งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ จังหวัด นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนา เด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ จังหวัด นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนา เด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ จังหวัด นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนา เด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

2 ที่มา มาตรา ๑๘ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ. ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนา เด็กและเยาวชนแห่งชาติ ( กดยช.) ซึ่งมี อำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย ( แรก เกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ ) ตาม นโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ. ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

3 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ จังหวัด กำหนดนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด สนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรในการ ดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยกับ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาเด็ก ปฐมวัยในระดับจังหวัด จัดทำรายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัยใน ระดับจังหวัด ปีละ ๑ ครั้ง รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน แห่งชาติ ( กดยช.) ปีละ ๑ ครั้ง

4 การแต่งตั้งกลไกการส่งเสริมการ พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการประสานและ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการ พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและ กรุงเทพมหานคร

5 บทบาทของกรมกิจการเด็กและ เยาวชนต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริม การพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๑๐๖, ๘๐๐ บาท สร้างความรู้ความเข้าใจโดยจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานบูรณา การของคณะอนุกรรมการ ฯ ให้คำปรึกษาและติดตามผล – การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ตามคำสั่ง – ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ( เอกสารหน้า ๖ )

6 ภารกิจของคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ จังหวัด จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนา เด็กปฐมวัยระดับจังหวัด จำนวน ๔ ครั้ง ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ไตรมาส ๑ - ๒ มีแผนจัดประชุมจำนวน ๓ ครั้งๆ ละ ไม่เกิน ๒๖, ๗๐๐ บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่า เบี้ยประชุม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และ ค่าวัสดุ ( จัดสรรเงินไปแล้ว ) – ไตรมาสที่ ๔ จัดประชุมอีก ๑ ครั้ง ( จัดสรรเงินในไตร มาสที่ ๓ )

7 ภารกิจของคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ จังหวัด รายงานสถานการณ์เด็กปฐมวัย ( ดย. ส่งให้ภายหลัง ) รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก และเยาวชนแห่งชาติ ( กดยช.) ตาม แบบฟอร์มแบบรายงานผลการ ดำเนินงาน ด้านล่างนี้

8 ครั้ งที่ วัน / เดือน / ปี / สถานที่ สรุปประเด็นการประชุม คณะอนุกรรมการฯ เป็น องค์การที่ไม่ได้เข้า ร่วมประชุม งบประมาณ ที่เบิกจ่าย ๑................................................................................................................................................ ๒................................................................................................................................................ ๓............................................................................................................................................... ๔................................................................................................................................................ ๕............................................................................................................................................... แบบรายงานผลการดำเนินงาน การจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่........ จังหวัด.................................

9 ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานอนุกรรมการฯ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ หมายเหตุ : 1. ประเด็น หมายถึง ในการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ แต่ ละครั้งมีประเด็นหลักอะไรบ้าง 2. รายงานส่งให้กรมกิจการเด็กและเยาวชน หลังจากเสร็จสิ้น การประชุมฯ ภายใน 10 วัน 3. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2651 6498 ติดต่อ : นายธิติพงศ์ บุญเหลือ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสุชาดา เก่งสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ หน้าที่ ๒

10


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ จังหวัด นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนา เด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google