งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หอมแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หอมแดง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หอมแดง

2 สถานการณ์ด้านการผลิตหอมแดง ปี 2546/47
คาดว่ามีพื้นที่เพาะปลูกใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา หรือมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก พันธุ์หอมแดงมีราคาสูง ประกอบกับบางพื้นที่ เกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นทดแทน ผลผลิตรวมในภาคเหนือปี 2547 จะมีประมาณ 231,647 ตัน เทียบกับผลผลิตในปี 2546 จำนวน 196,216 ตัน เพิ่มขึ้น 35,431 ตัน หรือเท่ากับร้อยละ 18

3 ตาราง : เปรียบเทียบ ปริมาณผลผลิตหอมแดง ปี 2546 และ คาดการณ์ ปี 2547
ตาราง : เปรียบเทียบ ปริมาณผลผลิตหอมแดง ปี 2546 และ คาดการณ์ ปี 2547

4 สถานการณ์ด้านการตลาด
ราคาหอมแดงอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบกับเกษตรกร เริ่มรู้วิธีบริหารความเสี่ยงด้านราคา ด้วยการทยอยนำผลผลิตออกสู่ตลาด คาดว่าหลังปีใหม่ ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผลผลิตหอมแดงใน จีน อินเดีย และพม่า ซึ่งเป็นคู่แข่งใกล้หมดแล้ว ทำให้ตลาดต่างประเทศมีความต้องการซื้อหอมแดงจากไทยมากขึ้น โดยเฉพาะหอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผลผลิตอยู่ระหว่างการออกสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง ให้ความเห็นว่า หากมีการควบคุมพื้นที่เพาะปลูกไม่ให้สูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต รักษากลไกตลาด โดยเฉพาะให้มีการกระจายผลผลิตไปจำหน่ายยังภูมิภาคต่างๆ อย่างเหมาะสม คาดว่าหอมแดงจะไม่เกิดปัญหาแต่อย่างใด

5 ไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีปัญหาในส่วนของหอมแดงในภาคเหนือ แต่หอมแดงในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจมีปัญหาราคาตกต่ำ


ดาวน์โหลด ppt หอมแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google