งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทโครงงาน พัฒนาระบบ (System Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทโครงงาน พัฒนาระบบ (System Development)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทโครงงาน พัฒนาระบบ (System Development)

2 การพัฒนาระบบโปรแกรม เช็คสต๊อกสินค้า
เรื่อง การพัฒนาระบบโปรแกรม เช็คสต๊อกสินค้า

3 ประวัติขององค์กร การตั้งบริษัทเกิดจากครั้งแรกได้นำเข้าเครื่องคิดเลขจากประเทศภายใต้ของยี่ห้อ casio ซึ่งในตอนนั้นได้มีขายของปลอมด้วย จึงยังไม่เป็นบริษัทเป็นเพียงแค่ร้านเล็กๆ ในตลาดคลองถม ต่อมาในสมัยนั้นมีผู้คนสนใจสินค้าจำนวนมากบวกกับการตรวจลิขสิทธิ์เข้มงวดมาก จึงทำให้ไม่มีสินค้าในการขายและต่อมาได้จ้างบริษัทผลิตที่เมืองจีนและได้นำเข้าเองโดยใช้ชื่อแบรนตัวเอง ต่อมาได้สั่งทำนาฬิกาเป็นแบรนของตัวเองมีฐานในการผลิตที่จีนนำเข้ามาที่ไทย หลังจากนั้นจึงผันตัวมาเป็นผู้ขายส่งมีสำนักงานอยู่ที่ถนนอรุณอัมริณทร์

4 ปัญหาที่พบ - ไม่มีระบบในการเช็คเสต๊อกของ ซึ่งใช้วิธีจดใส่สมุดบัญชี
- เกิดการเก็บข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ตรงตามสินค้าที่อยู่ในสต๊อก - ข้อมูลสูญหายเนื่องจากเป็นการเก็บไว้ในสมุด ไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลที่ดี - อุปกรณ์ IT มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

5 แนวทางแก้ปัญหา คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบโปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้าขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถเช็คสต๊อกสินค้าได้ถูกต้อง ชัดเจน เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ป้องกันความผิดพลาดได้ อย่างแม่นยำ

6 วัตถุประสงค์ สมติฐานของโครงงาน
เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบโปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้า เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบโปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้า สมติฐานของโครงงาน โปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้าสามารถป้องกันความผิดพลาดการบันทึกข้อมูลสต๊อคสินค้าได้

7 ขอบเขตของการทำโครงงาน
ระบบที่พัฒนาขึ้นมามีความสามารถดังนี้ 1. สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก ข้อมูลได้ 2. สามารถคำนวณได้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ ประชากร คือ ร้านค้าย่านเขตธนบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ร้านค้าสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

8 หลักการทฤษฏีและเนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมระบบต้นแบบ โปรแกรม EasyStock 2013 V2.196 ทฤษฏีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วิธีหาประสิทธิภาพของชุดโปรแกรม การประเมินผลและหลักการของโปรแกรมที่นำมาใช้งาน

9 กรอบแนวคิดในการทำโครงงาน
ระบบโปรแกรม เช็คสต๊อกสินค้า ความสามารถของ โปรแกรมที่บันทึกข้อมูล สต๊อกสินค้าได้ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ

10 วิธีดำเนินการ 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - หนังสือ
- เว็บไซต์ 2. แผนกำหนดเวลาการทำโครงงาน (เขียน Grant chart) ขั้นตอนการดำเนินงาน กรกฎาคม 2557 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและทดสอบ นำไปใช้ จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน

11 วิธีดำเนินการ (ต่อ) 3.กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ร้านค้าย่านเขตธนบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ร้านค้าสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 4. การสร้างเครื่องมือ / พัฒนาระบบ 1. สร้างแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 3. หลักการทฤษฏีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 4. โปรแกรมต้นแบบ ระบบโปรแกรม EasyStock

12 วิธีดำเนินการ (ต่อ) 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 6. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. กำหนดสถานที่เก็บข้อมูล และนัดร้านค้า 2. นำแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมาไปเก็บข้อมูลกับร้านค้ากลุ่มตัวอย่าง 3. แนะนำการใช้งานระบบ 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 1. หาประสิทธิภาพของระบบโปรแกรม ที่พัฒนาขึ้นแล้วนำไปให้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินและสรุปผลที่ได้ 3. นำระบบโปรแกรมที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญไปให้กลุ่ม ตัวอย่างใช้และสรุปผล

13 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จิราพร แป้นภู พัฒนาโครงงาน เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ระบบโปรแกรมเช็กสต๊อกสินค้า ตามที่วิเคราะห์และออกแบบระบบไว้ 2. เป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบ สำหรับผู้ที่สนใจและผู้คนทั่วไปที่ต้องการ พัฒนาระบบหรือใช้งาน 3. สามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้คนทั่วไปที่ต้องการใช้งานระบบได้

14 เอกสารอ้างอิง โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ(ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม).กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, หน้า สืบค้นวันที่ 29 สิงหาคม 2557. , สืบค้นวันที่ 29 สิงหาคม 2557.

15 คณะผู้จัดทำ 1. นางสาวอรทัย คำแก้ว รหัสนักศึกษา 5541120068
1. นางสาวอรทัย คำแก้ว รหัสนักศึกษา 2. นางสาวบุญอักษร สีโนมา รหัสนักศึกษา 3.นางสาวจิราพร แป้นภู รหัสนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ประเภทโครงงาน พัฒนาระบบ (System Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google