งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๗ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๗ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๗ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๘

2 คู่มือการจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๗ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป. ๑ กำหนดสอบพร้อมทั่วประเทศวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ๐๘. ๓๐ - ๑๑. ๓๐ น. ๑๓. ๐๐ – ๑๓. ๒๕ น. ๑๓. ๓๐ – ๑๔. ๐๐ น. ฉบับที่ ๑ อ่าน ออกเสียง ( ภาคปฏิบัติ ) พัก กลางวั น ฉบับที่ ๒ อ่านรู้เรื่อง ( แบบทดสอ บ ) ฉบับที่ ๓ การเขียน ( แบบทดสอ บ )

3 คู่มือการจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๗ การเตรียมการสอบ ๑. การจัดห้องสอบ จัดเหมือนสอบปลายภาค ๒. กรรมการกำกับการสอบ ๒ คน / ห้องสอบ ( ภาคปฏิบัติตามนักเรียน ) ๓. สำเนาแบบทดสอบเอกสารประกอบ ฉบับที่ ๑ อ่านออกเสียงสำหรับกรรมการ ( ตามนักเรียน ) ฉบับที่ ๑ อ่านออกเสียงสำหรับนักเรียน ( ตามกรรมการ ) ฉบับที่ ๒ อ่านรู้เรื่องสำหรับนักเรียน ( ตาม นักเรียน ) ฉบับที่ ๓ การเขียนสำหรับนักเรียน ( ตาม นักเรียน ) ฉบับที่ ๓ การเขียนสำหรับกรรมการ ( ตาม ห้องสอบ ) แบบบันทึกคะแนนนักเรียน ( สำเนาตามห้อง สอบ ) การเตรียมการสอบ ๑. การจัดห้องสอบ จัดเหมือนสอบปลายภาค ๒. กรรมการกำกับการสอบ ๒ คน / ห้องสอบ ( ภาคปฏิบัติตามนักเรียน ) ๓. สำเนาแบบทดสอบเอกสารประกอบ ฉบับที่ ๑ อ่านออกเสียงสำหรับกรรมการ ( ตามนักเรียน ) ฉบับที่ ๑ อ่านออกเสียงสำหรับนักเรียน ( ตามกรรมการ ) ฉบับที่ ๒ อ่านรู้เรื่องสำหรับนักเรียน ( ตาม นักเรียน ) ฉบับที่ ๓ การเขียนสำหรับนักเรียน ( ตาม นักเรียน ) ฉบับที่ ๓ การเขียนสำหรับกรรมการ ( ตาม ห้องสอบ ) แบบบันทึกคะแนนนักเรียน ( สำเนาตามห้อง สอบ ) การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป. ๑

4 คู่มือการจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๗ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป. ๑ การดำเนินการสอบ กรรมการรับแบบทดสอบ เปิดซอง ข้อสอบ ทำความเข้าใจเกณฑ์ ดังเนินการ สอบตามตารางสอบ การดำเนินการสอบ กรรมการรับแบบทดสอบ เปิดซอง ข้อสอบ ทำความเข้าใจเกณฑ์ ดังเนินการ สอบตามตารางสอบ สอบ ที ละ คน เขียน ข้อมูล นักเรีย น อธิบา ย การ สอบ บันทึ ก คะแ นน เริ่ม อ่าน จับ เวลา ฉบับที่ ๑ การอ่าน ออกเสียง

5 คู่มือการจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๗ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป. ๑ ฉบับที่ ๒ การอ่านรู้ เรื่อง เริ่ม แจก ข้อส อบ นักเรี ยน อธิบา ย ชี้แจ ง การ สอบ ลง มือ ทำ พร้อ ม จับ เวลา จัดเรี ยง และ เก็บ ข้อส อบ เตือน เวลา สอบ

6 คู่มือการจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๗ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป. ๑ เริ่ม แจก ข้อส อบ นักเรี ยน อธิบา ย ชี้แจ ง การ สอบ ตอน ที่ ๑ อ่าน คำ ให้ เขีย น จัดเรี ยง และ เก็บ ข้อส อบ ทำ ตอน ที่ ๒, ๓ ให้ ลง มือ ทำ ฉบับที่ ๓ การเขียน

7 คู่มือการจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๗ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป. ๑ การดำเนินการหลังสอบ ๑. นำฉบับที่ ๒ และ ๓ มาตรวจให้คะแนน และ กรอกลงแบบบันทึก การดำเนินการหลังสอบ ๑. นำฉบับที่ ๒ และ ๓ มาตรวจให้คะแนน และ กรอกลงแบบบันทึก ห้อง สอบ เล ข ที่ ชื่อ - สกุล การอ่านออกเสียง ( ๕๐ ) การอ่านรู้เรื่อง ( ๓๐ ) การเขียน ( ๒๐ ) คำ ( ๑ ๐ ) ประโยค ( ๑๕ ) ข้อความ ( ๒๕ ) คำ ( ๑๐ ) ประโ ยค ( ๑๒ ) ข้อค วาม ( ๘ ) คำ ( ๕ ) ประโ ยค ( ๕ ) อิสร ะ ( ๑๐ ) คำ ( ๑ ๒ ) ประโ ยค ( ๓ ) คำ ( ๒๐ ) ประโ ยค ( ๕ )

8 คู่มือการจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๗ การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป. ๑ การดำเนินการหลังสอบ ๒. บันทึกผลสอบจากแบบกรอกคะแนนลง โปรแกรม excel ๓. ส่ง file excel ให้ส่วนกลางทาง epcc ( ข้อความส่วนตัว ) ๘ ต. ค. ๕๘ การดำเนินการหลังสอบ ๒. บันทึกผลสอบจากแบบกรอกคะแนนลง โปรแกรม excel ๓. ส่ง file excel ให้ส่วนกลางทาง epcc ( ข้อความส่วนตัว ) ๘ ต. ค. ๕๘


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี การศึกษา ๒๕๕๗ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google