งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CD................................. แผ่น ชื่อ File................................................................................................... Program................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CD................................. แผ่น ชื่อ File................................................................................................... Program................................................................................................"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CD................................. แผ่น ชื่อ File................................................................................................... Program................................................................................................ เอกสาร.......................... แผ่น ชื่อเรื่อง.................................................................................................. CD เปล่า..................... แผ่น ชื่อแผ่น........................................................................................ รูปแบบโดยย่ออยู่ใน............................................................................................................................... อื่นๆ.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... สิ่งที่แนบมาด้วย เพิ่มเติมภาพ รายละเอียด ต้องการพิมพ์เป็น จุดประสงค์ การนำไปใช้ ลายเซ็น ผู้อนุญาต แนวตั้ง แนวนอน สีกระดาษเคลือบมัน สีไวนิลอิงค์เจ็ท ภาพ เจ้าของ งาน ธง ชาติ ต้องก าร ไม่ ต้องก าร ไม่ ลงชื่อ........................................................... ภาควิชา / หน่วยงาน.......................................... อาจารย์ที่ปรึกษา ( กรณีเป็นนักศึกษา ) หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วย โปรดแนบ CD ข้อมูลพร้อมเอกสารข้อมูลตัวอักษรบนกระดาษ A4 รูปแบบการเรียงลำดับ และ CD เปล่า 1 แผ่น ข้อมูลตัวอักษรในโปรแกรม Word ภาพเป็น Jpeg กราฟในโปรแกรม PowerPoint, Excel หรือ Word ใบส่งพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ หน่วยโสตทัศนศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเหตุ โทนสี...................................................................................................................................................... ขนาด...................................................................................... จำนวน............................................. ชิ้น ชื่องาน..................................................................................................................................................... ผู้ส่ง........................................................ ภาควิชา............................................... โทร.............................. วันที่ส่ง............................................................. วันที่ต้องการใช้.............................................................. เสนอผลงานที่.................................................................................................................................. อื่นๆ..................................................................................................................................................

2 คำแนะนำการส่งงานพิมพ์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ 1. ส่งงานล่วงหน้าก่อนกำหนดการใช้งานไม่ต่ำกว่า 3 สัปดาห์ เนื่องจากต้อง ทำงานตามลำดับคิว และหน่วยโสตฯจะต้องส่งงานออกไปพิมพ์ภายนอก *** ( ถ้าส่งงานหลังจากนี้ผู้ส่งจะต้องรับผิดชอบนำไปส่งและ รับงานจากร้านเอง ) *** ( และถ้าหน่วยโสตฯ ไม่สามารถทำต้นฉบับให้ได้ทันเวลา ผู้ส่งต้องออกค่าใช้จ่ายในการ ส่งทำต้นฉบับจากภายนอกคณะเอง ) 2. ส่งข้อมูลสำหรับทำโปสเตอร์มาให้พร้อม ประกอบด้วย 2.1 ข้อมูลสำหรับตัวอักษร ( ใช้โปรแกรม Microsoft Word ) 2.2 ภาพ ( บันทึกเป็น J peg ) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi 2.3 กราฟ ( ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ) 2.4 บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD เขียนชื่อเรื่อง และชื่อเจ้าของงานบนแผ่น CD ให้ชัดเจน 2.5 Print ข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ลงกระดาษ A4 ส่งมาพร้อมไฟล์ใน CD 2.6 บอกรายละเอียดของโปสเตอร์ เช่น ขนาด ( กว้าง - ยาว ) และรูปร่างโปสเตอร์ ( วางเป็นแนวตั้ง – แนวนอน ) 2.7 ต้องการวางกลุ่มภาพเป็นลักษณะไหนจากบนลงล่าง หรือซ้าย ไป ขวา 2.8 ลำดับข้อมูลตัวอักษรและภาพ ให้ชัดเจน เช่น ข้อความที่ 1 คู่กับ ภาพที่ 1-2 29 ลำดับภาพ ภาพใดคู่กับภาพใด ฯลฯ 2.10 ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจข้อมูลเนื้อหาและรูปแบบแล้วจึงส่งงานมา ที่หน่วยโสตทัศนศึกษา 2.11 ส่งแผ่น CD เปล่า ให้หน่วยโสตฯ จำนวน 1 แผ่น เพื่อบันทึกงานของ เจ้าของงาน ส่งพิมพ์นอกคณะทันตฯ 3. เมื่อเจ้าหน้าที่จัดเรียงข้อมูลและภาพเรียบร้อยแล้วจะนัดเจ้าของงานตรวจ ก่อนพิมพ์ขนาดจริง 3.1 ตรวจจาก Print สี ขนาด A3 เพื่อตรวจทานและแก้ไขคำผิด 3.2 หลังจากแก้ไขแล้ว ตรวจอีกครั้งทางหน้าจอคอมพิวเตอร์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเช็คข้อมูลทุกส่วนของโปสเตอร์ *** กรณีมีการแก้ไข – เพิ่มเติม ข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงหลาย จุด งานของคุณจะถูกเลื่อนคิวไปเป็นคิวอันดับสุดท้าย 4. เมื่อพิมพ์ขนาดจริงแล้วจะเปลี่ยนแปลงอีกไม่ได้ 4.1 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของงานต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ตามอัตราที่ กำหนด 4.2 หน่วยโสตฯ จะไม่เก็บต้นฉบับงานโปสเตอร์ไว้กับหน่วยหลังจากส่งงาน พิมพ์เรียบร้อยแล้ว )


ดาวน์โหลด ppt CD................................. แผ่น ชื่อ File................................................................................................... Program................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google