งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “ Add your company slogan ” แผนปฏิบัติการ ประจำปี ของสถานศึกษา ดร. จิมมี่ ทองพิมพ์ ณ โรงแรมสยามริ เวอร์ รีสอร์ท รายละเอียดเพิ่มเติม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “ Add your company slogan ” แผนปฏิบัติการ ประจำปี ของสถานศึกษา ดร. จิมมี่ ทองพิมพ์ ณ โรงแรมสยามริ เวอร์ รีสอร์ท รายละเอียดเพิ่มเติม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO “ Add your company slogan ” แผนปฏิบัติการ ประจำปี ของสถานศึกษา ดร. จิมมี่ ทองพิมพ์ ณ โรงแรมสยามริ เวอร์ รีสอร์ท รายละเอียดเพิ่มเติม http://bet.obec.go.th

2  ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลผู้บริหาร สถานศึกษา  ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลครูและบุคลากร ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

3  สภาพทั่วไปและข้อมูลชุมชน  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น

4  หลักการ แนวคิด ทฤษฏี บริหารจัดการศึกษา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  กลยุทธ์

5  ตัวชี้วัดความสำเร็จ  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  คติธรรม  คำขวัญของ โรงเรียน

6  ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน  ปณิธานของโรงเรียน  ตัวชี้วัดความสำเร็จและโครงการ / กิจกรรม

7  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป

8 ภาคผนวก  ภาคผนวก ก คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี  ภาคผนวก ข กรอบภาระงาน 4 งาน  ภาคผนวก ค ประกาศอนุมัติการใช้ แผนปฏิบัติการประจำปี

9 แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา (Strategy Plnning ) ดร. จิมมี่ ทองพิมพ์

10 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา  ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลครูและบุคลากร  สภาพทั่วไปและข้อมูลชุมชน

11 ส่วนที่ 2 สถานภาพ สถานศึกษา  ผลการประเมินสภาพของ สถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม  การวิเคราะห์สภาพ สถานศึกษา

12 ส่วนที่ 3 ทิศทางของ โรงเรียน  วิสัยทัศน์ ( Vision )  พันธกิจ ( Mission )  เป้าประสงค์ ( Goal )

13 ส่วนที่ 4 กลยุทธ์การจัด การศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน (Strategy)  กลยุทธ์ระดับโรงเรียน

14 ส่วนที่ 5 กรอบกล ยุทธ์ ส่วนที่ 6 โครงการและกิจกรรม สนับสนุนกลยุทธ์  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา  กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของ สถานศึกษาให้โดดเด่น  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง

15 ส่วนที่ 7 แนวทางการบริหาร แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน  การบริหารแผน  การกำกับติดตาม  ระบบการติดตามประเมินผล

16 ภาคผนวก  ภาคผนวก ก ผลงานด้าน ความดีเด่นผลงานด้านความ ดีเด่นของโรงเรียน ครูและ บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน

17 LOGO “ Add your company slogan ” www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO “ Add your company slogan ” แผนปฏิบัติการ ประจำปี ของสถานศึกษา ดร. จิมมี่ ทองพิมพ์ ณ โรงแรมสยามริ เวอร์ รีสอร์ท รายละเอียดเพิ่มเติม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google