งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อดิจิทัล (Digital Media)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อดิจิทัล (Digital Media)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อดิจิทัล (Digital Media)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์

2

3 ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

4 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่า เทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อ 3 สร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้ อย่าง สะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบ แพร่ภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม

5

6

7

8 PRD Digital Digital Content (เนื้อหาดิจิทัล)
Digital Channel (ช่องทางการเผยแพร่ สื่อดิจิทัล) ODR : Open Digital Resource (คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล)

9 Digital Content Digital Article : Web Content, Social Content
Digital Graphic : Infographic, Animation Digital Sound : mp3 Digital Video : mp4 D-book D-Learning

10 Digital Channel Website Social Network : FB, Line Sound Cloud Youtube
Google Drive

11

12 Open Digital Resource ข้อมูลข่าวสารที่เป็น ข้อความ ภาพ คลิป และ สัญลักษณ์จากโซเซียล เน็ตเวิร์ก ถือว่าเป็น ทรัพยากรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง ไม่มีข้อจำกัด

13 สังคมแห่งการแบ่งปัน

14

15 ค่าผลิตและเผยแพร่ Digital Content
Web Content : 400 บาท/เรื่อง Social Content : 200 บาท/เรื่อง Infographic (jpg) : 2,000 บาท/เรื่อง Animation 2D (2 นาที) : 5,000 บาท/เรื่อง Animation 2D +Sub Script (3 นาที) : 10,000 บาท/ เรื่อง Digital Sound (mp3) : 400 บาท/คลิป Digital Video (mp4) : 400 บาท/คลิป D-Book : บาท/เล่ม D-Learning : บาท/ระบบ

16 การผลิต Digital Content
ผลิตเอง (ทำใหม่/ทำซ้ำ) จัดจ้าง ประกวด ทั่วถึงเท่าเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

17

18 กระบวนการผลิตและเผยแพร่ Digital Article
เขียนบทความในรูปแบบสื่อดิจิทัล ประกอบด้วย ข้อความ ภาพ เสียง หรือวิดีโอ การเผยแพร่ Web Content : ให้บันทึกบทความ ลงคลังสื่อ Social Content : ให้โพสต์วาทกรรม ลง FB

19 กระบวนการผลิต Digital Graphic
Infographic เตรียมข้อมูล : ข้อความ ภาพ ออกแบบ : พื้นหลัง แบบอักษร และการจัดวาง ข้อมูล ผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

20 กระบวนการผลิต Digital Graphic
Animation เขียนเนื้อเรื่องและบทพูด ออกแบบตัวละคร ฉาก ทำบทภาพ พากย์เสียง ดนตรีประกอบ หรือเสียงประกอบ ตัดต่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

21 กระบวนการเผยแพร่ Digital Graphic
นำ Infographic (jpg) ลงคลังสื่อ นำ Animation (mp4) ส่งขึ้น Youtube แล้วบันทึกลิงค์วิดีโอ ลงคลังสื่อ

22 กระบวนการผลิตและเผยแพร่ Digital Sound
ตัดต่อแปลงไฟล์เสียงเป็น mp3 นำไฟล์เสียง mp3 ส่งขึ้น Sound Cloud บันทึกลิงค์เสียง ลงคลังสื่อ

23 กระบวนการผลิตและเผยแพร่ Digital Video
ตัดต่อแปลงไฟล์วิดีโอเป็น mp4 นำไฟล์วิดีโอ mp4 ส่งขึ้น Youtube บันทึกลิงค์วิดีโอ ลงคลังสื่อ


ดาวน์โหลด ppt สื่อดิจิทัล (Digital Media)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google