งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการและเทคนิค การตรวจสอบ และการรายงาน ผลการตรวจสอบ ( Auditing )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการและเทคนิค การตรวจสอบ และการรายงาน ผลการตรวจสอบ ( Auditing )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการและเทคนิค การตรวจสอบ และการรายงาน ผลการตรวจสอบ ( Auditing )
พนิต เข็มทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 การประเมินคุณภาพ ภายนอก การประกันคุณภาพ ภายใน
อะไรคือ…. การประกันคุณภาพการศึกษา Quality control Quality assessment การประเมินคุณภาพ ภายนอก Quality audit การประกันคุณภาพ ภายใน Quality assurance = (การประกันคุณภาพการศึกษา)

3 AUDIT ASSESSMENT สถาบันกำหนดดัชนี เกณฑ์ตรวจสอบจากหลักฐาน
ว่ามีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ ( การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ) ASSESSMENT ตัดสินว่ามีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่ ผู้ประเมินกำหนด ( การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา )

4 = การค้นหา + การพิสูจน์หลักฐาน การตรวจสอบ ( Auditing )

5 วิธีการตรวจสอบ 1. การอ่าน SSR 2. การสัมภาษณ์ 3. การสังเกต

6 คุณภาพคืออะไร ? ตรงตามวัตถุประสงค์ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ความสอดคล้องระหว่างผลงานเมื่อนำมา เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ ประสิทธิผลและการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า การพัฒนาที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง

7 1. เทคนิคการอ่าน SSR (Self Study Report)

8 SSR เขียนในสิ่งที่ทำ Write what you do
ทำในสิ่งที่เขียน Do what you write บันทึกในสิ่งที่ทำแล้ว Record what you have done

9 ส่วนประกอบของ SSR ส่วนนำ ความเป็นมา ปณิธาน และวัตถุประสงค์
ความเป็นมา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริหาร ระบบประกันคุณภาพ ข้อมูลต่างๆ ระบบ กลไกการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานตาม องค์ประกอบ

10 ส่วนประกอบของ SSR ( ต่อ )
การตรวจสอบคุณภาพภายใน วิธีการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ (จุดแข็ง จุดอ่อน การปรับปรุง) รายการเอกสารแหล่งตรวจสอบ

11 เทคนิคการอ่าน SSR มุ่งทำความเข้าใจให้ตรงกัน Definition ระบบ กลไก
Evidence หลักฐาน ( เพื่อการค้นหา ) ผลการวิเคราะห์ตนเอง และข้อเสนอแนะ

12 * อย่าอ่านหาเรื่อง!!! (อ่านแบบจับผิด)
เทคนิคการอ่าน SSR อ่านเอาเรื่อง / เอาความ * อย่าอ่านหาเรื่อง!!! (อ่านแบบจับผิด)

13 2. เทคนิคการสัมภาษณ์ แนะนำตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์
2. เทคนิคการสัมภาษณ์ แนะนำตนเอง ชี้แจงวัตถุประสงค์ เตรียมคำถามให้ตรงประเด็น ชัดเจน มีลำดับ ถามคำถามให้ตรงกับผู้ที่รับผิดชอบ คำถามเปิดเหมาะสมกว่าคำถามปิด

14 สัมภาษณ์ใครบ้าง ผู้บริหาร / ทีมงาน คณาจารย์ บุคลากรสาย ข ค ลูกจ้าง
บุคลากรสาย ข ค ลูกจ้าง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง นิสิต / นักศึกษา ปัจจุบัน (จำแนกตามสาขาวิชาเอก ชั้นปี) ศิษย์เก่า

15 ข้อควรระวังในการสัมภาษณ์
ฟังด้วยอาการแสดงความสนใจ คิดวิเคราะห์ และจดบันทึกคำตอบ สายตาประสานกับผู้พูด

16 สรุป : การสัมภาษณ์ ใช้คำถามสั้นๆ อดทนฟัง จับประเด็น จดบันทึก
อดทนฟัง จับประเด็น จดบันทึก อย่าถามในสิ่งที่ทราบแล้ว คำถามไม่ชี้นำคำตอบ ไม่ชวนทะเลาะ

17 3. เทคนิคการสังเกต ระมัดระวังเรื่องของกรอบเวลา
3. เทคนิคการสังเกต ระมัดระวังเรื่องของกรอบเวลา ตั้งใจค้นหาในสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ จดบันทึกในสิ่งที่ได้พบเห็น ( อาจสนับสนุน / ขัดแย้ง กับหลักฐานหรือข้อมูลใน SSR )

18

19 การรายงานผลการผลการตรวจสอบ( การให้ข้อมูล )
คือ การแจ้งผลการตรวจสอบ หรือการให้ข้อมูลป้อนกลับ แก่หน่วยงานที่รับการตรวจสอบ Written feedback Oral feedback

20 การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ (Written feedback)
รายนามคณะผู้ตรวจสอบ ชื่อหน่วยงานที่รับการตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่ตรวจสอบ ข้อมูลของหน่วยงานโดยสังเขป วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

21 การเขียนรายงานผลการตรวจสอบ (Written feedback) ( ต่อ )
วิธีดำเนินงาน ผลการตรวจสอบคุณภาพ ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ (เพื่อการพัฒนาในแต่ละ องค์ประกอบ) ลงนามรับรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

22 หลักการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ
1. เขียนเพื่อตอบวัตถุประสงค์การตรวจสอบให้ครบทุกข้อ 2. เขียนผลการตรวจสอบในเชิงสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล และหลักฐานทั้งหมดที่ได้จากการอ่าน SSR การสัมภาษณ์ และการสังเกต 3. ให้ข้อมูลป้อนกลับ / ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม หน่วย งานสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้

23 การรายงานผลการตรวจสอบ (Oral feedback)
( ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ) 1. คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดเวลา และกำหนดตัวผู้ รายงาน 2. มีการติดประกาศแจ้งกำหนดการประชุมล่วงหน้า ( ต้องการ participation และ clarification ) 3. แจ้งผลการตรวจสอบในลักษณะของการประชุม โดยมีการ แนะนำตัว และแจ้งวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 4. ส่งรายงานให้กับหน่วยงานที่ขอรับการตรวจสอบ


ดาวน์โหลด ppt วิธีการและเทคนิค การตรวจสอบ และการรายงาน ผลการตรวจสอบ ( Auditing )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google