งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 “ประเด็นใหม่ในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด” สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 “ประเด็นใหม่ในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด” สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 “ประเด็นใหม่ในการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด” สุเทพ พงษ์พิทักษ์ สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร

2 2 กำไรสุทธิทางภาษีอากร หมายถึง กำไรสุทธิหรือ ขาดทุนสุทธิที่คำนวณได้จากรายได้จากกิจการ หรือรายได้เนื่อง จากกิจการที่ได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งรับรู้ตามเกณฑ์ สิทธิ (Accrual Basis) หรือเกณฑ์อื่นตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 หักด้วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้ (Cost: Matching Principle, Operating Exp.) ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิทางภาษีอากร หมายถึง กำไรสุทธิหรือ ขาดทุนสุทธิที่คำนวณได้จากรายได้จากกิจการ หรือรายได้เนื่อง จากกิจการที่ได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งรับรู้ตามเกณฑ์ สิทธิ (Accrual Basis) หรือเกณฑ์อื่นตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 หักด้วยรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้ (Cost: Matching Principle, Operating Exp.) ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ = กฎหมายทั่วไป มาตรา 65 จัตวา มาตรา 70 ตรี และมาตรา 74 = กฎหมายพิเศษ DTA: Reciprocal Principle (Bilateral ทวิภาคี )

3 3 รายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้ ต้นทุนสินค้าที่ขายและต้นทุนบริการที่ให้ ตามหลักการจับคู่ของ รายจ่ายกับรายได้ (Matching Principle) ต้นทุนสินค้าที่ขายและต้นทุนบริการที่ให้ ตามหลักการจับคู่ของ รายจ่ายกับรายได้ (Matching Principle) นอกจากนี้ยังรวมถึงรายได้ในส่วนที่เป็นผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ ตามมาตรา 65 ตรี (12) ด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงรายได้ในส่วนที่เป็นผลเสียหายอันอาจได้กลับคืน เนื่องจากการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ ตามมาตรา 65 ตรี (12) ด้วย รายจ่ายในการดำเนินกิจการต้องเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือ เพื่อกิจการโดยเฉพาะ รายจ่ายในการดำเนินกิจการต้องเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือ เพื่อกิจการโดยเฉพาะ ให้รับรู้รายจ่ายทั้งหลายตามเกณฑ์สิทธิ (Accrual Basis) เท่านั้น ไม่ว่าจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ใดก็ตาม ให้รับรู้รายจ่ายทั้งหลายตามเกณฑ์สิทธิ (Accrual Basis) เท่านั้น ไม่ว่าจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ใดก็ตาม รายจ่ายที่เกิดขึ้นรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้ถือเป็นรายจ่ายของรอบ ระยะเวลาบัญชีนั้น รายจ่ายที่เกิดขึ้นรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้ถือเป็นรายจ่ายของรอบ ระยะเวลาบัญชีนั้น

4 4 ความสัมพันธ์ของกำไรสุทธิทางบัญชีกับกำไรสุทธิทางภาษีอากร : Generally Accepted Accounting Principle GAAP : Generally Accepted Accounting Principle บันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีทุกรายการตามหลักการ บัญชีคู่ (Double Entry A/C System) งบดุล งบกำไรขาดทุน (กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ทางบัญชี/ การเงิน) ตรวจสอบและรับรองบัญชีโดย CPA/ TA นำเสนอต่อผู้เป็นเจ้าของ สาธารณชนโดย ผ่านกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร เงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้เงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่าย หลักเกณฑ์ ในการตีราคา ท/ส และหนี้สิน นำไปคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อยื่น แบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 เงื่อนไขทางภาษีอากรตาม มาตรา 65, 65 ทวิ, 65 ตรี, 65 จัตวา, 70 ตรี, 74 กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ทางภาษีอากร ปรับปรุงให้เป็นไปตาม Tax Issues 12 3 Financial Transactions

5 5 ความสัมพันธ์ของกำไรสุทธิทางบัญชีกับกำไรสุทธิทางภาษีอากร : International Financial Reporting Standard IFRS : International Financial Reporting Standard บันทึกรายการทางการเงินที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีทุกรายการตามหลักการ บัญชีคู่ (Double Entry A/C System) งบดุล งบกำไรขาดทุน (กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ทางบัญชี/ การเงิน) ตรวจสอบและรับรองบัญชีโดย CPA/ TA นำเสนอต่อผู้เป็นเจ้าของ สาธารณชนโดย ผ่านกระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร เงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้เงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่าย หลักเกณฑ์ ในการตีราคา ท/ส และหนี้สิน นำไปคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อยื่น แบบ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 เงื่อนไขทางภาษีอากรตาม มาตรา 65, 65 ทวิ, 65 ตรี, 65 จัตวา, 70 ตรี, 74 กำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ ทางภาษีอากร ปรับปรุงให้เป็นไปตาม Tax Issues 12 3 Financial Transactions

6 6 มาตรา 74 ใช้ในกรณีเลิก ควบ หรือโอนกิจการ มาตรา 74 ใช้ในกรณีเลิก ควบ หรือโอนกิจการ มาตรา 70 ตรี ใช้ในกรณีส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยมิใช่ เพื่อขาย มาตรา 70 ตรี ใช้ในกรณีส่งสินค้าไปต่างประเทศ โดยมิใช่ เพื่อขาย มาตรา 65 จัตวา ใช้ในกรณีเป็นผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกที่ซื้อ โดยตรงจากโรงงานยาสูบ มาตรา 65 จัตวา ใช้ในกรณีเป็นผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกที่ซื้อ โดยตรงจากโรงงานยาสูบ มาตรา 65 ตรี เป็นเงื่อนเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม ซึ่งขยาย ความตามมาตรา 65 ทวิ (1) มาตรา 65 ตรี เป็นเงื่อนเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม ซึ่งขยาย ความตามมาตรา 65 ทวิ (1) มาตรา 65 มาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ เป็นหลักเกณฑ์ และเงือนไขในการคำนวณ กำไรสุทธิทางภาษีอากรโดยแท้ มาตรา 65 ทวิ เป็นหลักเกณฑ์ และเงือนไขในการคำนวณ กำไรสุทธิทางภาษีอากรโดยแท้ เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิทางภาษีอากร

7 7 ความแตกต่างของรายได้และรายจ่ายทางบัญชี กับรายได้และรายจ่ายทางภาษีอากร รายได้ ทางภาษีอากร (Taxable) รายจ่ายรับรู้ทั้งรายได้และรายจ่ายไม่รับรู้ทั้งรายได้และรายจ่าย รับรู้ทั้งรายได้และรายจ่าย 1. บัญชี ภาษี 2. บัญชี ภาษี รายได้   รายได้  (ไม่ต้องปรับปรุงใดๆ) รายได้  X รายได้  X(ปรับปรุงหักออก) รายจ่าย   รายจ่าย  (ไม่ต้องปรับปรุงใดๆ) รายจ่าย  X รายจ่าย  X(ปรับปรุงบวกกลับ) ไม่รับรู้ทั้งรายได้และรายจ่าย 3. บัญชี ภาษี 4. บัญชี ภาษี รายได้ X  รายได้ X (ปรับปรุงบวกเพิ่ม) รายได้ X X รายได้ X X (ไม่ต้องปรับปรุงใดๆ) (ไม่ต้องปรับปรุงใดๆ) รายจ่าย X  รายจ่าย X (ปรับปรุงหักออก) รายจ่าย X X รายจ่าย X X(ไม่ต้องปรับปรุงใดๆ) ทางบัญชี (Financial)

8 8 รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนที่ทางบัญชี นำไปถือเป็นรายจ่ายในรอบบัญชีเดียว รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ทางบัญชี ทางบัญชี100%---- ทางภาษีอากร ทางภาษีอากร20% 20% ผลต่าง ผลต่าง80%(20%)(20%)(20%)(20%) CIT Rate 30% CIT Rate 30%24%(6%)(6%)(6%)(6%) CIT Rate 23/20% CIT Rate 23/20%16.6%(4.6%)(4.0%)(4.0%)(4.0%) นำไปคำนวณ CIT ได้เป็นจำนวนเท่าใด ให้ตั้งบัญชีทรัพย์สินภาษีเงินได้รอการตัด Deferred Income Tax Receivable

9 9 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรของกิจการ SMEs รายการ ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ทางบัญชี ทางบัญชี20%20%20%20%20% ทางภาษีอากร ทางภาษีอากร - Initial Depre - Initial Depre40%---- - ปกติ - ปกติ12%12%12%12%12% ผลต่าง(save 9.6%) ผลต่าง(save 9.6%)(32%)8%8%8%8% CIT Rate 23/20% CIT Rate 23/20%6.64%(1.84%)(1.6%)(1.6%)(1.6%) นำไปคำนวณ CIT ได้เป็นจำนวนเท่าใด ให้ตั้งบัญชีหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัด Deferred Income Tax Liability

10 10 เงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้ 1. มาตรา 65 ประเภทรายได้ รายได้จากกิจการ, รายได้เนื่องจากกิจการ ประเภทรายได้ รายได้จากกิจการ, รายได้เนื่องจากกิจการ เกณฑ์รับรู้รายได้ (ท.ป.1/2528 ป.36/2536 ป.61/2539 ป.73/2541) เกณฑ์รับรู้รายได้ (ท.ป.1/2528 ป.36/2536 ป.61/2539 ป.73/2541) 2. มาตรา 65 ทวิ (4) ผลตอบแทนจากการดำเนินกิจการดังต่อไป นี้ต้องเป็นไปตามราคาตลาด เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควร โอนทรัพย์สิน (ขายสินค้า) โอนทรัพย์สิน (ขายสินค้า) ให้บริการ และ ให้บริการ และ ให้กู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน 3. มาตรา 65 ทวิ (10) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไร สำหรับบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สำหรับบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 4. มาตรา 65 ทวิ (11) ดอกเบี้ยที่อยู่ในบังคับที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วย ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ดอกเบี้ยที่อยู่ในบังคับที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วย ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

11 11 เงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้ (2) 5. มาตรา 65 ทวิ (12) เงินปันผลที่อยู่ในบังคับที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วย ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เงินปันผลที่อยู่ในบังคับที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วย ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 6. มาตรา 65 ทวิ (14) ภาษีขายไม่ใช่รายได้ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 13/2529 คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 13/2529 เพื่อให้สอดคลัองกับระบบ VAT ที่เป็นระบบอัตราแยกนอกฐานภาษี เพื่อให้สอดคลัองกับระบบ VAT ที่เป็นระบบอัตราแยกนอกฐานภาษี 7. มาตรา 65 จัตวา เครดิตภาษีที่ได้จากโรงงานยาสูบ กฎกระทรวง ฉบับที่ 158 กฎกระทรวง ฉบับที่ 158 8. มาตรา 70 ตรี กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ถือเป็นการขาย เนื่องจากการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ เนื่องจากการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ 9. มาตรา 74 การคำนวณกำไรสุทธิ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิก ควบ หรือโอนกิจการ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิก ควบ หรือโอนกิจการ

12 12 เงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้ (3) 10. การยกเว้นรายได้ (สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านรายได้) พรฎ. (ฉ.10) พรฎ. (ฉ.10) - เงินส่วนแบ่งของกำไรจากกิจการร่วมค้า (มาตรา 5 ทวิ) - เงินรางวัลสลากการกุศลงวดพิเศษ (มาตรา 5 จตุทศ) - เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ VC: Venture Capital ได้รับ หรือที่ได้รับจาก VC (มาตรา 5 อัฏฐารส มาตรา 5 เอกูนวีสติ) ได้รับ หรือที่ได้รับจาก VC (มาตรา 5 อัฏฐารส มาตรา 5 เอกูนวีสติ) - เงินปันผลจากการลงทุนในต่างประเทศ (มาตรา 5 วีสติ) พรฎ. (ฉ.263) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกองทุนรวม ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พรฎ. (ฉ.263) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกองทุนรวม ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พรฎ. (ฉ.284) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกิจการ โรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกิจการ In-house Training พรฎ. (ฉ.284) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกิจการ โรงเรียนเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกิจการ In-house Training พรฎ. (ฉ.314) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกิจการเรือ เดินทะเล พรฎ. (ฉ.314) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรจากกิจการเรือ เดินทะเล

13 13 เงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่าย 1. ประเภทของรายจ่าย และเกณฑ์รับรู้รายจ่าย รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure มาตรา 65 ตรี (5) พรฎ. (ฉ. 375) ประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 92) และ รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน (Capital Expenditure มาตรา 65 ตรี (5) พรฎ. (ฉ. 375) ประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 92) และ ต้นทุน และรายจ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenditure) ต้นทุน และรายจ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenditure) เกณฑ์รับรู้รายจ่าย - เกณฑ์สิทธิ เกณฑ์รับรู้รายจ่าย - เกณฑ์สิทธิ 2. มาตรา 65 ทวิ (2) ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวร ดู พรฎ. (ฉ.145) (ฉ.385) (ฉ.395) และ ป. 3/2527 ประกอบ ดู พรฎ. (ฉ.145) (ฉ.385) (ฉ.395) และ ป. 3/2527 ประกอบ 3. มาตรา 65 ทวิ (7) ราคาทุนของสินค้าที่ส่งเข้ามาจาก ต่างประเทศ อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน - Anti Transfer Pricing อำนาจเจ้าพนักงานประเมิน - Anti Transfer Pricing 4. มาตรา 65 ทวิ (8) ราคาทุนของสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ การบันทึกราคาซื้อสินค้าที่นำเข้า ณ วันที่ได้รับสินค้า การบันทึกราคาซื้อสินค้าที่นำเข้า ณ วันที่ได้รับสินค้า 5. มาตรา 65 ทวิ (9) การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 186 (พ.ศ. 2534)

14 14 เงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่าย 6. มาตรา 65 ทวิ (1) = มาตรา 65 ตรี (1) – (20) รายจ่ายต้องห้าม (Non Deductible Expenditure) รายจ่ายต้องห้าม (Non Deductible Expenditure) 7. มาตรา 74 การคำนวณกำไรสุทธิ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิก ควบ หรือโอนกิจการ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิก ควบ หรือโอนกิจการ 8. รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น (สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านรายจ่าย) มาตรา 65 ตรี (12) ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี มาตรา 65 ตรี (12) ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี พรฎ. (ฉ.437) พรฎ. (ฉ.437) - Public Training - In-house Training - ฝึกอบรมอาชีพแก่บุคคลภายนอก พรฎ. (ฉ.297) R&D Fee พรฎ. (ฉ.297) R&D Fee พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ศ. 2550) พรบ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ศ. 2550) พรบ. ส่งเสริมการลงทุน – ค่าขนส่ง และค่า Infra Structure พรบ. ส่งเสริมการลงทุน – ค่าขนส่ง และค่า Infra Structure

15 15 ดอกเบี้ยจ่าย (Interest) ทางภาษีอากร รายจ่ายในการขายและบริหาร รายจ่ายในการขายและบริหาร แสดงในบัญชีกำไรขาดทุน แสดงในบัญชีกำไรขาดทุน ต้นทุนของดอกเบี้ยรับ ต้นทุนของดอกเบี้ยรับ ต้นทุนของทรัพย์สิน ในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเพื่อการได้มาซึ่ง ทรัพย์สินก่อนวันที่ทรัพย์สินนั้นพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ ต้นทุนของทรัพย์สิน ในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเพื่อการได้มาซึ่ง ทรัพย์สินก่อนวันที่ทรัพย์สินนั้นพร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินแสดงไว้ในงบดุล เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินแสดงไว้ในงบดุล การจำแนกแยกแยะ (Classifying)

16 16 ค่าขนส่ง (Transportation) ทางภาษีอากร รายจ่ายในการขายและบริหาร – ค่าขนส่งขาออก (Outbound) รายจ่ายในการขายและบริหาร – ค่าขนส่งขาออก (Outbound) แสดงในบัญชีกำไรขาดทุน แสดงในบัญชีกำไรขาดทุน ต้นทุนของสินค้า – ค่าขนส่งขาเข้า (Inbound) ต้นทุนของสินค้า – ค่าขนส่งขาเข้า (Inbound) ต้นทุนของทรัพย์สิน – ค่าขนส่งขาเข้า (Inbound) ต้นทุนของทรัพย์สิน – ค่าขนส่งขาเข้า (Inbound) เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินแสดงไว้ในงบดุล เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินแสดงไว้ในงบดุล การจำแนกแยกแยะ (Classifying)

17 17 หลักเกณฑ์ในการตีราคาทรัพย์สินและหนี้สิน 1. มาตรา 65 ทวิ (3) การตีราคาทรัพย์สินอย่างอื่นที่ไม่ใช่เงินตรา ต่างประเทศและสินค้าคงเหลือ (หลักราคาทุน) 2. มาตรา 65 ทวิ (5) การตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่มีค่า หรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rates) เพียง ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี เพียง ณ วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ได้มาหรือจ่ายไประหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ได้มาหรือจ่ายไประหว่างรอบระยะเวลาบัญชี 3. มาตรา 65 ทวิ (6) การตีราคาสินค้าคงเหลือ LCM Principle: Lower of Cost or Market Principle LCM Principle: Lower of Cost or Market Principle 4. มาตรา 74 (1) การตีราคาทรัพย์สินเพื่อการคำนวณกำไรสุทธิ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิก ควบ หรือโอนกิจการ กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิก ควบ หรือโอนกิจการ

18 18 เงื่อนไขรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี รายจ่ายต้องห้าม = เป็นความสูญเสียของกิจการ รายจ่ายต้องห้าม = เป็นความสูญเสียของกิจการ รายจ่ายต้องห้ามโดยแท้ (Proper Non-deductible Exp.) รายจ่ายต้องห้ามโดยแท้ (Proper Non-deductible Exp.) รายจ่ายต้องห้ามโดยผลของกฎหมาย (Legally Non-deductible Exp.) รายจ่ายต้องห้ามโดยผลของกฎหมาย (Legally Non-deductible Exp.) รายจ่ายที่กฎหมายยอมให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ รายจ่ายที่กฎหมายยอมให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ แนวทางการวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม แนวทางการวางแผนภาษีเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้าม ปรับปรุงรายจ่ายต้องห้ามที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขแห่งประมวลรัษฎากร ปรับปรุงรายจ่ายต้องห้ามที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขแห่งประมวลรัษฎากร ศึกษาให้เข้าใจเงือ่นไขของกฎหมาย และเหตุที่ทำให้เกิดรายจ่ายต้องห้าม นั้น เพื่อนำไปปรั้บใช้ในการวางแผนภาษีในโอกาสต่อๆ ไป ศึกษาให้เข้าใจเงือ่นไขของกฎหมาย และเหตุที่ทำให้เกิดรายจ่ายต้องห้าม นั้น เพื่อนำไปปรั้บใช้ในการวางแผนภาษีในโอกาสต่อๆ ไป ระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดรายจ่ายต้องห้ามดังกล่าวในอนาคต ระมัดระวังป้องกันมิให้เกิดรายจ่ายต้องห้ามดังกล่าวในอนาคต

19 19 (1) = 65 ตรี (1) – (20) รายจ่ายต้องห้าม  (2) ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  (3) การตีราคาทรัพย์สินอย่างอื่นที่มิใช่สินค้าคงเหลือ  (4) การรับรู้รายได้ตามราคาตลาด  (5) ตีราคาเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สินที่มีค่าหรือราคา เป็นเงินตรา ตปท. เป็นเงินตรา ตปท. (6) การตีราคาสินค้าคงเหลือ  (7) ราคาทุนของสินค้าที่ส่งเข้ามาจาก ตปท.  (8) ราคาทุนของสินค้าที่นำเข้าจาก ตปท.  (9) การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้  (10) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรสำหรับ บริษัทไทย บริษัทไทย เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ (1) (Anti Transfer Pricing) หลักเกณฑ์ตามมาตรา 65 ทวิ เงื่อนไขเกี่ยวกับ รายได้รายจ่าย ตีราคา ท/ส น/ส

20 20 (11) ดอกเบี้ยที่อยู่ในบังคับที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกม.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตามกม.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (12) เงินปันผลที่อยู่ในบังคับที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามกม.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตามกม.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (13) รายได้ของมูลนิธิหรือสมาคม --- (14) ภาษีขายไม่ใช่รายได้  มาตรา 65 จัตวา รายได้เครดิตภาษีจากการซื้อบุหรี่ ของโรงงานยาสูบ ของโรงงานยาสูบ มาตรา 70 ตรี กรณีที่กม.ถือเป็นการขาย  มาตรา 74 การคำนวณกำไรขาดทุน กรณีเลิกกิจการ ควบกิจการ หรือโอนกิจการ ควบกิจการ หรือโอนกิจการ เงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิ (1) หลักเกณฑ์ตามมาตรา 65 ทวิ เงื่อนไขเกี่ยวกับ รายได้รายจ่าย ตีราคา ท/ส น/ส DeemedSale

21 21 ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการมีรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี กิจการมีรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี ขาดการกำกับดูแลการนำนโยบายไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ ขาดการกำกับดูแลการนำนโยบายไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ ขาดการตรวจสอบอย่างรัดกุม ขาดการตรวจสอบอย่างรัดกุม พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ที่ดี และอย่างเพียงพอ ไม่ได้รับการ พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ที่ดี และอย่างเพียงพอ ไม่ได้รับการ พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารมีแนวความคิดเชิงลบ เป็นคนเนรคุณ ผู้บริหารมีแนวความคิดเชิงลบ เป็นคนเนรคุณ กิจการไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือใช้ไม่ครบถ้วน ตามที่ควรจะเป็น กิจการไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือใช้ไม่ครบถ้วน ตามที่ควรจะเป็น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล รายจ่ายที่กฎหมายยอมให้หักเพิ่มขึ้น รายจ่ายที่กฎหมายยอมให้หักเพิ่มขึ้น ทรัพย์สินที่รัฐส่งเสริม ทรัพย์สินที่รัฐส่งเสริม กิจการไม่เอาใจใส่เกี่ยวกับรายได้ทางภาษีอากร กิจการไม่เอาใจใส่เกี่ยวกับรายได้ทางภาษีอากร ราคาตลาด ราคาตลาด

22 22 ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล หน้าที่ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ หน้าที่ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการ ไม่ได้จัดทำ Tax Mapping, Tax Manual ไม่ได้จัดทำ Tax Mapping, Tax Manual Lack of Tax Knowledge Lack of Tax Knowledge

23 23 ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล 1. ปัญหาการปฏิบัติการต่างๆ ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลในงานปกติ ประจำวัน (CIT Routine Fault) ผิดพลาดไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกฎหมาย ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกรับรู้รายได้ทางภาษีอากร ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการบันทึกรับรู้รายได้ทางภาษีอากร ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้ามเล็กๆ น้อยๆ ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้ามเล็กๆ น้อยๆ ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารประกอบการลงรายการ ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารประกอบการลงรายการ ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้แบบแสดงรายการ ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้แบบแสดงรายการ ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงาน ความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงาน 2. ปัญหาการปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการจัดทำสัญญา ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกฎหมายภาษีเงิน ได้นิติบุคคล ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกฎหมายภาษีเงิน ได้นิติบุคคล

24 24 ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล 3. ปัญหาความแตกต่างของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทาง ธุรกิจและบัญชีการเงิน กับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขทาง ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ปัญหาบัญชีภาษีอากร) ปัญหาความแตกต่างของเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้ ปัญหาความแตกต่างของเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้ ปัญหาความแตกต่างของเงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่าย ปัญหาความแตกต่างของเงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่าย ปัญหาความแตกต่างของหลักเกณฑ์ในการตีราคาทรัพย์สิน หนี้สิน ปัญหาความแตกต่างของหลักเกณฑ์ในการตีราคาทรัพย์สิน หนี้สิน 4. การเปลี่ยนแปลง (Changing Problems) ให้เกิดความหลาย หลายทางธุรกิจ (Diversification) อาทิ ต้องการเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ต้องการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องการผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ ต้องการผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ ต้องการความเป็นมาตรฐานสากล ต้องการความเป็นมาตรฐานสากล

25 25 ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล 5. ปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลขององค์กร ยังเป็นไปอย่างไม่เต็มที่หรือสมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็น สิทธิประโยชน์ด้านรายได้ - การยกเว้น สิทธิประโยชน์ด้านรายได้ - การยกเว้น สิทธิประโยชน์ด้านรายจ่าย - รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น สิทธิประโยชน์ด้านรายจ่าย - รายจ่ายที่หักได้เพิ่มขึ้น สิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินและหนี้สิน – ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา การใช้สิทธิเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เป็นสินค้าคงเหลือ สิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สินและหนี้สิน – ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา การใช้สิทธิเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เป็นสินค้าคงเหลือ 6. ปัญหาอื่น อาทิ ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ความแตกต่างของรายได้ตาม ภ.ง.ด.50 กับ ภ.พ.30 ปัญหาการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ปัญหาการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล ปัญหาการขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ปัญหาการขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีเงินได้นิติบุคคล การ Approach เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ กรมสรรพากร การ Approach เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาทิ กรมสรรพากร

26 26 Tax Mapping   ------ Tax Types GL GL Tax Issues 1. Revenue 2. Expenditure 3. Assets & Liabilities 4. Tax Functions CIT CITPIT WT VATSBTSDOthers ---------- ------ ---- -------------- -------- -------------------------------------------------------------------------------- ----------------

27 ประเด็นปัญหาตามมาตรา 65 ทวิ ที่ควรระวังเป็นพิเศษสำหรับปีภาษี 2554-2555 ประเด็นการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า การให้บริการ และ การให้กู้ยืมเงิน ตามราคาตลาด ตามมาตรา 65 ทวิ (4) ประเด็นการรับรู้รายได้จากการขายสินค้า การให้บริการ และ การให้กู้ยืมเงิน ตามราคาตลาด ตามมาตรา 65 ทวิ (4) ราคาตลาด หมายความว่า ราคาของค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือ ดอกเบี้ย ซึ่งคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกันพึงกำหนดโดยสุจริตในทาง การค้า กรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงินที่มีลักษณะ ประเภท และชนิดเช่นเดียวกัน ณ วันที่โอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือ ให้กู้ยืมเงิน ( Comparable Uncontrolled Price: CUP) ราคาตลาด หมายความว่า ราคาของค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือ ดอกเบี้ย ซึ่งคู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกันพึงกำหนดโดยสุจริตในทาง การค้า กรณีโอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือให้กู้ยืมเงินที่มีลักษณะ ประเภท และชนิดเช่นเดียวกัน ณ วันที่โอนทรัพย์สิน ให้บริการ หรือ ให้กู้ยืมเงิน ( Comparable Uncontrolled Price: CUP) “คู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน” หมายความว่า คู่สัญญาที่ไม่มีความ สัมพันธ์ระหว่างกันในการจัดการ การควบคุม หรือร่วมทุน โดย ทางตรงหรือโดยทางอ้อม (คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 113/2545) “คู่สัญญาที่เป็นอิสระต่อกัน” หมายความว่า คู่สัญญาที่ไม่มีความ สัมพันธ์ระหว่างกันในการจัดการ การควบคุม หรือร่วมทุน โดย ทางตรงหรือโดยทางอ้อม (คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 113/2545) กรณีมีรายได้จากการขายสินค้า ค่าบริการ และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต่ำ กว่าราคาตลาด โดยไม่มีเหตุอันสมควร เกิดความสูญเสีย 130% กรณีมีรายได้จากการขายสินค้า ค่าบริการ และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต่ำ กว่าราคาตลาด โดยไม่มีเหตุอันสมควร เกิดความสูญเสีย 130% 27

28 28 เกณฑ์รับรู้รายได้รายจ่าย เกณฑ์สิทธิ สำหรับกิจการฝากขายสินค้า (Consignment Sale) ซึ่งผู้รับฝากสินค้า (Consignee) ทำหน้าที่ขายสินค้า แทนผู้ฝากสินค้า (Consignor) เกณฑ์สิทธิ สำหรับกิจการฝากขายสินค้า (Consignment Sale) ซึ่งผู้รับฝากสินค้า (Consignee) ทำหน้าที่ขายสินค้า แทนผู้ฝากสินค้า (Consignor) ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยต้องนำรายได้จากการขายสินค้ามารวมคำนวณ เป็นรายได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการฝากขายสินค้า ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยต้องนำรายได้จากการขายสินค้ามารวมคำนวณ เป็นรายได้ทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการฝากขายสินค้า กรณีทำสัญญาการตั้งตัวแทนผู้รับฝากสินค้า เพื่อขายเป็นหนังสือ โดย ตัวแทนผู้รับฝากสินค้าได้รับค่าตอบ แทนหรือบำเหน็จตามที่กำหนดไว้ ในสัญญา ผู้ฝากขายจะคำนวณรายได้เมื่อตัวแทนผู้รับฝากสินค้าได้ขาย สินค้าให้แก่ผู้ซื้อก็ได้ กรณีทำสัญญาการตั้งตัวแทนผู้รับฝากสินค้า เพื่อขายเป็นหนังสือ โดย ตัวแทนผู้รับฝากสินค้าได้รับค่าตอบ แทนหรือบำเหน็จตามที่กำหนดไว้ ในสัญญา ผู้ฝากขายจะคำนวณรายได้เมื่อตัวแทนผู้รับฝากสินค้าได้ขาย สินค้าให้แก่ผู้ซื้อก็ได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 1 ม.ค.2550 เป็นต้น ไป (ข้อ 3.3 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.155/2549) ทั้งนี้ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 1 ม.ค.2550 เป็นต้น ไป (ข้อ 3.3 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 แก้ไขเพิ่มเติมโดย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.155/2549)

29 ประเด็นปัญหาตามมาตรา 65 ทวิ ที่ควรระวังเป็นพิเศษสำหรับปีภาษี 2554-2555 ประเด็นความครบถ้วนของรายได้จากการประกอบกิจการตาม มาตรา 65 ประเด็นความครบถ้วนของรายได้จากการประกอบกิจการตาม มาตรา 65 การไม่นำรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบ กิจการมาบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน การไม่นำรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบ กิจการมาบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน กิจการที่ควรมีบัญชีเงินฝากธนาคาร เช่น การรับเหมากับส่วนราชการ การประกอบกิจการที่มีรายได้เป็นจำนวนมาก แต่บันทึกรายการบัญชี ด้วยระบบเงินสด โดยไม่มีบัญชีธนาคาร กิจการที่ควรมีบัญชีเงินฝากธนาคาร เช่น การรับเหมากับส่วนราชการ การประกอบกิจการที่มีรายได้เป็นจำนวนมาก แต่บันทึกรายการบัญชี ด้วยระบบเงินสด โดยไม่มีบัญชีธนาคาร กิจการมีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ โดยถูกผู้จ่ายเงินได้ หักภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ ณ ที่จ่าย แต่ไม่นำรายการรายได้ดังกล่าว มาบันทึกรับรู้เป็นรายได้ กิจการมีรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ โดยถูกผู้จ่ายเงินได้ หักภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ ณ ที่จ่าย แต่ไม่นำรายการรายได้ดังกล่าว มาบันทึกรับรู้เป็นรายได้ 29

30 30 บ. A. จก. ได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืม บุคคลใดๆ Staff Welfare Fund Y Non SBT Finance Institute Y Non SBT WT 1% N Affiliated Co. Y Non SBT WT 1% N Others Y SBT 3.3% WT 1% ? N ป. 26/2534 - 25% Holder - at least 6 ms before loan before loan B - Board - Shareholders - Customers ไม่คำนึงถึงราคาตลาด ต้องคำนึงถึงราคาตลาด ต้องคำนึงถึงราคาตลาด

31 31 การให้เช่าซื้อ (Hire Purchase) ด้านผู้ให้เช่าซื้อด้านผู้ซื้อ ทางบัญชี ให้รับรู้รายได้ตาม TAS #29 โดยรับรู้กำไรขั้นต้นจากการให้ เช่าซื้อทรัพย์สินด้วยผลต่างของ ราคาขายเงินสด กับต้นทุน และ ให้รับรู้ดอกผลเช่าซื้อตามงวดที่ ถึงกำหนดชำระราคา ตาม วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป ให้รับรู้ทรัพย์สินตามราคา ขายเงินสด และคิดค่าเสื่อม ราคาจากมูลค่าต้นดังกล่าว สำหรับดอกผลเช่าซื้อ ให้ ทยอยตัดเป็นรายจ่ายตาม งวดที่ถึงกำหนดชำระ ตาม TAS #29 ทางภาษีอากร(CIT)ปฏิบัติเช่นเดียวกับทางบัญชี ให้รับรู้ดอกผลเช่าซื้อเป็น ส่วนหนึ่งของต้นทุนทรัพย์ เพื่อการคิดค่าเสื่อมราคา แต่ค่าเสื่อมราคาสะสมต้อง ไม่เกินกว่าค่าเช่าซื้อที่ได้ ผ่อนชำระไปแล้วทั้งสิ้น

32 32 การให้เช่าการเงิน (Financial Lease) ด้านผู้ให้เช่าด้านผู้เช่า ทางบัญชี ให้รับรู้รายได้ตาม TAS #29 โดย รับรู้กำไรขั้นต้นจากการให้เช่าซื้อ ทรัพย์สินด้วยผลต่างของราคาขาย เงินสด กับต้นทุน และให้รับรู้ดอก ผลเช่าซื้อตามงวดที่ถึงกำหนดชำระ ราคา ตามวิธีการทางบัญชีที่รับรอง ทั่วไป ให้รับรู้ทรัพย์สินตามราคา ขายเงินสด และคิดค่าเสื่อม ราคาจากมูลค่าต้นดังกล่าว สำหรับดอกผลเช่าซื้อ ให้ ทยอยตัดเป็นรายจ่ายตาม งวดที่ถึงกำหนดชำระ ตาม TAS #29 ทางภาษี อากร (CIT) ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกิจการให้ เช่าทั่วไป โดยให้ถือว่า ผู้ให้เช่า ยังคงถือครองกรรมสิทธิ์ใน ทรัพย์สินที่ให้เช่านั้น จึงต้องคิดค่า เลื่อมราคาตามประมวลรัษฎากร เมื่อลูกค้าใช้สิทธิเลือกซื้อทรัพย์สินที่ เช่า ให้ถือเป็นการขายทรัพย์สิน ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้ ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการ ให้เช่าทรัพย์สินทั่วไป โดย นำค่าเช่ามาถือเป็นรายจ่าย ตามส่วนแห่งระยะเวลาการ เช่า

33 ประเด็นปัญหาตามมาตรา 65 ทวิ ที่ควรระวังเป็นพิเศษสำหรับปีภาษี 2554-2555 ประเด็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามมาตรา 65 ทวิ (2) และพรฎ. (ฉ. 145) พ.ศ. 2527 ประเด็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามมาตรา 65 ทวิ (2) และพรฎ. (ฉ. 145) พ.ศ. 2527 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดทั้ง ในทางบัญชี และภาษีอากร อาทิ รถยนต์นั่ง การเช่าซื้อทรัพย์สิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กำหนดทั้ง ในทางบัญชี และภาษีอากร อาทิ รถยนต์นั่ง การเช่าซื้อทรัพย์สิน ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา (Initial) ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา (Initial) ความแตกต่างทางบัญชีกับทางภาษีอากร – Deferred Tax ความแตกต่างทางบัญชีกับทางภาษีอากร – Deferred Tax วิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยการเลือกใช้วิธีอื่นแทนการซื้อทรัพย์สิน เช่น การเช่า การเช่าซื้อ Leasing วิธีการได้มาซึ่งทรัพย์สิน โดยการเลือกใช้วิธีอื่นแทนการซื้อทรัพย์สิน เช่น การเช่า การเช่าซื้อ Leasing เลือกวิธีหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่สัมพันธ์กับค่าซ่อมบำรุง เพื่อให้ค่าใช้ทรัพย์สินคงที่ตลอดอายุการใช้ทรัพย์สินนั้น เลือกวิธีหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาที่สัมพันธ์กับค่าซ่อมบำรุง เพื่อให้ค่าใช้ทรัพย์สินคงที่ตลอดอายุการใช้ทรัพย์สินนั้น 33

34 ประเด็นปัญหาตามมาตรา 65 ทวิ ที่ควรระวังเป็นพิเศษสำหรับปีภาษี 2554-2555 ประเด็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามมาตรา 65 ทวิ (2) และพรฎ. (ฉ. 145) พ.ศ. 2527 (ต่อ) ประเด็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามมาตรา 65 ทวิ (2) และพรฎ. (ฉ. 145) พ.ศ. 2527 (ต่อ) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ให้คำนวณหัก ค่าสึกหรอและเลื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุน เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้าน บาท “เว้นแต่เป็นทรัพย์สินซึ่งมีไว้ใช้ในกิจการให้เช่ารถยนต์ ให้หักค่า สึกหรอและค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในกิจการ อื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน” (มาตรา 5 แห่ง พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 145) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 505) พ.ศ. 2553 ใช้บังคับ 14 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป ทั้งนี้ความเดิมยังคงให้ใช้บังคับต่อไป เฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาระหว่าง 1 มกราคม 2532 ถึง 13 ตุลาคม 2553) รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ให้คำนวณหัก ค่าสึกหรอและเลื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุน เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้าน บาท “เว้นแต่เป็นทรัพย์สินซึ่งมีไว้ใช้ในกิจการให้เช่ารถยนต์ ให้หักค่า สึกหรอและค่าเสื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้ในกิจการ อื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน” (มาตรา 5 แห่ง พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 145) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 505) พ.ศ. 2553 ใช้บังคับ 14 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป ทั้งนี้ความเดิมยังคงให้ใช้บังคับต่อไป เฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาระหว่าง 1 มกราคม 2532 ถึง 13 ตุลาคม 2553) 34

35 ประเด็นปัญหาตามมาตรา 65 ทวิ ที่ควรระวังเป็นพิเศษสำหรับปีภาษี 2554-2555 ประเด็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามมาตรา 65 ทวิ (2) และพรฎ. (ฉ. 145) พ.ศ. 2527 (ต่อ) ประเด็นค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามมาตรา 65 ทวิ (2) และพรฎ. (ฉ. 145) พ.ศ. 2527 (ต่อ) ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าซื้อหรือซื้อขายเงินผ่อน ให้คำนวณหักค่า สึกหรอและเลื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนที่พึงชำระทั้งหมด แต่ค่าสึก หรอและเลื่อมราคาละสมจนถึงรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบันต้องไม่ เกินค่าเช่าซื้อที่ได้ผ่อนชำระไปแล้วทั้งสิ้น (มาตรา 7) ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการเช่าซื้อหรือซื้อขายเงินผ่อน ให้คำนวณหักค่า สึกหรอและเลื่อมราคาจากมูลค่าต้นทุนที่พึงชำระทั้งหมด แต่ค่าสึก หรอและเลื่อมราคาละสมจนถึงรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบันต้องไม่ เกินค่าเช่าซื้อที่ได้ผ่อนชำระไปแล้วทั้งสิ้น (มาตรา 7) การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจะหักจนหมดมูลค่า ต้นทุนของทรัพย์สินนั้นไม่ได้ (เหลือไว้อย่างน้อย 1 บาท) (มาตรา 8) ซึ่งในทางบัญชีจะกระทำดังเช่นในทางภาษีอากรไม่ได้แล้ว ต้องทำ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามมูลค่ายุติธรรม การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจะหักจนหมดมูลค่า ต้นทุนของทรัพย์สินนั้นไม่ได้ (เหลือไว้อย่างน้อย 1 บาท) (มาตรา 8) ซึ่งในทางบัญชีจะกระทำดังเช่นในทางภาษีอากรไม่ได้แล้ว ต้องทำ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามมูลค่ายุติธรรม 35

36 36 CIT แผนผังแสดงการนำเข้าสินค้าตามมาตรา 65 ทวิ (8) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Oversea Thailand L/CT/T ท่าเรือตปท.Shipmentท่าเรือไทยการออกของB/Lกรมศุลฯคลังสินค้าชำระราคาสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี FOB (Shipping Point) CIF Record: บ/ช สินค้านำเข้า & บ/ช เจ้าหนี้ อัตราขาย (อัตราสูง) กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มาตรา 65 ทวิ(5) Stock Book Input Book + 6 Months อัตราแลกเปลี่ยนกรมศุลฯ สินค้าระหว่างทาง วันที่ได้รับสินค้า VAT

37 37 CIT แผนผังแสดงรายการกรณีส่งออกสินค้า 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Oversea Thailand L/CT/T คลังสินค้าใบส่งของชั่วคราวB/Lกรมศุลฯท่าเรือไทยShipmentท่าเรือต่ปท.Clearanceชำระราคาสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี FOB (Shipping Point) CIF Record: บัญชีลูกหนี้ & รายได้ส่งออก บัญชีลูกหนี้ & รายได้ส่งออก อัตราซื้อ (อัตราต่ำ) กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน มาตรา 65 ทวิ(5) Stock Book สินค้าระหว่างทาง Output Book 1. Cash Received: Actual Rate ม.79/4(1) 2. Credit Sale: BOT Rate/ Spot Rate at that day VAT

38 38 ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากร 1. การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่บริษัทกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้ เป็นหุ้นส่วน 2. การเปิดประมูล กรณีที่ไม่อาจทราบราคาตลาดที่แน่นอน 3. ตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน (Affiliated Company) ตามมาตรา 39 เพื่อประกอบกิจการ (1) กิจการรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (พรฎ. (ฉ. 297)) (2) กิจการ In-house Training เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาเฉพาะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน (พรฎ. (ฉ. 284) และ (ฉ. 437)) (3) กิจการโรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (พรฎ. (ฉ. 284) และ (ฉ. 437)) (4) กิจการให้เช่ารถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน (พรฎ.(ฉ. 315)) (5) กิจการเรือเดินทะเล (พรฎ.(ฉ. 314))

39 39 Affiliated Company “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน” หมายความ ว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่ง มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ (มาตรา 39) “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน” หมายความ ว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่สองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่ง มีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้ (มาตรา 39) (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็น หุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจำนวน ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง (1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็น หุ้นส่วนในนิติบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนเกินกว่ากึ่งจำนวน ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล หนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน ในอีกนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคล หนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน ในอีกนิติบุคคลหนึ่งมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด (3) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกิน กว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด (Holding Company) (3) นิติบุคคลหนึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกิน กว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด (Holding Company) (4) บุคคลเกินกว่ากึ่งจำนวนกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจ จัดการในนิติบุคคลหนึ่ง เป็นกรรมการหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจ จัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง (4) บุคคลเกินกว่ากึ่งจำนวนกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจ จัดการในนิติบุคคลหนึ่ง เป็นกรรมการหรือเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจ จัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง

40 40 Exempt CIT ม.65 ทวิ(10) Exempt CIT พรฎ.(284,314),BOI Co., ltd. A. Co., ltd. B. Co., ltd. C. Co., ltd. D. Co., ltd.... Co., ltd. In-house Tr. NP CIT 30% R/E NP Exempt CIT R/E Staff Training 200% พรฎ.(437) Education BOI DividendDividend Investment Over 50%, Long term Investment Over 50% Sea Freight

41 41 ประเด็นพิจารณาการคิดดอกเบี้ยสำหรับ เงินกู้ยืมจากกรรมการหรือผู้เป็นหุ้นส่วน รายการCITPIT 1. เกณฑ์รับรู้รายได้ รายจ่าย (ความ รายจ่าย (ความ แตกต่างด้านเวลา) แตกต่างด้านเวลา) บริษัท/ ห้างฯรับรู้ดอกเบี้ย จ่ายตามเกณฑ์สิทธิ = ถือ เป็นรายจ่ายได้ทันที เป็น ผลให้ประหยัดภาษี 30% ไปจนกว่าจะจ่ายดอกเบี้ย กรรับรู้เงินได้ตามเกณฑ์ เงินสด = ถือเป็นเงินได้ ต่อเมื่อได้รับจริง 2. ความแตกต่างใน จำนวนเม็ดเงิน จำนวนเม็ดเงิน ภาษี ภาษี โดยทั่วไปอัตรา 30% ของ NP และในส่วนที่เป็นเงิน ปันผลของผู้ถือหุ้นอีก 7% ของ NP รวมเป็น 37% ของ NP ถูกหัก WT.15% ตามม. 50(2) มีสิทธิเลือกเสีย PIT ตามม.48(3) =Final Tax เป็นผลให้ประหยัดภาษีได้ ถึง 22% กิจการมีทุนน้อย (Thin Capital) ต้องหาแหล่งเงินทุน กิจการมีทุนน้อย (Thin Capital) ต้องหาแหล่งเงินทุน

42 42 ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากร 4. การใช้สิทธิจำหน่ายหนี้สูญ สำหรับลูกหนี้ที่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องดำเนินคดีทางศาลต่อลูกหนี้ - กรณีไม่คุ้มที่จะฟ้องร้อง 5. การเลือกใช้สิทธิทำลายสินค้า แทนการบริจาค 6. การเลือกใช้สิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามวิธี Initial สำหรับ เครื่องจักร และอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการทำวิจัยและพัฒนา หรือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ใช้ในการทำวิจัยและพัฒนา หรือ เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเชื่อม (Hardware) เครื่องจักร และ โรงงาน สำหรับกิจการ SMEs เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเชื่อม (Hardware) เครื่องจักร และ โรงงาน สำหรับกิจการ SMEs 7. การควบคุมจำนวนรายจ่ายค่ารับรองที่กฎหมายยอมให้หัก 8. การใช้สิทธิหักรายจ่ายค่าบริจาคเป็นสองเท่าของจำนวนค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ (พรฎ. (420 และ 428))

43 43 ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามประมวลรัษฎากร 9. การการควบคุมจำนวนรายจ่ายค่าการกุศลสาธารณะ หรือรายจ่าย เพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อ การกีฬา ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิทางภาษีอากร 10. การใช้สิทธินำผลขาดทุนสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้เข้า ไปลงทุน ไปใช้เป็นรายจ่าย 11. การมีหรือได้หลักฐานในการประกอบกิจการให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขแห่งประมวล รัษฎากร 12. การใช้สิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่มีทุนจด ทะเบียนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้าน (SMEs อีกลักษณะหนึ่ง)

44 44 ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามกฎหมายอื่น 1. การใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยศุลกากร - ยกเว้น CIT 3 – 8 ปี - ยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบที่นำเข้ามาใช้ผลิต สินค้าตามโครงการ - วางหลักประกัน สำหรับ VAT ของเครื่องจักรและวัตถุดิบที่นำเข้ามาใช้ ผลิตสินค้าตามโครงการ 2. การใช้สิทธิในการหักรายจ่ายเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้นิติ บุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ โดยการจ้างพนักงานที่เป็นคนพิการ 1 คนต่อกรณีที่บริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมีพนักตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป และการจัดอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ เพื่อใช้สิทธิหักเป็นรายจ่ายทางภาษี 200% โดยการจ้างพนักงานที่เป็นคนพิการ 1 คนต่อกรณีที่บริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นมีพนักตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป และการจัดอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ หรือบริการสาธารณะอื่นๆ เพื่อใช้สิทธิหักเป็นรายจ่ายทางภาษี 200%

45 45 ช่องโหว่ของกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามกฎหมายอื่น 3. การใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร สำหรับการ ประกอบกิจการในเขตปลอดอากร (Free Zone: FZ) ได้แก่ คลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และ EPZ (Export Processing Zone: เขตอุตสาหกรรมส่งออก) ตาม กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม (กนอ. I-EAT) ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีศุลกากร (ได้รับยกเว้นอากร ขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีศุลกากร (ได้รับยกเว้นอากร ขาเข้า และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

46 46 “การให้บริการสนับสนุน” หมายความว่า การให้บริการสนับสนุน ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ “การให้บริการสนับสนุน” หมายความว่า การให้บริการสนับสนุน ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (1) การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงาน ทางธุรกิจ (1) การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงาน ทางธุรกิจ (2) การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน (2) การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน (3) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (3) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (4) การสนับสนุนด้านเทคนิค (4) การสนับสนุนด้านเทคนิค (5) การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย (5) การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย (6) การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรมในภูมิภาค (6) การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรมในภูมิภาค (7) การให้คำปรึกษาด้านการเงิน (7) การให้คำปรึกษาด้านการเงิน (8) การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน (8) การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน (9) การจัดการและควบคุมสินเชื่อ (9) การจัดการและควบคุมสินเชื่อ (10) การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ กำหนด (10) การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ กำหนด สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)

47 47 “วิสาหกิจในเครือ” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมี ความสัมพันธ์กับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ในลักษณะดังต่อไปนี้ “วิสาหกิจในเครือ” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมี ความสัมพันธ์กับสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ในลักษณะดังต่อไปนี้ (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นในสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด (1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งถือหุ้นในสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด (2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคถือ หุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด (2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคถือ หุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด (3) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตาม (1) ถือ หุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด (3) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตาม (1) ถือ หุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด (4) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจควบคุมกิจการหรือกำกับ ดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (4) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจควบคุมกิจการหรือกำกับ ดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (5) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคมี อำนาจควบคุมกิจการหรือกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงาน (5) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคมี อำนาจควบคุมกิจการหรือกำกับดูแลการดำเนินงานและการบริหารงาน (6) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตาม (4) มีอำนาจควบคุมกิจการหรือกำกับดูแลการดำเนินงานและการ บริหารงาน (6) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตาม (4) มีอำนาจควบคุมกิจการหรือกำกับดูแลการดำเนินงานและการ บริหารงาน สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)

48 48 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ลงเหลือ 10% ของกำไรสุทธิสำหรับ รายได้ดังต่อไปนี้ (มาตรา 8) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ลงเหลือ 10% ของกำไรสุทธิสำหรับ รายได้ดังต่อไปนี้ (มาตรา 8) (1) รายได้จากการให้บริการของ ROH แก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขา ต่างประเทศของ ROH (1) รายได้จากการให้บริการของ ROH แก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขา ต่างประเทศของ ROH (2) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาต่างประเทศของ ROH ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมที่ ROH ได้กู้มาเพื่อให้กู้ยืมต่อ (2) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาต่างประเทศของ ROH ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมที่ ROH ได้กู้มาเพื่อให้กู้ยืมต่อ (3) ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาต่างประเทศของ ROH หรือจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เฉพาะค่า สิทธิที่เกิดจากผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ ROH ที่กระทำขึ้นใน ประเทศไทย (3) ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาต่างประเทศของ ROH หรือจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เฉพาะค่า สิทธิที่เกิดจากผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ ROH ที่กระทำขึ้นใน ประเทศไทย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม (3) หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่นำผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ ROHไปใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ ROH วิสาหกิจในเครือ หรือ สาขาต่างประเทศของ ROH บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม (3) หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่นำผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ ROHไปใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ ROH วิสาหกิจในเครือ หรือ สาขาต่างประเทศของ ROH สิทธิประโยชน์ของ ROH

49 49 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ ROH สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ (มาตรา 9) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ ROH สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ (มาตรา 9) ROH ที่จะได้รับสิทธิตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ROH ที่จะได้รับสิทธิตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (2) มีการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศ หรือสาขาของตน ในต่างประเทศอย่างน้อยสามประเทศ สิทธิประโยชน์ของ ROH

50 50 ที่จะได้รับสิทธิตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ที่จะได้รับสิทธิตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้(ต่อ) (3) มีรายได้ตามมาตรา 8(1) และ (3) ที่จ่ายจากหรือในต่างประเทศ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของรายได้ทั้งหมด เว้นแต่ภายในเวลา สามรอบระยะเวลาบัญชีแรกนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่จดแจ้งการเป็น ROH ตาม (4) อาจมีรายได้ดังกล่าวไม่ถึงร้อยละห้าสิบก็ได้ แต่ต้องไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสามของรายได้ทั้งหมด กรณีมีเหตุสุดวิสัยอันมิใช่ ความผิดของ ROH หรือมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่ง ให้อธิบดีกรมสรรพากรมี อำนาจพิจารณาผ่อนผันให้น้อยกว่าอัตราร้อยละที่กำหนดดังกล่าวได้ แต่ให้ผ่อนผันได้เพียงหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (4) ได้จดแจ้งการเป็น ROH ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 109) (5) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 109) สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)

51 51 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 109) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 109) ต้องแจ้งการจัดตั้ง ROH ต่ออธิบดีกรมสรรพากร ตามแบบแจ้งการ จัดตั้ง ROH ซึ่งต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่อธิบดีกำหนด โดยให้ ยื่น ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร หรือยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในเขตท้องที่ที่บริษัทซึ่งประกอบกิจการ ROH มีสถานประกอบการตั้งอยู่ ในกรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในเขตท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่ง ประกอบกิจการ ROH ตั้งอยู่ ก็ได้ (ข้อ 2) ต้องแจ้งการจัดตั้ง ROH ต่ออธิบดีกรมสรรพากร ตามแบบแจ้งการ จัดตั้ง ROH ซึ่งต้องมีข้อความอย่างน้อยตามแบบที่อธิบดีกำหนด โดยให้ ยื่น ณ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร หรือยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในเขตท้องที่ที่บริษัทซึ่งประกอบกิจการ ROH มีสถานประกอบการตั้งอยู่ ในกรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ในเขตท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทซึ่ง ประกอบกิจการ ROH ตั้งอยู่ ก็ได้ (ข้อ 2) การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของ ROH ต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ (ข้อ 3) การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของ ROH ต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในมาตรา 65 และมาตรา 65 ทวิ (ข้อ 3) กรณีประกอบกิจการทั้งกิจการ ROH และกิจการอื่น ให้บริษัทดังกล่าว คำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน หากรายจ่ายใดไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดแจ้งว่าส่วนใดเป็นรายจ่าย ของกิจการใด ให้บริษัทเฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าวตามส่วนของรายได้ ระหว่างรายได้จากการประกอบกิจการ ROH และรายได้จากกิจการอื่น กรณีประกอบกิจการทั้งกิจการ ROH และกิจการอื่น ให้บริษัทดังกล่าว คำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแต่ละกิจการแยกต่างหากจากกัน หากรายจ่ายใดไม่สามารถแยกกันได้โดยชัดแจ้งว่าส่วนใดเป็นรายจ่าย ของกิจการใด ให้บริษัทเฉลี่ยรายจ่ายดังกล่าวตามส่วนของรายได้ ระหว่างรายได้จากการประกอบกิจการ ROH และรายได้จากกิจการอื่น สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)

52 52 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 109) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 109) กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการทั้งกิจการ ROH และกิจการอื่น หาก กิจการ ROH มีผลขาดทุนสุทธิให้คงผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวไว้ในกิจการ ROH เท่านั้น (ข้อ 4) กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการทั้งกิจการ ROH และกิจการอื่น หาก กิจการ ROH มีผลขาดทุนสุทธิให้คงผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวไว้ในกิจการ ROH เท่านั้น (ข้อ 4) ให้บริษัทซึ่งประกอบกิจการ ROH ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของ บริษัท พร้อมทั้งบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามแบบ ภ.ง.ด. 50 พร้อมกับชำระภาษีตามมาตรา 68 และมาตรา 69 และยื่นแบบแสดง รายการภาษีเงินได้ของบริษัทภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบ ระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบ ภ.ง.ด. 51 พร้อมกับชำระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ (ข้อ 5) ให้บริษัทซึ่งประกอบกิจการ ROH ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของ บริษัท พร้อมทั้งบัญชีงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามแบบ ภ.ง.ด. 50 พร้อมกับชำระภาษีตามมาตรา 68 และมาตรา 69 และยื่นแบบแสดง รายการภาษีเงินได้ของบริษัทภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบ ระยะเวลาหกเดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบ ภ.ง.ด. 51 พร้อมกับชำระภาษีตามมาตรา 67 ทวิ (ข้อ 5) สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)

53 53 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 109) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 109) กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการทั้งกิจการ ROH และกิจการอื่น ให้บริษัท ดังกล่าวแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบริษัท พร้อมทั้งบัญชี ทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนของแต่ละกิจการออกเป็นคนละชุด สำหรับ บัญชีงบดุลของบริษัทดังกล่าวให้ยื่นพร้อมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ของบริษัทในกิจการใดกิจการหนึ่งก็ได้ โดยในการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้ของบริษัทดังกล่าวให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดียวกัน (ข้อ 5 วรรคสอง) กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการทั้งกิจการ ROH และกิจการอื่น ให้บริษัท ดังกล่าวแยกยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของบริษัท พร้อมทั้งบัญชี ทำการ และบัญชีกำไรขาดทุนของแต่ละกิจการออกเป็นคนละชุด สำหรับ บัญชีงบดุลของบริษัทดังกล่าวให้ยื่นพร้อมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ของบริษัทในกิจการใดกิจการหนึ่งก็ได้ โดยในการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้ของบริษัทดังกล่าวให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดียวกัน (ข้อ 5 วรรคสอง) บริษัทซึ่งประกอบกิจการ ROH ได้แจ้งการจัดตั้ง ROH ในรอบระยะ เวลาบัญชีใด ให้ได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี นั้นเป็นต้นไป (ข้อ 6) บริษัทซึ่งประกอบกิจการ ROH ได้แจ้งการจัดตั้ง ROH ในรอบระยะ เวลาบัญชีใด ให้ได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี นั้นเป็นต้นไป (ข้อ 6) สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)

54 54 มาตรา 10/1 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่ได้จดแจ้งตามมาตรา 10 (4) และได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 8 หรือมาตรา 9 ไม่ มีสิทธิได้รับการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 มาตรา 10/1 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่ได้จดแจ้งตามมาตรา 10 (4) และได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 8 หรือมาตรา 9 ไม่ มีสิทธิได้รับการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 มาตรา 11/1 ให้ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 4 มาตรา 5 หรือมาตรา 6 ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งทำงานประจำ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในระหว่างการทำงานในประเทศไทยเป็น ระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินแปดปีไม่ว่าในระหว่างเวลานั้นจะได้เดินทางออก จากประเทศไทยเป็นครั้งคราวหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะผู้บริหารระดับสูง หรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคจดแจ้งต่อ กรมสรรพากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด มาตรา 11/1 ให้ลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 4 มาตรา 5 หรือมาตรา 6 ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งทำงานประจำ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคในระหว่างการทำงานในประเทศไทยเป็น ระยะเวลาติดต่อกันไม่เกินแปดปีไม่ว่าในระหว่างเวลานั้นจะได้เดินทางออก จากประเทศไทยเป็นครั้งคราวหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะผู้บริหารระดับสูง หรือผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคจดแจ้งต่อ กรมสรรพากรตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 11/6 หรือมาตรา 11/7 แล้วแต่กรณี และมีรายได้จากการให้บริการหรือค่า สิทธิตามจำนวนที่กำหนดในมาตรา 11/2 วรรคสอง สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามวรรคหนึ่งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 11/6 หรือมาตรา 11/7 แล้วแต่กรณี และมีรายได้จากการให้บริการหรือค่า สิทธิตามจำนวนที่กำหนดในมาตรา 11/2 วรรคสอง สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (New ROH)

55 55 มาตรา 11/2 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (2) สำหรับบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคล แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 และ คงจัดเก็บในอัตราร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ให้แก่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค เป็นเวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันสำหรับรายได้ดังต่อไปนี้ มาตรา 11/2 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (2) สำหรับบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคล แห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 และ คงจัดเก็บในอัตราร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ให้แก่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค เป็นเวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันสำหรับรายได้ดังต่อไปนี้ (1) รายได้จากการให้บริการของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคแก่วิสาหกิจในเครือที่ ตั้งขึ้นในประเทศไทย (1) รายได้จากการให้บริการของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคแก่วิสาหกิจในเครือที่ ตั้งขึ้นในประเทศไทย (2) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาต่างประเทศของสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาค ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมที่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคได้กู้มาเพื่อให้กู้ยืมต่อ (2) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาต่างประเทศของสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาค ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมที่สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคได้กู้มาเพื่อให้กู้ยืมต่อ (3) ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาต่างประเทศของสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาค หรือจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เฉพาะค่าสิทธิที่เกิดจาก ผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่กระทำขึ้นในประเทศไทย (3) ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาต่างประเทศของสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาค หรือจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เฉพาะค่าสิทธิที่เกิดจาก ผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่กระทำขึ้นในประเทศไทย สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จะได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับ รายได้ตาม (2) หรือ (3) ในรอบระยะเวลาบัญชีใด จะต้องมีรายได้ในรอบ ระยะเวลาบัญชีนั้นจากการให้บริการของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคแก่ วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศหรือสาขาของตนในต่างประเทศ หรือจากค่า สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จะได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับ รายได้ตาม (2) หรือ (3) ในรอบระยะเวลาบัญชีใด จะต้องมีรายได้ในรอบ ระยะเวลาบัญชีนั้นจากการให้บริการของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคแก่ วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศหรือสาขาของตนในต่างประเทศ หรือจากค่า สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (New ROH)

56 56 สิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือในต่างประเทศหรือสาขาของตนในต่าง ประเทศ หรือจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เฉพาะค่า สิทธิที่เกิดจากผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคที่กระทำขึ้นในประเทศไทย โดยรายได้จากการให้บริการหรือค่าสิทธิ นั้นต้องจ่ายจากหรือในต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของ รายได้ทั้งหมดของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค สิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือในต่างประเทศหรือสาขาของตนในต่าง ประเทศ หรือจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เฉพาะค่า สิทธิที่เกิดจากผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคที่กระทำขึ้นในประเทศไทย โดยรายได้จากการให้บริการหรือค่าสิทธิ นั้นต้องจ่ายจากหรือในต่างประเทศรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของ รายได้ทั้งหมดของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค มาตรา 11/3 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่สำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาค สำหรับรายได้ที่ได้จากการให้บริการของสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคแก่วิสาหกิจในเครือที่อยู่ในต่างประเทศ หรือสาขาต่างประเทศของ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคเป็นเวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน มาตรา 11/3 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่สำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาค สำหรับรายได้ที่ได้จากการให้บริการของสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคแก่วิสาหกิจในเครือที่อยู่ในต่างประเทศ หรือสาขาต่างประเทศของ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคเป็นเวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (New ROH)

57 57 มาตรา 11/4 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่สำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคที่มีรายได้จากการให้บริการหรือค่าสิทธิตามที่กำหนดในมาตรา 11/2 วรรคสอง สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจใน เครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเป็น เวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน มาตรา 11/4 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่สำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคที่มีรายได้จากการให้บริการหรือค่าสิทธิตามที่กำหนดในมาตรา 11/2 วรรคสอง สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจใน เครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศเป็น เวลาสิบรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน มาตรา 11/5 ในการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 ให้นับรอบระยะเวลาบัญชีดังต่อไปนี้ มาตรา 11/5 ในการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 ให้นับรอบระยะเวลาบัญชีดังต่อไปนี้ (1) กรณีที่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ได้จดแจ้งการเป็นสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคตามมาตรา 11/6 (6) ให้นับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือ (1) กรณีที่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ได้จดแจ้งการเป็นสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคตามมาตรา 11/6 (6) ให้นับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือ (2) กรณีที่มีการจดแจ้งการเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามมาตรา 11/6 (6) ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้นับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก แม้ว่าจะมีระยะเวลาน้อยกว่าสิบสองเดือนก็ตาม (2) กรณีที่มีการจดแจ้งการเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามมาตรา 11/6 (6) ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้นับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก แม้ว่าจะมีระยะเวลาน้อยกว่าสิบสองเดือนก็ตาม สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (New ROH)

58 58 มาตรา 11/6 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จะได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้น ภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 ต้องมี คุณสมบัติดังต่อไปนี้ มาตรา 11/6 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จะได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้น ภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 ต้องมี คุณสมบัติดังต่อไปนี้ (1) มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป (1) มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป (2) มีการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศหรือสาขาของตนในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าจำนวนดังต่อไปนี้ (2) มีการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือในต่างประเทศหรือสาขาของตนในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่าจำนวนดังต่อไปนี้ (ก) หนึ่งประเทศ ในรอบระยะเวลาบัญชีแรกและที่สอง (ก) หนึ่งประเทศ ในรอบระยะเวลาบัญชีแรกและที่สอง (ข) สองประเทศ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่สามและที่สี่ และ (ข) สองประเทศ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่สามและที่สี่ และ (ค) สามประเทศ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ห้าเป็นต้นไป (ค) สามประเทศ ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ห้าเป็นต้นไป (3) มีรายจ่ายดังต่อไปนี้ (3) มีรายจ่ายดังต่อไปนี้ (ก) รายจ่ายในการดำเนินงานซึ่งเกี่ยวกับกิจการของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่ จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบห้าล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีแต่ไม่ รวมถึงค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน รายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายไปต่างประเทศ ค่าวัตถุดิบ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น ค่าส่วนประกอบ และค่าบรรจุภัณฑ์ หรือ (ก) รายจ่ายในการดำเนินงานซึ่งเกี่ยวกับกิจการของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่ จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบห้าล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีแต่ไม่ รวมถึงค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน รายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายไปต่างประเทศ ค่าวัตถุดิบ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น ค่าส่วนประกอบ และค่าบรรจุภัณฑ์ หรือ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (New ROH)

59 59 มาตรา 11/6 (ต่อ) (ข) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามมาตรา 65 ตรี (5) ที่สำนักงานปฏิบัติ การภูมิภาคจ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทย เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสามสิบล้านบาท ในแต่ละ รอบระยะเวลาบัญชี แต่ไม่รวมถึงเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (4) มีวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตนในต่างประเทศ ซึ่งต้องมีการประกอบกิจการ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่าง แท้จริง ทั้งนี้ ต้องตรงตามที่ได้แจ้งต่อกรมสรรพากร (5) มีพนักงานปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคซึ่งมีทักษะและความรู้ขั้นต่ำ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด (6) ได้จดแจ้งการเป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด โดยต้องจดแจ้งภายในห้าปีนับแต่วันที่อธิบดี กรมสรรพากรกำหนดให้มีการจดแจ้ง (7) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ กำหนด สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (New ROH)

60 60 มาตรา 11/7 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จะได้รับสิทธิตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่สามเป็นต้นไป ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 11/6 และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย มาตรา 11/7 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จะได้รับสิทธิตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่สามเป็นต้นไป ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 11/6 และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ด้วย (1) มีพนักงานตามมาตรา 11/6 (5) ปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนพนักงานทั้งหมด และ (1) มีพนักงานตามมาตรา 11/6 (5) ปฏิบัติงานในสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนพนักงานทั้งหมด และ (2) มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในกิจการของ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ในอัตราไม่น้อยกว่าคนละสองล้านห้าแสนบาท ต่อปี เป็นจำนวนอย่างน้อยห้าคน (2) มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานในกิจการของ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ในอัตราไม่น้อยกว่าคนละสองล้านห้าแสนบาท ต่อปี เป็นจำนวนอย่างน้อยห้าคน สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (New ROH)

61 61 มาตรา 11/8 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่ได้จดแจ้งตามมาตรา 11/6 (๖) เพื่อให้ได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 ไม่มีสิทธิที่จะได้รับการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงิน ได้ตามมาตรา 8 หรือมาตรา 9 มาตรา 11/8 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่ได้จดแจ้งตามมาตรา 11/6 (๖) เพื่อให้ได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 ไม่มีสิทธิที่จะได้รับการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงิน ได้ตามมาตรา 8 หรือมาตรา 9 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคจะจดแจ้งการเป็นสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคตามมาตรา 10 (4) และมาตรา 11/6 (6) ในเวลาเดียวกันมิได้ และ จะได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 8 หรือมาตรา 9 พร้อมกับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 มิได้ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคจะจดแจ้งการเป็นสำนักงานปฏิบัติการ ภูมิภาคตามมาตรา 10 (4) และมาตรา 11/6 (6) ในเวลาเดียวกันมิได้ และ จะได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 8 หรือมาตรา 9 พร้อมกับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 มิได้ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (New ROH)

62 62 มาตรา 11/9 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 11/6 และต่อมามีคุณสมบัติตามมาตรา 11/7 ตามที่กำหนด ต่อเนื่องกันตลอดสิบ รอบระยะเวลาบัญชีในการลดอัตราหรือยกเว้นภาษีเงินได้ หากปรากฏว่าใน รอบระยะเวลาบัญชีที่สิบมีรายจ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการของ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จ่ายในประเทศไทยสะสมรวมกันแล้วเกินกว่า หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทตลอดสิบรอบระยะเวลาบัญชี ให้ได้รับสิทธิลดอัตรา และยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 อีก ห้ารอบระยะเวลาบัญชี มาตรา 11/9 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 11/6 และต่อมามีคุณสมบัติตามมาตรา 11/7 ตามที่กำหนด ต่อเนื่องกันตลอดสิบ รอบระยะเวลาบัญชีในการลดอัตราหรือยกเว้นภาษีเงินได้ หากปรากฏว่าใน รอบระยะเวลาบัญชีที่สิบมีรายจ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการของ สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคที่จ่ายในประเทศไทยสะสมรวมกันแล้วเกินกว่า หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทตลอดสิบรอบระยะเวลาบัญชี ให้ได้รับสิทธิลดอัตรา และยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 อีก ห้ารอบระยะเวลาบัญชี มาตรา 11/10 ในกรณีที่ปรากฏว่าสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคขาดคุณสมบัติ อย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 11/6 หรือมาตรา 11/7 ในรอบระยะเวลา บัญชีใดให้สิทธิที่จะได้รับการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ตั้งแต่รอบระยะเวลา บัญชีแรก มาตรา 11/10 ในกรณีที่ปรากฏว่าสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคขาดคุณสมบัติ อย่างหนึ่งอย่างใด ตามมาตรา 11/6 หรือมาตรา 11/7 ในรอบระยะเวลา บัญชีใดให้สิทธิที่จะได้รับการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 หรือมาตรา 11/4 สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ตั้งแต่รอบระยะเวลา บัญชีแรก สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (New ROH)

63 63 มาตรา 11/11 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการใน ประเทศไทย สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากสำนักงาน ปฏิบัติการภูมิภาคตามมาตรา 11/6 หรือตามมาตรา 11/7 แล้วแต่กรณี ซึ่งมี รายได้จากการให้บริการหรือค่าสิทธิตามมาตรา 11/2 วรรคสอง มาตรา 11/11 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการใน ประเทศไทย สำหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากสำนักงาน ปฏิบัติการภูมิภาคตามมาตรา 11/6 หรือตามมาตรา 11/7 แล้วแต่กรณี ซึ่งมี รายได้จากการให้บริการหรือค่าสิทธิตามมาตรา 11/2 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 508) พ.ศ. 2553 ใช้บังคับ ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2553 เป็นเต้นไป แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า ด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 508) พ.ศ. 2553 ใช้บังคับ ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2553 เป็นเต้นไป สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (New ROH)

64 64 สำหรับฐานกำไรสุทธิทางภาษีอากร (Taxable Net Profit) สำหรับฐานกำไรสุทธิทางภาษีอากร (Taxable Net Profit) กรณีทั่วไป (บัญชีอัตราภาษีเงินได้) 30% NP กรณีทั่วไป (บัญชีอัตราภาษีเงินได้) 30% NP บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุนจด ทะเบียน (Capital) ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี > 5 ล้าน บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุนจด ทะเบียน (Capital) ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี > 5 ล้าน บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ, รัฐบาลต่างประเทศ บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ, รัฐบาลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ( Joint Venture) กิจการร่วมค้า ( Joint Venture) บริษัท/ห้างฯ ไทย ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ≤ 5 ล้าน (SMEs) บริษัท/ห้างฯ ไทย ที่มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ≤ 5 ล้าน (SMEs) พรฎ. (394) 20%,25%,30% ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน/ หลัง 1 ม.ค. 2547 (2545 – 2546) พรฎ. (394) 20%,25%,30% ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน/ หลัง 1 ม.ค. 2547 (2545 – 2546) พรฎ. (431) 15%,25%,30% สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม ใน/หลัง 1 ม.ค. 2547 – ก่อน 1 ม.ค. 2551 พรฎ. (431) 15%,25%,30% สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม ใน/หลัง 1 ม.ค. 2547 – ก่อน 1 ม.ค. 2551 พรฎ. (471) ยกเว้น NP 150,000 บาทแรก 15%,25%,30% สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน/หลัง 1 ม.ค. 2551 เป็นต้นไป พรฎ. (471) ยกเว้น NP 150,000 บาทแรก 15%,25%,30% สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน/หลัง 1 ม.ค. 2551 เป็นต้นไป อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

65 65 สำหรับฐานกำไรสุทธิทางภาษีอากร (Taxable Net Profit) สำหรับฐานกำไรสุทธิทางภาษีอากร (Taxable Net Profit) SET: Stock Exchange of Thailand (พรฎ. (387) (475)) 25%,30% SET: Stock Exchange of Thailand (พรฎ. (387) (475)) 25%,30% MAI: Market for Alternative Investment (พรฎ. (387) (475)) 20% MAI: Market for Alternative Investment (พรฎ. (387) (475)) 20% BIBF: วิเทศธนกิจ (Bangkok International Banking Facility) (พรฎ. (454)) 10% ของกำไรสุทธิ BIBF: วิเทศธนกิจ (Bangkok International Banking Facility) (พรฎ. (454)) 10% ของกำไรสุทธิ ROH: สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarter) (พรฎ. (405))10% ของกำไรสุทธิสำหรับรอบบัญชี ที่เริ่มใน/หลัง 16 ส.ค.45 ROH: สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarter) (พรฎ. (405))10% ของกำไรสุทธิสำหรับรอบบัญชี ที่เริ่มใน/หลัง 16 ส.ค.45 กิจการค้าน้ำมันกลางทะเล (พรฎ. (426)) สำหรับรอบบัญชีที่เริ่มใน/ หลัง 1 ม.ค.47 10% ของกำไรสุทธิ กิจการค้าน้ำมันกลางทะเล (พรฎ. (426)) สำหรับรอบบัญชีที่เริ่มใน/ หลัง 1 ม.ค.47 10% ของกำไรสุทธิ BOI Zone 3 หลังพ้นการส่งเสริมการลงทุนได้รับยกเว้น CIT กึ่งหนึ่ง เป็นเวลา 5 ปี BOI Zone 3 หลังพ้นการส่งเสริมการลงทุนได้รับยกเว้น CIT กึ่งหนึ่ง เป็นเวลา 5 ปี อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

66 66 อัตรา CIT ตาม พรฎ. (431, 471) กิจการร่วมค้าได้สิทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิตาม อัตราใน พรฎ. (ฉบับที่ 431) หรือ (ฉบับที่ 471) หรือไม่ กิจการร่วมค้าได้สิทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิตาม อัตราใน พรฎ. (ฉบับที่ 431) หรือ (ฉบับที่ 471) หรือไม่ ไม่ได้สิทธิ ไม่ได้สิทธิ เพราะกิจการร่วมค้าไม่ใช่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท เพราะกิจการร่วมค้าไม่ใช่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนที่ ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท เงื่อนไขในพรฎ. (ฉบับที่ 431) หรือ (ฉบับที่ 471) มุ่งหมายที่จะให้ สิทธิแก่เฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไทย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) เท่านั้น ไม่รวมถึงกิจการร่วม ค้า โดยพิจารณาจากคำว่า “มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท” เงื่อนไขในพรฎ. (ฉบับที่ 431) หรือ (ฉบับที่ 471) มุ่งหมายที่จะให้ สิทธิแก่เฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไทย (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) เท่านั้น ไม่รวมถึงกิจการร่วม ค้า โดยพิจารณาจากคำว่า “มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบ ระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท”

67 67 อัตรา CIT ตาม พรฎ. (530) พ.ศ. 2555 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 1 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง 1 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป ไม่เคยมีทุนเรียกชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 5 ล้านบาท และไม่เคยมีรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการเกิน กว่า 30 ล้านบาท ไม่เคยมีทุนเรียกชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีเกินกว่า 5 ล้านบาท และไม่เคยมีรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการเกิน กว่า 30 ล้านบาท “ขาย” หมายความว่า จำหน่าย จ่าย หรือโอนสินค้า โดยมีหรือไม่มี ประโยชน์หรือค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงสัญญาให้เช่าซื้อ สินค้า สัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ เมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว และการส่งสินค้าออกนอก ราชอาณาจักร “ขาย” หมายความว่า จำหน่าย จ่าย หรือโอนสินค้า โดยมีหรือไม่มี ประโยชน์หรือค่าตอบแทน และให้หมายความรวมถึงสัญญาให้เช่าซื้อ สินค้า สัญญาซื้อขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่โอนไปยังผู้ซื้อ เมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อแล้ว และการส่งสินค้าออกนอก ราชอาณาจักร “สินค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคา และถือเอาได้ ที่มีไว้เพื่อขายเท่านั้น “สินค้า” หมายความว่า ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่างที่อาจมีราคา และถือเอาได้ ที่มีไว้เพื่อขายเท่านั้น “บริการ” หมายความว่า การกระทำใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมี มูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า “บริการ” หมายความว่า การกระทำใด ๆ อันอาจหาประโยชน์อันมี มูลค่าซึ่งมิใช่เป็นการขายสินค้า

68 68 อัตรา CIT ตาม พรฎ. (530) พ.ศ. 2555 (ต่อ) บริษัทหรือห้างฯ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (SMEs) บริษัทหรือห้างฯ นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (SMEs) รายการ จำนวนกำไรสุทธิ 255425552556 เป็นต้นไป NP 150,000 บาทแรกยกเว้น NP 150,001 – 1,000,00015% NP 1,000,001 – 3,000,00025%23%20% NP ส่วนที่เกินกว่า 3 ล้านบาท30%23%20%

69 69 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จากฐานกำไรสุทธิ ดังต่อไปนี้ ให้เสียภาษีเงินได้นิติ บุคคลในอัตราดังนี้ 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังต่อไปนี้ ให้เสียภาษีเงินได้นิติ บุคคลในอัตราดังนี้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 - 30% ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 - 23% ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 – 2557 - 20% ของกำไรสุทธิ 1.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโดยมีทุนจด ทะเบียนชำระแล้ว ณ วันสุดท้ายของรอบระยะ เวลาบัญชีเกินกว่า 5 ล้านบาท และมิใช่บริษัทจดทะเบียน 1.1 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยโดยมีทุนจด ทะเบียนชำระแล้ว ณ วันสุดท้ายของรอบระยะ เวลาบัญชีเกินกว่า 5 ล้านบาท และมิใช่บริษัทจดทะเบียน 1.2 กิจการร่วมค้า 1.2 กิจการร่วมค้า 1.3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 1.3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 1.4 กิจการที่ดำเนินเป็นทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ ต่างประเทศ 1.4 กิจการที่ดำเนินเป็นทางค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ ต่างประเทศ

70 70 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล จากฐานกำไรสุทธิ 2. สำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Co.) 2.1 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Co.) กรณีจดทะเบียนก่อน 6 ก.ย.2544 ให้ลดอัตราลงเหลือ 25% สำหรับ กำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี นับแต่รอบบัญชี ที่เริ่มในหรือหลัง 6 ก.ย.2544 และอัตรา 30% สำหรับกำไรสุทธิใน ส่วนที่เกินกว่า 300 ล้านบาท กรณีจดทะเบียนก่อน 6 ก.ย.2544 ให้ลดอัตราลงเหลือ 25% สำหรับ กำไรสุทธิในส่วนที่ไม่เกิน 300 ล้านบาท เป็นเวลา 5 ปี นับแต่รอบบัญชี ที่เริ่มในหรือหลัง 6 ก.ย.2544 และอัตรา 30% สำหรับกำไรสุทธิใน ส่วนที่เกินกว่า 300 ล้านบาท กรณีจดทะเบียนตั้งแต่ 6 ก.ย.2544 ให้ลดอัตราลงเหลือ 25% ของ กำไรสุทธิโดยไม่จำกัดจำนวนเป็นเวลา 5 ปี นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กรณีจดทะเบียนตั้งแต่ 6 ก.ย.2544 ให้ลดอัตราลงเหลือ 25% ของ กำไรสุทธิโดยไม่จำกัดจำนวนเป็นเวลา 5 ปี นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลังวันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2.2 บริษัทจดเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) 2.2 บริษัทจดเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) ซึ่งจดทะเบียนตั้งแต่ 6 ก.ย. 2544 ให้ลดอัตราลงเหลือ 20% ของ กำไรสุทธิ เป็นเวลา 5 ปี นับแต่รอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจดทะเบียนตั้งแต่ 6 ก.ย. 2544 ให้ลดอัตราลงเหลือ 20% ของ กำไรสุทธิ เป็นเวลา 5 ปี นับแต่รอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

71 71 MAI * พรฎ. (ฉ.387) พรฎ. (ฉ.387) บริษัทจดทะเบียน (Listed Co.) SET เสีย CIT ใน อัตรา 25% NP จำนวน 300 ล้าน บาทเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่รอบระยะ เวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลัง 6 ก.ย.44 SET SET พรฎ. (ฉ.387) ทั้ง MAI และ SET ไม่ได้รับการลดอัตรา CIT ยังคงเสียใน อัตรา 30% NP ระหว่าง 6 ก.ย.2544 ถึง 31 ธ.ค.2548 YN ก่อน 6 ก.ย.44 พรฎ. (ฉ.387) หลัง 31 ธ.ค.48 เสีย CIT ในอัตรา 20% NP เป็นเวลา 5 ปีตั้งแต่รอบระยะ เวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่จด ทะเบียน MAI เสีย CIT ในอัตรา 25% NP เป็นเวลา 5 ปีตั้งแต่รอบระยะ เวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่จด ทะเบียน SET * MAI ถือเป็นกิจการ SMEs ประเภทหนึ่ง

72 72 MAI * พรฎ. (ฉ.467) พรฎ. (ฉ.467) บริษัทจดทะเบียน (Listed Co.) ยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่าง 1 ม.ค. 2550 – 31 ธ.ค. 2551 SET SET พรฎ. (ฉ.467) ทั้ง MAI และ SET ไม่ได้รับการลดอัตรา CIT ยังคงเสียใน อัตรา 30% NP เป็น Listed Co ระหว่าง 1 ม.ค. 2550 ถึง 31 ธ.ค. 2552 YN ก่อน 1 ม.ค. 2550 พรฎ. (ฉ. 475) หลัง 31 ธ.ค. 2552 พรฎ. (ฉ. 467) เสีย CIT ในอัตรา 20% NP เป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่รอบระยะ เวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่จด ทะเบียน MAI เสีย CIT ในอัตรา 25% NP เป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่รอบระยะ เวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่จด ทะเบียน SET CIT อัตรา 25% NP - SET 300 ล้านบาท แรก และ - MAI 20 ล้านบาทแรก เป็น เวลา 3 ปีตั้งแต่รอบ ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม ในหรือหลัง 1 ม.ค. 2551 ดูสิทธิประโยชน์ตาม พรฎ. (ฉบับที่ 387) พ.ศ. 2544

73 73 การยกเว้นรายได้ตาม พรฎ. (ฉบับที่ 284) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคล ดังนี้ (มาตรา 3) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคล ดังนี้ (มาตรา 3) (1) กำไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย โรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่ไม่รวมถึงรายได้จากการ ขายของ การรับจ้างทำของหรือการให้บริการอื่นใดที่ได้รับจากผู้ซึ่งมิใช่ นักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังกล่าว (1) กำไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย โรงเรียนเอกชนหรือกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่ไม่รวมถึงรายได้จากการ ขายของ การรับจ้างทำของหรือการให้บริการอื่นใดที่ได้รับจากผู้ซึ่งมิใช่ นักเรียนหรือนักศึกษาของโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังกล่าว (2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ประกอบกิจการตาม (1) ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ บุคคลตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิได้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ประกอบกิจการตาม (1) ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ บุคคลตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิได้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการ โรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกิจการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

74 74 การยกเว้นรายได้ตาม พรฎ. (ฉบับที่ 284) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคล ดังนี้ (มาตรา 4) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคล ดังนี้ (มาตรา 4) (1) กำไรสุทธิที่ได้จากกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของ ลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นหรือของบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน (กิจการ In-house Training) (2) เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ บุคคลที่ประกอบกิจการตาม (1) ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องมิได้ประกอบ กิจการอื่นนอกจากกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องมิได้ประกอบ กิจการอื่นนอกจากกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน

75 75 การยกเว้นรายได้ตาม พรฎ. (ฉบับที่ 314) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล ระหว่างประเทศ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไทย โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (มาตรา 3) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเล ระหว่างประเทศ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ไทย โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (มาตรา 3) ต้องใช้เรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยในการ ขนส่งสินค้าดังกล่าว ต้องใช้เรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยในการ ขนส่งสินค้าดังกล่าว ต้องมีคนประจำเรือที่มีสัญชาติไทยในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ตาม กฎหมายว่าด้วยเรือไทย ต้องมีคนประจำเรือที่มีสัญชาติไทยในอัตราส่วนที่กำหนดไว้ตาม กฎหมายว่าด้วยเรือไทย การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 72)) การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 72)) ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้ จากบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 ให้แก่ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้ จากบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 3 ให้แก่ บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (มาตรา 4) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (มาตรา 4)

76 76 การยกเว้นรายได้ตาม พรฎ. (ฉบับที่ 10) แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2548 มาตรา 5 วีสติ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่บริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชนจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สำหรับเงินปันผลซึ่งได้รับจาก บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (Venture Capital: VC) มาตรา 5 วีสติ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่บริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชนจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สำหรับเงินปันผลซึ่งได้รับจาก บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (Venture Capital: VC) (1) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มี สิทธิออกเสียงในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ได้หุ้นนั้นมาจนถึงวันที่ได้รับเงินปันผล และ (1) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดที่มี สิทธิออกเสียงในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ได้หุ้นนั้นมาจนถึงวันที่ได้รับเงินปันผล และ (2) เงินปันผลต้องมาจากกำไรสุทธิที่มีการเสียภาษีในประเทศของ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินปันผล โดยอัตราภาษีดังกล่าวต้องไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่ว่าประเทศของบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินปันผลจะมีกฎหมายลดหรือยกเว้นภาษีสำหรับกำไร สุทธิให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นหรือไม่ก็ตาม (2) เงินปันผลต้องมาจากกำไรสุทธิที่มีการเสียภาษีในประเทศของ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินปันผล โดยอัตราภาษีดังกล่าวต้องไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่ว่าประเทศของบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินปันผลจะมีกฎหมายลดหรือยกเว้นภาษีสำหรับกำไร สุทธิให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นหรือไม่ก็ตาม

77 77 บริษัทที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย บริษัทหรือห้างฯ นิติ บุคคลต่างประเทศได้รับเงินปันผล/เงินส่วนแบ่งของกำไรจาก... ถือหุ้น/ เป็นหุ้นส่วนใน บริษัทหรือห้างฯ ผู้จ่ายปันผล ไม่น้อยกว่า 25% ไม่ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ได้หุ้นนั้นมา จนถึงวันที่ได้รับเงินปันผล Y N N Y ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม ม.5 วีสติ แห่งพรฎ. (ฉ.10) ใช้บังคับตั้งแต่ 24 พ.ย. 2548 เป็นต้นไป เงินปันผลจากกำไรที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ไม่น้อยกว่า 25% ของ NP N Y

78 78 การวางแผนภาษีกิจการ Holding Co. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (ต่อ) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (ต่อ) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ด้ายการ Take Over (ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นเดิม) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ด้ายการ Take Over (ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นเดิม) กรณีบริษัท Holding Co. กู้ยืมเงินมาลงทุนในบริษัทในเครือ บริษัท Holding Co. มีสิทธินำดอกเบี้ยมาถือเป็นรายจ่ายได้ ซึ่งบริษัท Holding Co. ต้องหารายได้จากบริษัทในเครือมาชดเชยโดยการ ให้บริการต่างๆ อาทิ ค่าบริหารจัดการ ค่าที่ปรึกษา (ดูตัวอย่างตาม พรฎ. (ฉ.405) ประกอบ) แต่ต้องระวัง Transfer Price ตามมาตรา 65 ทวิ (4) และ ป. 113/2545 กรณีบริษัท Holding Co. กู้ยืมเงินมาลงทุนในบริษัทในเครือ บริษัท Holding Co. มีสิทธินำดอกเบี้ยมาถือเป็นรายจ่ายได้ ซึ่งบริษัท Holding Co. ต้องหารายได้จากบริษัทในเครือมาชดเชยโดยการ ให้บริการต่างๆ อาทิ ค่าบริหารจัดการ ค่าที่ปรึกษา (ดูตัวอย่างตาม พรฎ. (ฉ.405) ประกอบ) แต่ต้องระวัง Transfer Price ตามมาตรา 65 ทวิ (4) และ ป. 113/2545 เงินส่วนแบ่งของกำไรจากกิจการร่วมค้า เงินส่วนแบ่งของกำไรจากกิจการร่วมค้า การประกอบกิจการ ROH (สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค) ตาม พรฎ. (ฉ.405) ได้สิทธิเสีย CIT ในอัตรา 10%NP การประกอบกิจการ ROH (สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค) ตาม พรฎ. (ฉ.405) ได้สิทธิเสีย CIT ในอัตรา 10%NP

79 79 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการบางประเภท (1) บริษัทหรือห้างฯนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ ตปท. มิได้ ประกอบกิจการในประเทศไทยสำหรับ - ตามม. 70 วรรคสอง - ม.5 สัตต ม.5 อัฎฐ ม.5 เอกาทศ แห่งพรฎ. (ฉ.10) (2) กิจการฝึกอบรม In-house Training ตามพรฎ. (ฉ.284) (3) กิจการโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้แก่ บริษัทหรือห้างฯ นิติบุคคลตามพรฎ. (ฉ.428) และมูลนิธิหรือ สมาคมตามม.5 นว แห่งพรฎ. (ฉ.10) (4) ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนกิจการตามม.5 สัตรส แห่งพรฎ. (ฉ.10) (5) กิจการที่ได้การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการลงทุน สรุปการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

80 80 สรุปการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการบางประเภท (ต่อ) (6) สำหรับเงินได้ที่เป็นค่าสินไหมทดแทน ซึ่งได้รับจากบริษัทประกันภัย เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากธรณีพิบัติภัยเมื่อ 26 ธ.ค. 2547 เฉพาะส่วนที่เกินมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สินที่เหลือจากการหักค่า สึกหรอและค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ ตามพรฎ. (ฉ.443) (7) นิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์สำหรับเงินได้ จากการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในโครงการแปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์ ตามพรฎ. (ฉ.441) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีอื่น (1) Tax Credit กรณีจ่ายให้รัฐบาลต่างประเทศ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการ เก็บภาษีซ้ำซ้อน ตามพรฎ. (ฉ.18) และพรฎ. (ฉ.300)

81 81 ประเภทรายจ่าย 1. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ( Capital Expenditure) ดูมาตรา 65 ตรี (5) ดูมาตรา 65 ตรี (5) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นก่อน วันที่ทรัพย์พร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ ตามพรฎ. (ฉ.375) พ.ศ. 2544 และประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 92) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2544 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สิน เฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นก่อน วันที่ทรัพย์พร้อมใช้งานได้ตามประสงค์ ตามพรฎ. (ฉ.375) พ.ศ. 2544 และประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 92) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2544 ดู TAS # 33 ต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ดู TAS # 33 ต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 2. รายจ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expenditure) ได้แก่ รายจ่ายในการดำเนินกิจการ ในส่วนที่กฎหมายยอมให้ถือเป็น รายจ่ายได้ตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี (Deductible Expenditure) ได้แก่ รายจ่ายในการดำเนินกิจการ ในส่วนที่กฎหมายยอมให้ถือเป็น รายจ่ายได้ตามมาตรา 65 ประกอบมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี (Deductible Expenditure) Cap. Exp

82 82 การรับรู้รายจ่าย ให้รับรู้รายจ่ายตามเกณฑ์สิทธิ (Accrual Basis) ไม่ว่าจะรับรู้ รายได้ตามเกณฑ์ใดก็ตาม ให้รับรู้รายจ่ายตามเกณฑ์สิทธิ (Accrual Basis) ไม่ว่าจะรับรู้ รายได้ตามเกณฑ์ใดก็ตาม รายจ่ายในการประกอบกิจการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปีใด ให้ ถือเป็นรายจ่ายของระยะเวลาบัญชีปีนั้นๆ ไม่ว่าจะได้จ่ายไปหรือไม่ก็ ตาม รายจ่ายในการประกอบกิจการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปีใด ให้ ถือเป็นรายจ่ายของระยะเวลาบัญชีปีนั้นๆ ไม่ว่าจะได้จ่ายไปหรือไม่ก็ ตาม โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายหรือบริหาร โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายหรือบริหาร ในส่วนของต้นทุน ในส่วนของต้นทุน ให้รับรู้ตามหลักการจับคู่ของรายจ่ายกับรายได้ (Matching Principle) ภายใต้เกณฑ์สิทธิ ( เพลง “แต่ปางก่อน”) ให้รับรู้ตามหลักการจับคู่ของรายจ่ายกับรายได้ (Matching Principle) ภายใต้เกณฑ์สิทธิ ( เพลง “แต่ปางก่อน”) ต้องเป็นรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้ ต้องเป็นรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวกับรายได้ ต้องเป็นรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบกิจการที่ ก่อให้เกิดรายได้ (พระรถเสน - นางเมรี) ต้องเป็นรายจ่ายทั้งสิ้นที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการประกอบกิจการที่ ก่อให้เกิดรายได้ (พระรถเสน - นางเมรี)