งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559
สำรวจสมาชิกผู้ประกอบการทั่วประเทศ จำนวน 218 ราย ระหว่างวันที่ 1 – 20 มิถุนายน 2558 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand.

2 กลุ่มตัวอย่างแยกตามธุรกิจ
ภาคบริการ ร้อยละ 47.5 ภาคการผลิต ร้อยละ 23.2 ภาคการเกษตร ร้อยละ 7.1 ภาคการค้า ร้อยละ 22.2 หอการค้าไทย ได้จัดทำการสำรวจ “ทัศนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559” ซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม โดยได้ทำการสำรวจจากสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-20 มิถุนายน 2558 ซี่งข้อมูลทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นภาคบริการ 47.5% , ภาคการผลิต 23.2%, ภาคการเกษตร 7.1% และภาคการค้า 22.2% หากมองลงไปถึงขนาดธุรกิจของสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็น SML ซึ่งขนาดธุรกิจขนาดใหญ่ 12.6, ขนาดธุรกิจขนาดกลาง 54.4 และขนาดธุรกิจขนาดเล็ก 33.0 (ต่อเนื่อง Slide 2) ทั้งนี้ การพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำในสถานการณ์ข้อมูลปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยาก ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ก็ไม่ได้สะท้อนถึงค่าจ้างขั้นต่ำของประชาชนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ดังนั้น ข้อมูลเบื้องต้นจึงเป็นการสำรวจข้อมูลจากนายจ้าง ซึ่งจะสามารถบอกความคิดเห็นต่อเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแต่ก็ควรจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติ่มจากหน่วยงานภาครัฐ The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. 1

3 กลุ่มตัวอย่างแยกตามขนาดธุรกิจ
ธุรกิจขนาดใหญ่ ร้อยละ 12.6 ธุรกิจขนาดกลาง ร้อยละ 54.4 ธุรกิจขนาดเล็ก ร้อยละ 33.0 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. 2

4 ธุรกิจมีการค้าระหว่างประเทศหรือไม่
The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. 3

5 ภูมิภาคของธุรกิจกลุ่มตัวอย่าง
The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. 4

6 ธุรกิจของท่านได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน หรือไม่
ธุรกิจ 95.4% ได้รับผลกระทบ น้อย ปานกลาง มาก รวม ต้นทุนแรงงานสูงขึ้น 1.9% 10.5% 87.6% 100.0% ต้นทุนดำเนินงานโดยรวมสูงขึ้น 4.7% 13.1% 82.2% กำไรลดลง 7.6% 21.9% 70.5% ต้องกำหนดราคาสินค้าสูงขึ้น 22.5% 24.5% 52.9% ต้องลดการจ้างงานลง 26.0% 28.8% 45.2% อัตราการเข้าออกแรงงานสูงขึ้น 21.4% 36.9% 41.7% ต้องเพิ่มสวัสดิการด้านอื่นให้แรงงานทดแทน 27.7% 30.7% 41.6% ประสิทธิภาพของแรงงานลดลง 30.8% 39.4% 29.8% ประสิทธิภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นแต่ไม่เท่ากับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น 15.4% 26.9% 57.7% ต้นทุนเพิ่มขึ้น 5.8% 20.2% 74.0% การขาดเงินทุนหมุนเวียน/ขาดสภาพคล่อง 25.7% 35.2% 39.0% ขีดความสามารถในการแข่งขัน/การส่งออกลดลง 18.5% 32.6% 48.9% The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. 5

7 รูปแบบการปรับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
รายการ ร้อยละ ให้คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 6.7 ตามมติคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัด 12.5 ค่าจ้างตามกลุ่มอุตสาหกรรม ค่าจ้างตามพื้นที่ 36.5 ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 29.8 อื่นๆ 7.7 รวม 100.0 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. 6

8 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำในทัศนะของผู้ประกอบ
ค่าจ้างขั้นต่ำสูงสุด ที่รับได้ ในอัตรา ค่าจ้างขั้นต่าที่เหมาะสม ในสถานการณ์ปัจจุบัน ในอัตรา Total ค่าเฉลี่ย 298.20 293.45 ค่าต่ำสุด 200.00 ค่าสูงสุด 500.00 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. 7

9 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำแยกตามภูมิภาค
ธุรกิจของท่านตั้งในภูมิภาคใด ค่าจ้างขั้นต่าสูงสุดที่ ท่านรับได้ ในอัตรา ค่าจ้างขั้นต่าที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ในอัตรา กรุงเทพและปริมณฑล ค่าเฉลี่ย 302.84 299.39 ค่าต่ำสุด 255.00 ค่าสูงสุด 384.00 ภาคกลาง 308.00 304.76 200.00 250.00 500.00 400.00 ภาคเหนือ 285.94 274.06 220.00 320.00 300.00 ภาคใต้ 301.00 300.58 350.00 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 291.50 272.63 230.00 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำแยกตามภูมิภาค 8 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand.

10 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำแยกตามขนาดธุรกิจ
ขนาดของธุรกิจ ค่าจ้างขั้นต่าสูงสุดที่ ท่านรับได้ ในอัตรา ค่าจ้างขั้นต่าที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ในอัตรา ขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ย 298.31 283.32 ค่าต่ำสุด 200.00 ค่าสูงสุด 500.00 400.00 ขนาดกลาง 294.79 290.87 230.00 350.00 ขนาดใหญ่ 303.85 292.73 300.00 250.00 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำแยกตามขนาดธุรกิจ 9 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand.

11 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำแยกตามขนาดประเภทธุรกิจ
ค่าจ้างขั้นต่าสูงสุดที่ ท่านรับได้ ในอัตรา ค่าจ้างขั้นต่าที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน ในอัตรา ภาคการเกษตร ค่าเฉลี่ย 313.33 283.33 ค่าต่ำสุด 280.00 250.00 ค่าสูงสุด 400.00 300.00 ภาคการค้า 294.11 282.13 200.00 384.00 ภาคบริการ 303.05 301.78 220.00 500.00 ภาคการผลิต 292.89 290.50 350.00 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำแยกตามขนาดประเภทธุรกิจ 10 The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand.

12 หากขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 360 บาท จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจหรือไม่ อย่างไร
ได้รับผลกระทบ ร้อยละ 89.0  รายการ ค่าเฉลี่ย ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 18.17% ต้นทุนแรงงานสูงขึ้น 24.10% ปลดคนงานลดลง 11.31% กำไรลดลงหรือขาดทุน 22.32% ปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้น 9.12% หาเครื่องจักรดำเนินการแทนแรงงาน 10.79% อื่นๆ 4.19% รวม 100 % The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. 11

13 ข้อเสนอแนะต่อการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ
ควรคงค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ต่อไปอีก ควรมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำตามพื้นที่ ควรมีการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำตามประเภทธุรกิจ และฝีมือแรงงาน ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด ควรมีการฝึกและประเมินฝีมือแรงงานก่อนการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละประเภทธุรกิจ ควรมีมาตรฐานวิชาชีพที่มีทักษะแรงงาน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพแรงงาน ตามความสามารถและระดับรายได้ รัฐบาลควรมีการส่งเสริมรัฐสวัสดิการให้ประชาชน อาทิ การรักษาที่มีคุณภาพ รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ฯลฯ The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand. 12

14 จบการนำเสนอ The Thai Chamber Of Commerce & Board Of Trade Of Thailand.


ดาวน์โหลด ppt ทัศนะเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google