งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม เบื้องต้น จัดทำโดย นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม เบื้องต้น จัดทำโดย นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม เบื้องต้น จัดทำโดย นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์ http://kruchada.wikispaces.com/

2 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ จำเป็นต้องมีการวางแผนและออกแบบ โปรแกรม โดยกำหนดขั้นตอนวิธีการทำงาน ให้ชัดเจน ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบโปรแกรม (Program Design) ขั้นตอนที่ 3 การเขียนโปรแกรม (Program Coding) ขั้นตอนที่ 4 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม (Program Testing & Verification) ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน (Program Documentation) ขั้นตอนที่ 6 การใช้งานจริง (Program Implement) ขั้นตอนที่ 7 การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม (Program Maintenance)

3 ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาสามารถจำแนก ได้ดังนี้ 1. กำหนดขอบเขตของปัญหา - กำหนดจุดประสงค์การทำงาน - กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน - ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา - กำหนดข้อจำกัด 2. กำหนดผลลัพธ์ 3. กำหนดข้อมูลนำเข้า 4. วิธีการประมวลผล

4 1. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ อัลกอริธึม (Algorithm) เป็นการอธิบาย ถึงลำดับขั้นตอนการทำงานของการแก้ปัญหา 2. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ รหัสจำลอง (Pseudo Code) เป็นการออกแบบขั้นตอน การทำงาน ของโปรแกรมโดยการใช้ข้อความ ภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ 3. การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ ผังงาน (Flowchart) การใช้สัญลักษณ์รูปภาพ หรือ กล่องข้อความบรรยายรายละเอียดการทำงาน และใช้ลูกศรบอกทิศทางลำดับของการทำงาน

5 โดยการนำแนวคิดจาก อัลกอริธึม หรือผัง งานมาแปลงให้อยู่ในรูป คำสั่งคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยความรู้และทักษะ การเขียนโปรแกรมและใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์รวมทั้งเครื่องมือช่วยในการ เขียนโปรแกรมต่างๆ - เลือกภาษาที่เหมาะสม - ลงมือเขียนโปรแกรม

6 การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม เป็น ขั้นตอนการตรวจสอบ โปรแกรมที่เขียนได้ ว่าทำงานถูกต้องตรงตาม ความต้องการ ความผิดพลาด (Errors) ที่สามารถ เกิดขึ้นได้ มีดังนี้ - Syntax Error ความผิดพลาดที่เกิด จากการใช้คำสั่งผิดรูปแบบ การเขียนคำสั่งผิด เช่น คำสั่ง while( ) เป็น WHILE( ) - Logic Error ความผิดพลาดที่เกิดจากการ ที่โปรแกรมทำงาน ผิดไปจากขั้นตอนที่ควรจะเป็น

7 การจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับระบบหรือการเขียนโปรแกรม ได้แก่ - คู่มือสำหรับผู้ใช้โปรแกรม - คู่มือสำหรับผู้เขียนโปรแกรม

8 การใช้งานจริง เป็นขั้นตอนสำคัญ หลังจากทำการทดสอบและ แก้ไขโปรแกรมให้มีความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว โดยการนำโปรแกรมไปใช้ งานจริงด้วยการป้อนข้อมูลต่างๆ สภาวะแวดล้อม และสถานการณ์ต่างๆ โดยผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถทำงานตามฟังก์ชั่น และทำตามจุดประสงค์ ของโปรแกรมที่เขียนไว้ ขั้นตอนการใช้งานจริง ของโปรแกรม หากพบ ข้อผิดพลาดก็สามารถปรับปรุง แก้ไข โปรแกรม ให้ถูกต้องได้

9 การเขียนโปรแกรมที่ดีต้องมีขั้นตอน การปรับปรุงและพัฒนา โปรแกรมให้มีความถูกต้อง ทันสมัย และตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้ มากที่สุด โดยทั่วไปโปรแกรมที่ใช้งานจะ ประกอบด้วยหลายๆรุ่น เช่นรุ่น ทดสอบ (Beta Version) และ รุ่นที่ใช้งานจริง (Release Version) และต้องมี การปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้ดีขึ้น ดังตัวอย่างเช่น โปรแกรมเวอร์ชัน 1 มี การเพิ่มเติม ปรับปรุง แก้ไขโปรแกรมเป็นเวอร์ชัน 1.2 เป็นต้น

10 ปัญหาที่ 1 จงคำนวณหาพื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านกว้าง 3 นิ้ว ด้านยาว 5 นิ้ว 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อคำนวณหาพื้นที่รูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วออกเป็นรายงาน 2. พิจารณาข้อมูลนำออก ให้มีการแสดงผลทางจอภาพดังนี้ การคำนวณพื้นที่รูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้าง = 3 ด้านยาว = 5 พื้นที่ (C)

11 3. พิจารณาข้อมูลนำเข้า 3.1 ตัวเลขขนาดความยาวของด้านกว้าง = 3 3.2 ตัวเลขขนาดความยาวของด้านยาว = 5 4. พิจารณาวิธีการประมวลผล 4.1 เริ่มต้นทำงาน 4.2 กำหนดค่า A = 3 4.3 กำหนดค่า B = 5 4.4 กำหนดค่า C = 0 4.5 คำนวณ C = AxB 4.6 แสดงผลการคำนวณ 4.7 หยุดการทำงาน

12 Start A= 3,B=5,C= 0 C= AxB C Stop

13 ปัญหาที่ 2 จงคำนวณค่าแรงของพนักงานคน หนึ่งในโรงงานแห่งหนึ่ง โดย ค่าแรงได้จากอัตราค่าแรงคูณด้วยชั่วโมง และหัก ภาษี 10% ได้ค่าแรงสุทธิ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อคำนวณค่าแรงของพนักงาน แล้ว ออกเป็นรายงาน 2. พิจารณาข้อมูลนำออก ให้มีการรายงานดังนี้

14 3. พิจารณาข้อมูลนำเข้า

15 4. พิจารณาวิธีการประมวลผล 4.1 เริ่มต้นทำงาน 4.2 อ่านเลขประจำตัว ชื่อ ชั่วโมงทำงาน อัตราค่าแรง 4.3 ค่าแรง = ชั่วโมงทำงาน คูณ อัตรา ค่าแรง 4.4 ภาษี = ค่าแรง คูณ 10% 4.5 ค่าแรงสุทธิ = ค่าแรง - ภาษี 4.6 พิมพ์หัวข้อรายงาน 4.7 พิมพ์ เลขประจำตัว ชื่อ ค่าแรง ภาษี ค่าแรงสุทธิ 4.8 หยุดการทำงาน

16 ปัญหาที่ 3 จงคำนวณหาพื้นที่ของรูป สามเหลี่ยม (Area) ที่มีด้านกว้าง (width) 8 เมตร ด้านยาว (Length) 3 เมตร 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน 2. พิจารณาข้อมูลนำออก 3. พิจารณาข้อมูลนำเข้า 4. พิจารณาวิธีการประมวลผล


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม เบื้องต้น จัดทำโดย นางสาวชาดา ศักดิ์บุญญารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google