งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft office power point การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Power Point.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft office power point การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Power Point."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft office power point การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Power Point

2 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point PowerPoint เป็นโปรแกรมในการ นำเสนอได้ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนำเสนอ แบบเป็นอักษร ภาพ หรือเสียง โดยตัวโปรแกรมนั้น สามารถนำสื่อเหล่านี้มาผสมผสานได้ อย่างลงตัว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ลักษณะการของโปรแกรม Power Point การทำงานในรูปของภาพนิ่ง (Slide) คือแผ่น เอกสารเดี่ยว ๆ ที่แสดงสิ่งต่าง ๆ ตัวอักษร กราฟ ตาราง รูปภาพ หรืออื่นๆ และสามารถแสดงสไลด์ ลงบนแผ่นกระดาษหรือเครื่องฉายข้ามศีรษะ หรือ หน้าจอคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Power Point คือ

3 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point การเรียกใช้โปรแกรม PowerPoint 2003 ก็คล้ายกัน กับ โปรแกรมอื่นๆ ซึ่งมี ขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเมาส์ที่ Start 2. เลื่อนเมาส์ไปที่ Programs 3. เลื่อนเมาส์ไปที่ Microsoft office 4. เลื่อนเมาส์ไปที่ Microsoft Office PowerPoint แล้วคลิก ( ดังรูปต่อไปนี้ ) 1. การเปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint

4 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 2. ส่วนประกอบหน้าจอของ โปรแกรม PowerPoint เมื่อเปิดโปรแกรม Power Point 2003 ขึ้นมาก็จะแสดง สไลด์หน้าแรกซึ่งมีส่วนประกอบหน้าจอดังต่อไปนี้ 1) Title Bar คือ แถบชื่อเรื่อง ที่แสดงชื่อโปรแกรม PowerPoint รวมทั้งชื่อไฟล์ที่เปิดอยู่ในขณะนั้น 2) Menu Bar คือ แถบคำสั่ง ที่ใช้เก็บคำสั่งทั้งหมดที่ ใช้ในโปรแกรม 3)Toolbar คือ แถบเครื่องมือ เป็นแหล่งที่เก็บปุ่ม คำสั่ง โดยมากภายในแถบเครื่องมือนี้จะเก็บเฉพาะคำสั่งที่ ใช้บ่อยๆ

5 4) Formatting คือ แถบการจัดรูปแบบตัวอักษร 5) Outline tab คือ เค้าโครงเนื้อหาของงาน 6) Slide tab คือ แถบรวมสไลด์ 7) Slide Pane คือ พื้นที่ในการทำงาน 8) Task Pane คือ บานรวมหน้าต่างคำสั่ง 9)View คือ มุมมองลักษณะงานในแบบต่างๆ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 2. ส่วนประกอบหน้าจอของโปรแกรม PowerPoint ( ต่อ )

6 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point ซึ่งในงานชิ้นนี้จะเป็นการสร้างข้อความและสร้าง สัญลักษณ์หน้าหัวข้อ (Bullet) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. เมื่อเปิดโปรแกรม PowerPoint 2003 แล้ว ให้ คลิกเมาส์ที่ Getting Started 2. เลือก new presentation ( สร้างงาน นำเสนอใหม่ ) คลิกเมาส์ 3. คลิกที่ Blank presentation ( งาน นำเสนอเปล่า ) 4. คลิกเลือก Slide Layout ( เค้าโครง ภาพนิ่ง ) ที่ชื่อ Title Text คลิกเมาส์ ( ดังรูปต่อไปนี้ ) 3. การสร้างสไลด์จาก Blank Presentation

7 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 1. คลิกในกล่องข้อความที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม พิมพ์ข้อความ ลงในสไลด์ 2. คลิกในกล่องข้อความด้านล่าง พิมพ์ข้อความ 3. คลิก Increase Font Size เพื่อเพิ่มขนาดตัวอักษร 4. เลือก More Color เพื่อตกแต่งสีให้กับตัวอักษร ( ดัง รูปต่อไปนี้ ) 4. การพิมพ์ ข้อความลงสไลด์

8 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 1) คลิกเมาส์ที่ File 2) เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่ Save As 3) คลิกเพื่อตั้งชื่อให้กับ File เช่น nicha ( ชื่อ ตัวเองก็ได้ ) 4) คลิกเมาส์ที่ Save ( ดังรูปต่อไปนี้ ) 5. การบันทึกไฟล์ (Save)

9 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 1. คลิกเมนู File 2. เลือก Open 3. คลิกที่ Look in เลือกตำแหน่งที่ไฟล์อยู่ 4. คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการเปิด 5. คลิกที่ Open ( ดังรูปต่อไปนี้ ) 6. การเปิดไฟล์เก่า ขึ้นมาทำงาน

10 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point ในการสร้างงานนำเสนอสามารถแสดงมุมมอง (View) ได้ 5 แบบ โดยแต่ละมุมมองมี ประโยชน์สำหรับ ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 1. Normal View เป็นมุมมองพื้นฐาน ซึ่งจะ แสดงมุมมองในการทำงานที่ต่างกัน 2 แบบ คือ Outline ( เค้าร่าง ) และ Slide View 7. ประเภทของ มุมมอง

11 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 2. Outline View เป็นมุมมองที่ใช้ในการ นำเสนอเพียงอย่างเดียวสำหรับจัดเรียงลำดับ หัวข้อ และ แก้ไขข้อความหรือเพิ่มประเด็นที่ต้องการได้ง่าย และแบ่ง จอภาพการทำงานเป็น 3 ส่วน คือ หน้าต่างหลัก หน้าต่าง เค้าร่าง หน้าต่างบันทึกย่อ 7. ประเภทของ มุมมอง ( ต่อ )

12 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 7. ประเภทของ มุมมอง ( ต่อ ) 3. Slide View เป็นมุมมองที่ใช้ในการปรับแต่ง องค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละสไลด์ เช่น รูปแบบตัวอักษร, สี

13 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 7. ประเภทของ มุมมอง ( ต่อ ) 4. Slide Sorter View เป็นมุมมองที่แสดง สไลด์ทั้งหมดในงานพรีเซนเตชั่น โดยจะแสดงสไลด์ ทั้งหมดเรียงกันตามลำดับตั้งแต่สไลด์แผ่นแรกจนถึงสไลด์ แผ่นสุดท้าย ทำให้มองเห็นสไลด์ได้พร้อมกัน และจัด เรียงลำดับแผ่นสไลด์ที่สร้าง เพิ่มสไลด์ใหม่ หรือสลับ สไลด์ได้ง่าย

14 เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point 7. ประเภทของ มุมมอง ( ต่อ ) 5. Slide Show เป็นมุมมองที่ใช้แสดงงานพรีเซนเตชั่น อาจใช้มุมมองนี้เพื่อให้แน่ใจว่างานนำเสนอถูกต้อง เรียบร้อยดี


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft office power point การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Power Point.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google