งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ ผช. อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ ผช. อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ ผช. อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ระบบการศึกษาของเรา

3

4 ระดับ เกณฑ์การประเมินปี การศึกษา 2557 เกณฑ์การประเมินแบบใหม่ หลักสูตรตัวบ่งชี้ของ สกอ. จำนวน 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ AUN QA+ ตัวบ่งชี้การกำกับ มาตรฐานของ สกอ. (CUPT QA), เกณฑ์ประเมินของสภา วิชาชีพ เช่น สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย์ หรือเป็น ระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับ สากล เช่นคณะแพทยศาสตร์ ใช้ WFME ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5

6

7

8

9

10  แผนการพัฒนาหลักสูตร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1-2 วัน เรื่องการใช้ เกณฑ์ AUN QA 4 ครั้ง ( หาดใหญ่ 2 ครั้ง ภูเก็ต 1 ครั้ง สุราษฎร์ 1 ครั้ง )  หลักสูตรประเมินตนเองและเขียน SAR_AUNQA ไม่เน้นคะแนน หลักสูตรระบุ แผนพัฒนา ( เดือนสิงหาคม 2559) แผนการพัฒนา

11  แผนการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรประเมิน cross ภายในคณะ จากผู้ประเมินที่สำนักงานประกันขึ้น ทะเบียน  ประเมิน site visit บางหลักสูตร ( เดือน กันยายน 2559)  ภายในรอบ 5 ปี จะต้องถูกประเมินโดย ผู้ประเมิน ทปอ./ บางหลักสูตรถูก ประเมินโดย AUNQA Assessor ต่างประเทศ แผนการพัฒนา

12  แผนการพัฒนาผู้ประเมิน  ส่งอบรมที่ ทปอ จัด ผู้ผ่านการ อบรม ( ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน ของ ทปอ / เป็นผู้ประเมิน IQA ของ สถาบัน )  เชิญวิทยากรมาอบรมสำหรับการ เป็นผู้ประเมิน มิ. ย. 59 สำนักงาน ประกันขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ สถาบัน แผนการพัฒนา

13 ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย

14 ระดับ เกณฑ์การประเมินปี การศึกษา 2557 เกณฑ์การประเมินแบบใหม่ คณะ / มหาวิทยาลั ย ตัวบ่งชี้ของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. และตัวบ่งชี้ตามแผน ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 8 องค์ประกอบ 26 ตัวบ่งชี้ EdPEx ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 แบ่งคณะเป็น 3 กลุ่ม 1.คณะที่เข้าร่วมโครงการ EdPEx 200 จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 2.คณะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วม EdPEx200 ในปี การศึกษา 2558 จำนวน 4 คณะ คือ คณะเภสัชศาสตร์ คณะ พยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะ วิศวกรรมศาสตร์ (เกณฑ์การคัดเลือกคณะที่เข้าร่วม EdPEx200 ในปีการศึกษา 2558 คือคณะใหญ่ๆ ที่มีโครงร่าง องค์กรของคณะแล้ว) 3.คณะที่ดำเนินการตามระบบ EdPEx ของมหาวิทยาลัย EdPEx ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

16 อบรม OP/ หมวด 1-7 (14-15 มี. ค. 59) Screen OP Result ( ส่งภายในวันที่ 1 เม. ย.59) ผ่านการ Screen OP Result ( ประกาศ 2 พ. ค.59) ให้คำปรึกษาแบบ เข้มตามคณะ อบรม Tool ( พ. ค.- ก. ย.59) Workshop รายหมวด ตาม tool ที่จัด ไม่ผ่านการ Screen OP Result ( ประกาศ 2 พ. ค.59) เข้าโครงการ EdPEx 200

17 PSU Model for EdPEx EdPEx พัฒนา ผู้บริหาร พัฒนาผู้ประเมิน ภายใน Tools ใช้ EdPEx พัฒนาคณะ Monitors Criteria

18 พัฒนาผู้ประเมินภายใน  จัดอบรมผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน เพื่อเป็นผู้ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU Model for EdPEx

19 พัฒนาผู้บริหาร  ผู้บริหารระดับ คณบดี รองคณบดี อบรมเกณฑ์คุณภาพ EdPEx PSU Model for EdPEx

20 Tools  อบรมการใช้เครื่องมือคุณภาพ เช่น Sipoc, LEAN PSU Model for EdPEx

21 ใช้ EdPEx พัฒนาคณะ  ปรับโครงสร้างกาทำงานบางอย่างภายในคณะ  ออกแบบระบบการทำงาน เพื่อการพัฒนา PSU Model for EdPEx

22 Monitor/learning  เขียน SAR ตามแนวทาง EdPEx  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx โดยคณะที่ผ่าน EdPEx 200 PSU Model for EdPEx

23 แผนการจัดอบรมโครงการ EdPEx วันที่ชื่อโครงการ มกราคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครง ร่างองค์กร (OP) รุ่นที่ กุมภาพันธ์ 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครง ร่างองค์กร (OP) รุ่นที่ มีนาคม 2559 อบรมเกณฑ์หมวด พฤษภาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ tool training ครั้ง ที่ 1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ( รอง ศาสตราจารย์อนันต์ มุ่งวัฒนา ) พฤษภาคม 2559 tool training “leadership” ครั้งที่ 2 ผศ. เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

24 วันที่ชื่อโครงการ มิถุนายน 2559 tool training ครั้งที่ 3 การวัด วิเคราะห์ ศ. นพ. สงวนสิน และการ จัดการความรู้ ( ดร. บุญดี บุญญากิจ ) กรกฎาคม 2559 tool training ครั้งที่ 4 VOC และการ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยนาย ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ กรกฎาคม 2559 tool training ครั้งที่ 5 HRM โดย รศ. ดร. จิระประภา อัครบวร * จาก นิด้า กันยายน 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ tool training ครั้ง ที่ 6 strategic management นพ. สิทธิ ศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล แผนการจัดอบรมโครงการ EdPEx

25 ระดับ เกณฑ์การประเมินปี การศึกษา 2557 เกณฑ์การประเมินแบบใหม่ หน่วยงาน สนับสนุน เทียบเท่า คณะ ระบบ TQA และระบบ ISO หน่วยงาน สนับสนุน -ตัวบ่งชี้ร่วม จำนวน 9 ตัว บ่งชี้ -ตัวบ่งชี้เฉพาะของ หน่วยงาน จำนวน 5 ตัว บ่งชี้ -LEAN (ปีการศึกษา 2558) -ระบบ TQA (ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป) ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

26 หน่วยงานสนับสนุน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การดำเนินงานตามระบบ LEAN” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วันที่ ธันวาคม 2558วิทยาเขตหาดใหญ่  วันที่ 4-5 มกราคม 2559วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  วันที่ มกราคม 2559วิทยาเขตภูเก็ต  วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2559วิทยาเขตปัตตานี  วันที่ กุมภาพันธ์ 2559วิทยาเขตตรัง  วันที่ กรกฎาคม 2559 นำเสนอโครงการ Lean ระดับมหาวิทยาลัย LEAN follow up พค 59

27 กิจกรรมด้านประกันคุณภาพ  CUPT QA  LEAN  EdPEx

28 โครงการ "ระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับหลักสูตร" วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

29 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การดำเนินงานตามระบบ LEAN” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ ธันวาคม 2558วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากร 1 รศ.ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 2 คุณลักษมี สารบรรณ คณะแพทยศาสตร์ 3 คุณยุพา แก้วมณี คณะแพทยศาสตร์

30 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การดำเนินงานตามระบบ LEAN” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 4-5 มกราคม 2559วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยากร 1 รศ.ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 2 คุณลักษมี สารบรรณ คณะแพทยศาสตร์ 3 คุณยุพา แก้วมณี คณะแพทยศาสตร์

31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ มกราคม 2559วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยากร 1 รศ.ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 2 รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ 3 ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ 4 นพ.กิตติพงศ์ เรียบร้อย 5 ศ.นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ

32  ทำความเข้าใจเกณฑ์ EdPEx กับ ผู้บริหาร 20 มีนาคม 2559  เริ่มเขียน OP ผ่านเวที workshop ผู้บริหาร  กำหนด champion ในแต่ละหมวด  ร่างรายงาน EdPEx มหาวิทยาลัย (OP, หมวด 1-6 สรุปจุดแข็ง โอกาสพัฒนา, ผลลัพธ์ )  ประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับ มหาวิทยาลัย ตค 59 แผนการทำ EdPEx มหาวิทยาลัย

33 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ ผช. อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google