งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองด้านต่างๆในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพที่สูงสุด

2 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน
คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะเผยแพร่การ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้องเกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพต่อผู้เรียนมากที่สุด เพื่อ แก้ปัญหาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไป ใช้ได้อย่างถูกต้องและเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนา ศักยภาพของตนเองในระดับพื้นฐานต่อไป

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองด้านต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพที่ สูงสุด 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน กับหลังเรียน ของผู้ที่เรียนด้วยบทเรียนที่คณะผู้จัดทำได้ พัฒนาขึ้น 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บทเรียนที่คณะผู้จัดทำได้ พัฒนาขึ้น

4 สมติฐานของโครงงาน 1.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80/80 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 80 3.ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้นมีความ พึงพอใจในระดับมาก หรือมากกว่า 3.00 ขึ้นไป

5 ขอบเขตของการทำโครงงาน
1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิ่ม ลบ แก้ไขและบันทึกข้อมูลได้ 2 ระบบสามารถประมวลผลรายการต่างๆได้ 3 สามารถทำแบทดสอบได้

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขอบเขตของการทำโครงงาน(ต่อ) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง: นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ห้อง ม.3/10 จานวน 45 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย วิธีเจาะจง

7 หลักการทฤษฏีและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1. สื่อการสอน ทั้งด้านการเลือก / การผลิต การสร้างหรือ การ พัฒนา /การใช้ 2.ทฤษฏีการทำสื่อการสอนหลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในชีวิตประจำวัน 3. ทฤษฏีบทเรียนสำเร็จรูปหรือ CAI 4. วิธีการหาประสิทธิภาพของสื่อชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5. การประเมินผลและหลักการของสถิติที่นามาใช้

8 กรอบแนวคิดในการทำโครงงาน
ตัวแปรอิสระ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน ตัวแปรตาม 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

9 วิธีดำเนินการ 1. ศึกษาปัญหาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาปัญหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่าปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนยังไม่รอบรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มากพอดังนั้นจึงใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธี พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

10 2.แผนกำหนดเวลาการทำโครงงาน
วิธีดำเนินการ (ต่อ) 2.แผนกำหนดเวลาการทำโครงงาน ขั้นตอนการดาเนินงาน 2557 2558 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 2. วิเคราะห์ 3. ออกแบบ 4. พัฒนาและทดสอบ 5. นำไปใช้ 6. จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน

11 วิธีดำเนินการ (ต่อ) 3. การกำหนดกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ประชากร:นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล6นคร เชียงราย จำนวน 650 คน กลุ่มตัวอย่าง:นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย ห้อง ม.3/10 จานวน 45 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วย วิธีเจาะจง

12 วิธีดำเนินการ (ต่อ) 4. การสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงงานครั้งนี้มี 3 อย่างดังนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญถึงความสอดคล้องของรูปแบบด้วยสถิติ IOC แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ผลด้วยสถิติ X, SD

13 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้สื่อการเรียนการสอนที่ประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ 2. สามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างประกอบในรายวิชาอื่นได้อย่าง มีประสิทธิผล 3.สามารถนำไปศึกษาเผยแพร่ต่อได้ 4.มีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

14 จัดทำโดย นางสาวเพ็ญนภา ราชไมตรี รหัสนักศึกษา 5541120074
นางสาวเพ็ญนภา ราชไมตรี รหัสนักศึกษา นางสาวศศินา อรอินทร์ รหัสนักศึกษา นางสาวณภัค แสงสว่าง รหัสนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google