งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2558. กิจกรรม งบประมา ณ ยอด เบิกจ่าย จริง ร้อยละการ เบิกจ่าย แหล่งเบิกจ่าย พัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัย 1,000,0 00 00 รพ. มหาราช นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2558. กิจกรรม งบประมา ณ ยอด เบิกจ่าย จริง ร้อยละการ เบิกจ่าย แหล่งเบิกจ่าย พัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัย 1,000,0 00 00 รพ. มหาราช นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2558

2 กิจกรรม งบประมา ณ ยอด เบิกจ่าย จริง ร้อยละการ เบิกจ่าย แหล่งเบิกจ่าย พัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัย 1,000,0 00 00 รพ. มหาราช นครศรีธรรมราช สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 1,000,0 00 724,00072.40 สสจ. สุราษฎร์ธานี การวางแผน และติดตาม ประเมินผล / สรุปรายงาน ประจำปี / ทำ แผนปี 58 800,000390,00048.75 สสจ. สุราษฎร์ธานี Service Plan + ส่งต่อ 1,000,0 00 537,08353.70 รพ. สุราษฎร์ธานี แพทย์แผน ไทย + การ ดูแลผู้ป่วย ระยะยาว + ปฐมภูมิ + ทุติยภูมิ 1,000,0 00 223,69022.37 สสจ. สุราษฎร์ธานี งานป้องกัน ควบคุมโรค + NCD + ภัยภิ บัติ 1,000,0 00 181,68918.17 สสจ. สุราษฎร์ธานี CHRO 500,000250,23850.05 สสจ. ภูเก็ต สนง. เขตฯ 11 ภูเก็ต 200,000186,41393.21 สสจ. ภูเก็ต CFO 500,00000 สสจ. พังงา EMS 200,00070,00035.00 สสจ. พังงา ผลการเบิกจ่ายงบเขตสุขภาพที่ 11 ที่จัดสรรให้คณะทำงานต่างๆ

3 กิจกรรม งบประมา ณ ยอด เบิกจ่าย จริง ร้อยละการ เบิกจ่าย แหล่งเบิกจ่าย LAB 200,00000 รพ. สุราษฎร์ธานี ยา 200,00000 รพ. สุราษฎร์ธานี เวชภัณฑ์มิใช่ ยา + วัสดุทัน ตกรรม 200,00000 สสจ. สุราษฎร์ธานี คุ้มครอง ผู้บริโภค 1,000,0 00 743,70074.37 สสจ. สุราษฎร์ธานี พัฒนางาน คุณภาพ / วิชาการ 1,000,0 00 134,06013.41 รพ. วชิระภูเก็ต พัสดุ / สิ่งก่อสร้าง / วัสดุทั่วไป 200,00000 สสจ. สุราษฎร์ธานี บริหารงานเขต 5,000,0 00 930,74818.61 สสจ. สุราษฎร์ธานี งานบูรณาการ อื่นๆ ตาม นโยบายสำคัญ 5,000,0 00 155,6983.11 สสจ. สุราษฎร์ธานี งานบูรณาการ อื่นๆตาม นโยบายสำคัญ 5,000,0 00 00 รพ. มหาราช นครศรีธรรมราช รวม 25,000, 000 4,527,31 9 18.11 ผลการเบิกจ่ายงบเขตสุขภาพที่ 11 ที่จัดสรรให้คณะทำงานต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2558. กิจกรรม งบประมา ณ ยอด เบิกจ่าย จริง ร้อยละการ เบิกจ่าย แหล่งเบิกจ่าย พัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัย 1,000,0 00 00 รพ. มหาราช นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google