งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการเขียนข่าว การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น มีโครงสร้างการเขียนข่าว ประกอบด้วย 1.พาดหัวข่าว (Headline) 2.ความนำ (Lead) 3.ส่วนเชื่อม (Neck/Bridge)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการเขียนข่าว การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น มีโครงสร้างการเขียนข่าว ประกอบด้วย 1.พาดหัวข่าว (Headline) 2.ความนำ (Lead) 3.ส่วนเชื่อม (Neck/Bridge)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการเขียนข่าว การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น มีโครงสร้างการเขียนข่าว ประกอบด้วย 1.พาดหัวข่าว (Headline) 2.ความนำ (Lead) 3.ส่วนเชื่อม (Neck/Bridge) อาจไม่มีก็ได้ 4.เนื้อหา (News Body) อาจมีมากได้กว่า 1 ย่อหน้า

2 พาดหัวข่าว (Headline)
วิธีการพาดหัวข่าว  จับประเด็น, หาคำสำคัญ (Key Words)  เขียนออกมาเป็นประโยค โดยมีคำสำคัญที่คิดไว้ด้วย อาจใช้คำย่อ คำร่วมสมัยได้ เพราะสามารถสื่อความหมายได้ง่าย รวดเร็ว  หลังจากนั้น ให้แบ่งประโยคออกเป็นบรรทัด ตามที่ต้องการว่าจะพาดหัวข่าวบรรทัดเดียว หรือ 2 บรรทัด  ทำให้ประโยคสั้นลง กระชับ สื่อความหมายได้ ลองตัดคำที่ตัดออกแล้ว ประโยคยังสื่อความหมายได้ตามที่ต้องการ

3 พาดหัวข่าว (Headline)
พาดหัวข่าวที่ดี  มีความหมายตรงกับเนื้อข่าว  ไม่บิดเบือนจากข้อเท็จจริง ใช้ภาษาที่สื่อความหมายเข้าใจง่าย เลือกใช้คำที่สรุปเนื้อหาได้ทั้งหมด

4 ความนำ (Lead) ความนำ (Lead) คือ เนื้อหาในคำนำข่าว เป็นการสรุปสาระสำคัญทั้งหมด ที่ปรากฏในข่าว โดยให้ปฏิบัติตามหลักการ 5W’s+ 1H ประกอบด้วย Who (ใคร) ใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว What (อะไร) เกิดอะไรขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์ใดที่สำคัญ Why (ทำไม) ทำไมเหตุการณ์นั้นจึงเกิด Where (ที่ไหน) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นที่ไหน When (เมื่อใด) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆ เกิดขึ้นวัน เวลาใด How (อย่างไร) เหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร

5 ส่วนเชื่อม (Neck/Bridge)
 เป็นส่วนต่อระหว่างความนำกับเนื้อข่าว  มักใช้รายละเอียดเกี่ยวกับที่มาที่ไปของข่าว เช่น สถานที่ บุคคล เวลา หรือเหตุการณ์

6 เนื้อหา (News Body) เนื้อหา (News Body) เป็นการบอกเรื่องที่เหลือจากที่บอกไว้แล้ว ในวรรคความนำ เป็นข้อเท็จจริง ที่สนับสนุนหรือขยายความ หรือช่วยให้ วรรคความนำได้ใจความชัดเจนขึ้น เป็นเรื่องราวทั้งหมดของข่าว

7 การเขียนข่าว 1.พาดหัวข่าว (Headline) 2.ความนำ (Lead) 3.ส่วนเชื่อม (Neck/Bridge) อาจไม่มีก็ได้ 4.เนื้อหา (News Body) อาจมีมากได้กว่า 1 ย่อหน้า ชื่อข่าว เนื้อหาข่าวโดยใช้หลัก 5W+1H

8 ตัวอย่างการเขียนข่าว


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการเขียนข่าว การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น มีโครงสร้างการเขียนข่าว ประกอบด้วย 1.พาดหัวข่าว (Headline) 2.ความนำ (Lead) 3.ส่วนเชื่อม (Neck/Bridge)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google