งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 จัดเตรียมแรงงานคุณภาพ ให้ตรงตามความต้อง ของภาคอุตสาหกรรม  จำเป็นต้องพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถปฏิบัติได้จริง  หลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับฝีมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " จัดเตรียมแรงงานคุณภาพ ให้ตรงตามความต้อง ของภาคอุตสาหกรรม  จำเป็นต้องพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถปฏิบัติได้จริง  หลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับฝีมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  จัดเตรียมแรงงานคุณภาพ ให้ตรงตามความต้อง ของภาคอุตสาหกรรม  จำเป็นต้องพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถปฏิบัติได้จริง  หลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับฝีมือ ตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับ ท้องถิ่นและระดับประเทศ

3  เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2104 - 2222  เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดย ใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2104 – 2222  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการ เรียนการสอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ รหัส วิชา 2104 – 2222

4  ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับคุณภาพเอกสาร ประกอบการสอน ที่สร้างขึ้นในระดับมากขึ้นไป  ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้นเฉลี่ยใน ภาพรวมมากกว่า 80/80  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน โดยใช้ เอกสารประกอบการสอน ที่สร้างขึ้นในระดับสูงขึ้น ไป

5  ขอบเขตด้านนวัตกรรม เป็นเอกสารประกอบการสอน วิชาเขียนแบบ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2104 - 2222  ขอบเขตด้านประชากร ผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขา งานสาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัย เทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ  ตัวแปร  ระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย

6  สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนหรือการ พัฒนาต่อยอด เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  สามารถนำไปจัดการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนมี สมรรถนะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการมี ประสิทธิภาพมากขึ้น

7  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546)  รายละเอียดวิชา เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2104-2222  เอกสารประกอบการสอน  การจัดการเรียนการสอน  ความพึงพอใจ  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

8  การสร้างเอกสารประกอบการสอน

9  การประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ รหัส วิชา 2104-2222

10

11  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อ เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2104- 2222  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2104- 2222  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ จัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการ สอนวิชา เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2104-2222

12

13

14

15  สรุปผลการวิจัย เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย คอมพิวเตอร์รหัสวิชา 2104-2222 ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มี ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.57 จัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา เขียน แบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2104-2222 มี ประสิทธิภาพ 80.14/78.1 ผู้เรียนความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสาร ประกอบการสอนวิ ชา เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2104-2222 มีค่าเฉลี่ย 3.79 ในระดับมาก

16


ดาวน์โหลด ppt  จัดเตรียมแรงงานคุณภาพ ให้ตรงตามความต้อง ของภาคอุตสาหกรรม  จำเป็นต้องพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถปฏิบัติได้จริง  หลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับฝีมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google