งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมหารือกรอบการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กรมการ แพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมหารือกรอบการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กรมการ แพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมหารือกรอบการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กรมการ แพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

2 วาระการประชุม วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 2.1 สรุปการดำเนินงาน Service Plan กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557 2.2 กรอบแนวคิด Triangle Movement of DMS Service Plan 2.3 ผัง National Health Committee (NHC) เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน Service Plan แต่ละสาขา 2.4 ความก้าวหน้า Service Plan ปีงบประมาณ 2558 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การสำรวจทรัพยากร ได้แก่ manpower, equipment and facilities, training ตามผัง NHC 3.2 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน Service Plan ตามบทบาทของ กรมการแพทย์ 3.3 กลไกในการติดตาม กำกับ การดำเนินงาน Service Plan ตาม บทบาทของกรมการแพทย์ วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )

3 สรุปการดำเนินงาน Service Plan กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557  ประธาน Service Plan 5 สาขาหลัก ( 7 สาขาย่อย ) จาก 10 สาขา ของกระทรวงสาธารณสุข  ทบทวนบทบาทของกรมการแพทย์ในการสนับสนุนด้านวิชาการ แพทย์ (Technology Support)  จัดตั้งทีมทำงานเพื่อดำเนินงานร่วมประสานความร่วมมือทั้งภายใน กรมการแพทย์และสำนักบริหารการสาธารณสุข ( สบรส.) สำนัก นโยบายและยุทธศาสตร์  จัดวางกลไกในการติดตามและประเมินผล (M&E)  เสนอผลการติดตามความก้าวหน้า Service Plan พร้อม ข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุมผู้บริหาร กรมการแพทย์และที่ประชุมกรมทุกเดือน  วางผังบูรณาการคำของบประมาณ ( เงินงบประมาณ + เงินนอก งบประมาณ ) Service Plan กับงานอื่น ๆ (agenda based/project based/ CoE/NHA/ ยุทธศาสตร์ รวมถึง กลไกในการเสนอคำของงบประมาณ

4 สรุปการดำเนินงาน Service Plan กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557  สรุปการดำเนินงาน Service Plan กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2557 พร้อมข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานในปีต่อไป ( บทบาทกรมการแพทย์ + บทบาท กสธ.+ บทบาทพื้นที่เขตบริการ )  จัดทำรายงาน ( รูปเล่ม ) สรุปการดำเนินงาน Service Plan กรมการ แพทย์ ปีงบประมาณ 2557 เผยแพร่ไปยังผู้เกี่ยวข้อง ( รมว./ ปลัดกระทรวง / สบรส./ สนย./ สำนัก ตรวจ กสธ./ ผู้บริหารกรมการแพทย์ / ผู้ตรวจราชการกรมการแพทย์ )  วางผัง National Health Committee (NHC) เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน Service Plan แต่ละสาขาสำหรับปีงบประมาณ ถัดไป

5

6 กรอบแนวคิด Triangle Movement of DMS Service Plan

7 ผัง National Health Committee (NHC)

8 ความก้าวหน้า Service Plan รายสาขา 1. สาขาหัวใจ 2. สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) : DM/HT 3. สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) : Stroke 4. สาขาจักษุและไต : จักษุ 5. สาขาจักษุและไต : ไต 6. สาขาทารกแรกเกิด 7. สาขามะเร็ง 8. สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

9 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 การสำรวจทรัพยากร ได้แก่ manpower, equipment and facilities, training ตามผัง NHC 3.2 กลยุทธ์ในการขับเคลื่อน Service Plan ตามบทบาท ของกรมการแพทย์ 3.3 กลไกในการติดตาม กำกับ การดำเนินงาน Service Plan ตามบทบาทของ กรมการแพทย์

10 Resources : manpower, equipment and facilities, training manpower บุคลากร / ประเภท โรงพยาบาล DM S ASM1M2F1F2F3 รพ. สต. 1. แพทย์ 1.1 แพทย์เฉพาะ ทาง... 1.2 แพทย์เฉพาะ ทาง … 2. ทันตแพทย์ 2.1 ทันตแพทย์ เฉพาะทาง … 2.2 ทันตแพทย์ เฉพาะทาง … 3. พยาบาล 4............................... 5................................ equipment and facilities เครื่องมือ / ประเภท โรงพยาบาล DM S ASM1M2F1F2F3 รพ. สต. 1. ครุภัณฑ์ 1.1 ครุภัณฑ์ … 1.2 ครุภัณฑ์ …. 2. อาคาร 2.1 อาคาร … 2.2 คลินิก... 3. อื่น ๆ 4............................... 5................................ training หลักสูตร / ประเภท โรงพยาบาล DM S ASM1M2F1F2F3 รพ. สต. 1. แพทย์ + สาขา 1.1 ระยะยาว 1.2 ต่อยอด 1.3 ระยะสั้น 2. พยาบาล 2.1 ต่อยอด 2.2 ระยะสั้น 3. สหวิชาชีพ 4. อื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมหารือกรอบการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กรมการ แพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google