งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการอบรมวิทยากรตัวคูณ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภาคกลางตอนบน ( วันที่สอง ) ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการอบรมวิทยากรตัวคูณ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภาคกลางตอนบน ( วันที่สอง ) ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการอบรมวิทยากรตัวคูณ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภาคกลางตอนบน ( วันที่สอง ) ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558

2 ทักษะ วิทยากร กระบวนกา ร ฝึกทักษะ การจัดทำ โครงการ จาก กรณีศึกษาหมวดวิชา

3  การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปสู่การ ปฏิบัติ  การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการจัดทำ แผนงาน / โครงการ  การวิเคราะห์ปัญหา ปัจจัยที่เป็น ผลกระทบและกำหนด Positioning - ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาและผู้มี ส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders)

4 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง / ผู้ มีส่วนได้เสีย 1 ผู้มีส่วนได้ เสีย ภายใน องค์กร 2 ผู้มีส่วน ได้เสีย โดยตรง ในการรับ บริการ 3 ผู้มีส่วน ได้เสีย ภายนอก องค์กร

5 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก  ปัจจัยภายใน หมายถึง “ เรา “ องค์ประกอบภายในตัวเรา / หน่วยงาน กลุ่ม องค์กร โครงการ ของเรา  ปัจจัยภายนอก หมายถึง “ เขา “ องค์ประกอบภายนอก ตัวเรา / หน่วยงาน กลุ่ม องค์กรของเรา ซึ่ง ส่วนหนึ่งคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับโครงการ

6 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก จุด แข็ง ข้อ จำกั ด ประเมิน พัฒนาก ารของ องค์กร ที่เป็น ข้อเด่น / จุดแข็ง วิเคราะห์ องค์ประก อบ ภายนอกที่ เอื้อเป็น โอกาส ในการ ส่งเสริม การทำงาน ของเรา วิเคราะห์ องค์ประก อบ ภายนอกที่ เป็น ข้อจำกัด / อุปสรรค ในการ ทำงาน ของ องค์กร จุดอ่ อน โอก าส ประเมิน พัฒนาก ารของ องค์กร ที่เป็น ข้อด้อย / จุดอ่อน การประเมิน ภายในองค์กร การประเมิน ภายนอกองค์กร

7 หัวข้อการเขียนโครงการ

8 เทคนิคในการเขียนโครงการที่ ดี ต้องชัดเจนว่า เราทำโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาอะไร ต้องมีความ เข้าใจปัญหาอย่างท่องแท้ มีข้อมูลทั้ง เชิงปริมาณ และคุณภาพมีส่วนร่วม ของกลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องเลือกใช้ถ้อยคำที่กระชับ เหมาะสมข้อมูลถูกต้อง มีความ เชื่อมโยงเป็นไปได้

9 1. กำหนดชื่อโครงการ 2. หลักการและเหตุผล 3. วัตถุประสงค์ รายละเอียดของหัวข้อการเขียน โครงการ ชัดเจน เหมาะสม สะท้อนถึง วัตถุประสง ค์ กิจกรรม ที่จะเกิดขึ้น What is : ความสำคัญ ของเรื่อง สถานการณ์ ปัญหา What should be : แนวคิด วิธีการแก้ไข ปัญหา เหตุผล ที่นำมาซึ่ง วัตถุประสงค์ มีความ สอดคล้องกับ ปัญหา สามารถ ปฏิบัติได้จริง กระชับ เข้าใจ ง่าย “ ทำอะไร... กับใคร... เพื่ออะไร ”

10 4. เป้าหมาย 5. ลักษณะของโครงการ 6. วิธีดำเนินการ ระบุสิ่งที่จะ ดำเนินการ แสดง ในรูปตัวเลขหรือ จำนวนที่จะทำได้ ภายในระยะเวลา ที่กำหนดโดยให้ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และ ความสามารถ ของผู้รับผิดชอบ โครงการ เป็น โครงการ หลัก / สนับสนุน / กิจกรรม / พันธกิจ บอก รายละเอียด ในการ ดำเนินงาน เริ่มจาก กิจกรรมแรก จนถึง กิจกรรม สุดท้าย

11 7. ระยะเวลาที่ดำเนินการ และสถานที่ 7. ระยะเวลาที่ดำเนินการ และสถานที่ 8. งบประมาณ 9. ปัญหาและอุปสรรค บอกระยะเวลา เริ่มต้นโครงการ วันที่ ระยะเวลา สิ้นสุดโครงการ และสถานที่ ที่ จะดำเนินการ - งบประมาณ แผ่นดิน - เงินกู้และ เงิน ช่วยเหลือ ต่างประเทศ บอก ข้อจำกัดที่ อาจเป็น อุปสรรคใน การ ดำเนินงาน

12 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11. การประเมินผล / ติดตาม / รายงาน 11. การประเมินผล / ติดตาม / รายงาน 12. ผู้รับผิดชอบโครงการ บอกให้ทราบ ว่าเมื่อโครงการ เสร็จสิ้นแล้วจะ เกิดอะไรขึ้น ใคร / ที่ไหน / เท่าไรหรือ มีอะไร อย่างไร บอก แนวทางว่า การติดตาม ผล ควรทำ อย่างไร ระยะเวลา ใด วิธีการ ใด ผู้รับผิดชอบ หลัก หน่วยงาน / บุคลากร / คณะกรรมก าร ฯลฯ

13 ตัวอย่างการกำหนดโครงการ / กิจกรรม โครงการ / กิจกรรม กลุ่มเป้า หมาย วิธีดำเนิ นการ ประสาน ความ ร่วมมือ / ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลา / ความถี่ ผลที่คาด ว่าจะ ได้รับ ให้ ความรู้ เรื่อง เอดส์ และ เพศศึกษ า แกนนำ เยาวชน นกแล 40 คน จัด อบรม ผู้นำชุมชน อสม อบต. สสจ อาจารย์ สอ 3 วัน /1 ครั้ง เยาวชน ตำบลนก แล จำนวน 40 คน มีความรู้ ความ เข้าใจ เรื่อง เอดส์ อย่าง ถูกต้อง ทบทวน ความรู้ ความ เข้าใจ เรื่อง เอดส์ แกนนำ เยาวชน นกแล 40 คน สัมมนา - ผู้ปกครอง - คณะกรรม การ โรงเรียน - สอ. สสจ 1 วัน /2 ครั้ง

14 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ / กิจกรรม ชื่อ แผนงาน / โครงการ กลุ่มเป้าห มาย วิธี ดำเนินงาน / ขั้นตอน ผู้เกี่ยว ข้อง งบประมา ณ ผลที่คาด ว่าจะ ได้รับ

15


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการอบรมวิทยากรตัวคูณ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภาคกลางตอนบน ( วันที่สอง ) ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google