งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการประชุม กรมประชาสัมพันธ์ 27 พ.ย. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการประชุม กรมประชาสัมพันธ์ 27 พ.ย. 55."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการประชุม กรมประชาสัมพันธ์ 27 พ.ย. 55

2 Page 2 ประเด็นการนำเสนอ 14 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certify FL) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) 3

3 3

4 หลักคิด : 11 Core Values 4 Lead the organization Manage the organization Improve the organization Customer Driven Excellence มุ่งเน้นลูกค้า Focus on Results & Creating Value เน้นผลลัพธ์ สร้างคุณค่า Systems Perspective มองเชิงระบบ Focus on Future เน้นอนาคต Social Responsibility รับผิดชอบ สังคม Visionary Leadership นำอย่างมี วิสัยทัศน์ Agility คล่องตัว Valuing Employees & Partners ให้ความสำคัญ พนักงาน เครือข่าย Managing For Innovation เน้นนวัตกรรม Org. & Personal Learning องค์กรเรียนรู้ Management By Fact ตัดสินด้วย ข้อเท็จจริง 1 2 5 11 6 4 3 10 8 7 9 คิดทำปรับ

5 วงจรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 5

6 6

7 รหัสแนวทางการดำเนินการ การนำองค์การ LD 1ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการดำเนินการที่คาดหวังขององค์การ โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการ นำไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การดำเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) LD 2ผู้บริหารส่วนราชการมีการเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ภายในองค์การ โดยมีการมอบอำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกัน หรือในส่วนราชการ อื่นๆ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 27) LD 3ผู้บริหารของส่วนราชการส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและ สร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในองค์การ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ ตามเป้าหมาย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 11) LD 4ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ และกำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ สำหรับใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนำผลการทบทวนดังกล่าวมาจัดลำดับ ความสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) หมวด 1 การนำองค์การ (Leadership) 7

8 รหัสแนวทางการดำเนินการ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม LD 5 ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 6 ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทางของ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 7 ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกำหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อ สังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งต้องนำวิธีการหรือมาตรการที่กำหนดไว้ ไปปฏิบัติ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) หมวด 1 การนำองค์การ (Leadership) 8

9 LD1ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ครอบคลุมในเรื่อง วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์หรือผลการดำเนินการที่คาดหวังขององค์การ โดยมุ่งเน้น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวสู่ บุคลากร เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส่งผลให้การ ดำเนินการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 8) การกำหนดทิศทางองค์การ o วิสัยทัศน์ o ค่านิยม o เป้าประสงค์ (ระยะสั้น/ยาว) o ผลการดำเนินการที่คาดหวัง การกำหนดทิศทางองค์การ o ผู้รับบริการ o ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการ/ผู้บริหาร o อธิบดี o รองอธิบดี o ผอ.สำนัก/กอง บุคลากรในองค์การ o สื่อสาร 2 ทิศทาง o รับรู้เข้าใจ o นำไปปฏิบัติ 9

10 10 LD 2ผู้บริหารส่วนราชการมีการเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ให้แก่เจ้าหน้าที่ ระดับต่างๆ ภายในองค์การ โดยมีการมอบอำนาจให้กับผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการ เดียวกัน หรือในส่วนราชการอื่นๆ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 27) ตัดสินใจ ทันท่วงที ตัดสินใจ ทันท่วงที ลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ใช้ศักยภาพการ ทำงานเต็มที่ ทำงานเป็นทีม o พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 o พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550 ผู้บริหารผู้ปฏิบัติระดับรอง รายงานผลการ ดำเนินการ การทบทวนการมอบอำนาจ 10

11 11 LD 3ผู้บริหารของส่วนราชการส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด การบูรณาการและสร้างความผูกพัน ร่วมมือภายในองค์การ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 11) ผู้บริหาร o กระบวนการ o กิจกรรมการเรียนรู้ o การมีส่วนร่วม บุคลากร o บรรยากาศที่ดี o การบูรณาการ o ความร่วมมือ o ความผูกพันองค์การ o แรงจูงใจการปฏิบัติงาน เป้าหมาย องค์การ 11

12 12 LD 4ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญ และกำหนดให้มีระบบการติดตามและ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับใช้ในการทบทวนผลการปฏิบัติงานและนำผล การทบทวนดังกล่าวมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของ ส่วนราชการให้ดีขึ้น (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 8) การทบทวน ผลการดำเนินการ แผนประเมินผลการ ปฏิบัติงาน o กำหนดแนวทาง ระยะเวลา o ผู้รับผิดชอบ o กำหนดตัวชี้วัดสำคัญ o อาจทำเป็นแผนภาพ (Flowchart) แผนประเมินผลการ ปฏิบัติงาน o กำหนดแนวทาง ระยะเวลา o ผู้รับผิดชอบ o กำหนดตัวชี้วัดสำคัญ o อาจทำเป็นแผนภาพ (Flowchart) วิเคราะห์ผลเทียบ กับค่าเป้าหมาย นำผลการทบทวน จัดลำดับความสำคัญ นำผลการทบทวน จัดลำดับความสำคัญ ปรับปรุงองค์การ ตัวชี้วัดสำคัญ o การติดตามประเมินผล การดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ o การบรรลุพันธกิจหลัก o ตัวชี้วัดแผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัดสำคัญ o การติดตามประเมินผล การดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ o การบรรลุพันธกิจหลัก o ตัวชี้วัดแผนงาน/ โครงการ 12

13 13 LD 5ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของส่วน ราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 8 (2)) นโยบาย OG 4 ด้าน oด้านรัฐ สังคมและ สิ่งแวดล้อม oด้านผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย o ด้านองค์การ o ด้านผู้ปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติ มาตรการ/โครงการ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมหลักองค์กร/หลักธรรมาภิบาล GG. 13

14 14 LD 6ส่วนราชการต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีตาม แนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 8 (2)) การควบคุมภายใน o ประสิทธิภาพ o ประสิทธิผล o ประหยัด o การดูแลรักษาทรัพย์สิน o การป้องกันความเสี่ยง o การป้องกันความผิดพลาด o การป้องกันความเสียหาย o การรั่วไหล o การสิ้นเปลือง o การป้องกันการทุจริต การดำเนินการ o กำหนดแนวทาง/วิธีดำเนินการ o อาจทำเป็นแผนภาพกระบวนการ o วางระบบควบคุมภายในตามแนวทาง ของ คตง. o รายงานความคืบหน้าการวางระบบต่อ ผู้บังคับบัญชา o รายงานผลการปรับปรุงตามแบบ ปอ.3 o จัดทำข้อเสนอแนะแผนรับปรุง ความแตกต่างของเกณฑ์ FL ในปี 2553 และ ปี 2554 LD6 แนวทางการประเมินเป็นไปตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ศึกษารายละเอียดจากโปรแกรม Excel) 14

15 15 LD 7ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องกำหนดให้มีวิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่ เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งต้องนำวิธีการหรือ มาตรการที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 8(3)) พ.ร.ฎ GG มาตรา 8 (3) “ก่อนเริ่มดำเนินการส่วนราชการต้องจัดให้ มีการวิเคราะห์ผลดี ผลเสียให้ครบทุกด้าน กำหนดขั้นตอนการดำเนินการที่โปร่งใส มี กลไกการตรวจสอบการดำเนินการในแต่ละ ขั้นตอน ในกรณีใดที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน และชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น” แนวทางดำเนินการ o มาตรการ วิธีการจัดการผลกระทบทางลบ o มาตรการป้องกัน (กรณีไม่มีผลกระทบ ทางลบ) o อาจทำเป็นแผนภาพกระบวนการ o มีการรายงานผลการจัดการ o มีการทบทวนวิธีการจัดการ o ปรับปรุงแนวทาง/ มาตรการ/ วิธีการ o มาตรการที่กำหนดสอดคล้องกับพันธกิจ ขององค์การ 15

16 รหัสแนวทางการดำเนินการ การวางยุทธศาสตร์ SP1 ส่วนราชการต้องมีการกำหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึง มีการระบุผู้รับผิดชอบอย่าง ชัดเจน ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมุ่งเน้นที่จะผลักดันให้บรรลุ วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราชการ บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงและกลุ่มภารกิจ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 9,16) SP2 ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการนำปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ สำคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราชการ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการ ดำเนินงานที่ผ่านมา ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และโครงสร้างส่วนราชการ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 8(3)) SP3ส่วนราชการต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของส่วนราชการ รวมทั้ง ต้องมีการวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 16) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) 16

17 รหัสแนวทางการดำเนินการ การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพื่อนำไปปฏิบัติ SP4 ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารและทำความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ไปยัง บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ รวมทั้ง เพื่อให้มีการถ่ายทอดแผนไปสู่ การปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 16) SP5 ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/ กอง) ทุกหน่วยงาน (ทั้งที่มีโครงสร้างรองรับตามกฎหมายและสำนัก/กองที่จัดตั้ง เพื่อรองรับการบริหาร จัดการภายในส่วนราชการเอง) และระดับบุคคล (อย่างน้อย 1 หน่วยงาน) อย่างเป็นระบบ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 12) SP6 ส่วนราชการต้องจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานให้สามารถบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้สำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากร ให้แก่แผนงานโครงการ/กิจกรรม (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 20) SP7ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุม ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) 17

18 18 SP1ส่วนราชการต้องมีการกำหนดขั้นตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึงมีการระบุ ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี โดยมุ่งเน้นที่จะผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราชการ บรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและ กลุ่มภารกิจ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 9,16) การวางแผนยุทธศาสตร์ o การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี o การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี o ดำเนินการสอดคล้องกับแผนบริหาร ราชการแผ่นดิน o แผนปฏิบัติราชการ กระทรวง/กลุ่มภารกิจ กระบวนการวางแผน 18

19 19 SP2ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (4 ปี และ 1 ปี) ต้องมีการนำปัจจัยทั้ง ภายในและภายนอกที่สำคัญและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช้ ประกอบการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วนราชการ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ รวมถึง กฎหมาย ระเบียบ และโครงสร้างส่วนราชการ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 8(3)) ปัจจัยที่สำคัญ o วิสัยทัศน์/พันธกิจ o ความต้องการผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย o ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (แผน 4 ปี/แผน ประจำปี/ตัวชี้วัดตามคำรับรอง) o ความเสี่ยง (ด้านการเงิน/ สังคม/ จริยธรรม) o กฎหมาย ระเบียบ โครงสร้างส่วนราชการ o ปัจจัยอื่นๆ (จุดแข็ง จุดอ่อน หน่วยงาน/ปัจจัย ภายในที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน/สภาพแวดล้อม) ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆ ของ SP2 19

20 20 SP3ส่วนราชการต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้อง กับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของส่วนราชการ รวมทั้งต้องมี การวางแผนเตรียมการจัดสรรทรัพยากรอื่นๆ เพื่อรองรับการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ ราชการ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 16) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล o การวางแผนและบริหารกำลังคน o แผนพัฒนาบุคลากร o แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะหรือ สมรรถนะสูง ในสายงานหลัก o แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล 20

21 21 SP4ผู้บริหารต้องมีการสื่อสารและทำความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้เข้าใจและนำไปปฏิบัติ รวมทั้ง เพื่อให้มีการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติดังกล่าวบรรลุผล (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 16) การถ่ายทอดแผน ไปสู่การปฏิบัติ บุคลากร ผู้บริหาร o แสดงวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร o การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ o แสดงช่องทางที่บุคลากรใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ o กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ o การถ่ายทอดกลยุทธ์องค์กรไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ o การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ o ตัวชี้วัดของแต่ละแผนปฏิบัติการ o บทบาทหน้าที่ของบุคลากรต่อการบรรลุเป้าหมายองค์การ 21

22 SP5ส่วนราชการมีการถ่ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับ หน่วยงาน(สำนัก/กอง) ทุกหน่วยงาน (ทั้งที่มีโครงสร้างรองรับตามกฎหมายและสำนัก/กอง ที่จัดตั้ง เพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในส่วนราชการเอง) และระดับบุคคล (อย่างน้อย 1 หน่วยงาน) อย่างเป็นระบบ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 12) ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน (ทุกสำนัก/กอง) ระดับบุคคล (1 หน่วยงาน) o การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) o แสดงให้เห็นถึงการถ่ายทอดระบบตัวชี้วัด (แผน/ปฏิทิน กิจกรรม) o มีการสื่อสารถ่ายทอดอย่างทั่วถึง o มีการผูกมัด (Commitment) ต่อความสำเร็จตาม เป้าหมายองค์การ o มีการจัดทำข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษร (รายละเอียด KPI /ค่าเป้าหมาย) o มีเกณฑ์ประเมินผลความสำเร็จ o มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการจัดสรรสิ่งจูงใจ o มีระบบการติตามความก้าวหน้า o สรุปบทเรียน/การปรับปรุง o ผลการประเมินเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจ การถ่ายทอด 22

23 23 SP6ส่วนราชการต้องจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได้สำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรให้แก่แผนงานโครงการ/กิจกรรม (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 20) การติดตาม ผลการ ดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี แผนงาน/โครงการ o ระยะเวลาดำเนินการในแต่ละกิจกรรม o ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการ o การจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรอื่น ๆ o แสดงความสำเร็จการดำเนินการตามรายละเอียดแผนงานโครงการ o แสดงผลการติดตามผลการดำเนินการในแผนแต่ละประเภท o อาจใช้โปรแกรม Microsoft Project ช่วยติดตามผลการดำเนินงาน 23

24 SP7ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่ สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO o การกำหนดเป้าหมายบริหารความเสี่ยง o การระบุความเสี่ยง o การประเมินความเสี่ยง o กลยุทธ์ที่ใช้จัดการแต่ละความเสี่ยง o กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง o ข้อมูล/การสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง o การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล o หลักประสิทธิผล o หลักประสิทธิภาพ o หลักการมีส่วนร่วม o หลักความโปร่งใส o หลักการตอบสนอง o หลักภาระรับผิดชอบ o หลักนิติธรรม o หลักการกระจายอำนาจ o หลักความเสมอภาค o มุ่งเน้นฉันทามติ การดำเนินการ o คัดเลือกแผนงาน/โครงการอย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการ o เป็นแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณ /ผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จ o วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลัก COSO และหลักธรรมาภิบาล o มีแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ o มีตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยง o สื่อสารถ่ายทอด/ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง o รายงานความก้าวหน้าต่อผู้บริหาร อย่างน้อย 2 ไตรมาส (ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ) o สรุปผลการดำเนินงาน/เปรียบเทียบก่อน – หลัง ดำเนินการตามแผน 24

25 รหัสแนวทางการดำเนินการ ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS1 ส่วนราชการมีการกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ เพื่อให้ตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 8) CS2 ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ นำมาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของช่อง ทางการสื่อสารดังกล่าว (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 38,40) การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS3 ส่วนราชการมีระบบที่ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน /ข้อเสนอแนะ/ ข้อคิดเห็น/ คำชมเชย โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์เพื่อกำหนดวิธีการและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเพื่อ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและทันท่วงที (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 8,39,41) CS4 ส่วนราชการมีการสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย(พ.ร.ฎ. GG มาตรา 8,39,41) CS5ส่วนราชการมีการดำเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการผ่าน กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 30,31,38-41) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder Focus) 25

26 รหัสแนวทางการดำเนินการ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS6 ส่วนราชการมีการวัดทั้งความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม ตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินงานของส่วนราชการ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 30,31,38-41) CS7ส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ และจัดทำคู่มือการทำงานของบุคลกรในการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 38,41-42) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder Focus) 26

27 CS1ส่วนราชการมีการกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุมทุก กลุ่ม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) Customer & Stakeholder Profile VisionMission Customer & Stakeholder Needs ผู้รับบริการ o ผู้รับบริการจากส่วนราชการโดยตรง/ผ่านช่องทางการสื่อสาร o ผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการก็ได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย o ผู้รับบริการของผู้รับบริการของส่วนราชการ o ผู้ได้รับผลกระทบทางตรง ทางอ้อม o ประชาชน o ชุมชนในท้องถิ่น o บุคลากรในส่วนราชการ o ผู้ส่งมอบงาน o ผู้รับบริการ 27

28 CS 1: การจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่าง 28

29 29 CS2ส่วนราชการมีช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารดังกล่าว (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 38,40) ประสิทธิภาพ ช่องทางการสื่อสาร ช่องทางการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย oการสำรวจรายกลุ่ม (Focus Group) o การรายงานเหตุการณ์ที่สำคัญ o การมีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด o การรวบรวมข้อร้องเรียน/ข้อวิจารณ์จากผู้ปฏิบัติ ที่ได้สัมภาษณ์ผู้รับบริการที่ไม่พึงพอใจ o การสัมภาษณ์ o ข้อมูลป้อนกลับจากช่องทางต่างๆ o จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ o เว็บไซต์ o Call Center o กล่องรับฟังข้อคิดเห็น o นำข้อมูลมาปรับปรุงการทำงาน o แสดงตัวอย่างการปรับปรุงการทำงาน 1 กระบวนการ /1 โครงการ o เหมาะสมกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย o สะดวก และมีประสิทธิภาพ 29

30 CS 2: การรับฟังและเรียนรู้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่าง 30

31 การรวบรวม และการจัดการข้อร้องเรียนฯ o ข้อร้องเรียน o ข้อเสนอแนะ o ข้อคิดเห็น o คำชมเชย o คุณภาพการให้บริการ การวิเคราะห์ดำเนินการและปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ o กำหนดช่องทางและวิธีการรับฟัง ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย o กำหนดวิธีการ และระยะเวลาแล้วเสร็จ o กำหนดผู้รับผิดชอบ และมอบอำนาจในการจัดการ o กำหนดระบบการรายงาน o นำข้อร้องเรียนมาปรับปรุง โดยเชื่อมโยงกับการปรับปรุงกระบวนงานในหมวด 6 o กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมาย o การติดตามคุณภาพการให้บริการ o ระบุตัวอย่างการนำเรื่องดังกล่าวมาดำเนินการปรับปรุง 31

32 กำหนดกลุ่ม ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับทราบ ความต้องการและ ความคาดหวัง การสร้าง ความสัมพันธ์ การสร้าง เครือข่าย ผู้รับ บริการ ผู้มีส่วน ได้ส่วน เสีย ผู้รับ บริการ o มีช่องทางการสื่อสารกับเครือข่าย o ช่องทางการสื่อสารอย่างน้อย 2 ช่องทาง o การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 32

33 33 CS5ส่วนราชการมีการดำเนินการในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การบริหารราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับ การมีส่วนร่วมของประชาชน (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 30,31,38-41) การมีส่วนร่วมของประชาชน o ร่วมรับรู้ o ร่วมเรียนรู้ o ทำความเข้าใจ o ร่วมแสดงทัศนะ o ร่วมให้ข้อคิดเห็น o ร่วมเสนอปัญหา o ร่วมคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหา o ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ o ร่วมในกระบวนการพัฒนา ระดับการมีส่วนร่วม 5 ระดับ o ระดับการให้ข้อมูล (Inform) o ระดับการปรึกษาหารือ (Consult) o ระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) o ระดับการร่วมมือ (Collaborate) o ระดับการเสริมอำนาจประชาชน (Empower) การดำเนินการ o แสดงระบบ/วิธีการ/กลไกการส่งเสริมการมีส่วนร่วม o มีระบบ/วิธีการในการเปิดช่องทางการมีส่วนร่วม o ช่องทางการสื่อสาร อย่างน้อย 3 ช่องทาง o แสดงตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมการมีส่วนร่วมไม่ต่ำกว่าระดับ Involve o มีรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน o มีกรอบแนวทางในการยกระดับการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้นจากเดิม o แสดงการขยายขอบเขต/เป้าหมายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน 33

34 CS 5: การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตัวอย่าง ประชาชนร่วมสังเกตและตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้างตามขั้นตอนในแผ่นพับ และจัดส่งมายังกรมทางหลวงชนบท 34

35 CS6ส่วนราชการมีการวัดทั้งความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการให้บริการและ การดำเนินงานของส่วนราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-41) การวัดความพึงพอใจการวัดความไม่พึงพอใจ o แบบสอบถาม o การสัมภาษณ์รายกลุ่ม/ เชิงลึก o แบบสอบถาม o แยกแบบสอบถามออกมาเป็นการเฉพาะจากแบบการวัดความ พึงพอใจ o คำถามปลายเปิด o ให้เรียงลำดับความไม่พึงพอใจ o จัดกลุ่มประเภทเป็นหมวดเพื่อง่ายต่อการประเมินผล นำผลการสำรวจ o มาปรับปรุงการดำเนินการและปรับปรุงการให้บริการ 35

36 CS7ส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งจะต้องมีระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน บริการในแต่ละงาน โดยมีการจัดทำแผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการโดยประกาศให้ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบและจัดทำคู่มือการทำงานของบุคลากรในการ ให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 38,41,42) กำหนดมาตรฐานการให้บริการกำหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากร ประชาชนรับทราบ o ระยะเวลาแล้วเสร็จ o ขั้นตอนการให้บริการ o ประกาศในที่เปิดเผย o คู่มือการติดต่อราชการ o แผนภูมิการให้บริการ o คู่มือการให้บริการ (การแต่งกาย/ การให้ ข้อมูล/การรับโทรศัพท์/ การทักทาย ฯลฯ) o การพัฒนาบุคลากร (Service Mind) o การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน o ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 36

37 รหัสแนวทางการดำเนินการ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำเนินการ IT1ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 9 (3)) IT2ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ไม่น้อยกว่า 4 กระบวนการ IT3ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน อย่างน้อย 2 กระบวนการ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Information and Technology) 37

38 รหัสแนวทางการดำเนินการ การจัดการ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ IT4ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง เหมาะสม (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 39)) IT5ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการ เตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น IT6ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT7ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Information and Technology) 38

39 39 IT1ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 9 (3)) การจัดเก็บข้อมูล o ตัวข้อมูล o แหล่งข้อมูล o ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล o การสอบทานข้อมูล o ผู้ใช้ข้อมูล ถูกต้องทันสมัย ครอบคลุม ระบบฐานข้อมูล o ข้อมูลสนับสนุนยุทธศาสตร์ o ข้อมูลสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ o ข้อมูลผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ (ปี 2549-2553) 39

40 40 IT2ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้าง คุณค่า ไม่น้อยกว่า 4 กระบวนการ ระบบฐานข้อมูล กระบวนการสร้างคุณค่า o กระบวนการสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติ ตามภารกิจ o สร้างคุณค่าให้กับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย o เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ o มีได้หลายกระบวนการ o มีลักษณะแตกต่างตามภารกิจของ องค์การ ครอบคลุมถูกต้องทันสมัย แนวทางดำเนินการ o จัดทำฐานข้อมูลใหม่ o ทบทวน/ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่ (ปี 2551-2552) o ดำเนินการอย่างน้อยกระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล o กรณีมีมากกว่า 4 กระบวนการ ให้ทำ 4 กระบวนการ o CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 40

41 41 IT3ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน อย่างน้อย 2 กระบวนการ ระบบฐานข้อมูล กระบวนการสนับสนุน o กระบวนการที่สนับสนุนกระบวนการ สร้างคุณค่า o สนับสนุนองค์การ o สนับสนุนบุคลากร o สนับสนุนการปฏิบัติงานประจำวัน o งานการเงินบัญชี o การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก o งานด้านกฎหมาย o งานด้านทรัพยากรบุคคล ฯลฯ ครอบคลุมถูกต้องทันสมัย แนวทางดำเนินการ o จัดทำฐานข้อมูลใหม่ o ทบทวน/ปรับปรุงฐานข้อมูลที่มีอยู่ (ปี 2551-2552) o ดำเนินการอย่างน้อยกระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล o กรณีมีมากกว่า 2 กระบวนการ ให้ทำ 2 กระบวนการ o CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ 41

42 42 IT4ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม (พ.ร.ฎ. GG มาตรา 39) การเข้าถึงระบบเครือข่ายข้อมูล และสารสนเทศ ประชาชน ระบบ IT พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 o สะดวก o รวดเร็ว o ทั่วถึง การดำเนินการ o แสดงการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมุลข่าวสาร o แสดงการให้บริการ/การสืบค้นข้อมูล o แสดงงานบริการที่ได้พัฒนาขึ้นปี 2553 ผ่านระบบ IT o แสดงงานบริการที่ได้ปรับปรุงปี 2553 (ถ้ามี) ส่วนราชการ 42

43 ตัวอย่าง....การจัดการข้อมูลสารสนเทศ 43

44 44 IT5ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย o สัญญาณไฟจราจร o Operation Room o Management Cockpit o War Room o ระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) o ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) o ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) o จัดประเภทตัวชี้วัดเป็นระดับต่างๆ เพื่อให้ไวต่อการติดตาม (ติดตามมากเป็นพิเศษ/ติดตามมาก/ติดตามปกติ) o กำหนดระยะเวลาการติดตาม ให้สอดคล้องกับ KPI (สัปดาห์/ รายเดือน) o กำหนดตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดย่อย เพื่อรับทราบผลการ ดำเนินงาน o ใช้กลไกช่วยในการติดตาม การดำเนินการ o แสดงระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย o แสดงข้อมูลความถี่/ความเสียหายของภัยที่เกิดขึ้น o แสดงการรายงาน/นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารผ่านระบบ EIS / GIS o แสดงการปรับปรุงระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และการเตือนภัย เทียบกับที่เคยมีอยู่ 44

45 45 IT6ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง แผนแก้ไขปัญหา (IT Contingency Plan) ระบบรักษาความปลอดภัย o มาตรการป้องกันความเสียหาย o การสำรองข้อมูล (Back Up) o การกู้ข้อมูล (Recovery) o ระบบ Anti-Virus o ระบบไฟฟ้าสำรอง o การกำหนดสิทธิผู้ใช้ (Access Rights) 45

46 IT7ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไป ปฏิบัติ o แสดงแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ o รายงานผลการดำเนินการตามแผน o ดำเนินการได้สำเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรม o ดำเนินการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ o เลือกองค์ความรู้ 3 องค์ความรู้จากอย่างน้อย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน o ไม่ควรซ้ำซ้อนกับองค์ความรู้ที่เคยเลือกมาจัดทำ แผนแล้ว o หากจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้เดิม o ทบทวน/เพิ่มเติมองค์ความรู้เดิมให้เห็นอย่างชัดเจน o ระบุเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้นั้น o การจัดทำแผนต้องครบ 7 ขั้นตอน และครบ 6 องค์ประกอบ 46

47 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ การสร้างบรรยากาศการทำงาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร เพื่อก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ HR 1 ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งต้องมี การวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ HR 2 ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็นธรรม รวมทั้ง มีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น HR 3 ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ใน SP3 ไป ปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิง ยุทธศาสตร์ HR 4 ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการประเมินประสิทธิผลและ ความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร HR 5ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 47

48 48 HR 1 ส่วนราชการต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ การกำหนดปัจจัยการวิเคราะห์ปัจจัยการปรับปรุงปัจจัย o ปัจจัยที่สร้างบรรยากาศทำงาน o นโยบายการบริหารงาน o การให้ค่าตอบแทน o ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร o สภาพแวดล้อมการทำงาน o ปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจ o ความสำเร็จของงาน o ลักษณะงาน o การยกย่องชมเชย o ปริมาณงานที่รับผิดชอบ o การกระจายอำนาจตัดสินใจ o ความก้าวหน้าในหน้าที่ o วิเคราะห์ปัจจัย o จัดลำดับความสำคัญปัจจัย o กำหนดตัวชี้วัด o วิธีประเมินความผาสุก o การสำรวจความพึงพอใจบุคลากร o ปรับปรุงสภาพแวดล้อม o การปฏิบัติงาน o สุขอนามัย o ความปลอดภัย/การป้องกันภัย o อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน o การจัดระบบสนับสนุนบุคลากร o สวัสดิการ o บริการสอดคล้องความต้องการ กระบวนการ กำหนดปัจจัย แผนการสร้าง ความผาสุก/ ความพึงพอใจ ดำเนินการ ตามแผน ระบบการประเมิน ความผาสุก/ ความพึงพอใจ 48

49 HR1 สำรวจปัจจัย ที่มีผลต่อ ความผาสุก เก็บ รวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล จัดลำดับความสำคัญและ กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อความ ผาสุก ความพึงพอใจและ แรงจูงใจของบุคลากร จัดทำแผน กลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สำนัก/ กอง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สำนัก/ กอง ดำเนินการ ตามแผน ดำเนินการ ตามแผน ติดตามประเมินผล เพื่อทบทวนและ ปรับปรุงการ ดำเนินงาน แผนผังแสดงการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความผาสุกฯ ตัวอย่าง : กรมชลประทาน 49

50 HR1 จังหวัดต้องกำหนดปัจจัยทีมีผลต่อความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร รวมทั้งต้องมีการวิเคราะห์และปรับปรุง ปัจจัย ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ ผลการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความ พึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากร ตัวอย่าง : กรมชลประทาน 50

51 51 HR 2ส่วนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีประสิทธิผล และเป็น ธรรม รวมทั้งมีการแจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดี ขึ้น หัวหน้า ส่วนราชการ หัวหน้า ส่วนราชการ รองหัวหน้า ส่วนราชการ รองหัวหน้า ส่วนราชการ ผู้อำนวยการ ระดับสำนัก/กอง ผู้อำนวยการ ระดับสำนัก/กอง หัวหน้าหน่วยงาน ภายใต้ สำนัก/กอง ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มี ผู้ใต้บังคับบัญชา ถ่ายทอดและกำหนด เป้าหมายที่สอดคล้องกับ เป้าหมายผลการปฏิบัติงาน ในระดัองค์กร (เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์) กำหนดเป้าหมายงานอื่นๆ ที่มาจากงานตามภารกิจและ งานมอบหมายพิเศษ (เป้าหมายอื่นๆ) ระบบการบริหารผล การปฏิบัติราชการ สมรรถนะ สมรรถนะหลัก ก.พ. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม การทำงานเป็นทีม สมรรถนะหลักของ กรมชลประทาน การดำเนินงานเชิงรุก ความเข้าใจภารกิจกรม ชลประทาน ตัวอย่าง : กรมชลประทาน 51

52 52 HR 3ส่วนราชการต้องดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ กำหนดไว้ใน SP3 ไปปฏิบัติ เพื่อให้มีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงาน ให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (SP 3) การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล (HR 3) o การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน กิจกรรม/กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล o การปรับปรุงระบบงาน (การมอบอำนาจ/ ความคล่องตัว/การมีส่วนร่วมบุคลากร o การปรับปรุงระบบยกย่อง ชมเชย o การปรับปรุงระบบสรรหา คัดเลือก การรักษา บุคลากร o การปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร o การวางแผนและบริหารกำลังคน o แผนพัฒนาบุคลากร o แผนการบริหารทรัพยากรบุคลากรที่มีทักษะ หรือสมรรถนะสูงในสายงานหลัก o แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล 52

53 HR 4ส่วนราชการต้องมีระบบการประกันคุณภาพของการฝึกอบรม รวมถึงการ ประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าของการพัฒนา/ฝึกอบรมบุคลากร การจัดระบบการประกัน คุณภาพการฝึกอบรม การประเมินประสิทธิผล และความคุ้มค่า o ยกระดับการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสูง o คุ้มค่าต่อการลงทุน o สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เรียน o มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ o ประเมินจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อทราบ ผลสัมฤทธิ์ o กำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนการนำความรู้จากการฝึกอบรม มาใช้ในการปฏิบัติงาน o ประเมินประสิทธิผลการพัฒนา/การฝึกอบรมที่สอดคล้อง กับวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร o ประเมินผลลัพธ์องค์การ (ผลลัพธ์การฝึกอบรม/ โดยอาจ วัดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เช่น ความพึงพอใจผู้รับบริการเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ) 53

54 ตัวอย่าง HR 4 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรม บทนำ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และคำนิยามหรือขอบเขตของหลักสูตรการฝึกอบรมที่ต้อง ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ ให้กำหนดหลักเกณฑ์กลางที่จะใช้ร่วมกันในหน่วยงาน รวมถึงวิธีการประเมินประสิทธิผลการอบรม เช่น  เนื้อหาหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด  ความเหมาะสมผู้เข้ารับการอบรม การจัดอบรมในรูปแบบการอภิปราย ต้องมีผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 คน ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้น ๆ  คุณสมบัติของวิทยากร วิทยากรต้องเป็นผู้ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ตรงกับหลักสูตรที่อบรม และต้องมีประสบการณ์ ในด้านนั้น ๆ อย่างน้อย 5 ปี  เทคนิคการฝึกอบรม ในการอบรมแต่ละหลักสูตรต้องมีสัดส่วนของการบรรยาย และ Workshop เป็น 60:40  สถานที่ใช้อบรม การจัดสถานที่อบรมต้องให้เหมาะสมกับหัวข้อการอบรมหรือกิจกรรมที่ใช้  การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม ในการอบรมแต่ละหลักสูตรต้องมีการวัดผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมก่อนเริ่ม การอบรมทุกครั้ง (Pretest) 54

55 55 HR 5ส่วนราชการมีแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร แผนการสร้างความก้าวหน้า (Career Path) o สร้างแรงจูงใจในการทำงาน o บุคลากรทราบความก้าวหน้า o นำมาใช้ในการออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ o ควรอยู่บนพื้นฐานในเรื่อง Competency 55

56 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (Process Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ การออกแบบกระบวนการ PM 1 ส่วนราชการต้องกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส่วนราชการ PM 2 ส่วนราชการต้องจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความต้องการของ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านกฎหมาย และข้อกำหนดที่สำคัญที่ช่วยวัดผลการ ดำเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า PM 3 ส่วนราชการต้องออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญใน PM 2 และนำปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ สำคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุง กระบวนการอย่างต่อเนื่อง PM 4 ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการ กระบวนการ เพื่อให้ส่วนราชการจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ PM 5 ส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการ สนับสนุน โดยมีวิธีการในการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้บุคลากรนำไปปฏิบัติ เพื่อให้ บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ PM 6 ส่วนราชการต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ผลการ ดำเนินการดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และความสูญเสียจากผลการ ดำเนินการ 56

57 PM 1ส่วนราชการต้องกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของส่วน ราชการ กระบวนการสร้างคุณค่า o กระบวนการสำคัญสูงสุดในการปฏิบัติ ตามภารกิจ o สร้างคุณค่าให้กับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย o เกี่ยวข้องกับบุคลากรส่วนใหญ่ o มีได้หลายกระบวนการ o มีลักษณะแตกต่างตามภารกิจของ องค์การ ยุทธศาสตร์พันธกิจ ความต้องการ ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย กระบวนการสร้างคุณค่า การออกแบบกระบวนการ 57

58 PM 2ส่วนราชการต้องจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจาก ความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อกำหนดด้านกฎหมาย และ ข้อกำหนดที่สำคัญที่ช่วยวัดผลการดำเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการ ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า ข้อกำหนดที่สำคัญ o ความต้องการผู้รับบริการ o ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย o ข้อกำหนดด้านกฎหมาย o ประสิทธิภาพของกระบวนการ o ความคุ้มค่า และการลดต้นทุน ปัจจัยที่สำคัญ o ข้อจำกัดและปัญหาในอดีต o การเติบโตและโอกาสในอนาคต o ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการ o ผลกระทบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม o ขีดความสามารถหน่วยงาน o ความพร้อมของทรัพยากร o มาตรฐานการควบคุม o ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน ข้อกำหนดที่สำคัญ “ข้อกำหนดที่สำคัญ” (Key Requirement) หมายถึง ผลลัพธ์ที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุดกระบวนการนั้น 58

59 59 PM 3ส่วนราชการต้องออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญใน PM 2 และนำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำคัญ o องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง o ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน o การควบคุมค่าใช่จ่าย o ปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพ o ปัจจัยเรื่องประสิทธิผล 59

60 60 PM 4ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ การจัดการกระบวนการ เพื่อให้ส่วนราชการจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง แผน สำรอง ฉุกเฉิน การสื่อสารกับ ผู้เกี่ยวข้อง การทบทวน/ ปรับปรุงแผน สำรองฉุกเฉิน ความเชื่อมโยง แผนสำรอง ฉุกเฉินกับ พันธกิจ o ระบบงาน o สถานที่ทำงานมีการเตรียม o ด้านบุคลากร o ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภัยพิบัติ ภาวะฉุกเฉิน o สภาพอากาศ o สาธารณูปโภค o ความปลอดภัย o การจลาจล o ภาวะฉุกเฉินระดับท้องถิ่น/ ระดับชาติ 60

61 61 PM 5ส่วนราชการต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ บุคลากรนำไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน o กระบวนการบรรลุผลตามข้อกำหนดที่สำคัญ o แสดงจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุดของงาน o ผู้ปฏิบัติงานใช้อ้างอิงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน o มี Work Flow o มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน o ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกระบวนการสร้าง คุณค่าทั้งหมด o ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกระบวนการ สนับสนุนทั้งหมด มาตรฐานการปฏิบัติงาน o ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานทั้งใน เชิงคุณภาพ และปริมาณ o ระบบงาน o ระยะเวลาของกระบวนการ o คุณภาพผลผลิต (ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้น) o ความคุ้มค่าของงาน เมื่อเทียบกับ ทรัพยากรที่ใช้ 61

62 62 PM 6 ส่วนราชการต้องมีการปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน เพื่อ ให้ผลการดำเนินการดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การทำงานซ้ำ และ ความสูญเสียจากผลการดำเนินการ การปรับปรุงกระบวนการ o บูรณาการในทุกระดับชั้น o ปรับปรุงในระดับกิจกรรม o ปรับปรุงในระดับการปฏิบัติงาน ประจำวัน o ปรับปรุงในระดับกระบวนการ o ปรับปรุงในระดับกระบวนงาน ปัจจัยความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ o การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o ความชัดเจนของเป้าหมาย o เป้าหมายการปรับปรุงต้องเป็นส่วนสำคัญ ที่ระบุในแผนกลยุทธ์/ตัวชี้วัดการปรับปรุงประจำปี o มีการติดตามแผนการปรับปรุงต่อเนื่อง o มีกลไกการแก้ไขปัญหา o แรงจูงใจ/ความพร้อมใจของบุคลากร o ความรู้ของบุคลากรในการแก้ไขปัญหา ขั้นตอน o ระบุ/ค้นหาจุดอ่อนใน กระบวนการ/โอกาสในการ ปรับปรุง o กำหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ในการปรับปรุงงานให้ชัดเจน o จัดทีมงานปรับปรุง o จัดทำแผนงาน/โครงการรองรับ o ดำเนินการและติดตาม ประเมินผล 62

63 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 1 การนำองค์การ RM 1.1ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 6065707580 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ RM 2.1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ ของ ส่วนราชการ 12345 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย RM 3.5 ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานคู่มือการให้บริการ 60708090100 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ RM 4.3ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6570758085 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล RM 5.4ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการ ฝึกอบรม 6065707580 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ RM 6.3ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 3040506070 ให้ส่วนราชการเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด ตัวอย่าง 63

64 ค่าเฉลี่ยผลกราฟการประเมินองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 ของกรมประชาสัมพันธ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยกลาง ค่าเฉลี่ยผลกราฟการประเมินองค์การปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2554 ของกรมประชาสัมพันธ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยกลาง หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการฯ 3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริกา รฯ หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.1 ความรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการฯ 3.2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริกา รฯ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ ความรู้ 4.1การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลฯ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ ความรู้ 4.1การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลฯ 4.2 การจัดการสารสนเทศ และความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1การสร้างบรรยากาศการทำงาน ความผาสุก และความพึงพอใจแก่บุคลากรฯ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะ ผู้นำ หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 5.1การสร้างบรรยากาศการทำงาน ความผาสุก และความพึงพอใจแก่บุคลากรฯ 5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะ ผู้นำ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 6.1 การออกแบบกระบวนการ 6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 6.1 การออกแบบกระบวนการ 6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.1 การวางยุทธศาสตร์ 2.2 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปปฏิบัติ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 2.1 การวางยุทธศาสตร์ 2.2 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปปฏิบัติ หมวด 1 การนำองค์การ 1.1 การนำองค์การ 1.2 ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อ สังคม หมวด 1 การนำองค์การ 1.1 การนำองค์การ 1.2 ธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อ สังคม หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ 7.1 มิติด้านประสิทธิผล 7.3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 7.2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 7.4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 64

65 3. การตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) 65

66 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 6สำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นการสอบทานอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่า ส่วนราชการ “มีความพร้อมในการ บริหารจัดการ” ระดับพื้นฐาน ก่อนที่ไปสู่การบริหารจัดการที่สูงขึ้นต่อไป พร้อมทั้งหากมีผลการ ดำเนินการในหมวดใดโดดเด่น ก็จะสามารถสมัครขอรับรางวัล PQMA รายหมวดได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 6สำนักงาน ก.พ.ร. จะดำเนินการรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ซึ่งเป็นการสอบทานอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่า ส่วนราชการ “มีความพร้อมในการ บริหารจัดการ” ระดับพื้นฐาน ก่อนที่ไปสู่การบริหารจัดการที่สูงขึ้นต่อไป พร้อมทั้งหากมีผลการ ดำเนินการในหมวดใดโดดเด่น ก็จะสามารถสมัครขอรับรางวัล PQMA รายหมวดได้ การตรวจ Certified FL 66

67 การตรวจ Certified FL มีแนวทางหรือระบบต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์การ (ลักษณะสำคัญขององค์กร และ การบริหารจัดการตามเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน) นำแนวทางไปปฏิบัติ มีการปรับปรุงแนวทางหรือระบบให้มีความเหมาะสม มีแนวทางหรือระบบต่างๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์การ (ลักษณะสำคัญขององค์กร และ การบริหารจัดการตามเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐาน) นำแนวทางไปปฏิบัติ มีการปรับปรุงแนวทางหรือระบบให้มีความเหมาะสม การตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการระดับพื้นฐาน (Certified FL) เป็นการตรวจรับรองเพื่อให้มั่นใจว่า ส่วนราชการ วิธีการตรวจรับรองฯ ใช้แนวทางการตรวจเชิงคุณภาพที่ทีมผู้ตรวจรับรองฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะทำงานทุกหมวด วิธีการตรวจรับรองฯ ใช้แนวทางการตรวจเชิงคุณภาพที่ทีมผู้ตรวจรับรองฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะทำงานทุกหมวด ประมาณการ ระยะเวลาตรวจรับรองฯ พ.ศ. 2555 - 2556 ประมาณการ ระยะเวลาตรวจรับรองฯ พ.ศ. 2555 - 2556 67

68 การตรวจ Certified FL จุดมุ่งเน้นของประเด็นการตรวจรับรอง ฯ (โปรดสังเกตข้อความที่ขีดเส้นใต้ เป็นจุดเน้นการตรวจรับรองในเชิงคุณภาพ) ลักษณะสำคัญขององค์กร เริ่มจากการสัมภาษณ์ลักษณะสำคัญขององค์กร แต่ละข้อคำถามเกี่ยวกับ แนวคิดระบบบริหาร จัดการ การกำกับดูแลตนเองที่ดี ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน เป็นการถามถึงความ ต้องการขององค์กรที่จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดระบบการบริหารจัดการใน หมวดต่างๆ หมวด 1 การนำองค์การ เน้นบทบาทของผู้บริหาร นการผลักดันองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ ด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อ ทำให้นำไปปฏิบัติและกำกับดูแลใหัดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เน้นกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ สอดคล้องกับความท้าทายขององค์การ มีการกำหนด ตัวชี้วัด ติดตามทบทวนผลการดำเนินการเพื่อให้มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์การ 68

69 การตรวจ Certify FL หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เน้นการกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของแต่ละกลุ่ม และ การจัดลำดับความสำคัญที่สอดคล้องกับพันธกิจ รวมทั้ง การสร้างความสัมพันธ์และความ พึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ โดยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ เน้นระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย รวมทั้ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ความพร้อมใช้งานและปลอดภัย ที่นำมาใช้ในสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องแสดงให้ เห็นว่า ได้นำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจหรือบริหารจัดการอย่างไร จุดมุ่งเน้นของประเด็นการตรวจรับรอง ฯ (โปรดสังเกตข้อความที่ขีดเส้นใต้ เป็นจุดเน้นการตรวจรับรองในเชิงคุณภาพ) 69

70 การตรวจ Certified FL หมวด 6 การจัดการกระบวนการ การกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่าที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย การออกแบบกระบวนการเพื่อให้บรรลุต่อข้อกำหนดของกระบวนการ รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์ของกระบวนการของการดำเนินการตามหมวด 1-6 ว่ามีระดับผล การดำเนินการเป็นอย่างไร หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ส่วนราชการบรรลุเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ให้บุคลากรมีความผาสุก ความพึงพอใจ และความผูกพันกับส่วนราชการ รวมทั้งสอดคล้อง กับความท้าทายด้านบุคลากรตามลักษณะสำคัญขององค์กร จุดมุ่งเน้นของประเด็นการตรวจรับรอง ฯ (โปรดสังเกตข้อความที่ขีดเส้นใต้ เป็นจุดเน้นการตรวจรับรองในเชิงคุณภาพ) 70

71 การตรวจ Certified FL ตัวอย่าง โปรแกรม Self Certified FL 71

72 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 1 การนำองค์การ RM 1.1ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ 6065707580 RM 1.2ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของ ผู้บริหาร 6065707580 RM 1.3ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหาร ใช้ในการติดตามการบริหารงาน 6065707580 RM 1.4ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของ มาตรการ/โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (อย่างน้อยด้านละ 1 มาตรการ/โครงการ) 60708090100 RM 1.5 ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการต่อองค์การ (ค่าเฉลี่ย) 12345 ให้ส่วนราชการเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 72

73 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ RM 2.1ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลัก/เอกสาร งบประมาณรายจ่ายฯ ของส่วนราชการ 12345 RM 2.2ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่ระดับ ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6065707580 RM 2.3ร้อยละของตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องตามเป้าหมายของ องค์การ 6065707580 RM 2.4ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสำนัก/กอง ที่ปฏิบัติงาน ได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่องค์การกำหนด 6065707580 RM 2.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของเป้าหมายของโครงการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง 60708090100 ให้ส่วนราชการเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 73

74 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย RM 3.1ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 6570758085 RM 3.2ร้อยละความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 3025201510 RM 3.3ร้อยละความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ 6065707580 RM 3.4ร้อยละความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ/ โครงการ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ 60708090100 RM 3.5 ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรฐานคู่มือการ ให้บริการ 60708090100 ให้ส่วนราชการเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 74

75 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ RM 4.1ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่ สนับสนุนยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 60708090100 RM 4.2ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซด์ของส่วนราชการ 6065707580 RM 4.3ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 6570758085 RM 4.4ระดับความสำเร็จของการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐตาม มาตรฐานข้อมูล statXML 12345 RM 4.5 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ ของการ ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้อย่างน้อย 3 องค์ความรู้ 80859095100 ให้ส่วนราชการเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 75

76 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล RM 5.1ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 6065707580 RM 5.2ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 6065707580 RM 5.3ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน 6065707580 RM 5.4ร้อยละของหลักสูตรการอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกัน คุณภาพการฝึกอบรม 6065707580 RM 5.5 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อแผนการสร้าง ความก้าวหน้าในสายงาน 6065707580 ให้ส่วนราชการเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 76

77 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management) รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน (ร้อยละ) 12345 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ RM 6.1ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อขั้นตอนการปฏิบัติงาน 6065707580 RM 6.2ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน 6065707580 RM 6.3ร้อยละของกระบวนการสร้างคุณค่าที่มีการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน (Work Manual) 3040506070 RM 6.4ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรฐานงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า 6065707580 RM 6.5 จำนวนกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น 1-2-3 ให้ส่วนราชการเลือกจากตัวชี้วัดแนะนำมาดำเนินการ หมวดละ 1 ตัวชี้วัด 77

78 การตรวจ Certified FL ตัวอย่าง โปรแกรม Self Certified FL หมวด 7 78

79 การตรวจ Certified FL ตัวอย่าง โปรแกรม Self Certified FL Overview 79

80 ส่วนราชการมีแนวทางที่เป็นระบบ และ สามารถตอบสนอง ต่อเป้าประสงค์ขององค์การ (ตามที่ระบุในลักษณะสำคัญขององค์การและกระบวนการที่ เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การบริหารจัดการระดับพื้นฐาน) ได้นำแนวทางไปปฏิบัติจริง ได้ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุง แนวทาง/กระบวนการอย่างเป็นระบบ การตรวจรับรองคุณภาพระดับพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจว่า 80

81 81

82 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วัตถุประสงค์ : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อยกระดับไปสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Roadmap การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ส่งเสริมรางวัล PMQA 565758  อบรมเครือข่าย Hub / หมอองค์กร  Certified FL  อบรมผู้ตรวจ Certified FL  ส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาองค์การ  เผยแพร่ Best Practice  ติดตามประเมินผลและมอบรางวัล รางวัล PMQA รางวัล PMQA รายหมวด ผ่านการ รับรองเกณฑ์ฯ รางวัล PMQC วงจรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สมัครเข้ารับ รางวัล PMQA ได้รับรางวัล และ/หรือ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ การแบ่งปันวิธีการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ (Best Practice Sharing) NO YES ภาคสมัครใจ ได้รับรายงาน ป้อนกลับ 55

83 ส่วนราชการมีการดำเนินการในกระบวนการ PMQA อย่างต่อเนื่อง สามารถรักษาระบบการทำงานที่ดีตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน สร้างความพร้อมให้แก่องค์การและต้องการท้าทาย มีผลลัพธ์ที่แสดงถึงการปรับปรุงและการพัฒนาที่ดีขึ้น 83 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ส่งเสริมรางวัล PMQA 565758  อบรมเครือข่าย Hub / หมอองค์กร  Certified FL  อบรมผู้ตรวจ Certified FL  ส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาองค์การ  เผยแพร่ Best Practice  ติดตามประเมินผลและมอบรางวัล 55

84 “ระดับพื้นฐาน” หมายถึง มีระบบ นำระบบไปใช้ การใช้เริ่มได้ผล “ระดับพื้นฐาน” หมายถึง มีระบบ นำระบบไปใช้ การใช้เริ่มได้ผล  มีกระบวนการ/ระบบที่มีประสิทธิภาพและทำอย่างเป็นระบบตามหัวข้อที่ ประเมิน (Approach)  กระบวนการ/ระบบเป็นที่เข้าใจยอมรับ และเริ่มมีบทบาทสนับสนุน กระบวนการ/กิจกรรม (Deployment)  องค์กรเริ่มมีการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบของกิจกรรม และมีการปรับปรุงให้กระบวนการ/ระบบให้ดีขึ้นบ้าง (Learning)  กระบวนการ/ระบบเกี่ยวกับกิจกรรมสอดรับ สนับสนุนกิจกรรมระดับสำคัญของ องค์กรที่ระบุไว้ในภารกิจ/ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ (Integration) ความต่อเนื่องของการพัฒนาองค์การ 84 การรักษาผลการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level)

85 แบบประเมินความพร้อมขององค์การ 85

86 เข้าสู่การสมัครขอรับรางวัล PMQA 1010 หมว ด 1 หมว ด 2 หมว ด 3 หมว ด 4 หมว ด 5 หมว ด 6 2020 3030 4040 5050 6060 7070 8080 9090 10 0 หมว ด 7 รางวัลคุณภาพ การบริหารจัดการ ภาครัฐรายหมวด ผ่านการรับรอง เกณฑ์ฯ พัฒนาสู่ความโดดเด่น รายหมวด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ร้อยละของ การ ผ่านเกณฑ์ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 86 แนวทางการพัฒนาองค์การสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

87 Q & A www.opdc.go.th


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เอกสารประกอบการประชุม กรมประชาสัมพันธ์ 27 พ.ย. 55.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google