งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ โรงเรียนวัดท่า ข้าม โรงเรียนวัดท่าข้าม ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 3 ตำบลท่า ข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดรวม 1 ไร่ 2 งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ โรงเรียนวัดท่า ข้าม โรงเรียนวัดท่าข้าม ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 3 ตำบลท่า ข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดรวม 1 ไร่ 2 งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประวัติ โรงเรียนวัดท่า ข้าม โรงเรียนวัดท่าข้าม ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 3 ตำบลท่า ข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดรวม 1 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ. ศ. 2479 โดย ทางราชการเป็นผู้จัดตั้ง ในสมัย นายหิรัญ สามไชย เป็นศึกษาธิการอำเภอสามพราน โดยได้ อาศัยศาลาการเปรียญของวัดท่าข้าม เป็นที่เรียนของ นักเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1- ป.6 มี นายเล็ก เหรียญประยูร เป็นครูใหญ่ คนแรก พ. ศ.2480 นายเอื้อน วาราชนนท์ มาดำรงตำแหน่งแทนพ. ศ. 2480-2484 นาย ชื่น แย้มไพเราะ พ. ศ.2523 ได้รับงบประมาณ 500,000 บาท สร้าง อาคารเรียนแบบ 017 กรมสามัญ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 33 เมตร และได้รับบริจาคจากพระครูเกษมธรรมรักษ์ เจ้า อาวาสวัดท่าข้าม ปัจจุบันเปิดทำการสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 นางบุหงา วิริยะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนวัดท่าข้าม ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 3 ตำบลท่า ข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดรวม 1 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ. ศ. 2479 โดย ทางราชการเป็นผู้จัดตั้ง ในสมัย นายหิรัญ สามไชย เป็นศึกษาธิการอำเภอสามพราน โดยได้ อาศัยศาลาการเปรียญของวัดท่าข้าม เป็นที่เรียนของ นักเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1- ป.6 มี นายเล็ก เหรียญประยูร เป็นครูใหญ่ คนแรก พ. ศ.2480 นายเอื้อน วาราชนนท์ มาดำรงตำแหน่งแทนพ. ศ. 2480-2484 นาย ชื่น แย้มไพเราะ พ. ศ.2523 ได้รับงบประมาณ 500,000 บาท สร้าง อาคารเรียนแบบ 017 กรมสามัญ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 33 เมตร และได้รับบริจาคจากพระครูเกษมธรรมรักษ์ เจ้า อาวาสวัดท่าข้าม ปัจจุบันเปิดทำการสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น ป.6 นางบุหงา วิริยะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

3

4 คณะกรรมการ สถานศึกษา คณะคุณครูโรงเรียน วัดท่าข้าม

5 1. งานพัฒนาหลักสูตรและ วิจัยทางการศึกษา 2. งานพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ 3. งานวัดผลประเมินผล 4. งานทะเบียนและ เทียบ โอนผลการเรียน 5. งานสำมะโนผู้เรียน 6. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา 7. งานนิเทศการศึกษา 8. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ / กิจกรรมแนะ แนว กิจกรรมชุมนุม 9. งานห้องสมุดและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ 10. งานการประกันคุณภาพ การศึกษา 11. งานรับนักเรียน 12. งานเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษา 13. งานส่งเสริมและบริการ ทางวิชาการ 14. งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย 1. งานพัฒนาหลักสูตรและ วิจัยทางการศึกษา 2. งานพัฒนากระบวนการ เรียนรู้ 3. งานวัดผลประเมินผล 4. งานทะเบียนและ เทียบ โอนผลการเรียน 5. งานสำมะโนผู้เรียน 6. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา 7. งานนิเทศการศึกษา 8. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ / กิจกรรมแนะ แนว กิจกรรมชุมนุม 9. งานห้องสมุดและพัฒนา แหล่งเรียนรู้ 10. งานการประกันคุณภาพ การศึกษา 11. งานรับนักเรียน 12. งานเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษา 13. งานส่งเสริมและบริการ ทางวิชาการ 14. งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย 1. งานวางแผนอัตรากำลัง 2. งานสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง 3. งานวินัยและการรักษา วินัย 4. งานพัฒนาบุคลากร 5. งานดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 6. งานระดับชั้นและครู ประจำชั้น 7. งานป้องกันและแก้ไข ปัญหา พฤติกรรมนักเรียน 8. งานส่งเสริม ประชาธิปไตย 9. งานกิจการนักเรียน ( คณะสี ) 10. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 11. งานป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด 12. งานรักษาความ ปลอดภัย / เวร 13. งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย 1. งานวางแผนอัตรากำลัง 2. งานสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง 3. งานวินัยและการรักษา วินัย 4. งานพัฒนาบุคลากร 5. งานดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 6. งานระดับชั้นและครู ประจำชั้น 7. งานป้องกันและแก้ไข ปัญหา พฤติกรรมนักเรียน 8. งานส่งเสริม ประชาธิปไตย 9. งานกิจการนักเรียน ( คณะสี ) 10. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 11. งานป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด 12. งานรักษาความ ปลอดภัย / เวร 13. งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย กลุ่มบริหารงาน บุคคล กลุ่มบริหาร วิชาการ คณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง กลุ่มบริหาร ทั่วไป ผู้อำนวยการ โรงเรียน 1. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 2. งานอนามัย 3. งานโภชนาการ 4. งานอาหารเสริม ( นม ) 5. งานโสตทัศนศึกษา 6. งานทุนการศึกษา 7. งานสาธารณูปโภค 8. งานประชาสัมพันธ์ 9. งานประกันอุบัติภัย 10. งานสวัสดิการ 11. งานปฏิคม 12. งานสัมพันธ์ชุมชน 13. งานบริการทั่วไป 14. งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย 1. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 2. งานอนามัย 3. งานโภชนาการ 4. งานอาหารเสริม ( นม ) 5. งานโสตทัศนศึกษา 6. งานทุนการศึกษา 7. งานสาธารณูปโภค 8. งานประชาสัมพันธ์ 9. งานประกันอุบัติภัย 10. งานสวัสดิการ 11. งานปฏิคม 12. งานสัมพันธ์ชุมชน 13. งานบริการทั่วไป 14. งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย กลุ่มบริหาร งบประมาณ 1. งานจัดทำและเสนอขอ งบประมาณ 2. งานนโยบายและแผน 3. งานการเงินและการบัญชี 4. งานจัดสรรงบประมาณ 5. งานพัสดุและสินทรัพย์ 6. งานตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการใช้เงิน และผลการดำเนินงาน 7. งานธุรการและสารบรรณ 8. งานระดมทรัพยากรเพื่อ การศึกษา 9. งานระบบการควบคุม ภายใน 10. งานพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 11. งานศูนย์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 12. งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย 1. งานจัดทำและเสนอขอ งบประมาณ 2. งานนโยบายและแผน 3. งานการเงินและการบัญชี 4. งานจัดสรรงบประมาณ 5. งานพัสดุและสินทรัพย์ 6. งานตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการใช้เงิน และผลการดำเนินงาน 7. งานธุรการและสารบรรณ 8. งานระดมทรัพยากรเพื่อ การศึกษา 9. งานระบบการควบคุม ภายใน 10. งานพัฒนาระบบ เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 11. งานศูนย์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี 12. งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภาพความสำเร็จ  “ คนดี มีความรู้ อยู่ ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข ”

6 ข้อมูล นักเรียน ระดับชั้นเรียน จำนวน ห้อง เพศ รวม ชายหญิง อ.1 1151328 อ.2 1 14 28 รวม 2292756 ป.1 1181735 ป.2 1 14 28 ป.3 1191231 ป.4 1111627 ป.5 1191433 ป.6 1 12820 รวม 69381174 รวมทั้งหมด 8122108230

7 พระพุทธรูปประจำโรงเรียนวัดท่าข้าม

8 อาคารปฐมวัย อาคารประถม

9 ห้องเรียน

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ โรงเรียนวัดท่า ข้าม โรงเรียนวัดท่าข้าม ตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 3 ตำบลท่า ข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดรวม 1 ไร่ 2 งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google