งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK
กลุ่มศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

2 สมาชิก นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธาน นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร พิบูลประชาสรรรค์ นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์ พิบูลประชาสรรค์ นางสาวสุรัชนา พรมภมร ราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมภ์ นางอรุณี ศรีสิทธิชูชาติ ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี นางปุณยนุช ทองสุข ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี นางรัชนีกร เรืองรุก ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี นางนฤมล ขวัญแก้ว ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี นายสายันต์ โพธิ์ทอง ฟ้าใสวิทยา นายทสร วรรโณภาส ฟ้าใสวิทยา นายบัญชา เรือนอินทร์ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน นายปฐพี นิลปะจะ ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน นางสาวเกศรินทร์ สาลา ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต นางสาวพนิดา น้อยศรี ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี นางสาวฐาปนีย์ ทวีกสิกรรม ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต เลขานุการ

3 1. ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
2. การเห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ และความหลากหลาย สาระสำคัญของ กรอบเนื้อหาหลักสูตร 5 Themes 3. การเชื่อมโยงโลก และท้องถิ่น 5. การทำงานร่วมกัน เพื่อ อนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง 4. การส่งเสริมความเสมอภาค และความยุติธรรม

4 ภาพรวมกรอบเนื้อหาหลักสูตร

5 สาระสำคัญ ประชาชน ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประชาชนของอาเซียนมีความเหมือนกันนมาตั้งแต่ในอดีต และสามารถทำงานร่วมกันเพื่อสันติภาพและความมั่งคั่ง การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย ซาบซึ้งในความเหมือนของประชาชน (รายบุคคลและกลุ่ม) และเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนร่วมกันและมี อัตลักษณ์แต่ละบุคคล การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น เข้าใจถึงขอบเขตว่าวัฒนธรรม ชุมชน และชาติของตนได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมชาติอื่น และในทางกลับกัน การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม ประเมินความเสมอภาคและความยุติธรรม ด้วยสำนึก มีความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคคลและกลุ่ม การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง ตระหนักถึงความสาคัญของการทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระบบต่างๆ

6 สาระสำคัญ สถานที่ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน มองเห็นและเข้าใจว่าอาเซียนรวมภูมิภาคไว้ด้วยกัน การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรท้องถิ่นสร้างทัศนะ วิถีชีวิตที่ต่างกัน การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น สถานที่ต่าง ๆถูกเชื่อมต่อกันหรือแยกออกจากกันได้ มีผลต่อประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม ตระหนักถึงการพึ่งพาซึ่งกันและกันของสถานที่ในเมืองและชนบท การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง การปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและกลุ่มต่อสิ่งแวดล้อมสามารถมีผลกระทบ ต่อประชาชน และตระหนักว่าการช่วยผู้อื่นจะช่วยสร้างความหยุ่นตัวในภูมิภาค

7 สาระสำคัญ สื่อ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยี พลังงาน และความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขจะนำมาซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและผลประโยชน์ทางกายภาพ การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย ทุกวัฒนธรรมและทรัพยากรสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในแต่พื้นที่ได้ การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น มีหลายวิธีการที่ทรัพยากร สินค้า เงิน และการบริการจะโยกย้าย เปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม การเข้าถึงทรัพยากร เทคโนโลยี และบริการส่งผลต่อการศึกษา ความเป็นธรรม และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง นโยบาย การปฏิบัติทางเศรษฐกิจและทรัพยากร มีผลกระทบต่อสวัสดิภาพ และมีการตรวจสอบทั้งในระยะยาวและระยะสั้น

8 สาระสำคัญ แนวคิด ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน การแลกเปลี่ยนทางความคิดส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของชาติอาเซียนและประชาชน การเห็นคุณค่าอัตลักษณ์และความหลากหลาย กลุ่มมนุษย์สร้างสรรความคิดใหม่สร้างสิ่งต่าง ๆ คิดค้นวิธีการแสดงความคิดตนเองอย่างต่อเนื่อง และอนุรักษ์ การสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และประวัติศาสตร์ การเชื่อมโยงโลกและท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด เทคโนโลยี ข้อมูล การปฏิบัติ และสุนทรียศาสตร์ หลากหลาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของแต่ละท้องถิ่น การส่งเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม การนิยามในเรื่องความเสมอภาคและความยุติธรรม โดยกลุ่มต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ส่งผลต่อวิธีคิด การปฏิบัติในปัจจุบัน การทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและมั่นคง รู้จักบริหารจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนในมุมมองใหม่ ๆ ทำให้เกิดผลที่มั่นคงและยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google