งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www.themegallery.com Company Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www.themegallery.com Company Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 www.themegallery.com Company Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มที่ ๘ แบบฝึกเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑ (34+46 )-9 =

4 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๒ 92+(5 × 6 ) =

5 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๓ (45÷5) +86 =

6 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๔ 91 ÷ (352- 345) =

7 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๕ (6×8) ÷4 =

8 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๖ (45- 17)× 2 =

9 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๗ 35×(6 4÷8) =

10 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๘ (77+33)×( 80-72) =

11 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๙ (55+5)÷(1 27-124) =

12 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑๐ (6×3)- (72÷8) =

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑ (34+4 6)-9 =

15 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๒ 92 + (5 × 6) =

16 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๓ (45÷5 )+86 =

17 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๔ 91÷(35 2-345) =

18 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๕ (6×8) ÷4 =

19 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๖ (45- 17)× 2 =

20 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๗ 35×(6 4÷8) =

21 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๘ (77+33)×( 80-72) =

22 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๙ (55+5)÷(1 27-124) =

23 ชุดที่ ๙ ข้อที่ ๑๐ (6×3)- (72÷8) =

24  


ดาวน์โหลด ppt www.themegallery.com Company Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google