งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนความรู้ เบื้องต้น ในงาน ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์กับการ ประชาสัมพันธ์ ประชามติกับกลุ่มประชาชน การดำเนินงานประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนความรู้ เบื้องต้น ในงาน ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์กับการ ประชาสัมพันธ์ ประชามติกับกลุ่มประชาชน การดำเนินงานประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนความรู้ เบื้องต้น ในงาน ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์กับการ ประชาสัมพันธ์ ประชามติกับกลุ่มประชาชน การดำเนินงานประชาสัมพันธ์

2 ภาพลักษณ์กับการ ประชาสัมพันธ์

3 การดำเนินงาน PR Good understanding Good will Good Relationship

4

5 การส่งเสริมภาพลักษณ์ PR Activity Image Participation

6 แนวทางของการ ประชาสัมพันธ์เชิงภาพลักษณ์ 2 แนวทาง การประชาสัมพันธ์เชิง ภาพลักษณ์องค์การ (Corporate PR) การประชาสัมพันธ์เพื่อ การตลาด (Marketing PR)

7 เกิดขึ้น เองโดย ธรรมชาติ เกิดขึ้น โดยการ สร้างสรรค์

8  Corporate Image  Industrial Image  Product / Service Image  Brand Image  Personal Image

9 ประชามติกับงาน ประชาสัมพันธ์

10 คุณลักษณะของประชามติ 1. กลุ่มชน 2. ปัญหา 3. ทัศนคติ 4. การแสดงออก 5. จำนวนบุคคล

11 การดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์

12 The Process of PR ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

13 Communication Programming Policy formation Research & Analysis Feedback Program Assessment & Adjustment Loop Process Public Relations as a cyclical process

14 การประชาสัมพันธ์ คือ กระบวนการที่เป็น วงจร – หมายถึง มีการกระทำอย่างต่อเนื่อง และ เปลี่ยนแปลงเสมอในการทำหน้าที่ เพื่อ ก่อให้เกิดผล (Result) – สิ่งที่ทำให้เกิดความต่อเนื่อง คือ การ สื่อสารกลับ หรือการได้ทราบถึงปฏิกิริยา ของกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ได้ประเมิน โครงการ และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ ทำให้ได้พัฒนาโครงการประชาสัมพันธ์ ต่อไป จึงทำให้การประชาสัมพันธ์เป็น กระบวนการวงจร The process of PR

15 Research-Listening Image survey Motivation Research Effectiveness Surveys Content Surveys Individual Public Studies

16 Image Survey – เพื่อค้นหาทัศนคติและภาพลักษณ์ ที่ประชาชนมีต่อองค์การ เพื่อให้ ทราบว่าประชาชนเป้าหมายรู้จัก และเข้าใจองค์การดีเพียงใด ทั้งใน ด้านชื่อเสียงและการดำเนินงาน

17 Motivation Research – เพื่อค้นหาให้ทราบชัดว่าอะไรแรง กระตุ้นหรือจูงใจให้ประชาชนมี ทัศนคติหรือความรู้สึกนึกคิดต่อ องค์การ

18 Effectiveness Surveys – เพื่อค้นหาประสิทธิผลของการ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มี ผลกระทบ ในการเปลี่ยนแปลง หรือชักจูงประชามติได้หรือไม่ มาก น้อยเพียงใด

19 Content Surveys – เป็นการวิเคราะห์เนื้อหาข่าวสารของสื่อมวลชน ต่าง ๆ การศึกษาแบบนี้ทำให้องค์การได้ทราบ ว่า ตนควรจะสื่อสารเนื้อหาข่าวสารประเภทใด เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย

20 Individual Public Studies – เป็นการศึกษาวิจัยทัศนคติของกลุ่ม ประชาชนที่เกี่ยวข้องเฉพาะกลุ่ม ต่าง ๆ


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนความรู้ เบื้องต้น ในงาน ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์กับการ ประชาสัมพันธ์ ประชามติกับกลุ่มประชาชน การดำเนินงานประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google