งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2557) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ และ วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2557) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ และ วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2557) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ และ วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และ มาตรา 45 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ. ศ. 2535 และตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 จึงให้เพิ่มเติมความ ดังต่อไปนี้ เป็นวรรคสอง ของข้อ ๒ แห่งประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 40 ( พ. ศ. 2554) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( แก้ไขปรับปรุง ฉบับที่ 1 พ. ศ. 2556)

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ “ ในกรณีเป็นโครงการหรือกิจการของส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชนที่ไม่ ต้องขอรับอนุญาตตามกฎหมาย ให้หัวหน้าส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ หรือกิจการนั้น หรือผู้แทน เป็นกรรมการตาม 2.2 ถ้า มีผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการมากกว่าหนึ่ง หน่วยงานให้แต่ละหน่วยงานตกลงกันเองว่าจะให้ หน่วยงานใดเป็นกรรมการผู้ชำนาญการดังกล่าว ”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ ฉบับที่ 2 ( พ. ศ. 2557) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ และ วิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google