งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการพัฒนาแบ่งเป็น 4 เรื่องหลัก ดังนี้ ทิศทางการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ทิศทางการบริหารจัดการ Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการพัฒนาแบ่งเป็น 4 เรื่องหลัก ดังนี้ ทิศทางการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ทิศทางการบริหารจัดการ Software."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการพัฒนาแบ่งเป็น 4 เรื่องหลัก ดังนี้ ทิศทางการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ทิศทางการบริหารจัดการ Software Applications แนวทางการให้บริการประชาชนในยุคเศรษฐกิจ ดิจิทัล แนวทางการบูรณาการข้อมูลภาครัฐในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

2 ทิศทางการบริหารจัดการโครงสร้าง พื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ระดับทั่วไป Common or Public ระดับกลาง Privacy ระดับความ มั่นคง Security โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT แบ่งเป็น 3 ระดับ มาตรกา ร มาตรฐาน การบริหารจัดการโครงสร้าง พื้นฐานต้องคำนึงถึง : เป้าหมาย : ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานให้ สามารถรับประกันว่าระบบจะ สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

4 ทิศทางการบริหารจัดการ Software Applications

5 การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ : การที่ผู้ดำเนินการมีความมั่นใจว่าทีมงานมีความเข้าใจ การทำงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ : การที่ผู้ดำเนินการมีความมั่นใจว่าทีมงานมีความเข้าใจ การทำงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการ Software Application ในยุค Digital Economy 5 Software Application Software Application : ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ถูกพัฒนาเพื่อสนอง ความต้องการของผู้ใช้งานอย่างทั่วถึง Software Application Software Application : ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ถูกพัฒนาเพื่อสนอง ความต้องการของผู้ใช้งานอย่างทั่วถึง Digital Economy Digital Economy: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการค้าขาย Digital Economy Digital Economy: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการค้าขาย “ ใช้ Application เพื่อ Support Process ”

6 การบริหารจัดการ Software Application ในยุค Digital Economy 6 Goal Setting Understand Process Understand Customers Re-Design Process Technology Adoption Plan Design Service Channel Scheduling Pilot Implementation Continuous Improvemen t พัฒนาบริการให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายให้เท่าเทียม ทั่วถึง และ สร้างเครื่องมือเพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มี ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนของทุกฝ่าย

7 แนวทางการให้บริการประชาชน ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

8 Scope of Reengineering Process Organization Technology Infrastructure Simplified work flows Flattened Organization Integrated system Customer service oriented 8

9 Core Busines s Customer Centric Prac tical

10 แนวทางการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

11 มาตรฐานชุดข้อมูล มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรฐานการพัฒนาระบบ OPEN DATA

12 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการพัฒนาแบ่งเป็น 4 เรื่องหลัก ดังนี้ ทิศทางการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ทิศทางการบริหารจัดการ Software.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google