งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ โดย แบ่งการดำเนินกิจกรรม เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ โดย แบ่งการดำเนินกิจกรรม เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ โดย แบ่งการดำเนินกิจกรรม เป็น ๒ ด้าน ดังต่อไปนี้ ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ โดย แบ่งการดำเนินกิจกรรม เป็น ๒ ด้าน ดังต่อไปนี้

2 การดำเนินการตามแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานอัยการ พิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง ๖ ( ปทุม วัน ) ๒ ด้าน ๑. ด้านเกณฑ์คุณภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ๒. ด้านเกณฑ์คุณภาพชีวิตและการ ทำงาน

3 ๑. ด้านเกณฑ์คุณภาพ สภาพแวดล้อมในการทำงาน การดำเนินกิจกรรม ๕ ส. และ ๕ ส.plus e ๑. สะสาง ๒. สะดวก ๓. สะอาด ๔. สุขลักษณะ ๕. สร้างนิสัย

4 ๑. สะสาง คือการแยกของที่ต้องการออกจาก ของที่ไม่ต้องการ “ แยกเพื่อขจัด ออกไป ”

5 ๒. สะดวก คือ การจัดวางของที่จำเป็นให้ง่ายต่อ การใช้งาน “ หยิบง่าย หายรู้ ดูงามตา ”

6 ๓. สะอาด คือ การทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์สิ่งของ เครื่องใช้ เป็น ประจำ “ ปัดกวาดเช็ดถูดูงามตา ”

7 ๔. สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจดสะอาดตา โดยรักษา ๓ ส. แรก ให้คงสภาพอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ ดียิ่งๆขึ้น “ ดูแลให้ดีขึ้น ”

8 ๕. สร้างนิสัย คือ การปฏิบัติ ๔ ส. ข้างต้นเป็น ประจำให้ติดเป็นนิสัย “ ส สร้างนิสัยถือ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเป็น จุดประสงค์หลักในการทำกิจกรรม ๕ ส.

9 ๕ ส.plus e ๑. สะสาง : ลบแฟ้มที่ไม่ใช้งานแล้วหรือจัดเก็บไว้ที่ อื่นเช่น CD ๒. สะดวก : จัดระเบียบ C: ให้เรียกดูได้อย่างรวดเร็ว เช่นเรียงตามชื่อ ๓. สะอาด : check & virus/Trojan/spam-mail ๔. สุขลักษณะ : ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างต่อเนื่อง ๕. สร้างนิสัย : สร้างนิสัยในการดูแลเครื่อง คอมพิวเตอร์

10 ๕ ส.plus e

11 การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการลบไฟล์ขยะ Temporary files

12 การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการทำ Disk Cleanup

13 การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการทำ Disk Defragment

14 การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ Scan virus เป็น ประจำ

15 ๒. ด้านเกณฑ์คุณภาพชีวิตและการ ทำงาน กิจกรรมสร้าง แรงจูงใจ รับประทานอาหาร กลางวัน

16 ๒. ด้านเกณฑ์คุณภาพชีวิตและการ ทำงาน กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ สังสรรค์ รื่นเริง ตอนรับปี ใหม่

17 ๒. ด้านเกณฑ์คุณภาพชีวิตและ การทำงาน กิจกรรมด้านความผูกพันกับองค์กร สร้างสัมพันธ์ฉันพี่น้อง จัดงานวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

18 ๒. ด้านเกณฑ์คุณภาพชีวิตและการ ทำงาน กิจกรรมด้านความ ผูกพันกับองค์กร สร้าง สัมพันธ์ฉันพี่น้อง เยี่ยมเยียนบุคลากรในวาระ ที่เจ็บป่วย

19 ๒. ด้านเกณฑ์คุณภาพชีวิตและการ ทำงาน กิจกรรมด้านความ ผูกพันกับองค์กร สร้างสัมพันธ์ฉันพี่ น้อง เลี้ยงส่งอัยการ ผู้ช่วย


ดาวน์โหลด ppt ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๕ โดย แบ่งการดำเนินกิจกรรม เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google