งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ สไลด์ประกอบการสอน เรื่อง การจำลองความคิด เป็นข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ สไลด์ประกอบการสอน เรื่อง การจำลองความคิด เป็นข้อความ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ สไลด์ประกอบการสอน เรื่อง การจำลองความคิด เป็นข้อความ

2 การจำลองความคิด ขั้นตอนที่สำคัญในการแก้ปัญหาคือ การวางแผน การวางแผนที่ดีจะช่วยให้ การแก้ปัญหาเป็นไปได้โดยง่าย ผู้ที่สามารถวางแผนในการแก้ปัญหา ได้ดีนอกจากจะต้องใช้ประสบการณ์ ความรู้ และความมีเหตุผลแล้ว ยังควร รู้จักวางแผนให้เป็นขั้นตอนและมีระเบียบ ด้วย การจำลองความคิดเป็นส่วนหนึ่งใน ขั้นตอนที่สองของการแก้ปัญหา การ จำลองความคิดออกมาในลักษณะ ข้อความ หรือเป็นแผนภาพ จะช่วยให้ สามารถแก้ปัญหาได้ดี โดยเฉพาะปัญหา ที่ยุ่งยากซับซ้อน

3 เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการจำลองความคิด มักจะประกอบขึ้น ด้วยเครื่องหมายที่แตกต่างกันหลาย อย่าง พอสรุปได้เป็น 2 ลักษณะได้แก่ 1. ข้อความหรือคำบรรยาย (Pseudo code) 2. สัญลักษณ์ (Flow chart)

4 ข้อความหรือคำบรรยาย (Pseudo code) เป็นการเขียนเค้าโครงด้วยการบรรยายเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้ สื่อสารกัน เพื่อให้ทราบถึง ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมแต่ ละตอน ในบางครั้งอาจใช้คำสั่งของภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมก็ ได้ ตัวอย่าง Pseudo code แสดงขั้นตอนการไปทำ ข้อสอบวิชาฟิสิกส์ 1. อ่านคำชี้แจงของข้อสอบ 2. คิดถึงหน้าอาจารย์ผู้สอน 3. ลงมือทำข้อสอบตั้งแต่ข้อแรกถึงข้อสุดท้าย 4. มองหน้าเพื่อนข้างๆ 5. กลับมามองที่ข้อสอบของตัวเอง แล้วตรวจคำตอบตั้งแต่ ข้อแรกถึงข้อสุดท้าย 6. ตัดสินใจส่งข้อสอบให้อาจารย์ผู้คุมสอบ

5 ตัวอย่างที่ 1 ลำดับงานการพูดโทรศัพท์ การจำลองความคิดเป็นข้อความ เริ่มต้น 1. ยกหูโทรศัพท์ 2. หยอดเหรียญ 3. ฟังสัญญาณให้หมุน 4. กดเลขหมาย 5. สนทนา 6. หยอดเหรียญเพิ่มเมื่อมี สัญญาณเตือน 7. วางหูโทรศัพท์ 8. รับเหรียญคืน จบ

6 ตัวอย่างที่ 2 ลำดับของการทำบัตร ประชาชน เริ่มต้น รับข้อมูลอายุนักเรียน ตรวจสอบอายุเท่ากับหรือมากกว่า 15 ปี ถ้าจริง ไปที่ว่าการอำเภอ เขียนใบคำร้อง ถ่ายรูปทำบัตร รับบัตรประชาชน กลับโรงเรียน เข้าเรียนปกติ ถ้าไม่จริง เข้าเรียนปกติ จบ

7 ตัวอย่างที่ 3 ลำดับขั้นตอนการประเมินผล สอบ การจำลองความคิดเป็นข้อความ เริ่มต้น ทดสอบ ตรวจผลการสอบและคิดคะแนนที่ ได้ ตรวจสอบคะแนนที่ได้ว่าน้อยกว่า ร้อยละ 50 หรือไม่ ถ้าน้อยกว่า ให้สอบแก้ตัว ถ้าไม่น้อยกว่า ให้สอบผ่าน จบ

8 แบบฝึก ???? ให้นักเรียนฝึกการจำลอง ความคิดเป็นข้อความจากโจทย์ ปัญหาต่อไปนี้ – ลำดับขั้นตอนการเตรียมตัว สอบกลาง ภาคเรียน – การคำนวณหาพื้นที่วงกลม


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศ สไลด์ประกอบการสอน เรื่อง การจำลองความคิด เป็นข้อความ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google