งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Effect of superheating the Suction Vapor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Effect of superheating the Suction Vapor."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 Effect of superheating the Suction Vapor

5

6

7 วัฏจักรที่ทำงานตามทฤษฎี (A-B-C-D) เปรียบเทียบ วัฏจักร การทำงานจริง (A-B-C’-D’) q evap. = h C - h B = 104.61 - 44.23 = 60.38 Btu/lb q comp. = h D - h C = 117.25 - 104.61 = 12.64 Btu/lb q cond. = h D - h A = 117.25 - 44.23 = 73.02 Btu/lb q evap. = h C' - h B = 110 - 44.23 = 65.77 Btu/lb q comp. = h D' - h C' = 123 - 110 = 13 Btu/lb q cond. = h D' - h A = 123 - 44.23 = 78.77 Btu/lb

8 Department of Air conditioning And Refrigeration, Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Isan

9 เราจะไม่ได้รับประโยชน์จากบทสรุป ข้างต้นเลย ถ้าไอร้อนยวดยิ่งเกิดขึ้น จากสารทำความเย็นรับความร้อน ขณะที่ออกจากเครื่องระเหยแล้ว ในทางปฏิบัติเราจึงต้องพยายาม ป้องกันการส่งความร้อนให้กับสารทำ ความเย็นที่อยู่นอกเครื่องระเหย เช่น การใช้ฉนวนหุ้มท่อสารทำความเย็น ด้านดูด การหุ้มฉนวนที่ถังพัก (Accumulator)

10 Effect of Subcooling the Discharge Liquid

11

12 วัฏจักรที่ทำงานตามทฤษฎี (A - B - C - D) เปรียบเทียบกับวัฏจักร การทำงานจริง (A' - B' -C - D) q evap. = 60.38 Btu/lb q comp. = 12.64 Btu/lb q cond. = 73.02 Btu/lb cop = 4.78 q evap. = h C - h B' = 104.61 - 37.275 = 67.335 Btu/lb q comp. = h D - h C = 117.25 - 104.61 = 12.64 Btu/lb q cond. = h D - h A' = 117.25 - 37.275 = 79.975 Btu/lb

13 Effect of Subcooling the Discharge Liquid

14 Liquid - Suction Heat Exchangers

15

16

17

18 Example A refrigerant 134a vapor-compression system includes a liquid a liquid-to-suction heat exchanger in the system. The heat exchanger warms saturated vapor coming from the evaporator from 14 to 41 o F with liquid which comes from the condenser at 86 o F The compression are isentropic in both cases listed below. a)Calculate the coefficient of performance of the system without the heat exchanger but with the condensing temperature at 86 o F and an evaporating temperature of 14 o F b)Calculate the coefficient of performance of the system with the heat exchanger. c)If the compressor is capable of pumping 2.12 ft 3 /min measured at the compressor suction, what is the refrigeration capacity of the system without the heat exchanger?

19 Homework A refrigerant 22 vapor-compression system includes a liquid a liquid-to-suction heat exchanger in the system. The heat exchanger warms saturated vapor coming from the evaporator from -10 to 5 o C with liquid which comes from the condenser at 30 o C The compression are isentropic in both cases listed below. a)Calculate the coefficient of performance of the system without the heat exchanger but with the condensing temperature at 30 o C and an evaporating temperature of -10 o C b)Calculate the coefficient of performance of the system with the heat exchanger. c)If the compressor is capable of pumping 12.0 L/s measured at the compressor suction, what is the refrigeration capacity of the system without the heat exchanger?

20 Homework


ดาวน์โหลด ppt Effect of superheating the Suction Vapor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google