งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 ลงมือพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 ลงมือพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 ลงมือพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาโครงงานตามความ สนใจของตนเอง นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการทำ โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเมินผลงานของผู้อื่นและของตนเอง

3 ข้อควรปฏิบัติ   ในการพัฒนาโครงงานนั้นผู้เรียนต้อง ปฏิบัติตามแผน งานที่วางไว้ในข้อเสนอ โครงงาน แต่อาจเปลี่ยนแปลงหรือ เพิ่มเติมได้ ถ้าพบว่าจะช่วยทำให้ผลงาน ดีขึ้น ควรจัดระบบการทำงานโดยทำส่วนที่เป็น หลัก สำคัญๆ ให้แล้วเสร็จก่อนจึงค่อย ทำส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพื่อให้ โครงงานมีความ สมบูรณ์มากขึ้น มีการแบ่งงานกันทำ ให้ตกลง รายละเอียดในการต่อเชื่อมชิ้นงานที่ ชัดเจนด้วย     

4 ข้อควรปฏิบัติ (ต่อ)    นอกจากนั้นผู้เรียนควรพัฒนา ระบบงานด้วยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกข้อมูลไว้ อย่างเป็นระบบ และครบถ้วน คำนึงถึงความประหยัด ความปลอดภัย และระยะเวลาในการทำงาน ต้องตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน ซึ่งเป็นความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่า ผลงานที่พัฒนาขึ้นทำงานได้ ถูกต้อง ตรงกับความต้องการที่ระบุไว้ใน เป้าหมาย และทำงานได้ด้วย ประสิทธิภาพสูง 

5 ตอบคำถามบทที่ 4 ในขั้นตอนการจัดทำโครงงานนักเรียนสามารถ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงงานได้หรือไม่ อย่างไร ทำไมจึงต้องจัดทำคู่มือการติดตั้ง / คู่มือการใช้งาน โปรแกรม บอกข้อควรปฏิบัติในการพัฒนาโครงงานมา 2 ข้อ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 ลงมือพัฒนา โครงงานคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google