งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้
“กิจกรรมพัฒนานักศึกษา”

2 ประเด็นจากเรื่องเล่า
มทร.กรุงเทพ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มทร.ธัญบุรี แนวทางการบริหารจัดการกิจกรรม นักศึกษาโดยเน้นกระบวนการ PDCA มทร.ศรีวิชัย กิจการการสร้างเครือข่ายของสถาบันใน จังหวัดที่ตั้ง คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง

3 ประเด็นจากเรื่องเล่า
มทร.พระนคร โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศของนักศึกษา เพชรพระนคร มทร.รัตนโกสินทร์ แนวทางปฏิบัติที่ดี “การปฏิบัติงานในสโมสรนักศึกษา” มทร.ตะวันออก แนวทางการปฏิบัติงานของสโมสรนักศึกษาและการ สนับสนุนนักศึกษาที่ทำกิจกรรม

4 ประเด็นจากเรื่องเล่า
มทร.อีสาน แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา “สโมสร นักศึกษาวิทยาเขตสุรินทร์)

5 คุณลักษณะที่แต่ละสถาบันต้องการปลูกฝังจากกิจกรรมนักศึกษา คือ
คุณลักษณะที่แต่ละสถาบันต้องการปลูกฝังจากกิจกรรมนักศึกษา คือ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ด้านความรู้ คุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝัง คือ
ด้านความรู้ คุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝัง คือ สร้างนิสัยการใฝ่เรียน -เพื่อให้เห็นคุณค่าการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา -มีแรงจูงใจในการศึกษาหาความรู้ -มีการแสวงหาความรู้รอบตัวในชุมชนและท้องถิ่น

7 ด้านทักษะทางปัญญา คุณลักษณะที่ปลูกฝัง คือ
ด้านทักษะทางปัญญา คุณลักษณะที่ปลูกฝัง คือ เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญา

8 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คุณลักษณะที่ต้องปลูกฝังคือ
การสร้างพฤติกรรมที่แสดงออกเชิงบวก การสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การสร้างปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ การสร้างปฏิสัมพันธ์กับรุ่นพี่ รุ่นน้อง

9 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณลักษณะที่ต้องการปลูกฝังคือ
คุณลักษณะด้านการสื่อสาร การนำเสนอในรูปแบบของรายงาน (พูด อ่าน เขียน) การนำเสนอผ่านเสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอผ่านโครงการกิจกรรม

10 องค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การสร้างเสริมทักษะการทำงาน สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ; กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF กระบวนการการดำเนินงาน PDCA ขั้นการการดำเนินงานโครงการและการจัดการงบประมาณ เน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานต่าง ๆ ด้วยตัวเอง โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษา/บุคลากรของกองพัฒนานักศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ส่งเสริมการสร้างทีมงานนักศึกษา ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์การทำงานจากรุ่นสู่รุ่น (การส่งมอบงาน)

11 องค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การสนับสนุน/ช่วยเหลือนักศึกษา ให้รางวัลกับนักศึกษาที่ทำกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม ช่วยเหลือทางด้านวิชาการ เช่น การสอนเสริมนอกเวลา การเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น การสร้างพลังนักศึกษา สร้างความสามัคคี ; พยามยามให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกันทุกคณะ/สาขา บูรณาการความแตกต่างทางอัตลักษณ์ของนักศึกษา ความแตกต่างภายในมหาวิทยาลัย; คณะ, สาขาวิชา ความแตกต่างภายในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา; อัตลักษณ์บัณฑิตแต่ละสถาบัน

12 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องการปลูกฝัง คือ
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องการปลูกฝัง คือ การมีวินัยต่อตนเอง การมีวินัยต่อผู้อื่น การมีวินัยต่อสถาบัน การมีวินัยต่อสังคม


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google