งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ของสื่อใหม่. ให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ เผ้าระวัง สภาพแวดล้อม เช่น เสนอข้อมูล เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ผู้รับสาร พัฒนาตามความก้าวหน้า ระวังภัย เกิดจากเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ของสื่อใหม่. ให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ เผ้าระวัง สภาพแวดล้อม เช่น เสนอข้อมูล เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ผู้รับสาร พัฒนาตามความก้าวหน้า ระวังภัย เกิดจากเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ของสื่อใหม่

2 ให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ เผ้าระวัง สภาพแวดล้อม เช่น เสนอข้อมูล เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ผู้รับสาร พัฒนาตามความก้าวหน้า ระวังภัย เกิดจากเทคโนโลยี

3 หน้าที่เชื่อมโยงประสานสังคมให้เกิดความเข้าใจ อธิบายตีความ ปรากฎการณ์ ต่างวัย กรณีเด็กติดเกมส์

4 หน้าที่สร้างความต่อเนื่อง (Continuity ) สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม >> ถ่ายทอด และผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม การเปิดตัวของวัฒนธรรมย่อยๆ

5

6

7 หน้าที่ให้ความบันเทิง (Entertainment)

8 หน้าที่การขับเคลื่อนสังคม Mobilization เวทีความคิดเห็น >> ส่งเสริมพัฒนาสังคม สร้างประชาสังคม ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

9 สื่อกลางสร้างพื้นที่สาธารณะ Public Sphere คุณลักษณะ การสื่อสาร 2 ทาง ที่รวดเร็ว ทำให้สื่อใหม่มีบทบาทเป็นสื่อกลาง สร้างพื้นที่สาธารณะ ( Public Sphere )

10

11 การถ่ายทอดเนื้อหา ในสื่อใหม่ แบ่งได้ออกเป็น 2 แนวทาง

12 สื่อใหม่ที่พัฒนามาจากสื่อเดิม ( สื่อมวลชนเดิม ) * คัดลอกมานำเสนอ เช่น รายการถ่ายทอดวิทยุ และถ่ายทอด ออนไลน์ผ่าน youtube * ดัดแปลงเนื้อหาให้เหมาะสมกับ รูปแบบสื่อใหม่ เช่น ไทยรัฐ === ไทยรัฐออนไลน์

13 * เนื้อหาที่ผลิตมาใหม่สำหรับ สื่อใหม่โดยเฉพาะ เช่น การสร้างสื่อ ออนไลน์ สมบูรณ์แบบ

14 แรงจูงใจในการเปิดรับเนื้อหาสื่อ * เพื่อหลีกหนี ( Diversion ) * เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น ( Personal Relationship) * สร้างอัตลักษณ์ของตนเอง (Personal Identity) * เพื่อสำรวจหาข้อมูล ( Surveillance)

15 ข้อมูลการสำรวจ การใช้งานคอมพิวเตอร์ & เครือข่าย

16 เพื่อผ่อนคลาย เพื่อความบันเทิง เพื่อลืมปัญหาอื่นๆเพื่อร่วมกิจกรรมกับเพื่อน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและคนอื่น เพื่อฆ่าเวลา เพื่อลดความเหงาเพื่อความตื่นเต้น เพื่อขอความร่วมมือกับผู้อื่น เพื่อแสดงความสนใจต่อบุคคลอื่นๆ

17 ประเภทของการใช้สื่อ แบ่งโดยอาศัยเหตุผลในการเปิดรับสื่อ กลุ่มประเภท Active เปิดรับข่าวสารเพราะ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่า กลุ่มประเภท Passive ดูไปเรื่อยๆ ไม่มีจุดหมาย ไม่มีเหตุผล

18 แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับ สังคม

19

20 บรรทัดฐาน และการควบคุมสื่อ ใหม่

21 กลไกการกำกับดูแลสื่อใหม่ ( เน้นอินเทอร์เน็ต )

22 1. การกำกับดูแลด้วยกฎหมาย * พรบว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ * กฎหมาย เกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

23 2. การปิดกั้นและกลั่นกรองเนื้อหา 2.1 ปิดกั้น โดยภาครัฐ เช่น รัฐ >> ปิด เวปไซต์ หรือ เฟสบุ๊ค 2.2 ปิดกั้นแบบ Notice & Take-down ผู้ใช้ แจ้งให้ Admin เป็นผู้ปิด

24 3. กฎ กติกา มารยาท จิตสำนึก จรรยาบรรณของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 4. ช่องทางการร้องเรียน ต่างๆ เช่น HotLine แจ้งข่าว, องค์กรเอกชน ดูแล สิทธิประชาชน

25 เงื่อนไข การเติบโตของสื่อใหม่ 1. ผู้ประกอบการ Content และผู้พัฒนา ซอฟท์แวร์ 2. การเมือง การปกครอง และกฎหมาย 3. การเติบโตของธุรกิจโฆษณา 4. รากฐานความมั่นคงของสื่อเดิม 5. อุดมการณ์แนวคิดทุนนิยม

26 สื่อใหม่กับการเปลี่ยนแปลง NEW MEDIA อัตลักษณ์​ & ปัจเจก เท่าทันสื่อ พื้นที่สาธารณะ การเมืองแบบใหม่ การรวมกลุ่มแบบ ใหม่ การถ่ายทอดวัฒนธรรม > รูปแบบใหม่ พฤติกรรมของคนใจร้อน


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ของสื่อใหม่. ให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อ เผ้าระวัง สภาพแวดล้อม เช่น เสนอข้อมูล เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ผู้รับสาร พัฒนาตามความก้าวหน้า ระวังภัย เกิดจากเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google