งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PMQA Organization ตัวชี้วัด 14 การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 น้ำหนัก : ร้อยละ 20 ตัวชี้วัด 14 การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PMQA Organization ตัวชี้วัด 14 การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 น้ำหนัก : ร้อยละ 20 ตัวชี้วัด 14 การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PMQA Organization ตัวชี้วัด 14 การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ น้ำหนัก : ร้อยละ 20 ตัวชี้วัด 14 การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ น้ำหนัก : ร้อยละ 20 มิติ ที่ 4

2 PMQA Organization เกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) เกณฑ์ หมวด1-6 เกณฑ์ 42 ประเด็น

3 PMQA Organization 3 น้ำหนักร้อยละ 20 กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์การ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์กร ส่งเสริมให้แต่ละส่วนราชการมีความ เข้าใจและนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง กำหนดน้ำหนักเพื่อการ “ซ่อม” ซึ่งหมายถึง ค่าน้ำหนักคะแนนนี้จะใช้ตรวจ ประเมินในหมวดที่ดำเนินการไปแล้ว หากส่วนราชการใดไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ใน หมวดนั้น ๆ ก็จะต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าว สำหรับส่วนราชการที่ ผ่านเกณฑ์ฯอย่างครบถ้วนแล้วจะได้ค่าคะแนนนี้โดยปริยาย น้ำหนักร้อยละ 20 กำหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับ วัดความสำเร็จของการดำเนินการและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาองค์การ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์กร ส่งเสริมให้แต่ละส่วนราชการมีความ เข้าใจและนำเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง กำหนดน้ำหนักเพื่อการ “ซ่อม” ซึ่งหมายถึง ค่าน้ำหนักคะแนนนี้จะใช้ตรวจ ประเมินในหมวดที่ดำเนินการไปแล้ว หากส่วนราชการใดไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ใน หมวดนั้น ๆ ก็จะต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าว สำหรับส่วนราชการที่ ผ่านเกณฑ์ฯอย่างครบถ้วนแล้วจะได้ค่าคะแนนนี้โดยปริยาย 2553

4 PMQA Organization  มุ่งเน้นเพื่อผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยวัด ความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐานต่อไป  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของหมวดที่ดำเนินการ ส่วนราชการจะเลือกตัวชี้วัดที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการวัด ความสำเร็จและสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของหมวดนั้น ๆ ได้อย่าง แท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ยังเปิดโอกาสสำหรับส่วนราชการที่จะกำหนด ตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้เอง เพื่อความสอดคล้องกับภารกิจบางประเภทที่มี ลักษณะเฉพาะ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม  มุ่งเน้นเพื่อผลักดันให้ส่วนราชการปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง โดยวัด ความสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐานต่อไป  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของหมวดที่ดำเนินการ ส่วนราชการจะเลือกตัวชี้วัดที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้ เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานในการวัด ความสำเร็จและสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของหมวดนั้น ๆ ได้อย่าง แท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม ยังเปิดโอกาสสำหรับส่วนราชการที่จะกำหนด ตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้เอง เพื่อความสอดคล้องกับภารกิจบางประเภทที่มี ลักษณะเฉพาะ และส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม

5 PMQA Organization  กำหนดน้ำหนักเพื่อการ “ซ่อม” ซึ่งหมายถึง ค่าน้ำหนักคะแนนนี้จะใช้ตรวจ ประเมินในหมวดที่ดำเนินการไปแล้ว หากส่วนราชการใดไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในหมวดนั้น ๆ ก็จะต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าว  ส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบบริหารจัดการที่ดี แม้ ในหมวดที่ส่วนราชการได้ดำเนินการผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ ไปแล้วก็ตาม เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบบริหาร จัดการในขั้น Successful Level  กำหนดน้ำหนักเพื่อการ “ซ่อม” ซึ่งหมายถึง ค่าน้ำหนักคะแนนนี้จะใช้ตรวจ ประเมินในหมวดที่ดำเนินการไปแล้ว หากส่วนราชการใดไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในหมวดนั้น ๆ ก็จะต้องดำเนินการให้ผ่านเกณฑ์ฯ ดังกล่าว  ส่วนราชการควรให้ความสำคัญกับการ “รักษา” ระบบบริหารจัดการที่ดี แม้ ในหมวดที่ส่วนราชการได้ดำเนินการผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ ไปแล้วก็ตาม เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาระบบบริหาร จัดการในขั้น Successful Level

6 PMQA Organization Roadmap การพัฒนาองค์การ กรมด้านบริการ กรมด้านนโยบาย จังหวัด เน้นความสำคัญของฐานข้อมูลในการผลักดันยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบการนำองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 1 เน้นความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นความสำคัญของยุทธศาสตร์และการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบการวัดผลการดำเนินการที่เป็นระบบ สถาบันอุดมศึกษา เน้นความสำคัญของการกำหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจน และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง SuccessfulLevel

7 PMQA Organization 7 การประเมินผลตัวชี้วัด

8 PMQA Organization ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) 11.1ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามแผนการพัฒนา องค์การ หมวด11.3ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ปีงบประมาณ พ.ศ ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานลักษณะ สำคัญขององค์กร (15 คำถาม) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ของผลลัพธ์ในการดำเนินการตาม แผนพัฒนาองค์การ ความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการ ประเมินองค์กรด้วยตนเองหมวด 1-7 ตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ใน หมวดที่ส่วนราชการดำเนินการไม่ผ่าน เกณฑ์ฯในปีงบประมาณ พ.ศ ความครบถ้วนของแผนพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ (2 แผน) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ความสำเร็จของผลลัพธ์ในการ ดำเนินการของส่วนราชการ ตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) 4 ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (น้ำหนัก ร้อยละ 20)

9 PMQA Organization 9

10 10 แนวทางการดำเนินงาน ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. 1. ดำเนินการปรับปรุงองค์กรตาม แผนพัฒนาองค์การของปีงบประมาณ พ. ศ ทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร 3. ประเมินองค์กรเพื่อจัดทำแผนพัฒนา องค์การปีงบประมาณ พ.ศ การรายงานผลการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 5. การตรวจประเมินจากผู้ตรวจประเมิน ภายนอก

11 PMQA Organization เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ “รางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ หมวด ” หมวด 1 หมวด 2หมวด 3 หมวด 4หมวด 5หมวด หมวด 7 ผ่านการรับรองเกณฑ์ฯ พัฒนาสู่ความโดดเด่นรายหมวด เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) Successful Level

12 PMQA Organization แผนภาพ : แสดงร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ( FL) ประจำปี 2552 คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัด เท่ากับ

13 PMQA Organization 13

14 PMQA Organization แนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัด 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ สู่การปฏิบัติระดับสำนัก/กอง 1.ความเกี่ยวข้องกับภารกิจ หลักสำนัก/กอง : เจ้าของ ระบบงาน (หมวด 1-7) 2.ระบบงานที่ทุกสำนัก/กอง ต้องพัฒนาองค์การร่วมกัน : LD 5/IT7.. 1.KPI แผนพัฒนาองค์การ : ระบบงานหลักของสำนัก/ กอง (หมวด 1-6) 2.KPI ระบบงานที่ทุกสำนัก/ กองต้องพัฒนาองค์การ ร่วมกัน : LD 5/IT7..

15 PMQA Organization หมวดประเด็น หน่วยงาน เจ้าภาพหมวด / แผน หน่วยงานเจ้าภาพ เฉพาะประเด็น หน่วยงานปฏิบัติการ หมวด 1 การนำองค์กร สนผ. LD1, LD4, LD6, LD7 สลก. LD1, LD4, LD7 กกจ.LD2,LD3,LD5,LD6 กพร.กปส. LD4,LD5,LD6 ศสช. LD6, กกร. LD2 นตส. LD6, กคล. LD2 ทุกสำนัก/กอง หมวด 2 การวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์ สนผ. SP1 - SP7 กกจ. SP3, SP5 ศสช. SP2, สลก. SP4 กพร.กปส. SP7 ทุกสำนัก/กอง หมวด 3 การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย สนผ. (CS1, CS6,) สพป. สปต. สวท. สทท. สนข. สปช. กกช. ศสช. และ สปข.1-8 : CS1-CS7, ศสช. CS1,CS2,CS3 สพป. CS4,CS5 กคล. (CS1-CS7) หน่วยงานสนับสนุน สลก. กกร. กคล. สพท. นตส. ( CS1-CS7) หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ แผนพัฒนาองค์การ ตามเกณฑ์ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ประจำปี2553

16 PMQA Organization หมวดประเด็น หน่วยงาน เจ้าภาพหมวด / แผน หน่วยงานเจ้าภาพ เฉพาะประเด็น หน่วยงานปฏิบัติการ หมวด 4 การวัด การ วิเคราะห์ และ การจัดการความรู้ ศสช. (IT1- IT6) สนผ.(IT1, IT2) กกจ (IT3,IT7) กคล. (IT3) ทุกสำนัก/กอง หมวด 5 การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล กกจ. (HR1- HR5) สลก.(HR1) สปช. (HR3,HR4) สนผ.(HR2,HR3) ทุกสำนัก/กอง หมวด 6 การจัดกระบวนการ กระบวนการที่สร้าง คุณค่า กระบวนการ สนับสนุน สนผ. (PM1) สพป. สปต. สวท. สทท. สนข. สปช. กกช. ศสช. และ สปข.1-8 : (PM1-PM6) สพท. (PM1-PM6) สลก. กกร. กคล. สพท. นตส. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ แผนพัฒนาองค์การ ตามเกณฑ์ (PMQA) ระดับพื้นฐาน ประจำปี2553

17 PMQA Organization หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ แผนพัฒนาองค์การ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ หมวด ประเด็นหน่วยงาน เจ้าภาพแผน หน่วยงานเจ้าภาพ เฉพาะประเด็น หมวด 7ผลลัพธ์การดำเนินงาน กพร. กปส. (RM1- RM6) สพป. สปต. สวท. สทท. สนข. สปช. สปข.1-8 : RM1, RM3, RM6 สลก. และทุกสำนัก/กอง : RM4.1 สนผ. : RM1, RM2,RM3, RM4.2 กกจ. : RM4.3, RM5,RM6 กคล. : RM5 ศสช. : RM4.2

18 PMQA Organization ตัวอย่าง : การถ่ายทอดตัวชี้วัด 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : หมวดตัวชี้วัดน้ำหนัก 1 1. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ ของมาตรการ / โครงการตามนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี ( ด้านละ 1 โครงการ ) 2 2. ระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลของผู้รับบริการ ต่อองค์การ ( ค่าเฉลี่ย ) ร้อยละความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของ ผู้รับบริการ 4 4. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง ภายใน 15 วันทำการ ( ผู้รับบริการภายนอกองค์กร ) 2 5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่วน ราชการเปิดโอกาส ให้เข้ามามีส่วนร่วม ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ ของการดำเนินการ ตามแผนการจัดการความรู้ ( ระดับ สำนัก : 3 องค์ความรู้ ) ร้อยละของกระบวนการที่สร้างคุณค่า ( ในความ รับผิดชอบ ) ที่ได้การปรับ ปรุงให้ผลการดำเนินงานดี ขึ้น ( ตามเกณฑ์ หมวด 6 / มีคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 4 KPI กรม KPI สำนัก : สพป.

19 PMQA Organization 19 หมวดตัวชี้วัดน้ำหนัก ร้อยละ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของมาตรการ / โครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ( ด้านละ 1 โครงการ ) ร้อยละความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ( ขั้นตอนการปฏิบัติงาน / เจ้าหน้าที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก ) 4 3. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนองภายใน 15 วันทำการ ( ผู้รับบริการกรม / ผู้รับบริการภายใน ) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ. ศ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตาม แผนการจัดการความรู้ ( ระดับกอง : 3 องค์ความรู้ ) จำนวนกระบวนการสนับสนุน ( ในความรับผิดชอบ ) ที่ได้รับการปรับปรุงให้ ผลการดำเนินงานดีขึ้น ( ตามเกณฑ์ หมวด 6 / มีคู่มือการปฏิบัติงาน ( Work Manual) ) 4 7. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบรองรับภาวะฉุกเฉิน ( ภาพรวม กรม ) 2 ตัวอย่าง : การถ่ายทอดตัวชี้วัด 11 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : สลก.

20 PMQA Organization คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ปี 2553 (ระดับกรม : สีชมพู) คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ปี 2553 ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ หมวด 1-7 คลีนิคให้คำปรึกษาทุกวันศุกร์ ที่ สำนักงาน กพร.กปส. (ชั้น 5) และการ นิเทศงาน : โดยทีมเจ้าหน้าที่ กพร. เว็บไซต์ กพร.กปส. คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ปี 2553 (ระดับกรม : สีชมพู) คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ปี 2553 ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ หมวด 1-7 คลีนิคให้คำปรึกษาทุกวันศุกร์ ที่ สำนักงาน กพร.กปส. (ชั้น 5) และการ นิเทศงาน : โดยทีมเจ้าหน้าที่ กพร. เว็บไซต์ กพร.กปส. Tel #1500,1523 Fax Tel #1500,1523 Fax

21 PMQA Organization ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเพิ่มเติม Download ข้อมูลได้ที่ Website http//: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ/ เอกสารและสื่อ/2553 Download ข้อมูลได้ที่ Website http//: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ/ เอกสารและสื่อ/2553


ดาวน์โหลด ppt PMQA Organization ตัวชี้วัด 14 การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 น้ำหนัก : ร้อยละ 20 ตัวชี้วัด 14 การพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google