิน KRS, ARS มาใช้สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาทิเช่น การจัดสรร งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร เป็น ต้น

23 23 ผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา KRS (สพป.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 คะแนนเฉลี่ยรวม KRS (สพป.) 24 ปีงบประมาณ / คะแนน เพิ่ม/ลด คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด

25 ค่าคะแนน KRS ของ สพป. สูงสุด 15 อันดับ 25 ลำดับที่ 1 สพป. กรุงเทพมหานคร ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 2 สพป. ระยอง เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 3 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 4 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 5 สพป. พัทลุง เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 6 สพป. ตราด ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 7 สพป. น่าน เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 8 สพป. นนทบุรี เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 9 สพป. พัทลุง เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 10 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 11 สพป. ราชบุรี เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 12 สพป. สมุทรสงคราม ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 13 สพป. นครปฐม เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 14 สพป. พะเยา เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 15สพป. นครปฐม เขต 1ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ

26 ค่าคะแนน KRS ของ สพป. ต่ำสุด 15 อันดับ 26 ลำดับที่ 1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 2 สพป. นครพนม เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 3 สพป. มหาสารคาม เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 4 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 5 สพป. มุกดาหาร ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 6 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 7 สพป. ลพบุรี เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 8 สพป. นครพนม เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 9 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 10 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 11 สพป. สกลนคร เขต 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 12 สพป. สตูล ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 13 สพป. สุรินทร์ เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 14 สพป. นครราชสีมา เขต 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 15สพป. ตรัง เขต 1ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ

27 ค่าคะแนน KRS ของ สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สูงสุด 10 อันดับ 27 อันดับ1สพป. อุบลราชธานี เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ2สพป. ยโสธร เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ3สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ4สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ5สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ6สพป. นครราชสีมา เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ7สพป. สกลนคร เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ8สพป. อุดรธานี เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ9สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ10สพป. หนองคาย เขต 2 ค่าคะแนน

28 ค่าคะแนน KRS ของ สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต่ำสุด 10 อันดับ 28 อันดับ1สพป. นครพนม เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ2สพป. มหาสารคาม เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ3สพป. มุกดาหาร ค่าคะแนน อันดับ4สพป. นครพนม เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ5สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ6สพป. สกลนคร เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ7สพป. สุรินทร์ เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ8สพป. นครราชสีมา เขต 7 ค่าคะแนน อันดับ9สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ10สพป. เลย เขต 2 ค่าคะแนน

29 ก้าวกระโดด สพป. ที่มีคะแนน KRS ก้าวกระโดด จากปี 2557 สูงที่สุด 29 ลำดับสพป คะแนนเพิ่ม 1 สพป. นครสวรรค์ เขต สพป. เชียงใหม่ เขต สพป. นครสวรรค์ เขต สพป. เชียงใหม่ เขต สพป. แม่ฮ่องสอน เขต สพป. อุบลราชธานี เขต สพป. ปัตตานี เขต สพป. ตาก เขต สพป. เชียงใหม่ เขต

30 30 ผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา KRS (สพม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 คะแนนเฉลี่ยรวม KRS (สพม.) 31 ปีงบประมาณ / คะแนน เพิ่ม/ลด คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด

32 ค่าคะแนน KRS ของ สพม. สูงสุด 5 อันดับ 32 อันดับ1สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ ยโสธร ค่าคะแนน อันดับ2สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร ค่าคะแนน อันดับ3สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร ค่าคะแนน อันดับ4สพม. เขต 26 มหาสารคาม ค่าคะแนน อันดับ5สพม. เขต 39 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ค่าคะแนน

33 ค่าคะแนน KRS ของ สพม. ต่ำสุด 5 อันดับ 33 อันดับ1 สพม. เขต 23 สกลนคร ค่าคะแนน อันดับ2 สพม. เขต 21 หนองคาย ค่าคะแนน อันดับ3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี นครปฐม ค่าคะแนน อันดับ4 สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ ค่าคะแนน อันดับ5 สพม. เขต 17 จันทบุรี ตราด ค่าคะแนน

34 ก้าวกระโดด สพม. ที่มีคะแนน KRS ก้าวกระโดด จากปี 2557 สูงที่สุด 34 ลำดับสพม คะแนนเพิ่ม 1สพม. เขต 19 เลย หนองบัวลำภู สพม. เขต 25 ขอนแก่น สพม. เขต 15 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สพม. เขต 38 สุโขทัย ตาก สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์

35 35 ผลการปฏิบัติราชการตาม แผนการปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ARS (สพป.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

36 คะแนนเฉลี่ยรวม ARS (สพป.) 36 ปีงบประมาณ / คะแนน เพิ่ม/ลด คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด

37 ค่าคะแนน ARS ของ สพป. สูงสุด 15 อันดับ 37 ลำดับที่ 1 สพป. อุทัยธานี เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 2 สพป. ลำพูน เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 3 สพป. ชลบุรี เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 4 สพป. สงขลา เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 5 สพป. นครปฐม เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 6 สพป. พัทลุง เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 7 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 8 สพป. อ่างทอง ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 9 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 10 สพป. สุโขทัย เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 11 สพป. สระแก้ว เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 12 สพป. ระยอง เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 13 สพป. สิงห์บุรี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 14 สพป. ลำปาง เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 15 สพป. นนทบุรี เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ

38 ค่าคะแนน ARS ของ สพป. ต่ำสุด 15 อันดับ 38 ลำดับที่ 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 2 สพป. นครพนม เขต 2ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 3 สพป. เชียงใหม่ เขต 5ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 4 สพป. นครราชสีมา เขต 5ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 5 สพป. มุกดาหารค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 6 สพป. ยะลา เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 7 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 8 สพป. มหาสารคาม เขต 1ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 10 สพป. ชลบุรี เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 11 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 12 สพป. นครราชสีมา เขต 7ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 13 สพป. ตาก เขต 2ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 14 สพป. นราธิวาส เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ลำดับที่ 15 สพป. สกลนคร เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ

39 ค่าคะแนน ARS ของ สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สูงสุด 10 อันดับ 39 อันดับ1สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ2สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ3สพป. มหาสารคาม เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ4สพป. อุดรธานี เขต 4 ค่าคะแนน อันดับ5สพป. อุดรธานี เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ6สพป. หนองคาย เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ7สพป. ยโสธร เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ8สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ9สพป. สกลนคร เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ10สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 ค่าคะแนน

40 ค่าคะแนน ARS ของ สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต่ำสุด 10 อันดับ 40 อันดับ1สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ2สพป. นครพนม เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ3สพป. นครราชสีมา เขต 5 ค่าคะแนน อันดับ4สพป. มุกดาหาร ค่าคะแนน อันดับ5สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ6สพป. มหาสารคาม เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ7สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ8สพป. นครราชสีมา เขต 7 ค่าคะแนน อันดับ9สพป. สกลนคร เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ10สพป. นครราชสีมา เขต 6 ค่าคะแนน

41 ก้าวกระโดด สพป. ที่มีคะแนน ARS ก้าวกระโดด จากปี 2557 สูงที่สุด 41 ลำดับสพป คะแนนเพิ่ม 1สพป. เชียงราย เขต สพป. บุรีรัมย์ เขต สพป. นครพนม เขต สพป. สกลนคร เขต สพป. สงขลา เขต สพป. นครสวรรค์ เขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต สพป. ชลบุรี เขต สพป. ระยอง เขต

42 42 ผลการปฏิบัติราชการตาม แผนการปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ARS (สพม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43 คะแนนเฉลี่ยรวม ARS (สพม.) 43 ปีงบประมาณ / คะแนน เพิ่ม/ลด คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด

44 ค่าคะแนน ARS ของ สพม. สูงสุด 5 อันดับ 44 อันดับ1สพม. เขต 18 ชลบุรี ระยอง ค่าคะแนน อันดับ2สพม. เขต 31 นครราชสีมา ค่าคะแนน อันดับ3สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร ค่าคะแนน อันดับ4สพม. เขต 33 สุรินทร์ ค่าคะแนน อันดับ5สพม. เขต 13 ตรัง กระบี่ ค่าคะแนน

45 ค่าคะแนน ARS ของ สพม. ต่ำสุด 5 อันดับ 45 อันดับ1 สพม. เขต 14 พังงา ภูเก็ต ระนอง ค่าคะแนน อันดับ2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น ค่าคะแนน อันดับ3 สพม. เขต 26 มหาสารคาม ค่าคะแนน อันดับ4 สพม. เขต 30 ชัยภูมิ ค่าคะแนน อันดับ5 สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร ค่าคะแนน

46 ก้าวกระโดด สพม. ที่มีคะแนน ARS ก้าวกระโดด จากปี 2557 สูงที่สุด 46 ลำดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนนเพิ่ม 1 สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร สพม. เขต 18 ชลบุรี ระยอง สพม. เขต 13 ตรัง กระบี่ สพม. เขต 20 อุดรธานี

47 47 KRS + ARS สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

48 คะแนนเฉลี่ยรวม KRS + ARS (สพป.) 48 ปีงบประมาณ / คะแนน เพิ่ม/ลด คะแนนเฉลี่ย คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด

49 ค่าคะแนน KRS+ARS ของ สพป. สูงสุด 15 อันดับ 49 อันดับ1 สพป. ระยอง เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ2 สพป. พัทลุง เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ3 สพป. นครปฐม เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ4 สพป. ชลบุรี เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ5 สพป. ลำพูน เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ6 สพป. พัทลุง เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ7 สพป. ชุมพร เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ8 สพป. ตราด ค่าคะแนน อันดับ9 สพป. นครปฐม เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ10 สพป. นนทบุรี เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ11 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ12 สพป. สงขลา เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ13 สพป. อุทัยธานี เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ14 สพป. สมุทรสงคราม ค่าคะแนน อันดับ15 สพป. นนทบุรี เขต 1 ค่าคะแนน

50 ค่าคะแนน KRS+ARS ของ สพป. ต่ำสุด 15 อันดับ 50 อันดับ1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ2 สพป. นครพนม เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ3 สพป. มหาสารคาม เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ4 สพป. มุกดาหาร ค่าคะแนน อันดับ5 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ6 สพป. นครราชสีมา เขต 5 ค่าคะแนน อันดับ7 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ค่าคะแนน อันดับ8 สพป. สกลนคร เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ9 สพป. นครราชสีมา เขต 7 ค่าคะแนน อันดับ10 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ11 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ12 สพป. สุรินทร์ เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ13 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ14 สพป. นครพนม เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ15 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 ค่าคะแนน

51 ค่าคะแนน KRS+ARS ของ สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สูงสุด 10 อันดับ 51 อันดับ1สพป. อุบลราชธานี เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ2สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ3สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ4สพป. อุดรธานี เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ5สพป. สกลนคร เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ6สพป. นครราชสีมา เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ7สพป. หนองคาย เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ8สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ9สพป. ยโสธร เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ10สพป. ยโสธร เขต 2 ค่าคะแนน

52 ค่าคะแนน KRS+ARS ของ สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต่ำสุด 10 อันดับ 52 อันดับ1สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ2สพป. นครพนม เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ3สพป. มหาสารคาม เขต 1 ค่าคะแนน อันดับ4สพป. มุกดาหาร ค่าคะแนน อันดับ5สพป. นครราชสีมา เขต 5 ค่าคะแนน อันดับ6สพป. สกลนคร เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ7สพป. นครราชสีมา เขต 7 ค่าคะแนน อันดับ8สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ค่าคะแนน อันดับ9สพป. สุรินทร์ เขต 2 ค่าคะแนน อันดับ10สพป. นครพนม เขต 1 ค่าคะแนน

53 ก้าวกระโดด สพป. ที่มีคะแนน KRS+ARS ก้าวกระโดด จากปี 2557 สูงที่สุด 53 ลำดับสพท คะแนนเพิ่ม 1สพป. นครสวรรค์ เขต สพป. เชียงราย เขต สพป. สกลนคร เขต สพป. นครศรีธรรมราช เขต สพป. แม่ฮ่องสอน เขต สพป. เชียงใหม่ เขต สพป. อุบลราชธานี เขต สพป. สงขลา เขต สพป. เชียงใหม่ เขต สพป. ระยอง เขต

54 54

55 คะแนนเฉลี่ยรวม KRS + ARS (สพม.) 55 ปีงบประมาณ / คะแนน เพิ่ม/ลด คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด

56 ค่าคะแนน KRS+ARS ของ สพม. สูงสุด 5 อันดับ 56 อันดับ1 สพม. เขต 31 นครราชสีมา ค่าคะแนน อันดับ2 สพม. เขต 18 ชลบุรี ระยอง ค่าคะแนน อันดับ3 สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร ค่าคะแนน อันดับ4 สพม. เขต 33 สุรินทร์ ค่าคะแนน อันดับ5 สพม. เขต 22 นครพนม มุกดาหาร ค่าคะแนน

57 ค่าคะแนน KRS+ARS ของ สพม. ต่ำสุด 5 อันดับ 57 อันดับ1 สพม. เขต 25 ขอนแก่น ค่าคะแนน อันดับ2 สพม. เขต 14 พังงา ภูเก็ต ระนอง ค่าคะแนน อันดับ3 สพม. เขต 23 สกลนคร ค่าคะแนน อันดับ4 สพม. เขต 21 หนองคาย ค่าคะแนน อันดับ5 สพม. เขต 30 ชัยภูมิ ค่าคะแนน

58 ก้าวกระโดด สพม. ที่มีคะแนน KRS+ARS ก้าวกระโดด จากปี 2557 สูงที่สุด 58 ลำดับสพม เพิ่ม/ลด 1สพม. เขต 19 เลย หนองบัวลำภู

59 59 Line Group KRS 2559 ARS 2559

60 What’s Your Message? THANK YOU 60 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร โทรสาร PSDG OBEC


ดาวน์โหลด ppt การประชุมปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google