งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัดกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัดกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวชี้วัดกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม
ตัวชี้วัดกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ให้เป็น Smart Farmer โดย นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเกษตรกร เอกสารประกอบการบรรยาย ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer กรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 30 กรกฎาคม.2556 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น5

2 ประเด็นนำเสนอ 1.นิยาม : อกม./Smart Farmer 2.ตัวชี้วัด อกม. เป็น Smart Farmer 3.การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 4.ปฏิทินการทำงาน 13/04/60

3 1.นิยาม : อกม./Smart Farmer
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) : เป็นตัวแทนอาสาสมัครประเภทต่างๆในระดับหมู่บ้าน คัดเลือกจากอาสาสมัคร 13 สาขาและผู้แทนสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน คัดเลือกกันเองมาเป็น อกม.1 คน ทำหน้าที่ช่วยงานของกระทรวงฯ ในการจัดเก็บข้อมูล/การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ประสานถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหา /ติดตามสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน โดยทำงานด้วยจิตอาสา 13/04/60

4 1.นิยาม : อกม./Smart Farmer(ต่อ)
: บุคคลที่มีความภูมิใจในการเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตร มีความสามารถ ในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงและบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม สิ่งแวดล้อม(รายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี มีคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ข้อ) 13/04/60

5 2.ตัวชี้วัด อกม. เป็น Smart Farmer
13/04/60

6 2.ตัวชี้วัด อกม. เป็น Smart Farmer(ต่อ)
เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับ ร้อยละ 1 16 2 18 3 20 4 22 5 24 13/04/60

7 3.การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลจาก อกม. ทั้งหมด(75,181 ราย) ใช้แบบจัดเก็บข้อมูล เหมือนกับที่กระทรวงฯกำหนด(แบบฟอร์มการสำรวจและประเมินคุณสมบัติของ Smart Farmer) บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ ที่กรมฯพัฒนาขึ้น ( 13/04/60

8 บันทึกข้อมูล(โดย จนท.อำเภอ)
4.ปฏิทินการทำงาน กิจกรรม ระยะเวลา ชี้แจงโครงการ 30 ก.ค.56 เปิดระบบสารสนเทศ 1 ส.ค.56 จัดเก็บข้อมูล 1-25 ส.ค.56 บันทึกข้อมูล(โดย จนท.อำเภอ) 26-31 ส.ค.56 ประมวลผล/รายงาน 1-5 ก.ย.56 13/04/60

9 ผู้ประสานงาน นายประวิช จรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร
นายประวิช จรดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากลุ่มเกษตรกร นายสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ โทร/โทรสาร Farmdev 13/04/60

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัดกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google