งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ ผช. อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ ผช. อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ ผช. อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ระบบการศึกษาของเรา

3

4 ระดับ เกณฑ์การประเมินปี การศึกษา 2557 เกณฑ์การประเมินแบบใหม่ หลักสูตรตัวบ่งชี้ของ สกอ. จำนวน 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ AUN QA+ ตัวบ่งชี้การกำกับ มาตรฐานของ สกอ. (CUPT QA), เกณฑ์ประเมินของสภา วิชาชีพ เช่น สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย์ หรือเป็น ระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับ สากล เช่นคณะแพทยศาสตร์ ใช้ WFME ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5

6

7

8

9

10  แผนการพัฒนาหลักสูตร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-2 วัน เรื่องการใช้ เกณฑ์ AUN QA 4 ครั้ง ( หาดใหญ่ 2 ครั้ง ภูเก็ต 1 ครั้ง สุราษฎร์ 1 ครั้ง )  หลักสูตรประเมินตนเองและเขียน SAR_AUNQA ไม่เน้นคะแนน หลักสูตรระบุ แผนพัฒนา ( เดือนสิงหาคม 2559) แผนการพัฒนา

11  แผนการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรประเมิน cross ภายในคณะ จากผู้ประเมินที่สำนักงานประกันขึ้น ทะเบียน  ประเมิน site visit บางหลักสูตร ( เดือน กันยายน 2559)  ภายในรอบ 5 ปี จะต้องถูกประเมินโดย ผู้ประเมิน ทปอ./ บางหลักสูตรถูก ประเมินโดย AUNQA Assessor ต่างประเทศ แผนการพัฒนา

12  แผนการพัฒนาผู้ประเมิน  ส่งอบรมที่ ทปอ จัด ผู้ผ่านการ อบรม ( ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ของ ทปอ / เป็นผู้ประเมิน IQA ของ สถาบัน )  เชิญวิทยากรมาอบรมสำหรับการ เป็นผู้ประเมิน มิ. ย. 59 สำนักงาน ประกันขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สถาบัน แผนการพัฒนา

13 ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย

14 ระดับ เกณฑ์การประเมินปี การศึกษา 2557 เกณฑ์การประเมินแบบใหม่ คณะ / มหาวิทยาลั ย ตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และตัวบ่งชี้ตามแผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 8 องค์ประกอบ 26 ตัวบ่งชี้ EdPEx ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 แบ่งคณะเป็น 3 กลุ่ม 1.คณะที่เข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 2.คณะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม EdPEx200 ในปี การศึกษา 2558 จำนวน 4 คณะ คือ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ พยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะ วิศวกรรมศาสตร์ (เกณฑ์การคัดเลือกคณะที่เข้าร่วม EdPEx200 ในปีการศึกษา 2558 คือคณะใหญ่ๆ ที่มีโครงร่าง องค์กรของคณะแล้ว) 3.คณะที่ดำเนินการตามระบบ EdPEx ของมหาวิทยาลัย EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

16 อบรม OP/ หมวด 1-7 (14-15 มี. ค. 59) Screen OP Result ( ส่งภายในวันที่ 1 เม. ย.59) ผ่านการ Screen OP Result ( ประกาศ 2 พ. ค.59) ให้คำปรึกษาแบบ เข้มตามคณะ อบรม Tool ( พ. ค.- ก. ย.59) Workshop รายหมวด ตาม tool ที่จัด ไม่ผ่านการ Screen OP Result ( ประกาศ 2 พ. ค.59) เข้าโครงการ EdPEx 200

17 PSU Model for EdPEx EdPEx พัฒนา ผู้บริหาร พัฒนาผู้ประเมิน ภายใน Tools ใช้ EdPEx พัฒนาคณะ Monitors Criteria

18 พัฒนาผู้ประเมินภายใน  จัดอบรมผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน เพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Model for EdPEx

19 พัฒนาผู้บริหาร  ผู้บริหารระดับ คณบดี รองคณบดี อบรมเกณฑ์คุณภาพ EdPEx PSU Model for EdPEx

20 Tools  อบรมการใช้เครื่องมือคุณภาพ เช่น Sipoc, LEAN PSU Model for EdPEx

21 ใช้ EdPEx พัฒนาคณะ  ปรับโครงสร้างกาทำงานบางอย่างภายในคณะ  ออกแบบระบบการทำงาน เพื่อการพัฒนา PSU Model for EdPEx

22 Monitor/learning  เขียน SAR ตามแนวทาง EdPEx  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx โดยคณะที่ผ่าน EdPEx 200 PSU Model for EdPEx

23 แผนการจัดอบรมโครงการ EdPEx วันที่ชื่อโครงการ 1.11-12 มกราคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครง ร่างองค์กร (OP) รุ่นที่ 1 2. 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครง ร่างองค์กร (OP) รุ่นที่ 2 3. 14-15 มีนาคม 2559 อบรมเกณฑ์หมวด 1-7 4. 12-13 พฤษภาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ tool training ครั้ง ที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ( รอง ศาสตราจารย์อนันต์ มุ่งวัฒนา ) 5. 23-24 พฤษภาคม 2559 tool training “leadership” ครั้งที่ 2 ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24 วันที่ชื่อโครงการ 6. 13-14 มิถุนายน 2559 tool training ครั้งที่ 3 การวัด วิเคราะห์ ศ. นพ. สงวนสิน และการ จัดการความรู้ ( ดร. บุญดี บุญญากิจ ) 7. 14-15 กรกฎาคม 2559 tool training ครั้งที่ 4 VOC และการ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยนาย ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ 8. 26-27 กรกฎาคม 2559 tool training ครั้งที่ 5 HRM โดย รศ. ดร. จิระประภา อัครบวร * จาก นิด้า 9. 3-4 กันยายน 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ tool training ครั้ง ที่ 6 strategic management นพ. สิทธิ ศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล แผนการจัดอบรมโครงการ EdPEx

25 ระดับ เกณฑ์การประเมินปี การศึกษา 2557 เกณฑ์การประเมินแบบใหม่ หน่วยงาน สนับสนุน เทียบเท่า คณะ ระบบ TQA และระบบ ISO หน่วยงาน สนับสนุน -ตัวบ่งชี้ร่วม จำนวน 9 ตัว บ่งชี้ -ตัวบ่งชี้เฉพาะของ หน่วยงาน จำนวน 5 ตัว บ่งชี้ -LEAN (ปีการศึกษา 2558) -ระบบ TQA (ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป) ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

26 หน่วยงานสนับสนุน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การดำเนินงานตามระบบ LEAN” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558วิทยาเขตหาดใหญ่  วันที่ 4-5 มกราคม 2559วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  วันที่ 18-19 มกราคม 2559วิทยาเขตภูเก็ต  วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559วิทยาเขตปัตตานี  วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2559วิทยาเขตตรัง  วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 นำเสนอโครงการ Lean ระดับมหาวิทยาลัย LEAN follow up พค 59

27 กิจกรรมด้านประกันคุณภาพ  CUPT QA  LEAN  EdPEx

28 โครงการ "ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร" วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

29 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การดำเนินงานตามระบบ LEAN” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 14-15 ธันวาคม 2558วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากร 1 รศ.ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 2 คุณลักษมี สารบรรณ คณะแพทยศาสตร์ 3 คุณยุพา แก้วมณี คณะแพทยศาสตร์

30 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การดำเนินงานตามระบบ LEAN” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 4-5 มกราคม 2559วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยากร 1 รศ.ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 2 คุณลักษมี สารบรรณ คณะแพทยศาสตร์ 3 คุณยุพา แก้วมณี คณะแพทยศาสตร์

31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 11-12 มกราคม 2559วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากร 1 รศ.ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 2 รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ 3 ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 4 นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย 5 ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ

32  ทำความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx กับ ผู้บริหาร 20 มีนาคม 2559  เริ่มเขียน OP ผ่านเวที workshop ผู้บริหาร  กำหนด champion ในแต่ละหมวด  ร่างรายงาน EdPEx มหาวิทยาลัย (OP, หมวด 1-6 สรุปจุดแข็ง โอกาสพัฒนา, ผลลัพธ์ )  ประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับ มหาวิทยาลัย ตค 59 แผนการทำ EdPEx มหาวิทยาลัย

33 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ ผช. อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google