งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO คณะการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคุณหมิง บทที่ ๔ ผลกระทบของ วัฒนธรรมต่างชาติ ต่อวัฒนธรรมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO คณะการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคุณหมิง บทที่ ๔ ผลกระทบของ วัฒนธรรมต่างชาติ ต่อวัฒนธรรมไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO คณะการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคุณหมิง บทที่ ๔ ผลกระทบของ วัฒนธรรมต่างชาติ ต่อวัฒนธรรมไทย

2 www.themegallery.com จุดประสงค์การเรียนประจำบท เมื่อได้ศึกษาเนื้อหาในบทนี้แล้ว นักเรียนสามารถ Add your company slogan. เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อ วัฒนธรรมไทยได้ 2 อธิบายผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรมไทยได้ 3 อธิบายผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตก ต่อวัฒนธรรไทยได้ 4 เข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อ วัฒนธรรมไทยได้ 1

3 www.themegallery.com สาระสำคัญของบท เนื้อหาในบท Add your company slogan. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อ วัฒนธรรมไทยได้ 2 ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรมไทย 3 ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตกต่อ วัฒนธรรไทย 4 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตกต่อวัฒนธรรม ไทย 1

4 www.themegallery.com ๑ อิทธิพลของวัฒนธรรม ตะวันตกต่อวัฒนธรรมไทย  เศรฐกิจ  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตก  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตก ในสมัยรัตนโกสินทร์

5 อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก ต่อวัฒนธรรมไทย www.themegallery.com

6 ๑ อิทธิพลของวัฒนธรรม ตะวันออกต่อวัฒนธรรไทย  เศรฐกิจ  การศึกษา  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตก  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติตะวันตก ในสมัยรัตนโกสินทร์

7 www.themegallery.com ๑ ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันตก ต่อวัฒนธรรไทย  ผลกระทบด้านประเพณี  ผลกระทบด้านสังคม  ผลกระทบด้านเศรฐกิจ  ผลกระทบด้านทรพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  ผลกระทบด้านการปกครอง  การปลูกฝันค่านิยมในสังคมไทย  การดำรงชีวิตแบบตะวันตก

8 www.themegallery.com ๑ ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันออก ต่อวัฒนธรรไทย  ด้านการปกครอง  ด้านศาสนา  ด้านสังคม  ด้านศิลปกรรม  ด้านภาษาและวรรณคดี วัฒนธรรมอินเดีย

9 www.themegallery.com ๑ ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันออก ต่อวัฒนธรรไทย  ด้านความเชื่อและศาสนา  ด้านสังคม  ด้านศิลปกรรม  นาฏกรรมจีน  ด้านภาษาและวรรณคดี วัฒนธรรมจีน

10 www.themegallery.com ๑ ผลกระทบของวัฒนธรรมตะวันออก ต่อวัฒนธรรไทย วัฒนธรรมจีน

11 LOGO คณะการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคุณหมิง


ดาวน์โหลด ppt LOGO คณะการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคุณหมิง บทที่ ๔ ผลกระทบของ วัฒนธรรมต่างชาติ ต่อวัฒนธรรมไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google