งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนแผนการสอน Media Base learning. รายละเอียดแผนการเรียนรู้ 1. สาระสำคัญ (Concept) เป็นความคิดรวบยอด หรือหลักการของเรื่องหนึ่งที่ต้องการให้เกิดกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนแผนการสอน Media Base learning. รายละเอียดแผนการเรียนรู้ 1. สาระสำคัญ (Concept) เป็นความคิดรวบยอด หรือหลักการของเรื่องหนึ่งที่ต้องการให้เกิดกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนแผนการสอน Media Base learning

2 รายละเอียดแผนการเรียนรู้ 1. สาระสำคัญ (Concept) เป็นความคิดรวบยอด หรือหลักการของเรื่องหนึ่งที่ต้องการให้เกิดกับ นักเรียน เมื่อเรียนตามแผนการสอนแล้ว 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objective) เป็นการกำหนดจุดประสงค์ที่ ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อเรียนจบตามแผนการ สอนแล้ว 3. เนื้อหา (Content) เป็นเนื้อหาที่จัดกิจกรรมและ ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 4. กิจกรรมการเรียนการสอน (Instructional Activities) เป็นการสอนขั้นตอนหรือกระบวนการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งนำไปสู่ จุดประสงค์ที่กำหนด

3 5. สื่อและอุปกรณ์ (Instructional Media) เป็นสื่อ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม การเรียน การสอน ที่กำหนดไว้ในแผนการสอน 6. การวัดผลและประเมินผล (Measurement and Evaluation) เป็นการกำหนดขั้นตอน หรือวิธีการวัดและประเมินผล ว่านักเรียนบรรลุ จุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในกิจกรรมการเรียนการ สอน แยกเป็นก่อนสอน ระหว่างสอน และหลัง สอน 7. กิจกรรมเสนอแนะ เป็นกิจกรรมที่บันทึกการ ตรวจแผนการสอน 8. ข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา เป็นการ บันทึกตรวจแผนการสอนเพื่อเสนอแนะหลังจาก ได้ตรวจสอบความถูกต้อง การกำหนด รายละเอียดในหัวข้อต่างๆ ในแผนการสอน

4 9. บันทึกการสอน เป็นการบันทึกของผู้สอน หลังจากนำแผนการสอนไปใช้แล้วพื่อเป็นการ ปรับปรุงและใช้ในคราวต่อไป มี 3 หัวข้อ คือ 9.1 ผลการเรียน เป็นการบันทึกผลการเรียนด้าน สุขภาพและปริมาณทั้ง 3 ด้าน คือด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ พิสัย ซึ่งกำหนดในขั้นกิจกรรมการเรียนการ สอนและการประเมิน 9.2 ปัญหาและอุปสรรค เป็นการบันทึก ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ในขณะสอน ก่อนสอน และหลังทำการสอน 9.3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข เป็นการ บันทึกข้อเสนอแนะเพื่อ แก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอน ให้เกิดการ เรียนรู้ บรรลุจุดประสงค์ของบทเรียนที่ หลักสูตรกำหนดรูปแบบของแผนการเรียนรู้

5 6 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนที่ 1 “ คิดหัวข้อ ” หาแรง บันดาลใจ การตั้งคำถาม หน่วยการเรียนที่ 2 “ การเก็บข้อมูล ” การหา ข้อมูลเบื้องต้น การลงพื้นที่และวางแผนการ ทำงาน หน่วยการเรียนที่ 3 “ คิดเป็นภาพ ลำดับเรื่อง เล่า ” การวาง storyboard การเขียนบทบรรยาย การวิเคราะห์ความคิดรวบยอด หน่วยการเรียนที่ 4 “ คิดก่อนถ่าย ” การลง พื้นที่ถ่ายทำ เก็บข้อมูลในพื้นที่ หน่วยการเรียนที่ 5“ การตัดต่อ ” วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล หน่วยการเรียนที่ 6“ เวทีนำเสนอ ” การ นำเสนอผลงาน รู้จักวิพากษ์วิจารณ์ รับฟังและ นำไปปรับปรุงแก้ไขผลงาน


ดาวน์โหลด ppt การเขียนแผนการสอน Media Base learning. รายละเอียดแผนการเรียนรู้ 1. สาระสำคัญ (Concept) เป็นความคิดรวบยอด หรือหลักการของเรื่องหนึ่งที่ต้องการให้เกิดกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google