งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลูกเสือกับการจัดทำ โครงการ / โครงงาน ผู้บรรยาย วุฒิทางลูกเสือ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลูกเสือกับการจัดทำ โครงการ / โครงงาน ผู้บรรยาย วุฒิทางลูกเสือ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลูกเสือกับการจัดทำ โครงการ / โครงงาน ผู้บรรยาย วุฒิทางลูกเสือ 1

2 จุดหมายวิชาลูกเสือกับการ ชุมนุมรอบกองไฟ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทำ โครงการ / โครงงาน 2

3 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมสามารถ เขียนโครงการ / โครงงาน เกี่ยวกับ การต้านยาเสพติดได้ นำโรงการ / โครงงานที่จัดทำไปใช้ใน สถานศึกษาของตนเองได้ 3

4 การเขียนโครงการ การจัดทำโครงการเพื่อดำเนินการตาม แผนงานอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น สามารถทำให้ ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีขั้นตอน และ มองเห็นปัญหาในการทำงานได้อย่างชัดเจน ยิ่งขึ้น รวมทั้งมองเห็นแนวทางในการ แก้ปัญหาอีกด้วย การเสนอแนะให้ลูกเสือ จัดทำโครงการเกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดนั้น จำเป็น จะต้องระดมความสามารถ งบประมาณและ ทรัพยากรอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่ง โครงการบางโครงการอาจไม่จำเป็นต้อง ดำเนินการของบประมาณสนับสนุนเลยก็ได้ แต่การเขียนโครงการจะต้องทำให้ถูกขั้นตอน และชัดเจน 4

5 โครงการ คืองานหรือกิจกรรมที่ระบุ รายละเอียดต่างๆ เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในแผน บางครั้งวัตถุประสงค์หนึ่งๆ อาจจำเป็นต้องมีหลายโครงการก็ได้แต่ โครงการหนึ่งๆ นั้น จะต้องมี ส่วนประกอบที่ระบุรายละเอียดอย่าง ชัดเจนและมีความแน่นอน ดังนี้ (1) ชื่อโครงการ (8) การ ดำเนินงานหรือวิธีดำเนินงาน (2) หลักการและเหตุผล (9) งบประมาณ หรือรายจ่าย (3) วัตถุประสงค์ทั่วไป (10) ผลที่คาด ว่าจะได้รับ (4) วัตถุประสงค์เฉพาะ (11) การ ประเมินผล (5) เป้าหมายความสำเร็จ (12) ปัญหา และแนวทางการแก้ไข (6) ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (13) เอกสารอ้างอิง ( ถ้ามี ) (7) ระยะเวลาหรือช่วงเวลาดำเนินการ 5

6 แนวทางในการเขียนโครงการ (1) ชื่อโครงการ กำหนดชื่อโครงการให้ เฉพาะเจาะจงในเรื่องที่จะทำ (2) หลักการและเหตุผล ให้ระบุหลักการอย่าง กว้างๆ ว่ามีความจำเป็นและมีความเหมาะสม อย่างไร จะให้ประโยชน์อย่างไร (3) วัตถุประสงค์ สิ่งที่จะกำหนดขึ้นเป็น วัตถุประสงค์ คือสิ่งที่ผู้ทำโครงการต้องการจะ ได้รับและผลต่อเนื่องของโครงการนั้น (4) เป้าหมาย เป็นการระบุชนิด คุณภาพ และ ขอบข่ายงานที่จะทำ 6

7 แนวทางในการเขียนโครงการ ( ต่อ ) (5) ชื่อผู้ทำโครงการ ระบุชื่อผู้ทำและ รับผิดชอบโครงการนั้นๆ (6) ระยะเวลาดำเนินการ วันเริ่มโครงการ วัน สิ้นสุดโครงการ ช่วงเวลาที่ใช้ในการ ดำเนินการและถ้าจะระบุสถานที่ และแผนผัง บริเวณที่จะทำโครงการมีไว้ด้วยก็ได้ (7) การดำเนินงาน บอกรายละเอียดของการ ดำเนินงานหรือวิธีดำเนินงานให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เริ่มตั้งแต่การเตรียมงาน การศึกษาและสำรวจข้อเท็จจริงต่างๆการเสนอ ขออนุมัติโครงการ การเริ่มงาน จนถึงการ ปฏิบัติงาน (8) งบประมาณ แยกงบประมาณรายรับ รายจ่ายทั้งหมดไว้ให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำ ได้ 7

8 แนวทางในการเขียนโครงการ ( ต่อ ) (9) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ควรระบุผลของ โครงการที่คาดว่าเมื่อสิ้นโครงการแล้วจะได้ อะไรบ้าง (10) การประเมินผล บอกแนวทางในการ ประเมินผลว่าจะทำอย่างไรและทำในช่วงเวลา ใด (11) ปัญหาในการดำเนินงานและแนวทางใน การแก้ไข ในการเขียนโครงการนั้นจะต้อง คำนึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย และจะต้อง ระบุแนวทางในการป้องกันแก้ไขไว้ใน โครงการ (12) เอกสารอ้างอิง ผู้เขียนโครงการควรได้ สืบดูว่า ในการกระทำโครงการนั้นๆ มีเอกสาร อะไรบ้างที่จะให้ความรู้แก่ผู้ทำโครงการ ต้อง ระบุไว้พอสมควร 8

9 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ 1. ชื่อโครงการ / กิจกรรม....................................................................................... 2. หลักการและเหตุผล................................................................................................................. 3. วัตถุประสงค์ 3.1 ………………………………………………… ……………… 3.2 ………………………………………………… ……………… 3.3 ………………………………………………… ……………… 4. เป้าหมาย 4.1 เชิงปริมาณ 4.2 เชิงคุณภาพ 5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 9

10 6. ขั้นตอนการดำเนินงาน 6.1…………………………………………… 6.2…………………………………………… 6.3…………………………………………… 7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 8. งบประมาณ 9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10. การติดตามประเมินผล 10.1 10.2 11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11.1 11.2 11.3 10

11 ลงชื่อ ………………………………… ที่ปรึกษา โครงการ ( ) ลงชื่อ ………………………………… ผู้ เห็นชอบโครงการ ( ) ลงชื่อ ………………………………… ผู้อนุมัติ โครงการ ( ) 11

12 จบการนำเสนอ 12


ดาวน์โหลด ppt ลูกเสือกับการจัดทำ โครงการ / โครงงาน ผู้บรรยาย วุฒิทางลูกเสือ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google